Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Antigenní testování OSVČ'.
 
Vážený pan 
P.F. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 23. března 2021 
  
Praha 7. dubna 2021 
Č. j.: MZDR 12946/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01FEDA3* 
MZDRX01FEDA3 
 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
23. března 2021, evidovanou pod č.j. MZDR  12946/2021-1/MIN/KAN, kterou jste požádal 
o informaci, jakou formou může OSVČ prokázat, že samotestování provádí? Stačí čestné 
prohlášení a nebo je potřeba nějaká dokumentace
?; Vám sděluji následující: 
 
Prokazování skutečnosti, že OSVČ provádí samotestování, je dvojího typu: 
(a) vůči zdravotní pojišťovně a krajské hygienické stanici a  
(b) vůči klientům. 
 
Ad A: Dle čl. II. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2021, 
č.  j.  MZDR  47828/2020-27/MIN/KAN,  je  osobám  samostatně  výdělečně  činným  uložena 
povinnost vést evidenci provedených testů. Je to zapotřebí pro zdravotní pojišťovnu, která 
vyplácí osobám samostatně výdělečně činným příspěvek až na 4 antigenní testy měsíčně. 
Pro její účely použijte přiloženou tabulku v MS Excel. S pomocí této tabulky budete moci 
prokázat  splnění  uložené  povinnosti  i  vůči  krajské  hygienické  stanici,  která  případně 
projednává přestupky spáchané porušením mimořádných opatření. 
 
Ad B: Vůči klientům se postačí prokazovat čestným prohlášením o tom, že byl proveden 
test,  a  to  s  negativním  výsledkem.  Na  čestném  prohlášení  by  nemělo  chybět  datum 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
provedení  testu  a  podpis.  Popř.  se  může  osoba  samostatně  výdělečně  činná  nechat 
otestovat u poskytovatele zdravotních služeb a použít jeho potvrzení o výsledku testování. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Příloha (1) Dle textu 

Elektronický podpis - 7.4.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00