Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Struktura dat - covid'.

 
Struktura údajů v ISIN 
Údaje pozitivních případů zapisují a editují zaměstnanci KHS. Údaje vznikají také 
Modul ISIN Případ 
(Covid19) 
automaticky na základě přijatých laboratorních výsledků přes CUD a Modul Laboratoř z 
pozitivních výsledků. Editovat údaje může odpovědná KHS. Prohlížet údaje za celou ČR 
může jakákoliv KHS, expert při MZČR A SZÚ, analytik SZÚ. 
 
Osobní údaje 

Identita osoby (včetně RČ, datum narození, pohlaví) 

Místo pobytu (přesné místo v RUIAN formátu) 

Ztotožnění osob (AIFO, místo trvalého bydliště, občanství) 

Pojišťovna 

Kontaktní údaje (telefon, email) 
Údaje o případu 

Číslo případu 

Určení KHS, územního pracoviště 

Označení Diagnózy 

Datumy – první příznaky, ohlášení na KHS, vykázání 
Vazby 

Zařazení do epidemií 

Vazby mezi jednotlivými případy 
Obecné sledované údaje 

Země importu, oblast pobytu v cizině, datumy návštěv v nedávné době 

Adresa zdroje nákazy a onemocnění v ČR, IČO společnosti 

Zaměstnání, zaměstnavatel, pobyt v kolektivu 

Údaje o karanténě – datumy, důvod, místo pobytu 

Údaje o izolaci – datumy a místo textem 

Úmrtí – datum, diagnóza 

Praktický lékař – identifikace zařízení, adresa, telefon 
Epidemiologické údaje 

Příznaky onemocnění 

Rizikové faktory 

Hospitalizace kdy a kde 

Závažnost stavu, i během pobytu v nemocnici (JIP, Kyslík, UPV) 

Očkování (datum, název vakcíny) 

Počty kontaktů 

Navštívená místa v cizině, datumy návštěv v nedávné době 
Laboratorní vyšetření 

Identifikace e-žádanky (číslo) 

Datum odběru a výsledku 

Identifikace laboratoře (IČO, název) 

Identifikace žádajícího subjektu (IČO, IČZ, název) 

Metody a materiály vyšetření 

Výsledek vyšetření 

Označení mutací nebo podezření na mutace 
Kontakty (vybrané trasované osoby) 

Identifikace osoby (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo) 

Ztotožnění osoby (AIFO, trvalý pobyt, občanství) 

Místo pobytu strukturovaně v RUIAN formátu 

Kontakt na osobu (telefon, email) 

Zaměstnání, kolektiv 

Příznaky osoby 

Rizikové faktory 

Datumy kontaktů s nakaženým 


Údaje o karanténě (datum, místo) 
Laboratorní výsledky (viz laboratorní hlášení) 
 
Údaje zapisují osoby z nemocnic, kdy nemocnice vidí pouze své pacienty. Prohlížet je 
Modul Hospitalizace 
může KHS (za celou republiku), vybraní koordinátoři hospitalizací, experti z MZČR. 
Analytici dostávají anonymizované údaje. Zapisují se pouze pacienti s Covid-19 a pouze 
během léčby Covid-19. 
Osobní údaje 

Identifikace osoby (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, 
občanství) 

Místo pobytu nestrukturovaně 

Ztotožnění (trvalý pobyt v přesné adrese dle RUIAN, občanství) 
Údaje o hospitalizaci 

Jaké zařízení (IČO, název zařízení) 

Datumy 

Závažnost stavu, i během pobytu v nemocnici (JIP, Kyslík, UPV, ECMO, sociální 
hospitalizace) 

Překlady do jiné nemocnice, propuštění 

Úmrtí (datum) 
Propouštěcí zpráva 

Vybrané zdravotnické údaje o poskytnuté péči a průběhu hospitalizace a 
podaných lécích 
Údaje zadávají uživatelé ze sociálních služeb, vidí a editují pouze své osoby. Přehled nad 
Modul sociální služby 
všemi daty má KHS, manažer sociálních služeb z MPSV. Zapisují se osoby s Covid-19 nebo 
nařízenou karanténou/izolací kvůli Covid-19. 

