Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178'.

 
 
č. j. Si 1106/2021- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 1106/2021 
VAŠE ZNAČKA:    
e-mail:  infoprovsechny 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DNE:  
27.04.2021 
 
Vážený pane,  
 
na  základě  Vaší  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ze dne 17. 4. 2021, Vám v příloze zasíláme kopii 
rozhodnutí Městského soudu v Praze, vedeného pod sp. zn. 2 Cm 28/2017-178, ze dne 2. 4. 2019. 
V  textu  byla  provedena  nezbytná  anonymizace  údajů,  jejichž  zveřejnění  by  bylo  v  rozporu 
s § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby 
a osobní údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Těmito 
předpisy jsou míněny zejména §§ 81 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR). Postup je rovněž v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009 
č. j. 13/2008- SOSV-SP, kterou se  provádějí některá ustanovení InfZ. Citovaná instrukce není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti,  pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
ved. odd. poskytování informací 
 
 
 
Počet příloh: 1 
 
 Mgr. Lukáš Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, 
DiS. 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
Strašák, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, 
ou=správní, ou=13900, cn=Mgr. Lukáš 
Strašák, DiS., sn=Strašák, 
givenName=Lukáš, 
DiS.
serialNumber=P563033, title=vedoucí 
oddělení poskytování informaci 
Datum: 2021.04.27 15:10:05 +02'00'