Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rekonstrukce radnice'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor hospodářské správy 
Michal Voska 
 
 
Váš dopis zn.:               
Naše značka:    P10-374031/2021 
e-mail: foi+request-9096-
Vyřizuje linka:     
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
V Praze dne:  
1. 9. 2021  
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  hospodářské  správy  obdržel  dne  
18. 8. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
„Vážená paní, vážený pane, 
dovolte mi položit vám několik otázek ohledně plánů na výstavbu, respektive rekonstrukci radnice... 
Ad1) Je pravdou, že byla rozpuštěna Komise pro rekonstrukci radnice? Pokud ano, jaký byl důvod a kdo 
toto inicioval? Bude zřízena nová? Na jakém základě? Hlasování? Kdy? 
Ad2)  V  jaké  fázi  se  aktuální  stav  rekonstrukce  nachází?  Je  hotový  projekt,  bylo  vydáno  stavební 
povolení? 
Ad3)  Kdy  se  plánuje  přesun  úředníků  a  kam?  Byla  vypracována  studie  na  umístění  tolika  osob?  Je 
zadáno výběrové řízení na dočasné prostory? Pokud ano, kde bylo zadáno, případně kde budou úředníci 
po dobu rekonstrukce? 
Ad4) Úřad práce - starostkou byl na sociálních sítích avizován záměr ukončení působení úřadu v budově 
MČ, ale dle mých informací byla starostka tou, která 2x předávala a na poradách se zápisem probírala 
ukončení smlouvy. Prosím o stenozáznamy s uvedením datací. 
Ad5) Byla od počátku projektu rekonstrukce radnice provedena dílčí změna, například ve výšce stropů? 
S přátelským pozdravem“. 
 
V souladu  s ustanovením §  14  odst. 5  písm.  d)  InfZ  Vám tímto  požadované  informace  poskytujeme 
v následující formě: elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu formou textu tohoto přípisu.  
 
 
„Ad1) Je pravdou, že byla rozpuštěna Komise pro rekonstrukci radnice? Pokud ano, jaký byl důvod a 
kdo toto inicioval? Bude zřízena nová? Na jakém základě? Hlasování? Kdy?“ 
 
Ano, Komise pro rekonstrukci radnice byla usnesením Rady MČ Praha 10 č. 215 ze dne 17. 3. 2020 
zrušena, a to ke dni 17. 3. 2020. Důvodem rozpuštění komise byla skutečnost, že úlohu Komise pro 
rekonstrukci radnice plní v celém rozsahu a velmi pružně pracovní skupina pro rekonstrukci radnice 
MČ Praha 10 ustavená na základě usnesení Rady MČ Praha 10 č. 599 ze dne 30. 7. 2019, jejíž výhodou 
je zejména efektivní a operativní jednání oproti komisi Rady MČ. Předkladatelkou materiálu do Rady 

MČ Praha 10 byla starostka MČ Praha 10, jakožto garantka volených orgánů městské části, ovšem na 
žádost  gesčního  radního.  Jak  již  bylo  uvedeno,  komise  byla  nahrazena  pracovní  skupinou  pro 
rekonstrukci radnice MČ Praha 10. 
„Ad2)  V  jaké  fázi  se  aktuální  stav  rekonstrukce  nachází?  Je hotový  projekt,  bylo  vydáno  stavební 
povolení?“ 
 
Projekt je hotový a po kontrole externího subjektu je připraven na převzetí ze strany MČ Praha 10. 
Stavební povolení nebylo zatím vydáno. 
 
„Ad3) Kdy se plánuje přesun úředníků a kam? Byla vypracována studie na umístění tolika osob? Je 
zadáno  výběrové  řízení  na  dočasné  prostory?  Pokud  ano,  kde  bylo  zadáno,  případně  kde  budou 
úředníci po dobu rekonstrukce?“ 
 
Studie  nebyla  vypracována,  ale  podmínky  na  umístění  tolika  osob  byly  definovány  v zadávacích 
podmínkách výběrového řízení na výběr náhradních prostor. Výběrové řízení na dočasné prostory není 
v současné době zadáno.  
 
K části otázky Kdy se plánuje přesun úředníků a kam?“ bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
z důvodu  faktické  neexistence  požadované  informace,  které  Vám  bylo  souběžně  zasláno  na  adresu 
Vašeho trvalého pobytu (srov. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ).  
 
 „Ad4) Úřad práce - starostkou byl na sociálních sítích avizován záměr ukončení působení úřadu v 
budově MČ, ale dle mých informací byla starostka tou, která 2x předávala a na poradách se zápisem 
probírala ukončení smlouvy. Prosím o stenozáznamy s uvedením datací.“ 
 
K této otázce bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu faktické neexistence požadované 
informace, které Vám bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu (srov. § 15 odst. 1 InfZ 
ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ).  
 
 „Ad5)  Byla  od  počátku  projektu  rekonstrukce  radnice  provedena  dílčí  změna,  například  ve  výšce 
stropů?“ 
 
Oproti původnímu zadání ze strany MČ Prahy 10, byla jen dodatečně schválena změna zastupitelského 
sálu. V zastupitelském sále byly vybourány stávající stropy nad 1.NP a prostor byl navržen přes dvě 
podlaží. Jinak bylo naplňováno a dopřesňováno původní zadání. 
 
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
 
Tomáš 
Digitálně podepsal Tomáš 
 
Urbánek 
Datum: 2021.09.01 15:56:16 
 Urbánek
+02'00'
Mgr. Tomáš Urbánek 
Pověřený vedením odboru hospodářské správy  
 
 
„podepsáno elektronicky“ 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093111 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
 
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx