Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Roušky a respirátory'.
 
 
Vážená paní 
 
M. M. 
 
 
 
Adresa pro doručení: 
 
foi+request-8917-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
Váš dopis ze dne 29. března 2021  
 
 
 
 
V Praze dne 1. dubna 2021  
 
Č. j.: MZDR 13792/2021-2/MIN/KAN 
 
 
*MZDRX01MFZCDRIX0H1FVCI* 
 
HV 
Sdělení 

odložení 
žádosti 

poskytnutí 
informace 
podané 
dle  
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

Podáním ze dne 29. března 2021, evidovaným pod č. j.: MZDR 13792/2021-1/MIN/KAN, 
jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, požádala o informaci, co znamenají černé nitky v respirátorech a rouškách, které 
jste objevila
. K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním 
orgánem  státní  správy  pro  zdravotní  služby,  ochranu  veřejného  zdraví,  zdravotnickou 
vědeckovýzkumnou  činnost,  poskytovatele  zdravotních  služeb  v  přímé  řídící  působnosti, 
zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, 
ochranu  a  využívání  přírodních  léčivých  zdrojů,  přírodních  léčebných  lázní  a  zdrojů 
přírodních  minerálních  vod,  léčiva  a  prostředky  zdravotnické  techniky  pro  prevenci, 
diagnostiku  a  léčení  lidí,  zdravotní  pojištění  a  zdravotnický  informační  systém,  pro 
používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 
 
Vaši  žádost  tedy  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  nezbývá,  než  odložit  dle  ustanovení  §  14 
odst.  5  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  podle  kterého  povinný  subjekt  žádost  odloží  
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  
 
Požadovanou informací by mohl disponovat subjekt od ministerstva odlišný, a to výrobce 
příslušného produktu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 2.4.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00