Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Ivermektin'.
 
Vážená paní  
P.Š. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 
 
Váš dopis ze dne 1. března 2021 
   
 
V Praze dne 5. března 2021 
Č. j.: MZDR  8368/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01ETC2G* 
MZDRX01ETC2G 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  informace  dle  zákona  č.106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne 1. března 2021, evidované pod č. j.: MZDR 8368/2021-1/MIN/KAN, kterou požádala  
o  stanovisko,  z  jakých  důvodů  není  schválen  Ivermektin  pro  použití  při  léčbě  COVID-19 
(min.ve stejném režimu jako na Slovensku)?
; Vám uvádíme následující:  
 
Léčivá  látka  ivermectin  (k  podání  ústy)  je  v  oblasti  humánních  léčivých  přípravků 
registrována  v  indikaci  léčby  některých  parazitárních  onemocnění  v  několika  zemích, 
včetně  USA  a  EU  (Francie,  Nizozemí,  Německo,  Švédsko,  Finsko,  Norsko,  Řecko, 
Bulharsko).  V  ČR  je  ivermectin  registrován  pouze  ve  formě  krému  (přípravek 
SOOLANTRA CRM).  
 
Ivermectin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení 
je  ale  zapotřebí  podat  až  stonásobek  běžné  dávky.  Stávající  stav  odborného  poznání  
a  nedostatek  klinických  dat  neumožňuje  formulovat  jednoznačné  doporučení  k  jeho 
podávání.  Léčba ivermectinem tedy představuje v současnosti experimentální léčbu bez 
dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech  - viz 
stanovisko  odborných  společností  ze  dne  22.  2.  2021  k  použití  ivermectinu  u  pacientů  
s covid-19,  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Stanovisko-CSARIM-
k-pouziti-ivermectinu-u-pacientu-s-covid-19.pdf) 
 
Na  základě  kladného  stanoviska  Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv  bylo  dne  3.  3.  2021 
vydáno  opatření  Ministerstva  zdravotnictví,  kterým  se  povoluje  distribuce,  výdej  
a  používání  neregistrovaného  humánního  léčivého  přípravku  HUVEMEC,  s  obsahem 
léčivé látky ivermectin. Přípravek HUVEMEC je určen pouze pro hospitalizované pacienty 
starší  18  let.  Tento  přípravek  je  distribuován  do  lékárny  Fakultní  nemocnice  u  sv.  Anny  
v  Brně,  která  ho  dále  může  poskytovat  do  nemocničních  lékáren  dalších  poskytovatelů 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
 
zdravotních služeb lůžkové péče. Stále však platí výše uvedené, a to, že v případě léčivé 
látky ivermectin použité při léčbě onemocnění Covid-19, se jedná o experimentální léčbu, 
která  zatím  není  podložena  dostatečným  množstvím  důkazů  získaných  metodami 
medicíny založené na důkazech.  
 
Co  se  týká  možnosti  použití  přípravků  s  obsahem  ivermectinu  u  ambulantních  pacientů, 
tato otázka je aktuálně, a to ve spolupráci s odbornými společnostmi, řešena. S ohledem 
na nedostatek klinických dat nebyl tento způsob použití zatím doporučen Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv. 
 
Léčbu přípravkem s obsahem ivermectinu by měl indikovat lékař v návaznosti na klinický 
stav  pacienta.  Rozhodně  je  třeba  varovat  před  neuváženým  používáním  ivermectinu 
získaného na černém trhu nebo užívání veterinárních přípravků. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 8.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00