Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Testování na Covid v zaměstnání'.
 
Vážený pan 
 
Jan Menšík 
 
Studená 20 
 
602 00 Brno 
 
 
 
 
 
                      
Váš dopis ze dne 17. srpna 2021 
 
 
V Praze dne 2. září 2021 
Č. j.: MZDR 31589/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01HCJOR* 
MZDRX01HCJOR 
 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
17.  srpna  2021,  evidovanou  pod  č.j.  MZDR  31589/2021-1/MIN/KAN,  kterou  jste  vznesl 
následující dotazy: 
Jsem zaměstnaný ve firmě A a mé pracoviště je ve firmě B jako externí pracovník. Jsem 
po kompletní vakcinaci na Covid s platností očkování od 02.07.2021.Ve firmě B po mně 
požadují  abych  se  ted  nechal  testovat  Antigenním  testem  tzn.  výtěr  nosní  dutiny 
speciální  tyčinkou,jinak  mi  nebude  umožněn  vstup  na  pracoviště.  Nechal  jsem  se 
očkovat  mimo  jiné  i  proto,abych    se  nemusel  stále  podrobovat    nepříjemnému 
testování.Můj dotaz je tedy takový - 1) má firma A i B právo po mne požadovat testování 
i když mám certifikát o prodělané vakcinaci? 

2)  má  firma  B  právo  mi  znemožnit  vstup  na  pracoviště  pokud  se  nenechám  v  jejich 
prostorách testovat? 

3) jak se mohu případně bránit proti nezákonnému postupu firem A i B. 
Vám sděluji následující:  
 
Ad 1), Ad 2) 
Od 1. července 2021 byla zrušena povinnosti povinného plošného samotestování 
v zaměstnání.  

 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
Ad 3) 
V  případě,  že  zaměstnavatel  odmítne  plně  očkovaného  zaměstnance  pustit  na 
pracoviště,  Ministerstvo  zdravotnictví  doporučuje,  aby  se  daný  zaměstnanec  obrátil  na 
Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí,  Státní  úřad  inspekce  práce,  právního  zástupce  či 
bezplatnou právní poradnu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
 

Elektronický podpis - 2.9.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniela Matějková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.1.2022 13:11:21-000 +01:00