Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách'.

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy „Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách“, bylo doručeno dne 18.6.2021 20:19:08 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 898845/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.


Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.