Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz k pohybu osob mimo okres trvalého pobytu po 1.3.2021.'.
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
J.S. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 1. března 2021 
 
Praha 9. března 2021 
Č. j.: MZDR  8556/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01EW5AM* 
MZDRX01EW5AM   
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
1.  března  2021,  evidovanou  pod  č.j.  MZDR    8556/2021-1/MIN/KAN,  kterou  jste 
požadoval informace k možnosti přejezdu z okresu do okresu za tímto účelem (cituji): 
před  datumem  26.2.2021  a  tím  tedy  i  1.3.2021,  kdy  vešlo  v  platnost  usnesení  vlády 
č.216 ze dne 26.2.2021 jsem objednal a zaplatil u dovozce osobní automobil speciální -
autokaravan.  Dne  26.2.2021  jsem  byl  kontaktován    a  vyzván  k  převzetí  vozidla  dne 
11.03.2021 v 11,00hod v areálu Mobility area, Prokaravan s.r.o. Strakonice, Řepice 164. 
Na danou adresu mne odveze člen rodiny, zpět do bydliště pojedeme každý po své ose. 
Nástup  Bublava  s  výstupem  Strakonice  a  zpět.  Po  trase  bez  zastávky  a  pohybu mimo 
vozidlo.  Mám  připravené  a  vyplněné  čestné  prohlášení  z  Vašich  stránek  s  uvedenými 
údaji a s trasou pohybu
; Vám sděluji následující: 
 
Vyzvednutí  automobilu  (autokaravanu)  bez  ohledu  na  datum  objednání  a  zaplacení 
nespadá  pod  žádnou  z  výjimek  stanovených  usnesením  vlády  ze  dne  26.  února  2021  
č.  216.  Podle bodu  XII. tohoto  usnesení  (na  základě  novelizace  provedené  usnesením 
vlády  ze  dne  28.  února  2021,  č.  218)  může  místopředseda  vlády  nebo  ministr  vnitra 
udělit výjimku. Doporučujeme tedy požádat o výjimku.  
  
Dovolte mi Vás zároveň závěrem informovat, že svou podstatou se  Vaše žádost jedná  
o  dotaz  na  názor  dle  §  2  odst.  4  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím,  který 
nepodléhá dle zákona č. 106/1999 Sb. informační povinnosti. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 9.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00