Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce'.

ceník inzerce
ŘÁDkOVÁ inzerce zDArMA
PLAcenÁ ŘÁDkOVÁ inzerce
Nabídky placené inzerce zdarma mohou využít 
U řádkové inzerce zdarma nelze nárokovat zve-
Ostatní řádková inzerce je zpoplatněna:
firmy, podnikatelé a živnostníci se sídlem, pro-
řejnění v konkrétním vydání měsíčníku Praha 10.  1 řádek (do 30 znaků) 70 Kč
vozovnou či poskytováním služeb v městské 
části Praha 10.
Inzeráty budou na základě data objednání zařa-
zovány do pořadníku a zveřejňovány podle kapa-
Nabídka platí do konce roku 2020, tedy 
citních možností jednotlivých vydání měsíčníku. 
od červnového do prosincového vydání měsíč-
níku Praha 10. 
Nabídky řádkové inzerce zdarma lze využít 
opakovaně. Po zveřejnění inzerátu bude inze-
Inzerci v délce max. 250 znaků je možné začít 
rent v případě zájmu znovu zařazen na konec 
objednávat od 28. 4. 2020. Kontaktní osobou je 
pořadníku. 
Eliška Čepová, e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx.  
PLOŠnÁ inzerce
1/1
1/2
1/2
210 x 297
Šířka
VÝŠka
210 x 146
102,5 x 297
fOrMÁt A cenA inzerce
35 000
20 000
20 000
formát měsíčníku Praha 10 – 210 x 297 mm (A4)
formáty inzerce jsou uvedeny v mm 
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Řádková inzerce: 1. řádek (do 30 znaků) 70 Kč
1/3
1/3
2/3
Šířka
VÝŠka
Šířka
210 x 96
67 x 297
210 x 196
SLeVA nA OPAkOVÁní
14 000
14 000
25 000
Při nepřerušeném opakování inzerátu se stej-
ným obsahem a rozměrem poskytujeme slevu 
30 % (3–5 opakování), 35 % (6–8 opakování).
1/4
1/4
2/3
VÝŠka
Šířka
SLeVA 2+1
VÝŠka
102,5 x 146
210 x 70,5
140 x 297
Při objednání dvou inzerátů ve stejném rozsa-
hu v jednom čísle vám třetí ve stejném rozsahu 
10 000
10 000
25 000
otiskneme zdarma.
SLeVA nA POSLeDní cHVíLi
Tato inzerce je určena Neziskovým organiza-
1/8
Šířka
cím (Spolky a pobočné spolky; Nadace a na-
210 x 33
dační fondy; Účelová zařízení církví, zřizované 
církevními a náboženskými společnostmi 
4 000
podle zákona č. 3/2002 Sb.; Obecně prospěš-
né společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.; 
Ústavy; Školské právnické osoby, registrované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
.
vy) a příspěvkovým organizacím zřizovaným 
Městskou částí Praha 10.
PLAtBA, StOrnO POPLAtkY 
PŘíJeM DAt A kOntAkt
Splatnost daňových dokladů (faktur) za jedno-
Data je možno dodávat elektronickou poštou, 
Těmto organizacím je možné poskytovat 70% 
rázovou plošnou inzerci je nejpozději do data 
přes www.uschovna.cz či další cloudy.
slevu na inzertní plochy, které zůstaly nevyuži-
uzávěrky aktuálního čísla (tj. do 10. dne v mě-
e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
ty po uzávěrce plně hrazené inzerce. Objed-
síci, předcházejícímu měsíci vydání inzerátu). 
tel.: 267 093 315
návky označené „Inzerce na poslední chvíli“ 
Při platbě předem na delší období (opakující 
doručené do 5. dne v měsíci budou potvrzeny 
se inzerce) je splatnost 14 dní od vystavení 
až po 10. dni v měsíci. Po potvrzení musí být 
faktury. Pokud zadavatel inzerci stornuje do 8. 
úhrada provedena do 15. dne v měsíci.
ne v měsíci, předcházejícímu měsíci vydání 
inzerátu, neplatí žádný stornopoplatek. Při 
pozdějším stornu činí stornopoplatek 50 % 
ceny inzerátu.