Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam výjimek z omezení pohybu osob'.


   
 
 
 
 
 
 

Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády 
a ministr vnitra 
 
Praha 22. března 2021 
Č. j. MV- 36870-108/OSR-2021 
 
Na základě bodu XII. usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 299 o přijetí 
krizového opatření, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb.,  1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
stanoví, že všechny dosud udělené výjimky z omezení pohybu, které byly stanoveny podle 
bodu XII. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve 
znění usnesení vlády ze dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného pod č. 115/2021 Sb., jsou i 
nadále platné
:  
 
I. 
pro  následující  obce  či  jejich  části:  Čakovičky,  v části  obce  Nová  Ves;  Dolní 
Břežany,  v části  obce  Jarov;  Hlásná  Třebáň,  Jablonec  nad  Nisou,  v části  města 
Proseč  nad  Nisou;  Kunčice  pod  Ondřejníkem;  Liberec,  v  části  Vratislavice  nad 
Nisou; městská část Praha-Lipence, v části Dolní Černošice; Mořinka; Mouchnice; 
Ohrobec;  Plzeň;  Praha;  Přezletice;  Skorkov;  Sojovice;  Troskovice;  Vrané  nad 
Vltavou; Vykáň; Zadní Třebáň 
 
II. 
pro obce okresů Brno – město a Brno – venkov 
 
III. 
pro obce správního obvodu ORP Turnov 
 
 
 

Odůvodnění 
Občanům s trvalým pobytem či bydlištěm na území výše zmíněných obcí či jejich částí udělil 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra výjimky z výše zmíněného usnesení vlády. V případě 
dotčených obcí existují objektivní okolnosti, které zapříčiňují, že pro osoby s místem trvalého 
pobytu nebo bydlištěm je dodržování výše zmíněného usnesení vlády neúměrně problematické 
či zcela nemožné. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm na územní výše uvedených obcí 
nemohou efektivně naplňovat své základní potřeby, aniž by při tom nedošlo k nedovolenému 
překročení  hranic  okresů.  Ve  zmíněných  případech  byl  vždy  naplněn  alespoň  jeden 
z objektivních důvodů k udělení výjimky, které lze obecně shrnout v následujících bodech:  
-  Obec či některá její část nemá adekvátní spojení, jež by umožňovalo spojení s hlavními 
centry svého okresu, aniž by při tom bylo nezbytné překročit okresní hranici. Zároveň 

bylo  přihlíženo  k možnosti  přístupu  k jednotlivým  nemovitostem,  kdy  v ojedinělých 
případech příjezdové cesty neumožňují jiné alternativy než překročení okresní hranice.  
-  Obec  či  některá  její  část  nemá  adekvátní  spojení  hromadnou  dopravou,  které  by 
umožňovalo spojení s hlavními centry svého okresu. V tomto směru bylo přihlíženo jak 
k  celkové  orientaci  linek  a  případné  nutnosti  přestupu  mimo  území  okresu  veřejné 
dopravy,  tak  i  k frekvenci  spojů  ve  všední  den  i  o  víkendech  a  k  časové  dostupnosti 
centra. Zároveň bylo přihlíženo k přístupnosti jednotlivých zastávek hromadné dopravy, 
které jsou v ojedinělých případech situovány na území sousedního okresu. 
-  Průběh  okresní  hranice  vede  zastavěným  územím  obce,  kdy  v ojedinělých  případech 
hranice prochází samotnými ulicemi daného sídla. V takových případech není možné, 
vzhledem ke složitému průběhu hranice, opatření efektivně uplatňovat, kontrolovat či 
vynucovat jeho striktní dodržování.  
-  Specifický případ neskladebnosti územních jednotek okresů a správních obvodů ORP 
(v ČR je jediný takový případ v oblasti Turnovska). 
-  Specifický  případ  dálnice  D0  a  navazujících  komunikací,  která  ve  svém  profilu 
několikrát překračuje krajskou i okresní hranici a při striktním dodržování opatření by 
tato komunikace byla prakticky nevyužitelná.  
Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti jsou obecné a trvalé povahy, tak i důvody pro 
udělení výjimek přetrvávají do té doby, dokud krizové opatření vlády bude obsahovat obecný 
zákaz  pohybu  osob  s trvalým  pobytem  nebo  bydlištěm  mimo  svůj  okres.  V návaznosti  na 
usnesení vlády č. 134/2021 Sb., které fakticky prodlužuje  platnost výše zmíněných opatření 
omezujících pohyb osob přes hranice okresů, se zachovává i platnost přijatých výjimek z tohoto 
opatření, které spočívají na výše uvedených objektivních kritériích.    
 
 
 
Jan Hamáček 
 
 
 
Jan 
Digitálně podepsal 
Jan Hamáček 
HamáčekDatum: 2021.03.22 
15:50:14 +01'00'