Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Certifikát o prodělané nemoci'.





 
 
 
Vážená paní 
M. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Váš dopis ze dne 2. června 2021 
 
 
V Praze dne 4. června 2021 
Č. j.: MZDR 23185/2021-2/MIN/KAN 
*MZDRX01GBYTZ* 
MZDRX01GBYTZ 
 
Odpověď 

Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Dne  2.  června  2021  obdrželo  Ministerstvo  zdravotnictví  (MZ)  Vaši  žádost  o  poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ), evidovanou pod č.j. MZDR 23185/2021-
1/MIN/KAN,  kterou  jste  vznesla  následující  dotaz:  „Po  přihlášení  do  Portálu  očkování 
občana  u  mého  jména  není  uvedeno,  že  jsem  prodělala  Covid,  ačkoliv  jsem  ho 
prodělala. Nemohu tak získat Certifikát. Jak mám postupovat?“
 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Dotaz  na  to,  jak  v  dané  věci  postupovat,  není  dotazem  na  získání  objektivně  existující 
informace  ve  smyslu  ust.  §  3  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.,  pročež  podání  nebylo 
kvalifikováno jako žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Ve  věci  technické  podpory  Portálu  očkování  Vám  doporučujeme  kontaktovat  ÚZIS: 
eŽádanka  na  vyšetření  COVID-19  –  podpora  pro  poskytovatele  zdravotních  služeb  - 
Aktuality - ÚZIS ČR (uzis.cz).
  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka Kanceláře ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 4.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00