Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stočné v Kouřimi'.

Otto Klouda
foi+request-9029-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vod
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 066 201, IČ:  41 69 32 05
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx, www.cizp.cz
Naše značka:                                                     Vyřizuje / linka:
                        Místo a datum:
ČIŽP/41/2021/7090                               Mgr. Jakub Drahota/205/xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx         Praha, 22. 7. 2021
Vážený pane Kloudo,
Česká  inspekce  životního  prostředí  (dále  jen  ČIŽP)  obdržela  dne  7.  7.  2021  Váš  podnět, 
upozorňující na provozování ČOV Kouřim.
K Vašemu podnětu Vám sdělujeme následující. ČOV Kouřim je ze strany ČIŽP dle ust. § 112 
odst  1  písm.  a)  vodního  zákona  pravidelně  kontrolována.  Poslední  kontrola  proběhla  dne 
21. 7. 2021 a bylo zjištěno, že ČOV je řádně provozována, předepsané emisní limity nejsou 
překračovány a tedy nedochází k negativnímu ovlivňování životního prostředí.
Co  se  týká  výběru  stočného,  to  je  vybíráno  dle  zákona  č.  274/2001  Sb.  o  vodovodech  a 
kanalizacích, dle kterého nepřísluší ČIŽP žádné kompetence, a proto bude tato část Vašeho 
podnětu postoupena místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
                                                                                                Ing. Robin NÁSE                                           
vedoucí oddělení