Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Autoškola'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
 
e-mail: foi+request-8916-
 
V Praze 7. dubna 2021 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Čj. 13742/2021-UVCR-3 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážená paní,  
Úřad  vlády  ČR  obdržel  dne  28.  března  2021  Vaše  elektronické  podání,  s odkazem  na zákon 
č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
zákon o informacích“), o poskytnutí níže uvedené informace:  
„…  kdy  budou  povolené  zkoušky  a  proč  za  určitých  podmínek  nejde?  Kvůli  této  situaci  se  mi 
komplikuje práce. Ke všemu nikde pořádně nejsou informace.
“ 
Posouzením  Vaší  žádosti  bylo  zjištěno,  že  tato  žádost  neobsahuje  veškeré  údaje,  které  podle 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona obsahovat má. 
Úřad vlády ČR považuje Vaši žádost za žádost ve smyslu zákona, současně Vás však v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) citovaného zákona vyzývá k doplnění Vaší žádosti s ohledem 
na nedostatek Vašich údajů ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona, a to konkrétně k uvedení 
celé adresy místa trvalého pobytu nebo adresy bydliště a adresy pro doručování, liší-li se od adresy 
místa trvalého pobytu nebo bydliště, jelikož v žádosti uvádíte pouze ulici a číslo evidenční či popisné 
bez specifikace místa a poštovního směrovacího čísla.  
Současně si Vás dovoluji vyzvat v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) citovaného zákona 
k upřesnění Vaší velmi obecně formulované žádosti, aby bylo zcela patrné, o jaké konkrétní zkoušky 
se ve Vaší žádosti jedná.  Vaši žádost je tedy nutné rovněž formulovat tak, aby byl povinný subjekt 
schopen  přesně  identifikovat,  jaké  konkrétní  informace  požadujete,  bez  nutnosti  přistoupení 
k arbitrárnímu výběru.  
Pro  Vaši  informaci  si  dovoluji  k výzvě  na  specifikaci  Vaší  žádosti  uvést,  že  Vaši  žádost  je  nutné 
upřesnit  tak,  aby  v eventuálním  řízení  o  opravném  prostředku  mohla  být  nadřízeným  správním 
orgánem jednoznačně posouzena předvídatelnost postupu povinného orgánu při vyřizování žádosti, 
neboť  i  právní  úprava zákona  o  informacích je ovládána základními  zásadami činnosti  správních 
orgánů  vyjádřenými  v ustanoveních  §  2  až  8  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění 
pozdějších předpisů, tedy i zásadou legitimního očekávání.  
Pro úplnost si Vás dovoluji zároveň informovat, že působnost Úřadu vlády vymezuje ustanovení § 
28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), podle něhož Úřad vlády plní úkoly 
spojené  s odborným,  organizačním  a  technickým  zabezpečením  činnosti  vlády  České  republiky, 
jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, 
o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda. 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33 
 

Rozsah  poskytovaného  odborného  zajištění  činnosti  vládě  Úřadem  vlády  ČR  a  tím  i  rozsah  této 
oblasti působnosti Úřadu vlády ČR je přísně limitován, Úřad vlády ČR odborně zabezpečuje činnost 
vlády jako celku, nezabezpečuje tedy činnosti jednotlivých jejích členů, jimž odborné zabezpečení 
poskytují  jimi  řízená  ministerstva,  přičemž  zásadně  do  jeho  vymezení  nelze  zahrnout  ani  oblasti 
činnosti  veřejné  správy,  jež  spadají  do  působnosti  konkrétních  ministerstev  či  jiných  ústředních 
orgánů státní správy. Pokud se tedy Vámi požadované informace týkají  působnosti jiné organizační 
složky státu podle příslušných ustanovení kompetenčního zákona, Úřad vlády ČR pravděpodobně 
nebude  schopen takové  informace poskytnout, neboť  lze důvodně předpokládat, s ohledem jeho 
působnost vymezenou výše, že informacemi z hlediska své působnosti nedisponuje ani disponovat 
nemůže. 
Závěrem  si  Vás  dovoluji  upozornit,  že  pokud  neučiníte  doplnění  Vaší  žádosti  a  ani  Vaši  žádost 
neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. 
a) zákona odložena. Pokud svou žádost pouze doplníte o požadované údaje, ale žádost do 30 dnů 
ode dne doručení této výzvy blíže neupřesníte, bude dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona 
rozhodnuto o odmítnutí. 
S pozdravem 
Digitálně podepsal Mgr. 
 Mgr. Jan 
Jan Večeřa 
 
Datum: 2021.04.07 
 Večeřa
12:28:13 +02'00'
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
Strana 2 (celkem 2)