Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádám o poskytnutí rozsudku KS v Ústí nad Labem'.

sp. zn. Si 233/2021  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA:  Si 233/2021 
Vážená paní,  
Michaela Sochová,  
VAŠE ZNAČKA:   
Dívčí 178,  
VYŘIZUJE: 
JUDr. Veronika 
407 21 Česká Kamenice,  
Suchoňová 
 
DNE: 
10. 6. 2021 
e-mail:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený paní Sochová,  
ve  věci  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  8.  6.  2021,  Vám  zasílám  kopii 
rozhodnutí  ve  věci  vedené  Krajským  soudem  v Ústí  nad  Labem  pod  spisovou 
značkou 84 Co 1183/2016  spolu  s opravným  usnesením  v téže  věci,  v anonymizované  podobě 
přílohou.  
S pozdravem 
JUDr. Veronika Suchoňová v. r. 
vedoucí útvaru organizačně právního 
 
 
Kateřina 
Digitálně podepsal 
Sigmundová 
Kateřina Sigmundová DiS. 
Datum: 2021.06.10 
DiS.
10:41:53 +02'00'
Za správnost vyhotovení: Kateřina Sigmundová, DiS.