Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouva na dodávku vakcíny Covid-19'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
T.S. 
 
Adresa pro doručení: 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 

Váš dopis ze dne 29. července 2021 
Praha 2. srpna 2021 
Č. j.: MZDR 29585/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01H1DBP* 
MZDRX01H1DBP 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví  dne  29.  července  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  29585/2021-
1/MIN/KAN, ve věci žádosti o zaslání kopií smluv na dodávky vakcín proti nemoci Covid-
19, zejména smlouvy o nákupu a dodávce vakcíny od společnosti Pfizer
, Vám sdělujeme 
následující: 
 
Jednotlivé objednávky vakcín pro ČR jsou veřejně dostupné v Registru smluv, viz:  
 
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86 
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16291195?backlink=wgu86 
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86 
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86 
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=wgu86 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že smlouvy jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí 
a daným výrobcem. Ministerstvo zdravotnictví, resp. Česká republika vyjádřila souhlas s 
tím,  aby  jejím  jménem  vyjednávala Evropská komise,  a to  dopisem  tehdejšího  ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha. V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla 
se ČR  rozhodnout,  zda  se k  dané  smlouvě za  dojednaných podmínek  připojí,  či  nikoli. 
Jednotlivé  objednávky  byly  podepsány  náměstkem  pro  legislativu  a  právo  Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
 
S pozdravem 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
 

Elektronický podpis - 2.8.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00