Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí'.


Číslo jednací: 44 C 110/2014 - 52 
 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Davidovou ve věci žalobce 
Severočeské  vodovody  a kanalizace,  a.s.,  IČ: 49099451,  se  sídlem  v Teplicích, 
Přítkovská 1689,  proti  žalovanému 
,  nar. 
bytem 
v
, zastoupenému JUDr. Markétou Soukupovou, advokátkou se sídlem 
v Mostě, J. Průchy 1915, o zaplacení 60 538,- Kč s přísl. 
t a k t o : 
Žalovaný  je  povinen  zaplatit  žalobci  60 538,-  Kč  spolu  s ročním  úrokem  z prodlení 
z částky  61 220,-  Kč  ve  výši  8  %  od  17.  9.  2013  do  4.  11.  2013  a  z částky  60 538,-  Kč  od  
5. 11. 2013 do zaplacení a na nákladech řízení 3 027,- Kč, to vše do 15 dnů od právní moci 
tohoto rozsudku. 

O d ů v o d n ě n í  : 
Žalobce  se  domáhal  zaplacení  v předmětu  uvedené  částky  s odůvodněním,  že  podle 
smlouvy o dodávce vody ze dne 12. 7. 2004 byla žalobcem do odběrného místa
  dodávány  pitná  voda.  Cena  byla  ve  smlouvě  sjednána  podle  cenového  výměru  žalobce, 
konkrétně cena pro rok 2012 byla sjednána 37,60 Kč za m3 vodného, pro rok 2003 ve výši 
39,49  Kč  za  m3,  bez  DPH.  Dne  30.  8.  2013  na  základě  odečtu  vodoměru  byla  stanovena 
spotřeba vody v uvedeném odběrném místě, tj. od 22. 8. 2013 do 30. 8. 2013, ve výši 1 374 m3. 
Na základě toho byl žalovanému vystaven daňový doklad na částku 61 220,- Kč se splatností 
16. 9. 2013, žalovaný však uhradil dne 5. 11. 2013 pouze částku 682,- Kč, zbytek již neuhradil. 
 
 

 
  2 
pokračování 
 
44 C 110/2014 
 
 
 
 
 
Žalovaný  se  žalobou  nesouhlasil.  Svou  obranu  stavěl  zejména  na  tvrzení,  že  k tak 
značnému odběru vody došlo v důsledku poškození vnitřního vodovodu, které způsobila třetí 
osoba  při  stavebních  pracích  na  svém  pozemku,  a  dále  v průběhu  jednání  zpochybňoval 
množství odebrané vody resp., že tvrzený stav odečtu byl vodoměrem zaznamenán. 
Mezi účastníky nebylo sporné uzavření smlouvy o dodávce pitné vody do předmětného 
odběrného  místa,  nebyla  sporná  ani  cena  za  dodávku  vody  v předmětném  období.  Mezi 
účastníky nebylo sporné ani vlastnictví vodovodní přípojky. 
Soud zjistil, že smlouva o dodávce pitné vody do předmětného odběrného místa byla 
uzavřena  dne  12.  7.  2004  s tím,  že  množství  odebrané  vody  bude  stanoveno  měřidlem 
umístěným  v šachtě,  cena  bude  stanovena  podle  cenového  výměru  žalobce  (výše  uvedené 
skutečnosti má soud z prokázané z citované písemné smlouvy). 
  
