Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178'.


Číslo jednací: 2 Cm 28/2017 - 178  
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
Městský soud v Praze rozhodl v senátu ve složení předsedkyně senátu JUDr. Růžena Kučerová a 
soudkyně JUDr. Helena Nebesařová a JUDr. Irena Karpíšková, v právní věci  
 
žalobců:       a/  JSTB International, s.r.o.,  IČ 28135466, Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1,  
                    b/  JUMPING INTELLECTUAL PROPERTY, s.r.o.,  IČ 03504883, Petrská 
                    1168/29, 110 00 Praha 1,  
                    zastoupeni Mgr. Ing. Janem Kabešem, advokátem se sídlem Na Jezerce 1047/15, 
                    140 00 Praha 4, 
proti    
žalovanému:  Jiří V.,  xxx, xxx, xxx 
                     zastoupenému Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem Bubenská 1477/1,  
                     170 00 Praha 7, 
 
o  určení,  že  zajištěné  zboží  porušuje  práva  k  duševnímu  vlastnictví  a  o  vzájemném 

návrhu na určení, že žalovaný je majitelem užitného vzoru, 
 

takto:  
 
I.  Řízení o žalobním návrhu žalobce se zastavuje.  
 
II.  Určuje  se,  že  žalovaný  je  majitelem  užitného  vzoru  č.  xxx  „Trampolína  ke  kondičnímu 
cvičení“. 
 
III. Žalobce  a)  a  žalobce  b)  jsou  povinni  uhradit  žalovanému  k rukám  právního  zástupce 
náhradu nákladů řízení ve výši  23.716 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.  
 
Shodu s prvopisem potvrzuje  Eva Horáková. 

 
 2 
2 Cm 28/2017 
IV.  Žalobce  b)  je  povinen  uhradit  žalovanému  k rukám  právního  zástupce  náhradu  nákladů 
řízení ve výši 6.776 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.  
 
Odůvodnění:  
 
1.  Žalobou se oba žalobci domáhali určení, že zajištěné zboží, a to 3 kusy šestihranného rámu a 
1  kus  stojny,  které  zadržel  Celní  úřad  pro  Jihočeský  kraj  rozhodnutím  č.  j.  86138-2/2017-
520000061 dne 21.9.2017, je zboží, které porušuje práva k duševnímu vlastnictví z užitného 
vzoru  č.  xxx  „Trampolína  ke  kondičnímu  cvičení“.  Dle  žalobního  tvrzení  byl  žalobce  b) 
vlastníkem  zapsaného  užitného  vzoru  č.  xxx.  Žalobce  a)  byl  licenčním  uživatelem  tohoto 
užitného vzoru na základě licenční smlouvy ze dne  xxx ve znění dodatku č. 1 ze dne  xxx. 
Celní  úřad  Jihočeský  kraj  výše  citovaným  rozhodnutím  zadržel  součásti  trampolín.  Při 
posouzení  zajištěného  zboží  bylo  potvrzeno,  že  zajištěné  zboží  spadá  do  rozsahu  ochrany 
užitného vzoru č. xxx.  
 
2.  Podáním ze dne 6.3.2019 oba žalobci uvedli, že došlo k zániku užitného vzoru č. zápisu xxx, 
a vzali žalobu v plném rozsahu zpět.  
 
3.  Žalovaný  podáním  ze  dne  15.3.2019  sdělil,  že  se  zpětvzetí  žaloby  oběma  žalobci  souhlasí. 
Soud postupem dle ustanovení § 96 o.s.ř. řízení o žalobním návrhu obou žalobců zastavil.  
 
4.  Podáním ze dne 30.11.2017 vznesl žalovaný vzájemný návrh, jímž se domáhal určení, že je 
majitelem  předmětného  užitného  vzoru  č.  xxx.  Dle  tvrzení  žalovaného  byl  žalobce 
původcem  užitného  vzoru,  a  svědčí  mu  práva  k užitnému  vzoru  namísto  žalobce  b). 
Žalovaný uvedl, že v rámci své podnikatelské činnosti a přesné znalosti know-how v oboru 
zámečnictví  vytvořil  technické  řešení  v první  polovině  roku  2011  před  podáním  přihlášky 
užitného vzoru. Žalovaný nevyráběl trampolíny na základě konkrétního zadání žalobců ani 
předchozího  vlastníka  užitného  vzoru.  Žalovaný  prováděl  vývoj  nových  šestiúhelných 
trampolín  s ohledem  na  pevnost  materiálu  a  technickou  způsobilost  výrobků  prokazatelně 
od  prosince  2010.  Konstrukce  trampolíny  pochází  výlučně  od  žalovaného. V rámci  vývoje 
využíval  žalovaný  dostupných  materiálů,  a  zároveň  zkoumal  a  konzultoval,  jaké  materiály 
mohou  být  pro  novou  trampolínu  využity  (pružiny,  guma,  gumolana).  Dne  31.3.2011  měl 
žalovaný  prokazatelně  vymyšlenou  konstrukci  trampolíny  přesně  podle  užitného  vzoru, 
neboť  nechával  zpracovat  technický  výkres  od  Ondřeje  M.  Ondřej  M.  na  základě  výkresu 
žalovaného  vytvořil  technický  výkres.  Výkres  Ondřeje  M.  byl  využit  v přihlášce  užitného 
vzoru.  
 
