Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Uplatnění DPH z uhrazené měsíční zálohy na energie- kancelář'. 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
Odbor nepřímých daní 
Oddělení daně z přidané hodnoty  
 
 
 
Č. j.: 52469/21/7100-20116-506729 
 
  Vyřizuje: Ing. Martina Matějková, Oddělení daně z přidané hodnoty  
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
  Petra Švančarová 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na dotaz 
  Vážená paní, 
 
v podání ze dne 14. 7. 2021 pokládáte dotaz, který se týká nároku na odpočet daně. Uvádíte, 
že Váš manžel je OSVČ a měsíční plátce DPH. Tážete se, zda si můžete po uhrazení zálohy 
na energie (elektřina, voda pro kancelář v majetku firmy) zvolit, že uplatníte DPH ze zálohy 
každý  měsíc  nebo  najednou  až  po  přijatém  ročním  vyúčtování.  Samozřejmě,  jak  dále 
uvádíte, vždy až po obdržení dokladu o zaplacení příjemcem zálohy.  
 
V odpovědi  na  Váš  dotaz  předesíláme,  že  Generální  finanční  ředitelství  není  oprávněno 
k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství 
v individuálních případech. Proto Vám doporučujeme obracet se při aplikaci zákona o dani 
z přidané  hodnoty  na  certifikovaného  daňového  poradce,  který  se  o  Váš  případ  postará 
s odbornou péčí.  
 
S ohledem  na  uvedené  odkazujeme  v obecné  rovině  na  zákon  č.  235/2004  Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
K Vašemu  dotazu  uvádíme,  že  problematika  odpočtu  daně  je  vymezena  v  §  72  a  násl. 
zákona o DPH. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o DPH vzniká plátci nárok na odpočet 
daně  okamžikem,  kdy  nastaly  skutečnosti  zakládající  povinnost  tuto  daň  přiznat
.  
Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit podmínky vymezené v § 73 
odst. 1 písm. a) až e) zákona o DPH, přičemž je oprávněn uplatnit nárok na odpočet 
daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsou tyto podmínky splněny
. Ve smyslu 
ustanovení § 73 odst. 3 zákona o DPH nelze nárok na odpočet daně uplatnit po uplynutí 
lhůty, která činí 3 roky; lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.  
 
Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká podle § 20a zákona  
o DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění 
přijata  úplata,  vzniká  povinnost  přiznat  daň  z přijaté  částky  ke  dni  přijetí  úplaty,  a  to  

Č. j.: 52469/21/7100-20116-506729 
strana 2 (celkem 2) 
 
za  předpokladu,  že  je  zdanitelné  plnění  ke  dni  přijetí  úplaty  známo  dostatečně  určitě.  
Při  dodání  elektřiny  a  vody  se  zdanitelné  plnění  považuje  za  uskutečněné  dnem  odečtu 
z měřícího zařízení, popř. dnem zjištění skutečné spotřeby. Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 
1 písm. a) zákona o DPH je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě dodání zboží 
nebo  poskytnutí  služby  osobě  povinné  k dani  nebo  právnické  osobě  nepovinné  k dani, 
s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Podle § 28 odst. 1 
písm. d) zákona o DPH je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí úplaty, 
pokud před uskutečněním plnění podle písm. a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo 
přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.     
 
Z výše uvedeného vyplývá, že při hrazení měsíčních záloh, ze kterých poskytovateli plnění 
vzniká povinnost přiznat daň ke dni jejich přijetí, můžete při splnění podmínek uvedených  
v § 72 odst. 1 zákona o DPH uplatnit nárok na odpočet daně ihned poté, co obdržíte daňový 
doklad „o zaplacení zálohy“. Nárok na odpočet daně nicméně můžete uplatnit též „najednou“  
po obdržení ročního vyúčtování, popřípadě i později, se zohledněním lhůty pro uplatnění 
nároku  na  odpočet  daně  vymezené  ve  výše  uvedeném  ustanovení  §  73  odst.  3  zákona  
o DPH.  
 
S pozdravem 
 
   
Ing. Zdeněk Červený 
 
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru 
 
Elektronicky podepsáno
02.09.2021
Ing. Zdeněk Červený
vedoucí oddělení a
zástupce ředitelky odboru