Identifikace zařízení sociální služby (IČO, název zařízení, adresy umístění v RUIAN, 
identifikační čísla služeb MPSV 

Kontaktní osoba za SocSluž (jméno, telefon, email) 
Pacient/klient 

Identifikace osoby (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, 
občanství) 

Vztah k SocSluž (klient, zaměstnanec – THP, sestry, externí,…) 

Adresa nestrukturovaně (kraj, město, psč) 

Pojišťovna 

Kontakt (email, telefon) 

Denní stav osoby 

Upřesnění omezení (karanténa/izolace, místo omezení (dané 
zařízení/doma/nemocnice) 

Datum úmrtí 
Laboratorní vyšetření pozitivní i negativní. Informace zadává bud Laboratoř ručně, nebo 
Modul Laboratoře 
přichází automatizovaně DASTA standardem přes CUD (centrální uložiště dávek v eReg) a 
následně se automatizované zpracovává v ISIN) Takže všechny údaje jak v CUD, tak i 
v ISIN. V ISIN údaje vidí KHS. 

Identifikace osoby (rodné číslo, jméno, příjmení, datu, narození, pohlaví) 

Kontakt na osobu (telefon povinně, email) 

Místo pobytu nestrukturovaně 

Ztotožnění osoby (AIFO, přesná adresa trvalého pobytu dle RUIAN) 

Identifikace e-žádanky 

Datum odběru a výsledku 

Identifikace laboratoře (IČZ, IČO, název zařízení) 

Identifikace žádajícího subjektu (IČZ, IČO, volitelně jméno, telefon) 

Metody a materiály vyšetření 

Výsledek vyšetření 

Označení mutací nebo podezření na mutace 

Modul elektronické 
Zde zobrazujeme údaje ze všech žádanek pro uživatele KHS.  
žádanky 

Identifikace osoby (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, datum narození, pohlaví, 
občanství) 

Ztotožnění osoby (aifo, trvalý pobyt – obec, psč, kraj) 

Kontakt (email, telefon) 

Bydliště (obec, psč, kraj) 

Datum žádanky 

Příznaky (rýma, kašel,…, první příznak) 

Označení prioritizace odběru (zdravotník, ministerstvo vnitra,…) 

Rizikové povolání (školství, zdravotník, řidič, ….) 

Žadatel (IČO, IČZ, název, volitelně jméno, telefon, email) 

Typ a výsledek testu, včetně datumů 
Pro zakládání případů do Daktely dáváme k dispozici údaje ze založených pozitivních 
Zobrazení pro Daktela  případů ISIN. 

KHS 

Číslo případu 

Datum prvního příznaku, hlášení, laboratorního výsledku 

Identifikace osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, 
občasntví) 

Kontakt – telefon 

Obec pobytu v RUIAN formátu 

Laboratorní metodu 

Datumy kontaktů, rizikové faktory 

Zaměstnání, karanténa, izolace, 

Identifikace kontaktů (jméno, telefon) 
Modul ISINP – 
Slouží ke sledování zdravotního vývoje plicních komplikací po prodělání onemocnění Covid-
pneumologie 
19. Zadávají vybrané plicní ambulance a centra. 
 

Identifikace pacienta (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) 

Kontakt (telefon, email) 

Pojišťovna 

Strukturované zdravotní záznamy o kontrole, zejména: 
 
Výška, váha, BMI, kuřák 
Anamnéza onemocnění 
Symptomy 
Funkční obtíže 
RTG, CT 
Postižení jiných systémů 
Data dalších kontrol 
 
 
 
Léková žádanka 

Identifikace pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození) 
 

Státní příslušnost, zdravotní pojišťovna pacienta 

Kontakt na pacienta (telefon, email, město, psč) 

Zdravotnické zařízení (ičo, ičp, název, email, telefon) 

Lék 
Datum indikace, datum aplikace 
 
V rámci modulu OČKO jsou evidovány následující údaje:  
Modul vakcinace 

Jméno  

Příjmení  

Číslo pojištěnce 

E-mail (nepovinné) 

Mobilní telefon (nepovinné) 