5.  To,  že  žalovaný  je  původcem  předmětného  řešení  vyplývá  i  ze  skutečnosti,  že  rozmezí 
tažnosti gumolana 50 – 55 %, uvedené v nezávislém nároku užitného vzoru, sdělil žalovaný 
Mgr.  B.  emailem  před  podáním  přihlášky  užitného  vzoru,  a  zcela  shodné  rozmezí  je  pak 
uvedeno v samotné přihlášce.  
 
6.  Žalovaný  disponuje  znalostmi  z oboru,  nutných  pro  realizaci  konstrukce  trampolín.  Na 
základě svých znalostí z oboru přišel s návrhem na vytvoření šestihranné trampolíny namísto 
poruchových trampolín, které opravoval pro Mgr. B.. Uvedení původci v zapsaném užitném 
vzoru  Mgr.  B.  a  Mgr.  S.  K.  nemají  žádné  zkušenosti  v oboru,  a  nemohli  tudíž  přijít 
s návrhem  konstrukce  a  technickým  řešením,  chráněným  užitným  vzorem,  což  naznačil 
účastnický  výslech  jmenovaných.  Mgr.  S.  K.  uvedla,  že  trampolíny  pouze  testovala,  a  do 
vývoje trampolín nepřispěla žádným konkrétním nápadem, což konec konců potvrdil i Mgr. 
B.  Testování  trampolín  však  nelze  považovat  za  přínos  pro  vývoj  technického  řešení, 
chráněného užitným vzorem.  
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 3 
2 Cm 28/2017 
 
7.  O vytvoření technického řešení žalovanými svědčí také technická neznalosti Mgr. B., týkající 
se konstrukce a výroby trampolín, která se projevila při účastnickém výslechu. Mgr. B. nebyl 
schopen fundovaně odpovídat ohledně otázek tažnosti gumolan, specifikovaných v užitném 
vzoru. Z komunikace s patentovými zástupci pak vyplývá, že Mgr. B. se sám na žalovaného 
v technických  záležitostech  obracel,  a  to  dokonce  přímo  v otázkách  řešení  k přihlášce 
užitného vzoru.  
 
8.  Žalovaný má naléhavý právní zájem na určení, že je majitelem předmětného užitného vzoru 
vzhledem k tomu, že určení, kdo je majitelem užitného vzoru má odraz v rejstříkovém stavu. 
Žalovaný  uvedl,  že  pokud  žalobci  ve  svém  podání  uvedli,  že  se  vzdávají  nároku  vůči 
žalovanému, týkající se zásahu do užitného vzoru, nebyl tento úkon učiněn vůči žalovanému. 
Určovací žaloba v předmětné věci má odstranit nejistotu v právním vztahu, který zde nastal. 
Umožní žalovanému uplatňovat nároky, vyplývající z vlastnictví užitného vzoru po dobu od 
jeho zápisu do ukončení jeho platnosti.  
 
9.  Z osvědčení o zápisu užitného vzoru u ÚPV bylo zjištěno, že byl zapsán průmyslový vzor č. 
xxx pro majitele JUMPING INTELLECTUAL PROPERTY, s.r.o. s názvem Trampolína ke 
kondičnímu cvičení. Přihláška byla podána dne xxx, datum zápisu xxx.  
 
10.  Z nároku na ochranu bylo zjištěno, že nárok č. 1 zní: „Trampolína ke kondičnímu cvičení, 
tvořená  kovovým  rámem  uzavřeného  tvaru,  přičemž  v rámu  je  pružící  prvek  upevněn 
výpletem, a tvar úpletu odpovídá tvaru rámu, a rám je opatřen soustavou noh, a dále je na 
čelní straně rám opatřen stojnou s horizontálně situovaným madlem, vyznačujícím se tím, že 
rám  je  ve  tvaru  pravidelného  šestihranu  pružící  prvek  je  ve  formě  nejméně  jednoho 
gumového  lana  s tažností  50  %  až  155  %,  konce  madla  ve  formě  rukojeti  jsou  ohnuty  ke 
straně rámu, která je protilehlá od čelní strany rámu, a stojna je opatřena ohybem o úhlu o 
velikosti 0 – 45 stupňů, směřující k té straně rámu, která je protilehlá od čelní strany rámu“. 
Součástí  užitného  vzoru  je  nákres,  obsahující  obrázek  1,  šestihranný  rám  včetně  madla,  a 
obrázek č. 2, obsahující madlo.  
 
11.  Z dodatku  č.  1  k licenční  smlouvě  ze  dne  20.11.2015  bylo  zjištěno,  že  smluvní  strany 
JUMPING  INTELLECTUAL  PROPERTY,  s.r.o.  jako  poskytoval  a  JSTB  International 
s.r.o.  jako  nabyvatel  uzavřeli  smlouvu,  v níž  dle  bodu  b)  poskytovatel  má vlastnické  právo 
k užitnému  vzoru  č.  zápisu  xxx.  Podle  bodu  1,  2  poskytovatel  poskytuje  nabyvateli 
nevýhradní licenci opravňující k užití užitného vzoru.  
 
