Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek'.

 
 
č. j. Si 843/2021- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 843/2021 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DNE:  
30.03.2021 
 
Výzva  k  doplnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  §  14  odst.  5  písm.  a)  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
 
k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)
o poskytnutí  informací  týkající  se  Městského  soudu  v Praze,  ze  dne  25.  3.  2021, 
konkrétně o poskytnutí  rozhodnutí  zdejšího  soudu  vedeného  pod  sp.  zn.  8  A  50/2015, 
ze dne 29. 8. 2015
, Vám sdělujeme, že podle § 14 odst. 2 InfZ žadatel „fyzická osoba uvede v žádosti 
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu 
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště“.  
 
Vaše žádost neobsahuje jméno a příjmení.  
 
Tímto Vás v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) InfZ vyzýváme, abyste svou žádost doplnil/a 
o chybějící údaje, a to do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, jinak bude Vaše žádost odložena.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
ved. odd. poskytování informací 
Mgr. Lukáš  Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ou=správní, 
ou=13900, cn=Mgr. Lukáš Strašák, DiS., 
Strašák, DiS.sn=Strašák, givenName=Lukáš, 
serialNumber=P563033, title=vedoucí 
oddělení poskytování informaci 
Datum: 2021.03.30 15:20:56 +02'00'