Pevná linka (nepovinné) 

Zdravotní pojišťovna (zatím nepovinné) 


Obec (zatím nepovinné pro zaslání dávkou) 

PSČ (zatím nepovinné pro zaslání dávkou) 

Poznámka (nepovinné) 

Chronická onemocnění (nepovinné) 
Informace k očkování:  
Typ 

Očkování proti COVID-19  
Číslo očkování 
Stav 

Indikováno 

Probíhající 

Ukončené 

Zrušeno 
Indikace (mohou se měnit s ohledem na indikace v Centrálním rezervačním systému - 
CRS) 
•  Profesní  

Zdravotničtí pracovníci Oddělení ARO, JIP 

Zdravotničtí pracovníci Urgentní příjem 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotničtí pracovníci Infekční oddělení 

Zdravotničtí pracovníci Plicní oddělení 

Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření 

Laboratorní pracovníci zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na Covid-19  

Pracovníci a klienti v sociálních službách 

Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti 

Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci 
energetiky, vláda, krizové štáby 

Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví 

Ostatní zdravotničtí pracovníci 

Zaměstnanci Ministerstva obrany 

Pedagogičtí pracovníci 

Ostatní pracovnící ve školství 

Bezpečnostní sbory 

Osoby podílející se na poskytování zdravotních služeb 

THP pracovníci v nemocnicích 

Osoby pečující (osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti) 

Akademičtí pracovníci VŠ 
•  Rizikovost 

- Hematoonkologické onemocnění 

Onkologické onemocnění (solidní nádory) 

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce 

Závažné dlouhodobé onemocnění plic 

Diabetes mellitus 

Obezita 

Jiné závažné onemocnění 

Závažné dlouhodobé onemocnění ledvin 

Závažné dlouhodobé onemocnění jater 

Stav po transplantaci nebo na čekací listině 

Hypertenze 

Závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění 

Vrozený nebo získaný kognitivní deficit 

Vzácné genetické onemocnění 

Závažné oslabení imunitního systému 
•  Věková 


Lidé ve věku 80+ 

Lidé ve věku 70 - 79 

Lidé ve věku 65 - 69 

Lidé ve věku 60 - 64 

Lidé ve věku 55 - 59 

Lidé ve věku 50 - 54 

Lidé ve věku 45 - 49 

Lidé ve věku 40 - 44 

Lidé ve věku 35 - 39 

Lidé ve věku 30 - 34 

Lidé ve věku 25 - 29 

Lidé ve věku 20 - 24 

Lidé ve věku 16 - 19 

Lidé ve věku 12 - 15 
•  Jiná 
Očkovací látka (číselník bude průběžně doplňován) 

Comirnaty (BioNTech Manufacruting GmbH) 

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) 

SPIKEVAX (Moderna Biotech Spain, S.L.) 

VAXZEVRIA (AstraZeneca) 
Aplikační cesta  

i.m. 
Datum vakcinace 
Číslo dávky  
Typ výkonu  

1 – první aplikace očkování 

2 – druhá aplikace očkování 

další následná aplikace očkování 
Šarže  
Expirace  
Místo vpichu 

Nedominantní paže 

Dominantní paže 
Uznání dávky z jiné země 
Poznámka  
Subjekt (který očkování provedl)  
IČ 
Název 
Dále se eviduje osoba, která uložila záznam o druhé dávce a její jméno je pak uvedeno na 
zasílaném certifikátu jako ten, kdo jej vystavil. 
Struktura údajů v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) 
 
Údaje o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro uvedených 
nebo dodaných na trh nebo do provozu na území České republiky, 
Údaje o osobách registrovaných podle příslušného zákona nebo zákona o zdravotnických 
prostředcích, 

Údaje o nežádoucích příhodách a bezpečnostních nápravných opatřeních, 
Údaje o prováděných klinických zkouškách zdravotnických prostředků, prováděných podle 
zákona o zdravotnických prostředcích2) a 
Údaje o certifikátech vydaných notifikovanými osobami usazenými v České republice. 
Struktura Dispečinku intenzivní péče (DIP) 
 
Počet volných míst pro pacienty s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+) a 
počet volných míst pro pacienty bez onemocnění COVID (COVID negativní pacienti; C-) ve 
struktuře:  
• lůžka s extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO),  
• lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a 
jednotkách intenzivní péče pro dospělé,  
• lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),  
• lůžka s intermitentní náhradou funkce ledvin (IRRT),  
• lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a 
jednotkách intenzivní péče pro dospělé,  
• standardní lůžka s kyslíkem.  
Počet lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří jsou v 
daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění COVID-19. 
 
