Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled služebních předpisů'.Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 3. května 2021
Vážený pan
Č. j.: MZP/2021/130/382
Lukáš Blažej
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/121
foi+request-8950-  
Vaše č. j.: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Vyřizuje: Mgr. Pšeničková
Tel.: 267 122 436
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Vážený pane Blažeji,
Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 24. dubna 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
týkající se poskytnutí přehledu platných služebních předpisů Ministerstva životního prostředí
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Jedná se o následující přehled platných služebních předpisů.
1. Pokyn MŽP č. 4/2000 o zahraničních pracovních cestách ministra životního prostředí a jeho 
náměstků, zahraničních návštěvách, akcích se zahraniční účastí v České republice na úrovni 
ministrů  a  jejich  náměstků,  který  je  dle  služebního  předpisu  č.  1/2015  státního  tajemníka 
k závaznosti  dosavadních  interních  předpisů  Ministerstva  životního  prostředí  považován  za 
služební předpis,
2. Směrnice MŽP č. 9/2012 o zahraničních pracovních cestách, zahraničních návštěvách, akcích 
se zahraniční účastí v České republice a zadávání překladů, která je dle služebního předpisu 
č.    1/2015  státního  tajemníka  k  závaznosti  dosavadních  interních  předpisů  Ministerstva 
životního prostředí považována za služební předpis,
3. Služební předpis č. 1/2015 státního tajemníka k závaznosti dosavadních interních předpisů 
Ministerstva životního prostředí,
4. Služební předpis č. 5/2015 státního tajemníka, kterým se mění služební předpis č. 1/2015 
státního tajemníka k závaznosti dosavadních interních předpisů,
5. Služební předpis č. 8/2015 státního tajemníka, kterým se mění služební předpis č. 1/2015 
státního  tajemníka  k  závaznosti  dosavadních  interních  předpisů  Ministerstva  životního 
prostředí, 
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Petra Roubíčková
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
03.05.2021 12:52
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/5


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
6. Služební předpis č.12/2015 státního tajemníka, kterým se mění služební předpis č. 1/2015 
státního  tajemníka  k  závaznosti  dosavadních  interních  předpisů  Ministerstva  životního 
prostředí, 
7. Služební  předpis  č.21/2015  státního  tajemníka,  kterým  se  stanoví  požadavky  na  služební 
místa vedoucích služebních úřadů v působnosti Ministerstva životního prostředí, 
8. Služební  předpis  č.24/2015  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy I k rozhodnutí, 
9. Služební  předpis  č.  8/2017  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy I k vedení správního řízení,
10.  Služební  předpis  č.13/2017  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III k zajištění posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
11.  Služební  předpis  č.17/2017  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V k vedení správního řízení,
12. Služební  předpis  č.18/2017  státního  tajemníka,  kterým  se  stanoví  pravidla  etiky  a  zásady 
chování a vystupování zaměstnanců Ministerstva životního prostředí, 
13. Služební předpis č. 2/2018 státního tajemníka o zrušení některých služebních předpisů, 
14. Služební  předpis  č.  3/2018  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
15. Služební  předpis  č.  10/2018  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III k posouzení vlivů na životní prostředí, 
16. Služební předpis č. 11/2018 státního tajemníka o součinnosti při plnění povinnosti zapisování 
veřejných funkcionářů působících ve služebních úřadech podřízených Ministerstvu životního 
prostředí,
17. Služební  předpis  č.  14/2018  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy I k pověření některého z krajských úřadů k řízení o dodatečném povolení změny stavby 
z hlediska jednotlivých složkových zákonů týkajících se ochrany životního prostředí, 
18. Služební  předpis  č.  1/2019  státního  tajemníka  o  zajištění  postupu  pro  provádění 
pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců Ministerstva životního prostředí,
19. Služební  předpis  č.  2/2019  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy I k pověření některého z krajských úřadů ke čtyřem řízení povolení výjimek podle ust. 
§  56 zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti se stavbou dálnice D3, 
20. Služební  předpis  č.  4/2019  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V k vedení správního řízení ve věci podnětu k provedení přezkumného řízení, 
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
2/5


