Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Autoskoly'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
K.  
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 27. února 2021 
Praha 16. března 2021 
Č. j.: MZDR  8517/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01F10J2* 
MZDRX01F10J2 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  27.  února  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  8517/2021-
1/MIN/KAN, ve věci dotazu: Proč mají v teto situaci výjimku autoškoly? S vlastními dětmi 
je zakázán styk a s cizími v aute je to v pořádku?,
 Vám sdělujeme následující: 
 
V současnosti platné Usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216 stanovuje v bodě II./2 
výjimku ze zákazu volného pohybu vztahující se na nezbytné cesty za účelem zajištění 
péče o děti. Není tak jasné z čeho vycházíte, při tvrzení, že je zakázán styk s vlastními 
dětmi. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
 
 
 
Příloha: Usnesení č. 216 ze dne 26. února 2021 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 16.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00