Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Protilátky na COVID.'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
T. T. 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Váš dopis ze dne 30. července 2021 
 
V Praze dne 20. srpna 2021 
Č. j.: MZDR 29720/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01H77LB* 
MZDRX01H77LB 
 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  30.  července  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR 
29720/2021-1/MIN/KAN, kterou jste požádal o následující informace (cituji): 
V  roce  2020  v  září  jsem  prodělal  COVID  bez  návštěvy  lékaře.  V  červnu  2021  mám 
laboratorní  test  z  laboratoře  SYN  LAB  s  výsledkem  577  AU/ml.  Dle  sdělení  lékařů  
z  odběru  krve  Fakultní  Thomayerovi  nemocnice  mohu  darovat  krev  a  pomoci  krví  
s  protilátkami.  Jak  je  možné,  že  toto  mohu,  ale  pro  obyčejnou  návštěvu  kina  nebo 
koupaliště  test  na  protilátky  nestačí?  Slyšel  jsem  ministra  zdravotnictví,  jak  tuto  situaci 
zdůvodňuje  nejasnou  hladinou  dostatečných  protilátek.  Proč  není  možné  odebrat 
protilátky  nějakému  vzorku  očkovaných  lidí  -  zjistit  průměrné  hodnoty  protilátek  
a  z  tohoto  čísla  určit  dostatečnou  hladinu  přirozených  protilátek?    Jestliže  je  cílem 
očkování  vytvoření  protilátek,  nechápu,  proč  se  protilátky  vytvořené  přirozenou  cestou 
ignorují; 
Vám sděluji následující: 
 
Rekonvalescentni  plazma  se  obvykle  daruje  časně  a  nikoli  po  půl  roce,  právě  proto,  
že  ve  většině  případů  hladina  neutralizačních  protilátek,  které  jsou  jen  částí  směsi 
protilátek,  může  být  nízká.  Pokud  Vy  jste  stále  dárcem  rekonvalescentní  plazmy 
s vysokou  dávkou  neutralizačních  protilátek,  jste  spíše  výjimkou.  Protilátky  doposud 
nejsou  uznávány  ve  valné  většině  zemí  světa  právě  proto,  že  nelze  určit,  kdy  je  ještě 
jejich  hladina  ochranná  a  zda  chrání  i  proti  novým  mutacím.  Do  půl  roku  od  prodělání 
nemoci  doporučujeme  očkování,  aby  imunita  byla  optimálně  posílena  a  minimalizovalo 
se riziko recidivy Covid včetně nemoci vyvolané variantními kmeny. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 23.8.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00