Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Mycí linky a ruční čištění osobních vozidel'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
L. 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis ze dne: 30. dubna 2021 
Praha 3. května 2021 
Č. j.: MZDR 18454/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01FTHYK* 
MZDRX01FTHYK 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  30.  4.  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  18454/2021-
1/MIN/KAN, ve věci „Zda už mohou být otevřeny mycí linky pro nákladní vozy s obsluhou 
a zda se už mohou čistit a mýt osobní vozy pro zákazníky,“
 Vám sdělujeme následující: 
Bohužel Vámi dotazovaná služba mezi výjimkami vyjmenovanými v aktuálním seznamu 
opatření,  s platností  od  3.  5.  2021,  není.  Výjimku  mají  pouze  myčky  automobilů  bez 
obsluhy. Seznam výjimek je přehledně uveden a průběžně aktualizován na informačním 
portálu vlády ČR.
  
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 3.5.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00