12.  Z oznámení o zadržení zboží ze dne 21.9.2017 bylo zjištěno, že Celní úřad pro Jihočeský kraj 
oznámil,  že  dne  20.9.2017  zadržel  3  kusy  šestihranného  rámu  -  součásti  trampolíny  ke 
kondičnímu cvičení, a 1 kus stojny – součást trampolíny ke kondičnímu cvičení s tím, že se 
jedná  o  zboží,  podezřelé  z porušování  práva  duševního  vlastnictví,  a  to  užitného  vzoru  č. 
přihlášky xxx, bylo zadrženo Jiřímu V., xxx, xxx.  
 
13.  Z nesporného  tvrzení  obou  účastníků  bylo  zjištěno,  že  majitel  užitného  vzoru  JUMPING 
INTELLECTUAL PROPERTY s.r.o. se vzal užitného vzoru k datu xxx.  
 
14.  Z prohlídky 10 fotografií, umístěných na sociální síti facebook.com z výstavy FIBO, která se 
konala  v dubnu  2011,  bylo  zjištěno,  že  na  této  výstavě  byl  uveden  program  JUPMPING 
Czech  Republik  s nabídkou  cvičení  na  trampolíně,  a  na  fotografiích  jsou  šestihranné 
trampolíny se stojnou. Výplet těchto trampolín je připevněn gumolanem ke konstrukci.  
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 4 
2 Cm 28/2017 
15.  Z emailové  korespondence  mezi  Lenkou  H.  a  Mgr.  Janou  S.    bylo  zjištěno,  že  13.4.2011 
uvedla Lenka H., že by byla schopna na FIBO připravit 20 minutový program na trampolíně. 
Dne  4.4.2011  Mgr.  S.    sdělila,  že  povezou  na  FIBO  5  trampolín  nových  (více  jich  zatím 
nemáme), a 15 kusů kulatých. Z emailu Lenky H. ze dne 4.4.2011 bylo zjištěno, že napsali 
dotaz,  zda  by  byli  schopni  transportovat  alespoň  10  trampolín  do  Bonnu  na  18.4.2011, 
mohly by se užít trampolíny z FIBA.  
 
16.  Z emailové  korespondence  mezi  Martinem  H.,  zaslané  na  adresu  xxx    z 6.4.2011  bylo 
zjištěno,  že  korespondence  se  týká  nákladů  na  reklamní  letáky  k provizi  obchodního 
zástupce v Německu a prodejní ceny nabízených trampolín.  
 
17.  Z emailu  Tomáše  B.  z 4.2.2011  s označením  „výplet“,  s označením  „komu  – 
zamecnictvitabor“  bylo  zjištěno,  že  obsahuje  text:  „Jirko,  co  bys  říkal  tomuto  materiálu, 
vypadá, že by mohl být docela pevný“ s označením webové stránky kutil-forens.cz.  
 
18.  Z emailové korespondence mezi Martinem S. a Mgr. Tomášem B., Lukášem Z. xxx s.r.o. a 
Mgr.  Irenou  L.  xxx  s.r.o.,  bylo  zjištěno,  že  předmětem  korespondence  z 31.3.2011  byla 
informace  o  patentech  a  užitných  vzorech,  cenách  za  registraci,  týkající  se  šestihranné 
trampolíny, u které místo pružin budou gumová lana.  
 
19.  Z výpisu  z živnostenského  rejstříku  bylo  zjištěno,  že  byl  zapsán  Jiří  V.  s živnostenským 
oprávněním zámečnictví nástrojářství od xxx. 
 
20.  Z osvědčení o základním kurzu svařování bylo zjištěno, že zkušební orgán Česká svářečská 
společnost vydala Jiřímu V. osvědčení o oprávnění svařovat, č. osvědčení xxx, dne xxx a dne 
xxx.  
 
21.  Z emailové  objednávky  z 18.1.2011  Jiřího  V.,  adresovaného  xxx  bylo zjištěno,  že  obsahuje 
poptávku výpletu na dodávku cca 100 kusů  měsíčně. Jedná se o pravidelný šestiúhelník o 
délce strany 75 cm a průměru 150 cm. Přílohou fotografie.  
 
22.  Z emailu z 18.1.2011 zaslaného Jiřím V. na adresu xxx bylo zjištěno, že zasílá foto látky.  
 
23.  Z emailu  Jiřího  V.  z 25.1.2011  na  adresu  xxx  bylo zjištěno,  že  poptává  dodávku  cca  4 400 
kusů měsíčně ocelových pružin na trampolíny.  
 
24.  Z emailu z 21.1.2011 na adresu xxx bylo zjištěno, že poptává výplet na trampolíny, kterým by 
si  představoval  potáhnout  vhodnou  gumou  nebo  podobným  materiálem,  příloha  jsou  tři 
fotografie šestihranné trampolíny.  
 
25.  Z emailu  z 17.1.2011  Jiřího  V.,  adresovaný  na  adresu  xxx  bylo  zjištěno,  že  žádal  o  zaslání 
vzorků gumolan, vhodných pro výrobu trampolín.  
 
26.  Z emailu  z 18.1.2011  Jiřího  V.  na  adresu  xxx  bylo  zjištěno,  že  poptává  dodávku 
polypropylenu Mesh. Jedná se o látku pro výplet trampolín.  
 
27.  Z emailu  ze  dne  16.2.2011  Jiřího  V.  na  adresu  xxx  bylo  zjištěno,  že  poptává  dodávku 
polypropylenu  Mesh,  jedná  se  o  materiál  na  výplet  trampolín,  tentýž  email  byl  zapsán  na 
adresu xxx.  
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 5 
2 Cm 28/2017 
28.  Z emailu ze dne 25.1.2011 bylo zjištěno, že Jiří V. zaslal na adresu xxx poptávku na pružiny 
na trampolínu. 
 
