Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Řízení podle části páté OSŘ'.

-15-  
OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1 
Ovocný trh 14/587,  112 94 Praha 1 
 
tel.: 221 093 111, fax: 224 22 14 99, mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx, DS: pd3ab3a 
 
 
NAŠE ZNAČKA: 69 Si 736/2021 
 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA:   
Václav Pečený 
 
nar. 1.3.1950 
VYŘIZUJE: A. Suchanová 
Štefánikova 40 
 
150 00  Praha 5 
DNE: 7. září 2021 
 
 
 
 
 
Vážený pane,  
 
k Vaší  žádosti  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném 
znění  (dále  jen  „InfZ“),  ze  dne  31.8.2021  sdělujeme,  že  v informačním  systému  Obvodního 
soudu pro Prahu 1, kdy v rejstříku „C“ do kolonky „předmět řízení“ bylo zadáno „podle části 
páté/V o.s.ř.“, bylo zjištěno, že u zdejšího soudu bylo od roku 2006 podáno 339 žalob podle části 
páté o.s.ř., seznam spisových značek zasíláme v příloze.  
V roce  2020  bylo  vydáno  5  rozsudků,  v roce  2021  bylo  vydáno  31rozsudků,  kdy  v předmětu 
řízení v rejstříku „C“ bylo uvedeno „podle části páte/V“.  
 
S pozdravem 
 
Andrea Suchanová v. r.  
referent oddělení komunikace s veřejností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitálně podepsal Barbora 
Barbora Frýdlová Frýdlová 
Datum: 2021.09.13 14:01:28 
+02'00'
Shodu s prvopisem potvrzuje Barbora Frýdlová.