Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Činnosti proplacené v projektu Rekreační území východ'.

MINISTERSTVO FINANCÍ 
Mgr. Miloš Nagy 
 
odbor 48 – Kancelář státního tajemníka 
 
 
 
e-mail: foi+request-909 
PID: MFCRBXMSED 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Č. j.: MF-25008/2021/48-4 
   Zpracovatel: Erlichová Pavla 
 
Praha 2. 9. 2021 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 18. srpna  2021  doručena  Vaše  žádost  o  poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„dle informací na webu http://www.15miliard.cz/projektyUK.php, kterému poskytuje 
data MFČR, bylo v projektu „Rekreační území východ“ čerpáno 21 636 495 Kč. Žádám 
o poskytnutí seznamu činností, na které byla tato částka čerpána, a to ve struktuře, ve 
které je eviduje MFČR (např. seznam faktur s uvedením částek a předmětu plnění)“. 
 
Ministerstvo financí Vám poskytuje seznam faktur včetně uvedení částek a předmětu 
plnění. Je třeba upozornit, že z každé došlé faktury je zadržena částka ve výši 10% 
z ceny  bez  DPH  (tzv.  zádržné).  Toto  zádržné  je  doplaceno  po  ukončení  stavby. 
Zhotoviteli je tedy v průběhu stavby proplácena částka vč. DPH, od které je odečteno 
zádržné ve výši 10% z částky bez DPH. 
 
Dále  je  třeba  upozornit,  že  na  Vámi  uvedených  internetových  stránkách 
http://www.15miliard.cz/projektyUK.php  jsou  zveřejněné  finanční  částky,  které  jsou 
aktualizovány  1x  měsíčně.  Vámi  uvedená  částka  21 636 495  Kč  je  tedy  aktuální  
ke  dni  31.  července  2021.  V přehledu  uvedená poslední faktura  byla Ministerstvu 
financí doručena v červenci, uhrazena však byla v srpnu. 
 
Seznam faktur: 
fa. č.: 82050150 
částka: 972 039,59 Kč bez DPH; 1 176 167,90 Kč vč. DPH 
uhrazeno: 1 078 963,94 Kč 
věcné plnění: elektro přípojka  
fa. č.: 82050536 
částka: 7 198 803,41 Kč bez DPH; 8 710 552,13 Kč vč. DPH 
uhrazeno: 7 990 671,79 Kč 
věcné plnění: dodávka a ukotvení 16 ks ekomol pro vodní ptactvo, dodávka a ukotvení 
4 ks odpočinkových mol pro plavce, elektro přípojka 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788 

fa. č.: 82050859 
částka: 9 810 531,57 Kč bez DPH; 11 870 743,20 Kč vč. DPH 
uhrazeno: 10 889 690,04 Kč 
věcné plnění: dodávka plovoucích mol  
fa.č.: 2108300277 
částka: 1 510 963,49 Kč bez DPH; 1 828 265,82 Kč vč. DPH 
uhrazeno: 1 677 169,47 Kč 
věcné  plnění:  zemní  práce,  výroba  a  dodání  břehových  a  podvodních  kotevních 
betonových bloků, elektro přípojka 
fa.č.: 2108300702 
částka: 1 926 163,81 Kč bez DPH; 2 330 658,21 Kč vč. DPH 
uhrazeno 2 138 041,83 Kč 
věcné plnění: výroba a dodání kotevních břehových betonových bloků 
 
 
S pozdravem 
 
Digitálně podepsal Mgr. Miloš Nagy 
Mgr. Miloš DN: cn=Mgr. Miloš Nagy, sn=Nagy, 
givenName=Miloš, c=CZ, ou=16052, 
 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
Nagy
ou=Ministerstvo financí, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, 
title=ŘO 48, serialNumber=ICA - 
 
………..………………………………
10545890 
Datum: 2021.09.02 14:12:47 +02'00'
 
 
Mgr. Miloš Nagy 
 
ředitel odboru 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788