Z výpisu  z informačního  systému  žalobce  a  faktury 
  vystavené  dne  
28.  8.  2012  soud  zjistil,  že  vyúčtování  vody,  které  je  předmětem  tohoto  sporu,  předcházelo 
vyúčtování  provedené  fakturou 
na  částku  664,-  Kč,  jímž  žalobce  účtoval 
žalovanému odběr za období do 21. 8. 2012 při objemu dodané vody 271 m3.  
Z výpisu  z informačního  systému  žalobce  soud  dále  zjistil,  že  ke  dni  28. 8.  2013  byl 
zachycen stav vodoměru 1 573 m3 se zjištěním pracovníka žalobce, že „šachta je zatopená, 
vodoměr se točí, bude kontrola“. Kontrolou  následujícího  dne (29. 8. 2013) byl  zjištěn stav 
vodoměru 1 608 m3 s poznámkou pracovníka žalobce „viz foto u OM, vodoměr se točí, zřejmě 
porucha na vnitřních rozvodech.“ Dne 30. 8. 2013 byl zjištěn stav vodoměru 1 645 m3  - podle 
poznámky pracovníka žalobce - za přítomnosti odběratele a p. starosty a byla uzavřena voda  
u vodoměru.  Dne 30. 8. 2015 byla dodávka do odběrného místa přerušena z důvodu úniku na 
vnitřních rozvodech.  
Z faktury 
  ze  dne  30.  8.  2013  soud  zjistil,  že  žalobce  vyúčtoval 
žalovanému odběr vody v objemu 1 374 m3 částkou 61 220,- Kč se splatností 16. 9. 2013. 
Z dopisu  žalobce  žalovanému  ze  dne  7.  10.  2013  soud  zjistil,  že  žalobce  přerušil 
dodávku pitné vody do odběrného místa a opakovaně vyzval žalovaného k úhradě vystavené 
faktury. 
Z provedeného  dokazování  soud  zjistil  následující  skutkový  stav:  účastníci  uzavřeli 
smlouvu  o  dodávce  pitné  vody  do  odběrného  místa 
Žalobce  dodal 
žalovanému  v době  od  22.  8.  2012  do  30.  8.  2013  (přerušení  dodávky  vody)  do  uvedeného 
odběrného místa a ke dni 30. 8. 2013 činil stav vodoměru celkem 1 645 m3. Množství odebrané 
vody v uvedeném období, tj. 1 374 m3 (rozdíl mezi stavem na vodoměru 1 645 m3 a stavem 
odpovídajícím  předchozímu  odečtu  271  m3)  vyúčtoval  fakturou 
ze  dne  
30. 8. 2013 se splatností do 16. 9. 2013. Žalovaný dlužnou částku neuhradil, resp. uhradil dne  
5. 11. 2013 pouze částku 682,- Kč a dosud dluží žalobci 60 538,- Kč. 

 
  3 
pokračování 
 
44 C 110/2014 
 
 
 
 
 
Po  stránce  právní  na  projednávanou  věc  dopadá  §  15  a  násl.  zák.  č.  247/2001  Sb.  
(o vodovodech a kanalizacích). Účastníci tak dne 12. 7. 2004 uzavřeli v souladu s citovaným 
ustanovením smlouvu o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, 
včetně  vod  srážkových  a  ostatních  veřejnou  kanalizací,  která  je  typově  smlouvou  kupní  dle  
§ 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále 
jen  „obč.zák.“  (k  časové  působnosti  ustanovení  srov.  §  3028  odst.  3  zák.  č.  89/2012  Sb., 
občanského  zákoníku).  Na  základě  této  smlouvy  vznikla  žalobci  povinnost  dodávat 
žalovanému  do  sjednaného  odběrného  místa  pitnou  vodu  a  žalovanému  povinnost  za 
odebranou  pitnou  vodu  zaplatit  cenu  stanovenou  platným  ceníkem  žalobce.  Splatnost  kupní 
ceny byla stanovena zúčtovací fakturou. Žalobce dodal v uvedeném období žalovanému vodu  
o objemu 1 374 m3, dodávku řádně vyúčtoval a žalovaný měl povinnost ji zaplatit, což neučinil. 
Dodávka  vody  do  vnitřních  rozvodů  žalovaného  je  zřejmá  z pohybu  vodoměru,  který  byl 
k měření spotřeby vody určen, a který zachytil jak stav současný, tak i stav předchozí, jehož 
rozdíl  byl  žalovaný  povinen  uhradit.  Ve  vztahu  žalobce  a  žalovaného  přitom  není  právně 
významné, že odběr (únik) vody v tak značném množství byl způsoben poruchou na vnitřních 
rozvodech  žalovaného  způsobenou  zásahem  třetí  osoby.  Ze  strany  žalobce  byla  voda 
z veřejného  vodovodu  do  vnitřního  vodovodu  žalovaného  řádně  dodána,  což  by  změřeno 
vodoměrem,  a  žalobce  má  proto  nárok  na  zaplacení  dodávky.  Žalobce  jakkoli  nenese 
spoluodpovědnost za poškození vnitřních rozvodů třetí osobou a je zcela na žalobci, aby nárok 
na zaplacení škody, která mu tím vznikla, uplatnil proti škůdci.  Soud proto žalobě vyhověl. 
 
Úrok z prodlení byl přiznán podle § 517 odst. 2 obč.zák. ve výši podle nařízení vlády  
č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., resp. ve výši, která zákonnou sazbu 
nepřesahuje. 
 
 
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci 
plný úspěch. Náklady žalobce činí celkem 3 027,- Kč a tvoří je zaplacený soudní poplatek. 
 
P  o  u  č  e  n  í:      Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, ke    
         Krajskému  soudu  v Ústí  nad  Labem  prostřednictvím  Okresního  soudu  
         v Mostě. 
 
 
        Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může       
        oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. 
 
 
 
 
   V Mostě dne 29. dubna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Davidová, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
samosoudkyně 
Za správnost vyhotovení: 
Lucie Vlasová