Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na vycestování'.

 
 
 
Vážený pan 
L. Š. 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Váš dopis ze dne 20. května 2021 
 
V Praze dne 4. června 2021 
Č. j.: MZDR 21623/2021-2/MIN/KAN 
*MZDRX01GC2WF* 
MZDRX01GC2WF 
 
Odpověď 

Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Dne 20. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  evidovanou  pod  č.j.  MZDR  21623/2021-
1/MIN/KAN, kterou jste vznesl dotaz ve věci vycestování do Řecka v období 25.6.-3.7.: 
„Druhou dávku očkování mám 11.6. Bude stačit ta dvoutýdenní lhůta?“ 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Doporučujeme Vám sledovat aktuální informace a povinnosti v rámci vycestování  na 
stránkách  Ministerstva  vnitra.  Informace  pro  cestování  do/z  Řecka  naleznete  na    :  
https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/upozorneni_jak_ce
stovat_z_recka_do_ceske.html,
 kde se aktuálně kromě jiného uvádí: 
 
„…  Všichni  cestující  starší  5  let  (bez  ohledu  na  státní  příslušnost,  výchozí  destinaci  
a  způsob  vstupu  do  země)  musí  při  vstupu  do  země  prokázat  bezinfekčnost  jedním  
z níže uvedených dokladů: … 
…  a.  Oficiálním  národním  certifikátem  o  provedeném  očkování  proti  onemocnění 
koronavirem Covid-19, 
pokud byla  vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, 
že  do  té  doby  nebude  certifikát  uznán.
).  Certifikát  musí  obsahovat  jméno  a  příjmení  uvedené 
v pase,  typ  použité  vakcíny,  počet  dávek  a  datum  jejich  provedení-> VZOR  certifikátu  o 
provedeném očkování Ministerstva zdravotnictví ČR 

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, 
Astra  Zeneca/Oxford,  Novavax,  Johnson  +  Johnson/Janssen,  Sinovac  Biotech,  Gamaleya 
(Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm….“ 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka Kanceláře ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 4.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00