Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Protiepidemická opatření'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
J. N. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 28. února 2021 
Praha 19. března 2021 
Č. j.: MZDR  8365/2021-6/MIN/KAN 
*MZDRX01F0SNF* 
MZDRX01F0SNF 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  28.  února  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  8365/2021-
1/MIN/KAN,  ve  věci  týkajících  se  rozhodnutí  vlády  týkajících  se  protiepidemických 
opatření platných od 1.3.2021, konkrétně: 
 
1.  Zda  byl  návrh  opatření  (omezení  volného  pohybu  mezi  jednotlivými  okresy) 

zpracováván po odborné stránce na Ministerstvu zdravotnictví? 
2.  Pokud  nebyl  návrh  zpracován  Ministerstvem  zdravotnictví,  je  Ministerstvu 
zdravotnictví  známa  informace,  kdo  takový  návrh  zpracoval  /  zaslal  vládě  k 
projednání? 

3.  Pokud  nebyl  návrh  zpracován  Ministerstvem  zdravotnictví,  mělo  jej  Ministerstvo 
zdravotnictví k dispozice před samotným jednáním vlády uskutečněné 26.2.2021? 
a. Vyjadřovalo  se  Ministesterstvo  zdravotnictví,  resp.  odborné  útvary  hlavní 
hygieničky Rážové k tomuto návrhu z hlediska relevance/přiměřenosti/účinnosti 
navrhovaných opatření? 

b. Zaslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh opatření k odbornému posouzení SZÚ – 
Státnímu zdravotnickému ústavu? 
4.  Pokud  se  Ministerstvo  zdravotnictví  nebo  Státní  zdravotnický  ústav  vyjadřoval  k 
tomuto návrhu, žádám o jeho poskytnutí. 
 
Dále  Vás  žádám  o  poskytnutí  informací  týkajících  se  opatření  nošení  roušek  ve 
venkovním prostředí, které má být platné od 1.3.2021. 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
1.  Zda  byl  návrh  na  vydání  opatření  o  nošení  roušek  i  ve  venkovním  prostředí 
navrhován odborným útvarem hlavní hygieničky Dr. Rážové? 
2.  Pokud  nebyl  návrh  zpracován  Ministerstvem  zdravotnictví  –  útvarem  hlavní 
hygieničky  Dr.  Rážové,  je  Ministerstvu  zdravotnictví  známa  informace,  kdo  takový 
návrh zpracoval? 

3.  a.)  Pokud  nebyl  zpracován  útvarem  hlavní  hygieničky,  vyjadřoval  se  odborný  útvar 
hlavní hygieničky k tomuto návrhu nařízení z odborného hlediska? 
3.  b.) Zaslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh opatření k odbornému posouzení SZÚ – 
Státnímu zdravotnickému ústavu? 
4.  Žádám o zaslání odborných analýz/článků/interních analýz z dostupných dat (např. z 
chytré karantrény), jež indikují, že ve venkovním prostředí s dostatečným odstupem 
od ostatních osob bylo identifikováno zvýšené riziko přenosu infekce SARS-COV-2, 
a na jejichž základě bylo opatření vydáno, 

 
Vám sdělujeme následující: 
 
A)  informace vázané  k  rozhodnutí  vlády týkajících  se  protiepidemických  opatření 
platných od 1.3.2021.  
Ad dotaz č. 1) 
Návrh  byl  vypracován  ve  spolupráci  Ministerstva  zdravotnictví  a  Ministerstva  vnitra, 
přičemž  Ministerstvo  zdravotnictví  mj.  posuzovalo  přiměřenost  i  předpokládanou 
účinnost navrhovaných opatření.  
 
Ad dotaz č. 2), č.3), č. 3a) 
Viz odpověď č. 1). 
 
Ad dotaz č. 3b) 
Ministerstvo  zdravotnictví  si  nevyžádalo  odborné  posouzení  od  SZÚ,  a  proto  se  SZÚ  
k tomuto návrhu opatření nevyjadřoval.  
 
Ad dotaz č. 4) 
Viz odpověď č. 3b). 
 
B)  informací  týkajících  se  opatření  nošení  roušek  ve  venkovním  prostředí,  které 
má být platné od 1.3.2021.  
Ad dotaz č. 1) 
Na  základě  diskuse  členů  vlády  a  také  za  účasti  bývalé  hlavní  hygieničky  ČR  Jarmily 
Rážové 
 
Ad dotaz č. 2), č. 3a) 
Viz odpověď č. 1). 
 