Stuktura otevřených datových sad (zveřejňovaná data) 
datum:date 
COVID-19: Základní 
přehled 
provedene_testy_celkem:integer 
potvrzene_pripady_celkem:integer 
aktivni_pripady:integer 
vyleceni:integer 
umrti:integer 
aktualne_hospitalizovani:integer 
provedene_testy_vcerejsi_den:integer 
potvrzene_pripady_vcerejsi_den:integer 
potvrzene_pripady_dnesni_den:integer 
provedene_testy_vcerejsi_den_datum:date 
potvrzene_pripady_vcerejsi_den_datum:date 
potvrzene_pripady_dnesni_den_datum:date 
provedene_antigenni_testy_celkem:integer 
provedene_antigenni_testy_vcerejsi_den:integer 
provedene_antigenni_testy_vcerejsi_den_datum:date 
vykazana_ockovani_celkem:integer 
vykazana_ockovani_vcerejsi_den:integer 

vykazana_ockovani_vcerejsi_den_datum:date 
potvrzene_pripady_65_celkem:integer 
potvrzene_pripady_65_vcerejsi_den:integer 
potvrzene_pripady_65_vcerejsi_den_datum:date 
ockovane_osoby_celkem:integer 
ockovane_osoby_vcerejsi_den:integer 
ockovane_osoby_vcerejsi_den_datum:date 
COVID-19: Přehled osob s  datum:date 
prokázanou nákazou dle 
vek:integer 
hlášení krajských 
hygienických stanic (v2) 
pohlavi:string 
kraj_nuts_kod:string 
okres_lau_kod:string 
nakaza_v_zahranici:boolean 
nakaza_zeme_csu_kod:string 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
vyléčených dle hlášení 
vek:integer 
krajských hygienických 
stanic 
pohlavi:string 
 
kraj_nuts_kod:string 
okres_lau_kod:string 
COVID-19: Přehled úmrtí 
datum:date 
dle hlášení krajských 
vek:integer 
hygienických stanic 
pohlavi:string 
kraj_nuts_kod:string 
okres_lau_kod:string 
datum:date 
COVID-19: Přehled 
hospitalizací 
pacient_prvni_zaznam:integer 
kum_pacient_prvni_zaznam:integer 
pocet_hosp:integer 
stav_bez_priznaku:integer 
stav_lehky:integer 
stav_stredni:integer 
stav_tezky:integer 
jip:integer 
kyslik:integer 
hfno:integer 
upv:integer 

ecmo:integer 
tezky_upv_ecmo:integer 
umrti:integer 
kum_umrti:integer 
datum:date 
COVID-19: Celkový 
(kumulativní) počet osob s  kumulativni_pocet_nakazenych:integer 
prokázanou nákazou dle 
krajských hygienických 
kumulativni_pocet_vylecenych:integer 
stanic včetně laboratoří, 
počet vyléčených, počet 
kumulativni_pocet_umrti:integer 
úmrtí a provedených testů  kumulativni_pocet_testu:integer 
(v2) 
kumulativni_pocet_ag_testu:integer 
prirustkovy_pocet_nakazenych:integer 
prirustkovy_pocet_vylecenych:integer 
prirustkovy_pocet_umrti:integer 
prirustkovy_pocet_provedenych_testu:integer 
prirustkovy_pocet_provedenych_ag_testu:integer 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
epidemiologické situace 
kraj_nuts_kod:string 
dle hlášení krajských 
hygienických stanic podle 
okres_lau_kod:string 
okresu 
kumulativni_pocet_nakazenych:integer 
kumulativni_pocet_vylecenych:integer 
kumulativni_pocet_umrti:integer 
COVID-19: Přehled 
den:string 
epidemiologické situace 
datum:date 
dle hlášení krajských 
orp_kod:string 
hygienických stanic podle 
orp_nazev:string 
ORP 
incidence_7:integer 
incidence_65_7:integer 
incidence_75_7:integer 
prevalence:integer 
prevalence_65:integer 
prevalence_75:integer 
aktualni_pocet_hospitalizovanych_osob:integer 
nove_hosp_7:integer 
testy_7:integer 
COVID-19: 
den:string 
Epidemiologická 
charakteristika obcí 
datum:date 
kraj_nuts_kod:string 
 