29.  Z emailu z 25.1.2011 bylo zjištěno, že Jiří  V. zaslal na adresu  xxx poptávku na 4 400 kusů 
měsíčně ocelových pružin.  
 
30.  Z emailu z 29.3.2011 bylo zjištěno, že Jiří V. zaslal na adresu xxx objednávku látky Uberta č. 
3 délka 7 bm.  
 
31.  Z emailu z 23.6.2011 bylo zjištěno, že Jiří V. objednal u xxx děrovačku trubek DT2, 2 kusy.  
 
32.  Z emailu  z 29.4.2011  na  adresu  xxx  bylo  zjištěno,  že  Jiří  V.  objednal  výrobu  ocelových 
destiček.  
 
33.  Z emailu z 29.4.2011 bylo zjištěno, že Jiří V. na adrese xxx objednal 6  kusů upínek typ 330. 
 
34.  Z emailu z 24.6.2011 Jiří V. na adrese xxx objednal 20 – 300 kusů ocelových destiček.  
 
35.  Z emailu z 21.9.2011 bylo zjištěno, že Jiří  V. objednal na adrese  xxx násadu vycházkových 
holí, 1 000 kusů.  
 
36.  Z emailu z 17.5.2011 bylo zjištěno, že Jiří V. na adrese xxx objednával podložky, které jsou 
uvedeny v nákresu.  
 
37.  Z emailu  Jiřího  V.  z 31.3.2011  adresovaného  Ondřeji  M.  bylo  zjištěno,  že  obsahuje  náčrt 
trampolíny s tím, že požaduje nakreslení technického výkresu pro technickou dokumentaci 
TuV  (německá  norma).  Přílohou  je  nákres,  na  němž  je  nakreslena  šestihranná  konstrukce 
s uvedenou výškou, průměrem, gumolano, a dále je nakreslen nákres stojny.  
 
38.  Z emailu  ze  dne  31.3.2011  Jiřího  V.,  adresovaného  Ondřeji  M.,  je  uvedeno,  že  obsahuje 
fotografii s tím, že posílá reálnou fotografii, na fotografii je fotografie výrobku šestihranné 
trampolíny s gumovým výpletem a stojnou.  
 
39.  Z emailové korespondence mezi Bc. Lukášem Z., Xxx s.r.o., adresovaného Mgr. Tomáši B., 
bylo zjištěno, že zasílá dopracovaný text přihlášky užitného vzoru včetně výkresů. Požaduje 
kontrolu a doplnění tolerancí u gumového lana a ohybu stojny, např. tažnost 80 % +- 10 %, 
nebo 10 % až 30 % ohyb.  
 
40.  Z emailu Tomáše B. z 28.6.2011 bylo zjištěno, že obsahuje text „Jirko, koukni se na to s tím, 
že chtějí kontrolu a doplnění červených políček“.  
 
41.  Z emailu  Jiřího  V.  z 29.6.2011,  adresovaného  Tomáši  B.,  bylo  zjištěno,  že  v emailu  je 
uvedeno: „Tažnost gumolana bych uvedl 50 % až 155 %. To, co používáme má 100 %, úhel 
stojny je 8°, ale dal bych rozmezí od 0 ° do 45°. 
 
42.  Z výkresu s označením „Výrobce zámečnictví Jiří V., vypracoval Ondřej M., objednatel xxx 
Tomáš  B.,  trampolína,  datum  04/2011,  stránka  01“  bylo  zjištěno,  že  obsahuje  nákres 
šestihranné  konstrukce  a  stojny.  U  šestihranné  konstrukce  je  uvedena  kóta  1360,  u  stojny 
550, u vyobrazení stojny je uvedena kóta 1400 rozdělená na dvě části 302 a 1098. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 6 
2 Cm 28/2017 
43.  Z účastnické  výpovědi  Jiřího  V.  bylo  zjištěno,  že  zná  Tomáše  B.  a  Janu  S.    dlouhodobě. 
Tomáš  B.  nakupoval  trampolíny  z Číny,  trampolíny  byly  kulaté  s pružinami.  V době,  kdy 
účastník pracoval u tchána pana M., požadoval, aby na trampolínách dělali madlo, o které by 
se  měl  cvičenec  opírat.  Tyto  trampolíny  byly  reklamovány,  docházelo  k lámání  nožiček, 
k přetrhávání rámu pružin. Tomáš B. porušené trampolíny vozil do dílny, a oni je opravovali. 
V té  době  Jiří  V.  přišel  na  nápad,  že  by  mohli  udělat  trampolínu,  která  bude  kvalitní  a 
z kvalitních materiálů. Tomáš B. uvedl, že pokud to bude za přijatelné ceny a prodejné, tak 
souhlasí. Účastník uvedl, že koncem roku listopad/prosinec 2010 začal s vývojem. Chtěli se 
odlišit  tvarem,  takže  mu  vyšel  šestihran.  Oslovil  různé  firmy,  snažil  se  získat  výplet. 
Zpočátku uvažovali o řešení s pružinami, ale když je zkoušel, tak docházelo k trhání výpletu, 
tak ho napadlo gumolano. S firmou Vermat, která mu posílala různé vzorky, zkoušeli různé 
druhy gumolan. V době vývoje se pravidelně s panem B. navštěvovali, a účastník, když měl 
něco připravené, tak mu ukázal výsledek. Hotový výrobek dal Tomášovi B. na testování do 
fitness centra. Protože se řešila spousta reklamací na trampolíny dodané z Číny, Tomáš B. 
požadoval, aby se začalo se sériovou výrobou. Účastník uvedl, že dodával postupně dodávky 
po 20 kusech, a následně fakturoval celou částku 105 kusů. Výrobky vozil k Tomáši B. do 
xxx. Paní S.  za účastníkem do dílny nejezdila. Účastník uvedl, že výkres, který byl přílohou 
emailu  z 31.3.2011,    poslal  Ondřeji  M.,  aby  nakreslil  technický  výkres.  Účastník  uvedl,  že 
trampolíny testoval pomocí stroje. Trampolíny, které jsou na fotografiích z dubna 2011, byly 
prototypy,  na  kterých  se  testovala  gumolana.  V té  době  užívali  lisovaná  očka,  ovšem 
docházelo  k tomu,  že  při  cvičení  se  gumolana  prořezávala.  To  poté  vyřešili  s čalouníkem 
panem S. tak, že začali šít očka z popruhů.  
 
