Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotace Agrofert'. 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: xxxx@xxxx.xx; www.szif.cz 
 
 
Naše č.j.:  SZIF/2021/0322030                          
Pan 
 
Vyřizuje:   JUDr. Zuzana Sopoušková 
 
 
Ing. Josef Minařík 
 
Telefon:    222 871 512 
 
 
 
 
Křemencova 7 
 
E-mail:     xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx                 
110 00 Praha 1 
 
 
 
Datum: 28.4.2021 
 
 
 
 
Věc:    Poskytnutí  informace  v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
dne  22.  3.  2021  byla  doručena  Státnímu  zemědělskému  intervenčnímu  fondu,  IČ:  48133981 
(dále jen „Fond“), Vaše žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „informační 
zákon“), ve které žádáte o následující informace: 
 
1.  Seznam  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřiných  společností),  které  povinný 
subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu 
o  název příjemce dotace, 
o  výše dotace, 
o  datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla 
dotace úspěšně vrácena státu. 
 
2.  Kopii  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného 
dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů. 
 
Vzhledem k tomu, že jste Ve své žádosti neuvedl za jaké období a na jaké dotační tituly výše 
uvedenou informaci požadujete, zaslali jsme Vám dne 24 3. 2021 pod č. j. SZIF/2021/0232208 
Výzvu  k upřesnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  §  14  odst.  5  písm.b).  informačního 
zákona.  
 
Na základě této Výzvy jste dne 17. 4. 2021 upřesnil svoji žádost, a to následovně: 
  informaci požadujete za období od 1. 1.2014 do 1. 4. 2021. 
  jedná se o dotační tituly 1.I.,1.R., 2.A., 3.A.až E., 3.I, 3.K., 8.F., všechny tituly 9.A., 
9.E., všechny tituly 9.F., 9.H., 9.I.,  10.D., všechny tituly 10.E., 13., 18.,  19.A., 19.C, 
20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E.,  a další , které již možná zanikly. 
 
 
K výše uvedenému dotazu sděluje Fond následující informace: 
 
K bodu č. 1.   
 
Dotační  tituly,  ke  kterým  požadujete  informace,  jsou  dotační  tituly  národních  dotací,  které 
Fond poskytuje od 1. 1. 2020 (na základě novely zákona o zemědělství).  
Vzhledem k tomu zatím v rámci národních dotací nebylo dosud zahájeno žádné řízení o vrácení 
dotace.  
 
 
IČ: 48133981 
                                                                                                                                    DIČ: CZ48133981
 
 
 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: xxxx@xxxx.xx; www.szif.cz 
 
 
K bodu 2. 
 
Fond  postupuje  v souladu  se  zákonem  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                        
 
 
 
 
         elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
   

Digitálně podepsal JUDr.                                             
                                                                                                    --- E-SIGNATURE ---
Zuzana Sopoušková    
28.04.2021 11:46
                 
                        
 
        
                                                    
Mgr. Filip Sova, LL. M. 
                                                  ředitel Odboru kanceláře generálního ředitele  
a personálních činností 
                                  
             
 otisk úředního razítka 
 
 
 
IČ: 48133981 
                                                                                                                                    DIČ: CZ48133981