Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Uplatnění DPH z uhrazené měsíční zálohy na energie- kancelář'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 48517/21/7700-00131-051118 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Martin Sarnovský, Oddělení soudních a správních agend 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Petra Švančarová 
Karla Pokorného 1552/46 
708 00 Ostrava – Poruba 
 
SDĚLENÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 14. 7. 2021 Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“), 
o poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě uplatnění zálohy na DPH. 
Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů 
na názory či právní výklady a stanoviska ke konkrétní věci, byl Váš dotaz předán příslušnému 
odbornému útvaru Generálního finančního ředitelství, a bude vyřízen mimo režim InfZ.  
Pokud s vyřízením žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30 
dnů ode dne doručení tohoto přípisu. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 
Ing. Mgr. Radim Patočka, Ph.D. 
               ředitel sekce  
Elektronicky podepsáno
22.07.2021
Ing. Mgr. Radim Patočka Ph.D.
ředitel sekce