44.  Z faktury č. 1/5/11 z 23.5.2011 bylo zjištěno, že zámečnictví Jiří V. jako dodavatel účtoval 
odběrateli  STB  International  s.r.o.  za  dodávku  105  kusů  trampolín  kompletních  částku 
305.982 Kč  
 
45.  Z emailu Jiřího V. ze dne 23.5.2011 odeslaného Tomáši B. bylo zjištěno, že zasílá fakturu na 
doplatek  161.982  Kč  s tím,  že  fakturu  přiveze  s další  várkou.  Dále  je  uvedeno  –  gumy  na 
řídítka došly, gumolana budou zítra, a výplety 50 červených koncem týdne.  
 
46.  Z výslechu svědka Antonína S. bylo zjištěno, že je čalouník. Svědek uvedl, že výrobu výpletu 
si u svědka objednával Jiří V. Přivezl hotový rám, a svědek měl do něho vymyslet výplet, aby 
to  fungovalo.  Uvádí,  že  řádově  dělali  asi  10  prototypů  z 10  materiálů  látek.  Některé  látky 
přivezl Jiří V., některé sehnal svědek. Svědek uvedl, že výplet se připojil gumolanem na rám, 
a to tak, že se gumolano propletlo za ušitá očka, která svědek ušil. Zkoušelo se, jaký počet 
oček se tam dá, kvůli tahu. To zkoušel Jiří V., který měl stroj. Vždy uvedl za dva dny, zda se 
to trhá či netrvá. Měnil se počet oček i tkanina. Tyto zkoušky dělali v lednu, únoru a březnu 
2011.  Svědek uvedl,  že  počátkem  roku  2011 vyrobil  asi  80  až  100  výpletů kusů,  do  konce 
roku  se  vyrobilo  asi  500  až  600  kusů  výpletu.  Svědek  uvedl,  že  s paní  S.    nikdy  neřešil 
pružnost.  Co  se  týče  gumolana,  tak  kontaktoval  Jiřího  V.  s prodejcem,  s nímž  řešil 
gumolano. Svědek uvedl, že dělá plachty na kamiony, takže gumolano používá. Jiří V. viděl u 
svědka gumolano. Konkrétní výrobce gumolan je firma Vemat a Pega Krnov. Svědek uvedl, 
že zpočátku se jako spojovací prvek používaly pružiny s očky, našívala se kovová očka, nebo 
se tam letovaly kroužky do výpletů, do toho se zaháklo péro,  a do rámu. To nefungovalo, 
trhalo  se  to.  Poté  se  zaměřili  na  poutka,  hlavně  na  to,  jak  spojit  tkaninu  s poutky  a 
popruhem.  Vždycky  to  chvilku  vydrželo,  a  poté  to  popraskalo.  Svědek  uvedl,  že  má  stroj, 
který nikdo v okolí nemá, a nikdo takový výrobek ušít neumí.  
 
47.  Z výslechu svědka Ondřeje M. bylo zjištěno, že kreslil pro Jiřího V. výkresy trampolíny, Jiří 
V.  ho  požádal,  aby  nakreslil  výkres  šestihranné  trampolíny,  dostal  podklad  ve  formě 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 7 
2 Cm 28/2017 
nějakého výkresu, který byl nakreslený na papíře. Ondřej M. ten výkres nakreslil, a předal ho 
Jiřímu  V.  na  základě  jeho  parametrů.  Svědek  uvedl,  že  na  výkresy  uvedl  rozměry  podle 
zadání, a stejně tak uvedl hlavičku podle zadání, které dostal od Jiřího  V. Svědek uvedl, že 
viděl, jak probíhaly zátěžové zkoušky pomocí jakéhosi stroje, který zkoušel pevnost. Byla to 
stojna  s ramenem,  na  konci  byla  bota.  Testovaly  se  šestihranné  trampolíny  a  testovaly  se 
gumy.  Svědek  potvrdil,  že  výkres,  který  je  součástí  užitného  vzoru,  je  výkres,  který  on 
vytvořil.  
 