kraj_nazev:string 
okres_lau_kod:string 
okres_nazev:string 
orp_kod:integer 
orp_nazev:string 

obec_kod:integer 
obec_nazev:string 
nove_pripady:integer 
aktivni_pripady:integer 
nove_pripady_65:integer 
nove_pripady_7_dni:integer 
nove_pripady_14_dni:integer 
COVID-19: 
den:string 
Epidemiologická 
charakteristika městských 
datum:date 
částí hlavního města Prahy  okres_nuts_kod:string 
 
orp_kod:integer 
orp_nazev:string 
mc_kod:integer 
nove_pripady:integer 
aktivni_pripady:integer 
nove_pripady_65:integer 
nove_pripady_7_dni:integer 
nove_pripady_14_dni:integer 
zemreli:integer 
vyleceni:integer 
COVID-19: Přehled osob s  datum:date 
prokázanou nákazou dle 
krajských hygienických 
incidence_7:integer 
stanic včetně laboratoří za  incidence_14:integer 
7 a 14 dní za ČR 
incidence_7_100000:float 
 
incidence_14_100000:float 
COVID-19: Přehled osob s  datum:date 
prokázanou nákazou dle 
krajských hygienických 
kraj_nuts_kod:string 
stanic včetně laboratoří za  kraj_nazev:string 
7 a 14 dní podle krajů 
incidence_7:integer 
 
incidence_14:integer 
incidence_7_100000:float 
incidence_14_100000:float 
COVID-19: Přehled osob s  datum:date 
prokázanou nákazou dle 
krajských hygienických 
okres_lau_kod:string 
stanic včetně laboratoří za  okres_nazev:string 
7 a 14 dní podle okresů 
incidence_7:integer 
 

incidence_14:integer 
incidence_7_100000:float 
incidence_14_100000:float 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
provedených testů podle 
typu a indikace 
pocet_PCR_testy:integer 
pocet_AG_testy:integer 
typologie_test_indik_diagnosticka:integer 
typologie_test_indik_epidemiologicka:integer 
typologie_test_indik_preventivni:integer 
typologie_test_indik_ostatni:integer 
incidence_pozitivni:integer 
pozit_typologie_test_indik_diagnosticka:integer 
pozit_typologie_test_indik_epidemiologicka:integer 
pozit_typologie_test_indik_preventivni:integer 
pozit_typologie_test_indik_ostatni:integer 
PCR_pozit_sympt:integer 
PCR_pozit_asymp:integer 
AG_pozit_symp:integer 
AG_pozit_asymp_PCR_conf:integer 
COVID-19: Celkový 
datum:date 
(kumulativní) počet 
provedených testů podle 
kraj_nuts_kod:string 
krajů a okresů ČR 
okres_lau_kod:string 
 
prirustkovy_pocet_testu_okres:integer 
kumulativni_pocet_testu_okres:integer 
prirustkovy_pocet_testu_kraj:integer 
kumulativni_pocet_testu_kraj:integer 
prirustkovy_pocet_prvnich_testu_okres:integer 
kumulativni_pocet_prvnich_testu_okres:integer 
prirustkovy_pocet_prvnich_testu_kraj:integer 
kumulativni_pocet_prvnich_testu_kraj:integer 
COVID-19: Odběrová 
odberove_misto_id:string 
místa v ČR 
odberove_misto_nazev:string 
okres_nuts_kod:string 
operacni_status:boolean 
odberove_misto_adresa:string 
latitude:string 