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
21. Služební předpis č. 7/2019 státního tajemníka o přenesení pravomocí, 
22. Služební  předpis  č.  8/2019  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy IX k vedení odvolacího řízení proti rozhodnutí ČIŽP, OI Ústí nad Labem, 
23. Služební  předpis  č.  10/2019  státního  tajemníka  -  Organizační  řád  Ministerstva  životního 
prostředí, 
24. Služební  předpis  č.  11/2019  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitelů  odborů  výkonu  státní 
správy k vedení dotčených správních řízení, 
25. Služební předpis č. 13/2019 státního tajemníka o zmocnění ředitele odboru geologie k vedení 
správního řízení, 
26. Služební předpis č. 19/2019 státního tajemníka o zmocnění ředitelky odboru výkonu státní 
správy II ke splnění zákonných povinností dotčeného orgánu stavby i v územní působnosti 
odboru výkonu státní správy III, 
27. Služební předpis č. 22/2019 státního tajemníka, kterým se vydává Personální řád Ministerstva 
životního prostředí,
28. Služební  předpis  č.  24/2019  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy  VI  k  postupu  dle  §  131  odst.  4  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád  k  pověření 
Krajského úřadu Olomouckého kraje k vedení řízení, 
29. Služební předpis č. 1/2020 státního tajemníka o zrušení některých obsolentních služebních 
předpisů, 
30. Služební  předpis  č.  4/2020  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy  VI  k  přešetření  způsobu  vyřízení  stížnosti  Českou  inspekcí  životního  prostředí, 
oblastním inspektorátem Ústí nad Labem,
31. Služební předpis č. 6/2020 státního tajemníka, kterým se mění služební předpis č. 22/2019 
státního  tajemníka,  kterým  se  vydává  Personální  řád  Ministerstva  životního  prostředí, 
a služební předpis č. 7/2019 státního tajemníka o přenesení pravomocí, 
32. Služební  předpis  č.  8/2020  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitelky  odboru  výkonu  státní 
správy II České Budějovice a ředitele odboru výkonu státní správy IX Ostrava k provedení 
odvolacího řízení, 
33. Služební  předpis  č.  9/2020  státního  tajemníka,  kterým  se  stanoví  postup  při  zřizování 
zkušebních  komisí  pro  obory  státní  služby  Ochrana  přírody  a  krajiny  a  Technická  ochrana 
životního prostředí, 
34. Služební  předpis  č.  11/2020  státního  tajemníka  o  přenesení  pravomoci  uzavřít  dohodu 
o výkonu činnosti z jiného místa, pokud je uzavírána z důvodu izolace či karanténních opatření 
zaměstnance, nařízených v souvislosti s pandemií COVID-19,
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
3/5


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
35. Služební  předpis  č.  12/2020  státního  tajemníka  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III Plzeň k provedení odvolacích řízení, 
36. Služební  předpis  č.  14  státního  tajemníka,  kterým  se  mění  služební  předpis  č.  10/2019 
státního tajemníka Organizační řád Ministerstva životního prostředí,
37. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  15/2020  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V Liberec k provedení odvolacího řízení, 
38. Služební předpis státního tajemníka č. 16/2020 o zmocnění ředitelky odboru výkonu státní 
správy II České Budějovice k provedení odvolacího řízení, 
39. Služební předpis státního tajemníka č. 18/2020, kterým se mění služební předpis č. 10/2019 
státního tajemníka Organizační řád Ministerstva životního prostředí, 
40. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  1/2021  o  zmocnění  ředitelky  odboru  výkonu  státní 
správy II České Budějovice k provedení odvolacího řízení, 
41. Služební  předpis  č.  2/2021  státního  tajemníka,  kterým  se  mění  vnitřní  systemizace 
Ministerstva životního prostředí, 
42. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  3/2021  o  zmocnění  ředitelky  odboru  výkonu  státní 
správy II České Budějovice k provedení odvolacích řízení, 
43. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  4/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V Liberec (540) k provedení odvolacích řízení, 
44. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  5/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III Plzeň (520) k provedení odvolacích řízení, 
45. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  6/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy IX Ostrava k provedení odvolacích řízení, 
46. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  7/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy VI Hradec Králové (560) k provedení odvolacích řízení, 
47. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  8/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III Plzeň (520) k provedení odvolacích řízení, 
48. Služební  předpis  č.  9/2021  státního  tajemníka,  kterým  se  mění  vnitřní  systemizace 
Ministerstva životního prostředí,
49. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  10/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V Liberec (540) k provedení odvolacích řízení, 
50. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  11/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy III Plzeň k provedení odvolacích řízení, 
51. Služební  předpis  státního  tajemníka  č.  12/2021  o  zmocnění  ředitele  odboru  výkonu  státní 
správy V Liberec (540) k provedení odvolacích řízení, 
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
4/5


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
52. Služební předpis státního tajemníka č. 13/2021 o zmocnění ředitelky odboru výkonu státní 
správy II České Budějovice (510) k provedení odvolacích řízení, 
53. Služební  předpis  č.  14/2021  státního  tajemníka,  kterým  se  mění  vnitřní  systemizace 
Ministerstva životního prostředí.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
5/5