48.  Z výslechu svědka Romana A. bylo zjištěno, že vypomáhal v dílně Jiřího V. Nejprve Tomáš 
B. vozil na opravu trampolíny, které se lámaly a praskaly, a byly původem z Číny, následně 
začal  dělat  Jiří  V.  trampolíny  v jiném  tvaru  a  lepším  provedení.  Svědek  uvedl,  že  tyto 
šestihranné  trampolíny  se  začaly  dělat  někdy  v lednu/únoru  2011.  Trampolíny  se  v dílně 
testovaly tím, že po ní běhala 14 dní zafixovaná bota na takovém excentru, která mlátila do 
trampolíny. Svědek uvedl, že Tomáš B. přijížděl do dílny, vymýšlelo se, aby to vypadalo, aby 
to bylo prodejné. Svědek uvedl, že byl u toho, když se vyráběla stojna.  S Jiřím V. si stoupli 
doprostřed trampolíny bez výpletů, a nahýbali ji k sobě, dělali to podle své fantazie. Týkalo 
se to i zahnutí řídítek. Svědek uvedl, že Tomáš B. svědkovi neudílel žádné pokyny k výrobě. 
K fotografiím trampolín pořízených na FIBO 2011 uvedl, že byly dělané v dílně vzhledem 
k tomu, že je tam i stojan na časopisy, který on vyráběl.  
 
49.  Z účastnické výpovědi jednatele obou žalobců Mgr. Tomáše B. bylo zjištěno, že v roce 2001 
vymysleli program jumping, při kterém se používají trampolíny. Dováželi trampolíny z Číny, 
ovšem tyto trampolíny neměly dobrou kvalitu. Na tyto trampolíny si nechávali dělat řídítka 
ve firmě M. Řešili tyto problémy, první prototyp trampolíny vyrobili s otcem Ing. Karlem B. 
S Janou S.  řešili problém, aby se na trampolínách využila celá plocha na 100 %, spolu přišli 
na šestihran, který umožní, že se plocha využije celá. Účastník uvedl, že firma Belikon již 10 
let před nimi využívala gumolana. Problém s pružinami byl ten, že vrzaly. Účastník uvedl, že 
se  obrátil  na  Jiřího  V.  a  požadoval  výrobu  trampolín,  které  mají  šestihran.  Chtěl  výplet,  a 
chtěl řídítka. Účastník uvedl, že s otcem navařili šestihranný rám a k tomu řídítko někdy na 
podzim  2010.  Tento  výrobek  testovali.  Účastník  uvádí,  že  si  nepamatuje,  kdo  vyráběl 
trampolíny, které užil na výstavě FIBO, patentové kanceláři zaslal výkres udělaný panem M.. 
Na dotaz, co znamená tažnost 50 – 150 % účastník uvedl, že tažnost lze zjistit kdekoliv u 
firem,  které  dělají  gumolana.  K dotazu,  kdo  rozhodl  o  tom,  jaké  gumolano  bude  použito, 
účastník  uvedl,  že  to  řešila  především  paní  S.  ,  a  podle  toho  testovali  gumolana.  Účastník 
uvedl, že Jiřímu V. nepředal trampolínu, neukazoval šestihrannou trampolínu, řekl pouze, co 
potřebuje, a měl náčrt v ruce, kde byl šestihran a řídítka.  
 
50.  Z účastnické výpovědi Jany S. K. bylo zjištěno, že v roce 2011 nebo v roce 2010 řešili novou 
konstrukci trampolín. V té době již provozovali deset let program, účastnice pracovala jako 
instruktorka.  V roce  2010  s otcem  Tomáše  B.  se  snažili  vymyslet  něco  nového,  protože 
trampolíny praskaly, praskaly pružiny a byly reklamace. Účastnice zkoušela, zda trampolína 
pruží nebo ne. Uvedla, že se obrátili na Jiřího  V., protože potřebovali šestihran. Účastnice 
uvedla,  že  testovala  velikost  trampolíny,  a  jak  mají  být  nakloněna  řídítka.  Na  dotaz,  jak 
dlouho trval vývoj u Jiřího V., účastnice uvedla, že vývoj byl velice krátký, protože je celkově 
tlačil čas. Přihlásili se na výstavu FIBO, a měli vyrobeno jen 5 trampolín. Účastnice uvedla, 
že v té době testovala více trampolín od různých dodavatelů, tyto trampolíny byly všechny 
šestihranné. 
 
51.   Soud  neprovedl  důkaz  ohledání  prototypu,  který  vyrobil  Tomáš  B.  se  svým  otcem, 
vzhledem k tomu, že tento výrobek nebyl předložen k důkazu, a soud považuje jeho výrobu 
za  nevěrohodnou.  Soud  neprovedl  důkaz  výslechem  pracovníka  patentové  kanceláře  Mgr. 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 8 
2 Cm 28/2017 
Lukáše  Z.  a  JUDr.  Martina  S.  vzhledem  k tomu,  že  vycházel  z listinných  důkazů.  Soud 
neprovedl důkaz svědka Jakuba N., zaměstnance společnosti xxx, kterého žalobci navrhovali 
k tvrzení, že konzultoval výrobu předmětné trampolíny, měl na starosti testování trampolín a 
testoval,  zda  je  vhodné  gumové  lano,  a  jak  je  nakloněno  řídítko  vzhledem  k tomu,  že 
v účastnických výpovědích Mgr. Tomáš B. a Mgr. Jana S. K. uvedli, že předmětný prototyp 
tvořil Mgr. Tomáš B. se  svým otcem, nikoliv s tímto svědkem. 
 