longitude:string 
testovaci_kapacita:integer 
nasofaryngealni_odber:boolean 
orofaryngealni_odber:boolean 
antigenni_odber:boolean 
drive_in:boolean 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
vykázaných očkování 
podle krajů ČR 
vakcina:string 
kraj_nuts_kod:string 
 
kraj_nazev:string 
vekova_skupina:string 
prvnich_davek:integer 
druhych_davek:integer 
celkem_davek:integer 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
vykázaných očkování 
podle očkovacích míst ČR 
vakcina:string 
kraj_nuts_kod:string 
 
kraj_nazev:string 
zarizeni_kod:string 
zarizeni_nazev:string 
poradi_davky:integer 
vekova_skupina:string 
COVID-19: Očkovací místa  ockovaci_misto_id:string 
v ČR 
ockovaci_misto_nazev:string 
 
okres_nuts_kod:string 
operacni_status:boolean 
ockovaci_misto_adresa:string 
latitude:string 
longitude:string 
ockovaci_misto_typ:string 
nrpzs_kod:integer 
minimalni_kapacita:integer 
bezbarierovy_pristup:boolean 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
spotřeby podle očkovacích 
míst ČR 
ockovaci_misto_id:string 
ockovaci_misto_nazev:string 
 

kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
ockovaci_latka:string 
vyrobce:string 
pouzite_ampulky:integer 
znehodnocene_ampulky:integer 
pouzite_davky:integer 
znehodnocene_davky:integer 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
distribuce očkovacích látek 
v ČR 
ockovaci_misto_id:string 
ockovaci_misto_nazev:string 
 
kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
cilove_ockovaci_misto_id:string 
cilove_ockovaci_misto_nazev:string 
cilovy_kraj_kod:string 
cilovy_kraj_nazev:string 
ockovaci_latka:string 
vyrobce:string 
akce:string 
pocet_ampulek:integer 
pocet_davek:integer 
distribuce_id:string 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
distribuce očkovacích látek 
v ČR z centrálního skladu 
akce:string 
vyrobce:string 
 
pocet_ampulek:integer 
nrpzs_kod:string 
nrpzs_nazev:string 
nrpzs_kraj_nazev:string 
ockovaci_misto_id:string 
ockovaci_misto_nazev:string 
distribuce_id:string 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
registrací podle očkovacích 
míst ČR 
ockovaci_misto_id:string 
ockovaci_misto_nazev:string 
 

kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
vekova_skupina:string 
povolani:string 
stat:string 
rezervace:boolean 
datum_rezervace:date 
zavora_status:string 
prioritni_skupina:string 
zablokovano:boolean 
duvod_blokace:string 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
rezervací podle očkovacích 
míst ČR 
ockovaci_misto_id:string 
ockovaci_misto_nazev:string 
 
kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
volna_kapacita:integer 
maximalni_kapacita:integer 
kalendar_ockovani:string 
COVID-19: Přehled 
datum:date 
vykázaných očkování 
podle profesí (očkovací 
vakcina:string 
místo, bydliště 
kraj_nuts_kod:string 
očkovaného) 
kraj_nazev:string 
 
zarizeni_kod:string 
zarizeni_nazev:string 
poradi_davky:integer 
indikace_zdravotnik:boolean 
indikace_socialni_sluzby:boolean 
indikace_ostatni:boolean 
indikace_pedagog:boolean 
indikace_skolstvi_ostatni:boolean 
indikace_bezpecnostni_infrastruktura:boolean 
indikace_chronicke_onemocneni:boolean 
vekova_skupina:string 
orp_bydliste:string 
orp_bydliste_kod:integer 

prioritni_skupina_kod:integer 
pohlavi:string 
zrizovatel_kod:integer 
zrizovatel_nazev:string 
vakcina_kod:string 
COVID-19: Demografický 
datum:date 
přehled vykázaných 
očkování v čase 
vakcina:string 
vakcina_kod:string 
 
poradi_davky:integer 
vekova_skupina:string 
pohlavi:string 
pocet_davek:integer 
COVID-19: Geografický 
datum:date 
přehled vykázaných 
očkování v čase 
vakcina:string 
vakcina_kod:string 
 
