Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam přestupků a sankcí'.Úřad pro dohled 
Kounicova 688/26 
nad hospodařením 
602 00 Brno 
*UKPSX000RZ64* 
politických stran 
ID DS: psn9irb 
a politických hnutí 
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
UKPSX000RZ64 
 
https://www.udhpsh.cz 
 
 
 
Vážený pan 
Lukáš Blažej 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
Sp.zn.: 
S-UDH–02168/2021 OKSŘ  
Naše č.j.: 
UDH–02251/2021  Vaše č.j.:   
Dne: 
14.09.2021 
Vyřizuje: 
Mgr. Ivo Kousal 
Tel.: +420 733 283 978 
E-mail: 
xxx.xxxxxx@xxxxxx.xx 
 
Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne  31.08.2021  obdržel  Úřad  pro  dohled  nad  hospodařením  politických  stran 
a politických  hnutí  (dále  jen  „Úřad“)  cestou  e-mailu  Vaši  žádost  podle  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen „zákon o svobodném  přístupu  k informacím“),  o  poskytnutí  informací 
v podobě umožnění  dálkového  přístupu  k  seznamu uložených  sankcí,  a  to  alespoň 
v rozsahu  subjektu,  přestupku,  skutku,  správního  trestu  a  případné  poznámky 
(jako v informaci 
poskytnuté 
na 
https://www.udhpsh.cz/wp-
content/uploads/2019/01/Ulo%C5%BEen%C3%A9-spr%C3%A1vn%C3%AD-tresty-
za-rok-2018_web.pdf). Jedná se o informaci, která se v čase doplňuje ve smyslu § 4a 
odst. 2 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Ve  smyslu  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  Úřad  poskytuje  ve  smyslu 
§ 4a odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím přístup k přehledu 
pravomocně ukončených řízení, v nichž byl uložen správní trest, v rozsahu: subjekt, 
IČO  (v  případě  právnických  osob),  skutková  podstata,  stručný  popis  skutku,  druh 
a výše správního trestu, období. 
 
Přehled týkající se politických stran a politických hnutí je dostupný zde.  
 
Přehled týkající se ostatních právnických osob je dostupný zde. 
 
Přehled řízení týkající se fyzických osob je dostupný zde. 
 
 
 
 
Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 
vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
Elektronický podpis - 14.9.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Ivo Kousal
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 26.4.2022 10:22:30-000 +02:00