52.  Ostatní provedené důkazy soud nehodnotil, protože neměly vliv na rozhodnutí ve věci. 
 
53.  Na  základě  výše  uvedených  tvrzení  a  zjištěných  skutečností  dospěl  soud  k závěru,  že 
vzájemný  návrh  žalovaného  je  důvodný.  Žalovaný  se  domáhal  určení,  že  je  majitelem 
užitného  vzoru  č.  zápisu  xxx,  protože  je  původcem  technického  řešení,  chráněného  tímto 
užitným  vzorem.  Žalovaný  uvedl,  že  vytvořil  technické  řešení  v první  polovině  roku  2011 
před  podáním  přihlášky  užitného  vzoru.  V řízení  bylo  zjištěno,  že  společnost  JTB  s.r.o. 
podala  dne  xxx  přihlášku  užitného  vzoru  s označením  Trampolína  ke  kondičnímu  cvičení. 
Jednatelem této společnosti byl Mgr. Tomáš B., a jako původci užitného vzoru byli uvedení 
Mgr. Tomáš B. a Jana S. V řízení bylo nesporným tvrzením účastníků prokázáno, že jednatel 
žalobce  a)  Mgr.  Tomáš  B.  uzavřel  s Jiřím  V.  dohodu  o  výrobě  trampolín.  Soud  má  za 
prokázané,  že  vývoj  těchto  trampolín  před  návrhem  zápisu  užitného  vzoru  č.  zápisu  xxx 
provedl  žalovaný  Jiří  V.,  a  v rámci  tohoto  vývoje  vytvořil  technické  řešení,  které  bylo 
chráněno  předmětným  užitným  vzorem.  V řízení  bylo  zjištěno,  že  žalovaný  zaslal  dne 
31.3.2011  Ondřejovi  M.  email,  v němž  požádal  Ondřeje  M.  o  technický  výkres  pro 
technickou  dokumentaci.  Přílohou  tohoto  emailu  byl  náčrt  šestihranné  konstrukce 
s uvedením  výpletu  gumolana  a  zabudování  řídítek.  Na  náčrtu  je  též  uveden  tvar  řídítek 
s tím, že náčrt obsahuje kóty. Současně s tímto emailem zaslal žalovaný Ondřejovi M. email, 
jehož  přílohou  byla  fotokopie  vzorku  trampolíny.  V řízení  bylo  z technického  nákresu, 
zpracovaného  Ondřejem  M.,  s označením  trampolína  04/2011,  ze  svědecké  výpovědi 
Ondřeje  M.,  a  z přílohy  užitného  vzoru  xxx,  prokázáno,  že  Ondřej  M.  na  základě  zadání 
Jiřího  V.  vytvořil  technický  výkres,  obsahující  trampolínu  a  stojnu,  tento  výkres  pak  byl 
publikován  i  jako  příloha  užitného  vzoru  xxx.  V řízení  bylo  prokázáno  emailovou 
korespondencí  mezi  patentovým  zástupcem  Bc.  Lukášem  Z.,  Xxx  s.r.o.,  tj.  patentovým 
zástupcem,  který  dle  zápisu  užitného  vzoru  podával  návrh  na  zápis,  Mgr.  Tomášem  B.  a 
Jiřím  V.  dne  28.6.2011,  a  29.6.2011,  že  patentový  zástupce  požadoval  doplnění  tažnosti 
gumového lana, a doplnění úhlu ohybu stojny. Tento email přeposlal Mgr. Tomáš B. Jiřímu 
V., který odpověděl, že tažnost by měla být 50 % až 150 %, a úhel stojny v rozmezí 0 - 45°. 
Tyto údaje následně byly uvedeny v jednotlivých nárocích užitného vzoru.  
 
54.  Tvrzení  Mgr.  Tomáše  B.  a  Jany  S.  K.  v účastnických  výpovědích,  že  jsou  původci 
předmětného  technického  řešení,  a  že  před  tím,  než  zadali  výrobu  trampolín  Jiřímu  V., 
vyrobili  prototyp  trampolíny,  považuje  soud  za  nevěrohodné  vzhledem  k tomu, 
že účastnické  výpovědi  byly  vnitřně  rozporuplné  a  v rozporu  s ostatními  provedenými 
důkazy. Účastníci uvedli, že vyrobili trampolínu, jejích konstrukce byla ve tvaru šestihranu, 
výplet  byl  připojen  gumolanem  k této  konstrukci,  a  byla  připojena  řídítka,  která  byla 
nakloněna  předtím,  než  Mgr.  Tomáš  B.  zadal  výrobu  Jiřímu  V.  Ve  svých  tvrzeních  dále 
uvedli,  že  důvod,  proč  měli  zájem  na  výrobě  trampolín,  spočíval  v tom,  že  dovážené 
trampolíny  měly  vady,  kdy  praskaly  pružiny,  a  vrzaly.  Tvrzení  Mgr.  Tomáše  B.,  že  zadal 
výrobu  trampolín,  kdy  úplet  bude  připevněn  ke  konstrukci  gumolanem,  je  v rozporu 
s provedenými  důkazy,  ze  kterých  vyplývá,  že  Jiří  V.  při  vývoji  zpočátku  testoval  uchycení 
výpletu  pružinami.  Toto  tvrzení  uvedl  ve  své  výpovědi  svědek  Antonín  S.,  který  uvedl,  že 
vyráběl pro Jiřího V. výplety včetně úchytů, zpočátku zkoušeli pružiny, ale výplety se trhaly. 
Svědek  uvedl,  že  on  sám  vyrábí  plachty  pro  kamiony,  u  kterých  se  užívá  gumolano.  Toto 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 9 
2 Cm 28/2017 
gumolano Jiří V. viděl v jeho dílně, a následně zadal Antonínovi S. zakázku, kdy k výpletům 
přišíval poutka pro uchycení gumolana. Svědek uvedl, že řešili s Jiřím V. počet ušitých oček 
na gumolano. Jiří V. vždy uvedl, zda očka kvůli tahu vyhovují, zkoušel předmětné výplety po 
dobu dvou dnů, a uvedl, zda se trhají či nikoliv. Tento vývoj probíhal dle svědka Antonína S. 
v lednu až březnu 2011.  
 
