Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádám o poskytnutí rozsudku KS v Ústí nad Labem'.

č. j. 84 Co 1183/2016-130 
USNESENÍ 
Krajský  soud  v Ústí  nad  Labem  rozhodl  v senátě  složeném  z předsedkyně  JUDr.  Leony 
Výborné a soudců Mgr. Kateřiny Brodské a Mgr. Pavla Suchého ve věci 
 
žalobce: 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451 
 
 
sídlem Přítkovská 1689, 415 01  Teplice 
 
 
zastoupený advokátem Mgr. Ing. Zdeňkem Strnadem 
 
 
sídlem Na Zeleném Vršku 171, 251 69  Velké Popovice 
proti 
žalovanému: 
 
 
 
 
 
zastoupený advokátkou JUDr. Markétou Soukupovou 
 
 
sídlem J. Průchy 1915, 434 01  Most 
o zaplacení 60 538 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního 
soudu v Mostě ze dne 29. dubna 2016, č. j. 44 C 110/2014 – 52, 
takto: 
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. května 2017, č. j. 84 Co 1183/2016 -
88, se v záhlaví doplňuje o údaj o zastoupení žalobce tak, že za slova „Přítkovská 1689,“, se 
vkládá následující text: „zastoupeného Mgr. Ing. Zdeňkem Strnadem, advokátem se sídlem ve 
Velkých Popovicích, Na Zeleném Vršku 171,“. 
 
Odůvodnění: 
1.  V záhlaví  rozsudku  Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem  ze  dne  24.  května  2017,  č.  j. 
84 Co 1183/2016 – 88, nebyl označen zástupce žalobce. 
2.  Ust. § 164 o. s. ř. stanoví, že předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby 
v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo 
není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom soud opravné usnesení, 
které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může soud odložit vykonatelnost 
rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. 
3.  Na  základě  výše  uvedeného  ustanovení  odvolací  soud  zjevnou  nesprávnost  v záhlaví 
označeného rozsudku opravil. 
 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. 
 
Ústí nad Labem 27. března 2018 
 
JUDr. Leona Výborná v.r. 
předsedkyně senátu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Svátková. 

Document Outline