poradi_davky:integer 
kraj_nazev:string 
kraj_nuts_kod:string 
orp_bydliste:string 
orp_bydliste_kod:integer 
pocet_davek:integer 
COVID-19: Očkovací 
zarizeni_kod:string 
zařízení 
zarizeni_nazev:string 
 
provoz_zahajen:boolean 
kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
okres_lau_kod:string 
okres_nazev:string 
zrizovatel_kod:integer 
zrizovatel_nazev:string 
provoz_ukoncen:date 
prakticky_lekar:boolean 
COVID-19: Základní 
kraj_nazev:string 
přehled vykázaných 
očkování 
kraj_nuts_kod:string 
orp_bydliste:string 
 
orp_bydliste_kod:integer 

vakcina:string 
vakcina_kod:string 
poradi_davky:integer 
vekova_skupina:string 
pohlavi:string 
pocet_davek:integer 
COVID-19: Číselník 
kod:integer 
prioritních skupin očkování  hodnota:string 
 
COVID-19: Online 
datum:date 
dispečink intenzivní péče – 
volné kapacity (2. vlna) 
kraj_nuts_kod:string 
ecmo_kapacita_volna:integer 
 
ecmo_kapacita_celkem:integer 
upv_kapacita_volna:integer 
upv_kapacita_celkem:integer 
crrt_kapacita_volna:integer 
crrt_kapacita_celkem:integer 
ihd_kapacita_volna:integer 
ihd_kapacita_celkem:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_celkem:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_celkem:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_volna:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_celkem:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_volna:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_volna:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_planovana:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_volna:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_planovana:integer 
COVID-19: Online 
datum:date 
dispečink intenzivní péče –  zz_kod:string 

volné kapacity podle 
zz_nazev:string 
zdravotnických zařízení 
kraj_nuts_kod:string 
 
kraj_nazev:string 
ecmo_kapacita_volna:integer 
ecmo_kapacita_celkem:integer 
upv_kapacita_volna:integer 
upv_kapacita_celkem:integer 
crrt_kapacita_volna:integer 
crrt_kapacita_celkem:integer 
ihd_kapacita_volna:integer 
ihd_kapacita_celkem:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_celkem:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_aro_jip_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_celkem:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_volna:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_celkem:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_volna:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_volna:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_aro_jip_kapacita_planovana:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_volna:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_celkem:integer 
reprofilizovana_kapacita_luzka_standard_kyslik_kapacita_planovana:integer 
COVID-19: Online 
datum:date 
dispečink intenzivní péče – 
volné kapacity podle 
zz_kod:string 
zdravotnických zařízení 
zz_nazev:string 
(duben 2021) 
kraj_nuts_kod:string 
kraj_nazev:string 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
luzka_standard_kyslik_kapacita_celkem:integer 
luzka_hfno_cpap_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 

luzka_hfno_cpap_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
luzka_hfno_cpap_kapacita_celkem:integer 
luzka_upv_niv_kapacita_volna_covid_pozitivni:integer 
luzka_upv_niv_kapacita_volna_covid_negativni:integer 
luzka_upv_niv_kapacita_celkem:integer 
ecmo_kapacita_volna:integer 
ecmo_kapacita_celkem:integer 
cvvhd_kapacita_volna:integer 
cvvhd_kapacita_celkem:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_volna:integer 
ventilatory_prenosne_kapacita_celkem:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_volna:integer 
ventilatory_operacni_sal_kapacita_celkem:integer 
COVID-19: Přehled 
pomucka:string 
distribuce ochranného 
materiálu dle krajů ČR 
kraj_nuts_kod:string 
(v2) 
mnozstvi:integer 
 
 
Poznámka: Není možné přesně určit celkový objem zpracovávaných, ale veřejně neprezentovaných ukazatelů, které 
požadujete,  protože  jejich  různé  kombinace  vytvářejí  další  samostatné  ukazatele  (např.  jednotky  věku,  územní 
granularita apod.). Téměř nikdy neodpovídá struktura zdrojových dat struktuře open data - data se totiž nezveřejňují 
přímo ze zdroje, což je i princip otevřených datových sad.