Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách'.


 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
*MHMPXPGE3IXU* 
 Náměstek primátora hlavního města Prahy 
MHMPXPGE3IXU 
 
 
 
 
Praha 7. července 2021 
 
Váš dopis zn.: MHMP 898845/2021 
 
Č. j.: MHMP  993203/2021 
 
Počet listů/příloh: 1/4 
 
 
 
 
 
Vážený pane Valášku, 
 
na základě Vašeho podnětu, vzneseného podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím si dovoluji zareagovat na Vaše dotazy: 
 
1.  Nasazení této úpravy dopravního řešení doporučila Hlavní komise zkušebního provozu 
Tunelového komplexu Blanka č. 30 dne 6. 4. 2018 za účasti zástupců MHMP, TSK, MP 
a PČR. Úpravu povolil odbor PKD MHMP Opatřením obecné povahy č.j. MHMP-
481751/2021/O4/Vo ze dne 4. 5. 2021 v souladu s kladným stanoviskem Policie ČR, 
Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, č.j. KRPA 243205-1/ČJ-2020-0000DŽ ze 
dne 5. 10. 2020  
 
2.  O vyhodnocení dopadů úpravy dopravního řešení rozhodne vedení hl. m. Prahy na 
základě relevantních dopravních dat získaných k tomuto účelu prostřednictvím TSK hl. 
m. Prahy, ROPID, DP hl. m. Prahy a Policie ČR. 
 

3.  Pro vyhodnocení efektivity úpravy bude rozhodující zejména: 
•  snížení časů regulací na vjezdech do tunelů Městského okruhu v oblasti Prašný 
most, Malovanka a Dobříšská, 
•  vliv na okolní povrchovou komunikační síť a provoz MHD 
•  vývoj nehodovosti v předmětném úseku, dotčeném změnou dopravního řešení 
 
4.  Průběžné výsledky jsou následující: 
a.  Snížení rozsahu regulací MO oproti stejnému období 2020 o 36%, současně 
zkrácení průměrné cestovní doby v odpoledních hodinách o 40% 
b.  Vliv na okolní povrchovou komunikační síť: 
i.  Bez negativního dopadu na ul. V Holešovičkách v úseku 
obklopeném nadzemní zástavbou – nedošlo k navýšení počtu 
projíždějících vozidel ve špičkové hodině) 
ii.  Negativní vliv na ul. Argentinská – v některých pracovních dnech 
dochází v období odpolední špičky ke kongescím dopravy až do 
prostoru podél obytné zástavby. 
c.  Vliv na MHD: 
i.  Dopravní řešení umožňuje bezpečný vjezd i výjezd do BUS zastávky 
„Kuchyňka“  
 
Elektronický podpis - 7.7.2021
1/2 
 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Adam Scheinherr
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 11.11.2021 14:39:38-000 +01:00

ii.  Vlivem dopravního opatření dochází v pracovní dnech v době 
odpolední špičky k průměrnému zpoždění BUS č. 201 o 3 minuty 
d.  Vliv na nehodovost – v hodnoceném období byla dle aktuálně dostupných 
informací zaznamenána pouze 1 dopravní nehoda, která má přímou souvislost 
s provedenou změnou dopravního řešení (4. 6. 2021 v 17:30) 
 
5.  Vyhodnocení účinků změny dopravního řešení je komplexní problém, pro který není 
možné předem stanovit konkrétní hodnoty dílčích parametrů. 
 

6.  Viz odpověď k dotazu č. 2. 
 
7.  Tento požadavek je formulován příliš obecně 
 
8.  Dokumenty viz příloha 
 
Pevně věřím, že Vás moje odpověď dostatečně uspokojila a zároveň oceňuji Váš zájem o vývoj 
dopravní situace v hl. m. Praze. 
 
S pozdravem 
 
 
 
             Adam Scheinherr 
       Elektronicky podepsáno  
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Valášek Michal A. 
Veletržní 405/31 
17000 Praha 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1)  Opatření obecné povahy č.j. MHMP-481751/2021/O4/Vo ze dne 4. 5. 2021 
2)   Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, č.j. KRPA 243205-
1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 5. 10. 2020 
3)  Podrobné odůvodnění navrhované úpravy napojení rampy z ul. Povltavská do severního 
předpolí mostu Barikádníků, září 2020 
4)  Dopravně inženýrské opatření - situace 
5)   
2/2 
 

Document Outline