Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam výjimek z omezení pohybu osob'.


*MVCRX05KUUSK* 
 
MVCRX05KUUSK 
 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 42236-8/OSR-2021 
 
Praha 29. března 2021 
Přílohy: 1 
 
Vážený pan 
Michal A. Valášek 
Veletržní 31 
170 00  Praha 7 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  strategického  rozvoje  a  koordinace  veřejné  správy, 
na základě  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve znění 
pozdějších  předpisů,  vyřídilo  žádost  ze  dne  23. 3. 2021,  kterou  podal  Michal 
A. Valášek,  nar.  11. 7. 1979,  adresa  Veletržní  31,  170  00  Praha  7, o poskytnutí 
informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, takto: 
Ministerstvo  vnitra,  odbor  strategického  rozvoje  a  koordinace  veřejné  správy,  tímto 
poskytuje  veškeré  dostupné  informace  dle  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím k následujícím požadavkům: 
1.  Jakým  způsobem  dostal  ministr  vnitra  tuto  pravomoc?  Např.  odkaz 
na konkrétní usnesení vlády. 
2.  Jaký je proces při využití této pravomoci? Např. kdo může o výjimku žádat, 
jakým způsobem. 
3.  Jakou formální podobu má tato výjimka? 
4.  Jakým způsobem je zajištěno, že jsou o jejím udělení zainteresované osoby 

informovány? 
5.  Byly všechny výjimky z usnesení č. 216 (neboť k němu se vztahují mediální 
informace)  reaplikovány  i  na  současně  platné  usnesení  č.  299?  Případně 
byly vydány nějaké nové? 
6.  Žádám  o  poskytnutí  informace,  zda  a  případně  kde  jsou  dokumenty 
stanovující výjimky přístupné veřejnosti. 
7.  V  případě,  že  k  dispozici  nejsou,  žádám  o  poskytnutí  všech  dokumentů, 
které stanoví aktuálně nebo v minulosti platné výjimky. 
 1  
 
Rozhodovat  o  výjimkách  podle  bodů  I  až  IV  krizového  opatření  vlády  je 
1. místopředsedovi  vlády  a  ministru  vnitra  uloženo  vládou  na  základě  bodu 
XII usnesení  vlády  ze  dne  18.  března  2021  č.  299  o  přijetí  krizového  opatření, 
vyhlášeného  pod  č. 134/2021 Sb.  Totožnou  povinnost  uložila  vláda 
1. místopředsedovi a ministrovi vnitra rovněž v předchozím usnesení vlády č. 218 
ze dne 26. února 2021, vyhlášeném pod č. 115/2021. 
Okruh  subjektů  oprávněných  k podání  žádosti  o  výjimku  není  explicitně 
specifikován, nicméně z logiky věci se jedná především o územní samosprávné 
celky, které znají nejlépe lokální podmínky v jednotlivých oblastech.  
Rozhodnutí  o  udělení  či  neudělení  každé  výjimky  je  distribuováno  cestou 
Ústředního  krizového  štábu,  aby  se  dostalo  k odpovědným  orgánům  jako  je 
Policie  ČR  či  hygienické  stanice.  Dále  jsou  rovněž  vyrozuměny  osoby,  které 
podnět podaly. Ministerstvo vnitra tato rozhodnutí dále zveřejňuje i jiným vhodným 
způsobem.  Mapu  s udělenými  výjimkami  je  možné  nalézt  zde: 
https://okresy.mvcr.cz/  
Dne 22. března 2021 stanovil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, že veškeré 
udělené  výjimky,  vztahující  se  k  usnesení  vlády  ze  dne  26. února 2021  č. 216, 
vyhlášeného  pod  č.  113/2021  Sb.,  ve  znění  usnesení  vlády  ze  dne 
28. února 2021  č. 218,  vyhlášeného  pod  č.  115/2021  Sb.,  jsou  i  nadále  platné. 
Toto rozhodnutí je přílohou tohoto dokumentu. Ke dni zpracování této odpovědi 
nebyly známy žádné další výjimky, které by spočívaly na výše uvedeném platném 
krizovém opatření.  
Rozhodnutí 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra o udělení výjimky v souladu 
s bodem  XII.  usnesení  vlády  ze  dne  6. února 2021  č. 216,  vyhlášeného 
pod č. 113/2021  Sb.,  ve  znění  usnesení  vlády  ze  dne  28.  února  2021  č. 218, 
vyhlášeného  pod  č.  115/2021  Sb.,  vydaná  ke  dni  16.  3.  2021,  15:00  h  jsou 
uvedena na adrese 
https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-jake-
vyjimky-udelil-ministr-vnitra-na-zaklade-bodu-xii-usneseni-vlady-ze-dne-26-unora-
2021-c-216-vyhlaseneho-pod-c-113-2021-sb-ve-zneni-usneseni-vlady-ze-dne-28-
unora-2021-c-218.aspx. 
 
 
Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Renata Hůrková 
tel. č.: 
974 816 598 
e-mail:  xxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 30.3.2021
 2 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Mgr. David Sláma
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 10.5.2021 08:54:21-000 +02:00