Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Lávka Nymburk'.

 
 
  
 
 
Městský úřad Nymburk 
 
Odbor správních činností 
 
Náměstí Přemyslovců 163  
 
288 02 Nymburk 
 
 
 
 
Spisová značka: 
MUNYM-070/48593/2021 
Vážená paní 
 
Číslo jednací: 
MUNYM-070/49049/2021/Myš 
Martina 
 
Vyřizuje: 
Mgr. Jiří Myška 
e-mail: foi+request-9026-
 
Telefon: 
325 501 533 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
E-mail: 
xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx 
 
Nymburk: 
02.07.2021 
 
 
 
 
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 
 
Odbor  správních  činností  Městského  úřadu  Nymburk,  který  je  příslušný  k vyřizování  žádostí  podaných 
dle  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  podle  Článku  2  odst.  1  vnitřního  předpisu  č.  4/2017, 
Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu  k informacím  dne  01.07.2021,  v souladu  s  §  6  odst.  1  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím  sděluje,  že  Vámi  požadovaná  informace  je  zveřejněna  na  internetových  stránkách 
povinného subjektu v části: Město a jeho správa, Samospráva, Rada města, Zápisy a Usnesení, viz odkaz: 
http://192.168.100.44/files/files_uredni-deska/1623933712.pdf  
Současně  Vás  upozorňujeme,  že  Vaše  žádost  nesplňuje  požadavky  stanovené  v  §  14  odst.  2  zákona 
o svobodném přístupu k informacím,  neboť  neobsahuje  příjmení osoby žadatele. Vzhledem k tomu, že 
nedostatek údajů o žadateli § 14 odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím nebrání 
v odkázání na již zveřejněnou informaci, je postupováno tímto způsobem. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
 
 
 
Tel.: +420 325 501 101   
E-mail: xxxx@xxxxxxx.xx    
www.mesto-nymburk.cz 
Datová schránka: 86abcbd