 
 
Ad dotaz č. 3b) 
Ministerstvo  zdravotnictví  si  nevyžádalo  odborné  posouzení  od  SZÚ,  a  proto  se  SZÚ  
k tomuto návrhu opatření nevyjadřoval.  
 
Ad dotaz č. 4) 
Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje 
příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když nelze nebo nejsme schopni 
dodržet vzdálenost 2 metrů od ostatních, protože onemocnění se šíří hlavně mezi lidmi, 
kteří jsou v těsném vzájemném kontaktu.  
 
Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je 
bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.  
 
V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, 
že ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně v 
obydlených  částech),  rouška  snižuje  riziko  nákazy,  ať  od  osob  s  příznaky  onemocnění 
nebo od asymptomatických osob. Viz studie:  
˗  Furukawa  W.  Nathan,  Brooks  T.  John,  Sobel  Jeremy.  Evidence  Supporting 
Transmission  of  Severe  Acute  Respirátory  Syndrome  Coronavirus  2  While 
Presymptomatic  or  Asymptomatic.EID  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-
1595_article 

˗  Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-
2 infection. The Lancet Infectious diseases. 2020.  
˗  Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-
19. Jama. 2020.  
˗  Wei WE LZ, ChiewCJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of 
SARS-  CoV-2  —Singapore,  January  23-March  16,  2020.  MMWR  Morbidity  and 
mortality weekly report. 2020; ePub: 1 Apríl 2020.  
˗  Arons  MM,  Hatfield  KM,  Reddy  SC,  et  al.  Presymptomatic  SARS-CoV-2  infections 
and  transmission  in  a  skil ed  nursing  facility.  N  Engl  J  Med.  2020.  DOI: 
10.1056/NEJMoa2008457.  
 
Jiná  studie  zdůrazňuje,  že  je  rouška  velmi  důležitým  nefarmaceutickým  opatřením  v 
procesu  zastavení  šíření  onemocnění  COVID-19:  Wang,  J.,  et  al.  (2020).  "Mask  use 
during  COVID-19:  A  risk  adjusted  stratégy."  Environmental  Pollution:  Volume  266,  Part 
1, 
November 
2020, 
115099: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120334862.  
 
Nošení  roušek  může  snížit  počet  nových  případů  onemocnění  a  tím  může  vést  ke 
zmírnění  intervenčních  a  restriktivních  opatření,  jako  je  nařízení  zůstat  doma  nebo 
uzavírání  firem  a  obchodů,  omezení  školní  docházky  atd.  Viz  studie:  John  T.  Brooks, 
MD;  Jay  C.  Butler,  MD;  Robert  R.  Redfield,  MD.  Universal  Masking  to  Prevent  SARS-
CoV-2 Transmission—The Time Is Now. JAMA. 2020;324(7):635-637. 
 
Podle Doporučení CDC. update 12.11.2020, platí:  
˗  Osoby  od  2  let  věku  by  měly  nosit  roušky  na  veřejných  prostranstvích  a  v  blízkosti 
osob, se kterými nežijí ve společné domácnosti.  
˗  Roušky nabízejí určitou ochranu a jsou také určeny k ochraně vašeho okolí, pokud 
jste nakaženi virem, a nevíte o tom.  
˗  Rouška není náhradou za sociální distancování.  
˗  Roušky by měly být stále používány vždy, když se nedají dodržet rozestupy (6 stop, 
u nás 2 m).  
˗  Po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 
sekund nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.  
˗  Roušky nejsou nutné, když jste venku sami nebo dál od ostatních nebo s jinými lidmi, 
kteří žijí ve vaší domácnosti.  
 
Závěrem,  přijměte  prosím  naši  omluvu  za  prodlení  v  odpovědi.  V  tuto  chvíli  je  úřad 
skutečně  plně  vytížen  v  souvislosti  s  extrémním  nárůstem  podání  reagujících  na 
současnou  situací  a  není  tak  v  personálních  možnostech  úřadu  vyřizovat  podání  ve 
všech případech v řádných lhůtách. Věřím, že přijmete mé vysvětlení s pochopením.  
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
 

Elektronický podpis - 19.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00