55.  Z výpovědi svědka Romana A. pak bylo zjištěno, že zkoušeli s Jiřím V. v dílně zahnutí řídítek 
a  madla.  Svědek  potvrdil,  že  trampolíny,  které  byly  na  fotografii  na  výstavě  FIBO,  byly 
vyrobeny v dílně Jiřího V. 
 
56.  Soud považuje za rozporné tvrzení obou účastníků, Jany S. K. a Mgr. Tomáše B., že vyrobili 
za pomocí otce Tomáše B. prototyp trampolíny, vzhledem k tomu, že Tomáš  B. uvedl, že 
tento prototyp trampolíny poté, co zadal Jiřímu V. výrobu předmětných trampolín, Jiřímu V. 
neumožnil  prohlédnout,  přitom  Jana  S.  K.  ve  svá  výpovědi  uvedla,  že  potřebovali  vyrobit 
trampolíny  co  nejrychleji,  protože  je  tlačil  čas,  protože  měli  zájem  na  výstavě  FIBO  tyto 
trampolíny předvádět a prodávat.  
 
57.  Soud  neshledal,  že  by  Mgr.  Tomáš  B.  a  Mgr.  Jana  K.  S.    byli  původci  předmětného 
technického řešení, protože v řízení neprokázali vlastní tvůrčí činnost, neprokázali, že navrhli 
technické  řešení  celého  výrobu,  že  se  podíleli  na  tvorbě  výkresové  dokumentace,  a 
technologického  postupu.  Naopak  v řízení  bylo  prokázáno,  že  Jiří  V.  vytvořil  nákres 
předmětné konstrukce trampolíny, obsahující připojení výpletu gumolanem, a nákres stojny, 
na základě tohoto nákresu byl proveden technický výkres, který se stal součástí předmětného 
užitného vzoru, a obsahuje technické řešení, které je tímto užitným vzorem chráněno.  
 
58.  Soud shledal naléhavý právní zájem a určení, že užitný vzor, jehož platnost skončila k datu 
4.3.2019,  je  ve  vlastnictví  žalovaného,  vzhledem  k tomu,  že  určovací  žalobou  se  vytvoří 
právní  rámec,  jímž  se  eliminuje  nejistota,  kdo  byl původcem  předmětného užitného  vzoru 
v okamžiku  zápisu  a  následně  z toho  vyplývajícím  majitelem  tohoto  užitného  vzoru  (§  19 
zákona č. 478/1992 Sb.). Soud tudíž vzájemnému návrhu na určení, že žalovaný je majitel 
užitného vzoru č. xxx „Trampolína ke kondičnímu cvičení“ vyhověl. 
 
59.  O  nákladech  řízení  bylo  rozhodnuto  v souladu  s ustanovením  §  142  odst.  1  o.s.ř.  a  §  146 
odst.  2  věta  prvá  o.s.ř.  Žalobce  a)  a  žalobce  b)  jsou  povinni  zaplatit  žalovanému  k rukám 
právního zástupce žalovaného náhradu nákladů řízení za 7 úkonů právní služby, a to převzetí 
zastoupení, vyjádření ze dne 30.11.2017, 30.10.2018, 12.11.2018, účast na ústním jednání dne 
9.10.2018 a dne 5.2.2019 – 2 úkony po 2.500 Kč, 7x 300 Kč paušál a DPH 4.116 Kč, celkem 
23.716 Kč.  
 
60.  Žalobce  b)  je  povinen  zaplatit  žalovanému  k rukám  právního  zástupce  žalobce  náhradu 
nákladů řízení právního zastoupení za 2 úkony, a to vyjádření ze dne 15.3.2019 a účast na 
ústním jednání dne 2.4.2014 po 2.500 Kč, 2x 300 Kč paušál a DPH 1.176 Kč, celkem 6.776 
Kč.  
 
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  odvolání  do  15  dnů  ode  dne  doručení  k Vrchnímu  soudu 
v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 

 
 
10 
2 Cm 28/2017 
Nebude-li  povinnost  stanovená  tímto  rozhodnutím  splněna  dobrovolně,  může  oprávněný 
požádat o výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného. 
 
 
Praha 02. dubna 2019 
 
 
JUDr. Růžena Kučerová v. r. 
předsedkyně senátu 
 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková.