Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zápis ze zasedání ZMČ Praha 5 dne 30.1.2014'.
30. zasedání ZMČ Praha 5 
30. 1. 2014  
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážené  dámy  a  pánové,  dovolte,  abych  zahájil  30.  zasedání  ZMČ  Praha  5.  Prosím 
vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů tohoto zastupitelstva 
dle prezenční listiny. 
 
P.  O t t o m a n s k ý : 
 
Dobrý den, na dnešním 30. zasedání ZMČ Praha 5 je přítomno 41 zastupitelů, nikdo se 
neomlouval.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Žádám členy zastupitelstva, aby svůj i dočasný odchod ze zasedání hlásili pracovnicím 
organizačního  oddělení  odboru  servisních  služeb.  Při  odchodu  je  důležité  vypínat  hlasovací 
zařízení. Své mobily si, prosím, dejte na tichý chod.  
 
Dovoluji  si  upozornit,  že  zasedání  zastupitelstva  je  na  internetu  vysíláno  přímým 
přínosem. 
 
Prvním  bodem  je  schválení  zápisu  z 29.  zasedání  ZMČ  Praha  5.  Prosím  o  vaše 
připomínky. Připomínky nevidím. 
 
S technickou pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Vážené  zastupitelky  a  zastupitelé,  chtěl  bych  vás  informovat,  že  jsem  vystoupil  ze 
strany  Věci  veřejné  a  z klubů  zastupitelů  Věcí  veřejných.  Odvolal  jsem  svůj  podpis  na 
koaliční smlouvě, takže se ze mne stal opoziční zastupitel. Děkuji vám za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Informaci doplním. Novým předsedou klubu Věcí veřejných se stal Radek John.  
 
Vrátil bych se do programu. Neviděl jsem, že by se někdo hlásil ke schválení zápisu. 
Konstatuji, že zápis posledního zasedání byl schválen a podepsán zvolenými ověřovateli bez 
připomínek. 
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Kolegyně  a  kolegové,  hlasujeme  o  bodu  30/1.  ZMČ  Praha  5  schvaluje  zápis  z 29. 
zasedání ZMČ Praha 5. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
 
Dalším bodem je volba  ověřovatelů dnešního zasedání. Dovolím si požádat předsedy 
politických klubů, aby navrhli své zástupce. 
 
(Za klub Uzdravme naši politiku Miloslav Mrštík, za klub ČSSD Mgr.  Adam Holub, 
za  klub  ODS  Vojtěch  Zapletal,  za  klub  Věcí  veřejných  Marie  Hakenová,  za  klub  KSČM 
Peterková, za klub TOP 09 Roman Sedlák, za Stranu zelených Ondřej Velek.) 
 
Konstatuji,  že  byli  navrženi  tito  zastupitelé:  pan  Mrštík,  Holub,  Zapletal,  paní 
Hakenová, Peterková, pan Sedlák a Velek. 
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
 
 

 

P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  bodu  30/1,  I.2:  ZMČ  Praha  5  schvaluje  volbu  ověřovatelů  30.  zasedání 
ZMČ Praha 5 ve složení, které bylo řečeno. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  38,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  je  schválení  programu  30.  zasedání  ZMČ  dle  předloženého  návrhu. 
Neeviduji žádný materiál na stůl. Je tomu tak i nadále? S přihláškou kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Dámy a pánové, stahuji materiál číslo 14 – změna jednacího řádu. Předložím ho příště 
s právním rozborem této problematiky. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Bod 14 byl stažen. Paní Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Navrhujeme  za  klub  Strany  zelených,  aby  byl  projekt  revitalizace  památkové  zóny 
Osada  Buďánka  a  její  využití  pro  volnočasové  a  společenské  aktivity  zařazen  tak,  jak  byl 
v původním programu jako bod číslo 20.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Mám protinávrh, aby bod číslo 20 nebyl předřazen. 
 
Další  návrhy  nevidím.  Prosím  návrhový  výbor,  aby  dal  hlasovat  nejdříve  o 
protinávrhu. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu kolegů ze Strany zelených, aby bod číslo 20 nebyl předřazen a byl 
na původním místě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Od kol. Šestáka jsem slyšel, že se v tomto okamžiku v tom nevyzná. Omlouvám se, že 
v tomto okamžiku přeruším a udělám krátkou rekapitulaci. 
 
Dle předloženého programu máte za bod 2 předřazeny body 22 – dodatek ke smlouvě 
se společnosti RS, bod číslo 23, což je uzavření kupní smlouvy. Pak program pokračuje body 
3 a 4. Za bod 4 jsou předřazeny body 25 a 20. Od tohoto bodu pokračuje program standardně 
bodem 5. Proto tento pozměňovací návrh od paní kol. Hradílkové, který je protinávrhem toho, 
aby projekt revitalizace památkové zóny nebyl předřazen a zůstal na původním místě. 
 
Prosím návrhový výbor ještě jednou.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Návrh ze Strany zelených: aby projekt revitalizace osada Buďánka, materiál číslo 20, 
byl zařazen za bod číslo 19.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 16, proti 12, zdrželo se 11, nehlasovali 4.Usnesení nebylo přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
 

 

 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto  chvíli  budeme  hlasovat  o  předloženém  návrhu  programu  zastupitelstva  s tím, 
jak říkal pan kol. Macek jako předkladatel, že stáhl bod č. 14. Materiál bude bez bodu číslo 
14.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  původním  návrhu  bez  staženého  bodu  číslo  14.  Pro  38,  proti  0, 
zdrželi se 2, nehlasovali 3.  Usnesení bylo přijato. 
 
Prvním bodem dnešního programu je rozpočet MČ Praha 5. 
 
Vážení  kolegové  a  kolegové,  dovoluji  si  předložit  návrh  rozpočtu  na  letošní  rok,  kde 
vidíte, že příjmy jsou plánovány ve výši 691 mil., výdaje ve výši 917 mil., plánovaný schodek 
ve výši 226 mil. je kryt třídou 8. 
 
Určitě bych od vás slyšel, že je to rozpočet schodkový a že je to rozpočet špatný. Když 
se podíváte do jednotlivých čísel, zjistíte, že rozpočet je konstruován tak, že na standardních 
provozních výdajích šetří peníze, meziročně klesá rozpočet o 7 mil. Kč a celá částka, o které 
se  bavíme,  je  v oblasti  investic,  které  toto  zastupitelstvo  schválilo  do  investičního  plánu  pro 
letošní rok.  
 
Když se podíváte na jednotlivé položky v investicích, zjistíte, že faktická částka, která 
je plánována v rámci rozpočtu z městských peněz, je stejná jako každý  rok – držíme stejnou 
hodnotu investic, kterou  se snažíme každý rok investovat. Když se podíváte do jednotlivých 
položek, tak zjistíte, že částka, o kterou je to vyšší, jsou meziroční transfery prostředků, které 
byly vyčleněny na investice již v loňském roce a jsou to především investice, které jsou dnes 
kryty  evropskými  dotačními  tituly.  Zjistíte,  že  je  tam  velké  množství zateplování  škol,  které 
má vést k úsporám, že je tam revitalizace pěší zóny na Barrandově, na kterou jsme již dostali 
evropské prostředky prostřednictvím Magistrátu. 
 
Pokud  se  podíváme  na  jednotlivé  dílčí  položky,  zjistíme,  že  tento  rozpočet  vychází 
z loňské konstrukce, z podobných čísel. Opět se snažil hledat na jednotlivých útvarech úspory 
tak, aby běžné provozní výdaje meziročně stabilně klesaly. 
 
Co  se  týká  hospodářské  činnosti,  zjistíte,  že  reflektuje  na  to,  že  majetek  ubývá,  že 
dochází k privatizaci majetku městské části. 
 
Návrh  rozpočtu  byl  projednáván  na  finančním  výboru  a  byl  projednáván  po 
jednotlivých  rozpočtových  správcích,  kde  byli  zváni  na  finanční  výbor,  aby  si  obhájili 
jednotlivé položky, které na rozpočet uplatňují.  Všichni členové  finančního výboru se mohli 
ptát.  Proto  předpokládám,  že  letos  nebudou  stížnosti  v tom,  že  by  se  zastupitelé  nemohli 
důkladně seznámit s předkládaným rozpočtem.  
 
Podotýkám,  že  rozpočet  následně  řádně  prošel  projednáním  ve  finančním  výboru  a 
rady a v souladu se zákonem byl příslušnou dobu vyvěšen. 
 
Otevírám diskusi. Přihlášen je pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Dámy a pánové, myslím si, že takový rozpočet, který je předložen, městská část ještě 
nezažila. Je to nejvyšší rozpočet s největším deficitem, který kdy městská část měla, rozhodně 
za posledních 10 let takový rozpočet nebyl.  
 
To,  že  máte  v programovém  prohlášení  napsáno,  že  budete  přednostně  předkládat  a 
realizovat takové ekonomické kroky, které povedou k vyrovnanému rozpočtu, udělali jste teď 
přesný  opak.  Mám  pocit,  že  zřejmě  po  neúspěšné  kandidatuře  vašeho  hnutí  ve  volbách  do 
Poslanecké  sněmovny  jste  došli  k závěru,  že  budete  dělat  politiku  „po  nás  potopa“. 
Předkládáte  téměř  miliardový  rozpočet  v době,  kdy  městská  část  končí  privatizaci  a  budou 
nastávat roky, které budou finančně velmi tenké.  

 

 
Zároveň na stejné zastupitelstvo předkládáte návrh na zřízení akciové společnosti, jejíž 
náklady  se  dají  předpokládat  v počtu  desítek  milionů.  V tuto  chvíli  se  počítá  se  40  mil. 
Nicméně se tam píše, že bude dopracován celý  finanční tok, což znamená, že oněch 40 mil. 
stačit nebude.  
 
To,  že  se  zaštitujete  evropskými  penězi,  je  na  jednu  stranu  hezké,  na  druhou  stranu 
nikde  není  jasno,  že  to  také  tak  dopadne,  že  peníze  dostaneme  a  v takové  výši.  Je  to  asi  tak 
stejně  jako  s financemi  za  vaše  slavné  květníky,  které  dosud  nebyly  proplaceny  a  je  otázka, 
jestli kdy proplaceny budou. Kromě toho zahajujete mnoho dalších nových investičních akcí, 
a to s vědomím toho, že funkční období tohoto zastupitelstva končí v říjnu tohoto roku. 
 
Rozpočet  považuji  za  dramaticky  špatný,  zcela  za  deficitní  a  nejsem  ochoten  a  ani 
schopen pro takový rozpočetu ruku zvednout. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Na  úvod  bych  se  zeptal  vedoucího  odboru  pana  Pechara,  kolik  je  zhruba  očekávaná 
výše investic za r. 2013. 
 
P.  P e c h a r : 
 
Protože  ještě  nemáme  uzavřené  účetnictví  za  r.  2013,  nejsem  schopen  vám  to  říct. 
Nechtěl bych dávat jakákoli čísla ze vzduchu.  
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Budu  pokračovat.  Pokud  jsem  dobře  vyčetl  z minulých  rozpočtů,  na  r.  2011  bylo 
v rozpočtu  128  mil.,  skutečnost  byla  98  mil.,  v r.  2012  byl  rozpočet  na  79  mil.,  skutečnost 
byla  60  mil.  V r.  2013  jsme  měli  v plánu  162  mil.,  skutečnost  nevíme.  Domnívám  se,  že  to 
bude níž, už třeba o revitalizaci Barrandova. Na r. 2014 předkládáte, pane starosto, investice 
ve výši 374 mil. Myslím si, že je to krajně nereálné.  
 
Mám ještě dotaz. Na str. 14 materiálu, který se týká rozpočtu, je v kapitole investiční 
výdaje napsáno, že je nutné se mimo jiné zmínit o výdaji 2 mil. Kč na revitalizaci motolské 
skládky.  Dokáže  mi  někdo  odpovědět,  co  je  to  za  motolskou  skládku,  zda  je  to  ta,  kde  za 
pronájem 15 ha dostáváme 100 Kč ročně? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S další přihláškou pan dr. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, když naši předkové postavili Národní divadlo, tak si tam 
zlatým  písmem  napsali  Národ  sobě.  Kdybychom  postupovali  stejně,  tak  na  tento  rozpočet 
můžeme napsat: zastupitelé sobě, nebo modernější češtinou malá domů.  
 
Když si vezmete náš zastupitelský sbor, máme zde 12 zastupitelů, kteří jsou pro svou 
práci  uvolněni  a  z tohoto  rozpočtu  také  placeni.  Je  to  nejvíc  zastupitelů  v celé  Praze.  Žádná 
městská část nemá více uvolněných zastupitelů. 
 
Dále zde máme neupřesněný počet – kolem 10 zastupitelů, kteří si účtuji desetitisícové 
náhrady. To všechno jsou náklady našeho rozpočtu. 
 
Abychom  náhodou  neudělali  chybu  a  rozhodovali  přesně  se  znalostí  věci,  dáváme  si 
do  rozpočtu  náklady  na  konzultační,  poradenské  a  právní  služby.  Když  to  sečteme  ve  všech 
podkapitolách, je to celkem 23 mil. Také nemalá částka. 

 

 
Pak  jsou  tady  některé  drobnější  věci,  třeba  sociální  fond  se  plní  3,9  %.  Když  jsem 
navrhoval,  abychom  stejnou  částkou  plnili  fondy  kulturních  a  sociálních  potřeb  našich 
příspěvkových organizací, tak tento návrh přijat nebyl a momentální situace je, že se nehledají 
způsoby, jak to udělat, ale evidentně se hledají důvody, proč to nejde udělat. 
 
Mohl bych pokračovat dál a dál. Z mého pohledu problém není jen ve velkých číslech, 
to  znamená  v investicích,  ale  je  i  v detailech.  Když  tyto  detaily  počítáme,  unikají  tam  velké 
prostředky. 
 
Nepochybuji,  že  tento  rozpočet  schválen  bude,  protože  12  zastupitelů  je  na  tento 
rozpočet přímo navázaných, dalších přibližně 10 z něho mají náhrady – blížíme se k číslu 23, 
kterým  je  zastupitelstvo  schopno  prohlasovat  cokoli.  Z těchto  důvodů  pro  tento  rozpočet 
hlasovat nebudu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Mám  otázku.  Na  tomto  zastupitelstvu  je  několik  materiálů,  které  s sebou  nesou 
náklady.  Chápu,  že  je  nebylo  možné  do  tohoto  rozpočtu  zařadit,  ale  zároveň  je  možné 
odhadnout,  z čeho  se  ubere,  pokud  tyto  materiály  budou  odsouhlaseny?  Komunální 
společnosti 40 mil., Nadace Buďánka na první fázi 43 mil. Kč a SSK Future 17 mil. Kč, což 
je sto milionů korun. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihláška pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Budu  pokračovat  v některých  konkrétních  věcech.  Tady  se  stále  hovoří  o  tom,  že  se 
bude  šetřit,  a  vypadá  to  tak,  že  počet  zaměstnanců  městské  části  je  vyšší  než  v  r.  2010.  V r. 
2013  jich  bylo  279,  nyní  se  počítá  s 294,  což  znamená  poměrně  dramatický  nárůst.  Celá 
kapitola je navýšena proti minulosti, to znamená kapitola místní samospráva. 
 
Nejsem  rozpočtář,  ale  ve  finančním  plánu  zdaňované  činnosti  na  r.  2014  se  počítá 
s hospodářským  výsledkem  po  zdanění  cca  100  mil.  Kč,  v rozpočtu  se  počítá  s převody  ze 
zdaňované  činnosti  ve  výši  350  mil.  Kč.  Toto  bych  chtěl  vysvětlit.  Myslím  si,  že  budou 
vyluxovány  veškeré  účty,  které  městská  část  má  a  kterými  disponuje  tak,  aby  po  vašem 
vládnutí zbyla maximálně půl miliarda na rezervním fondu. To se ještě nebavíme o tom, že se 
to  do  rozpočtu  nepromítá,  ale  promítá  se  to  v důvodové  zprávě  k rozpočtu,  že  budete  dávat 
minimálně 100 mil. do rezervního fondu. 
 
Mám velmi dramatický pocit, že rozpočet je napsán tak, že se tam napíše všechno, co 
se dá, a pak se uvidí, co z toho půjde a co nepůjde. Považuji to za velmi špatné. Myslím si, že 
to, co říkal kol. Vejmelka o investicích, které vždycky byly vyšší, a potom se zkrátily, bude  
stejná písnička. Napišme tam všechno a uvidíme, co do října stihneme.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chci  jen  upozornit:  mluvíme  tady  o  dalším  matriálu,  kde  chcete  založit  komunální 
akciovou společnost a je tam, že vložíme 40 mil. základního kapitálu. Součástí usnesení je, že 
budete chtít zavázat zastupitelstvo, aby po zpracování business plánu, který má být v květnu, 

 

zastupitelstvo dorovnalo základní kapitál podle toho, jak to vyjde. V materiálu je napsáno, že 
se to odhaduje na 70 – 90 mil. Kč. Nejde o 40 mil., ale již teď jde o 80 – 90. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Nejsem odborník na čísla, spíše by mě zajímala projektová připravenost řady věcí. Čas 
nevrátíme,  ale  o  některých  věcech  se  bavíme  i  několik  let.  Např.  výkup  pozemků  pro  park 
Kavalírka  v zásobníku  nenajdu,  a  naopak  je  tady  věc,  o  které  si  myslím,  že  je  trochu 
nerozdiskutovaná a týká se sanací objektů v osadě Buďánka – 10 mil. Jsou to věci, pro které 
bych  určitě  zvedl  ruku,  když  by  byla  férová  diskuse  o  smyslu  a  byla  do  toho  zatažena 
veřejnost rovným způsobem. To jsou dva příklady. 
 
Ještě třetí. Po letech nečinnosti byla ustavena skupina pro cyklistiku. Jediné, co jsem 
viděl  ke  skládce  Motol,  byla  revitalizace  areálu  pro  sportovní  využití.  Samozřejmě  se  s 2 
miliony  na  rekultivaci  počítalo  pro  vybudování  tohoto  areálu.  Je  to  věc,  která  prošla  velice 
rychle do nějaké recesivní fáze. Myslím si, že by bylo dobré, abychom sestavili systém priorit 
a pak realisticky rozpracovali dlouhodobou projektovou činnost. 
 
Ve vzduchu jsou investice do sociální infrastruktury ve smyslu azylového domu nebo 
nízkoprahových center. To tady explicitně v investicích není vidět. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Navázal  bych  na  kolegu  Herolda,  který  hovořil  o  350  mil.  Kč,  které  půjdou  ze 
zdaňované  činnosti,  přičemž  je  tam  jen  výsledek  po  zdanění  kolem  102  mil.  Ostatní 
prostředky půjdou zřejmě z kumulovaných prostředků ze zdaňované činnosti, jejichž hodnota 
v tomto  rozpočtu  není.  Zajímalo  by  mě,  kolik  zbývá  kumulovaných  prostředků  a  jaký  je 
potenciální výhled jejich čerpání do budoucna. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další je paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Je  to  moje  stará  diskutující  záležitost  ve  vztahu  ke  Kartouzské,  ke  zdravotnictví  a 
k sociální  sféře.  V případě  Kartouzské  nebudu  mluvit  o  starých  věcech,  ale  řeknu  něco 
nového. 
 
Několikrát  zde  proběhla  diskuse  na  vrácení  lékařské  služby  první  pomoci  zpět  do 
Kartouzské. Nestalo se tak, lékařská služba první pomoci je stále decentralizovaná v motolské 
nemocnici.  Za  částku  7200  tis.  -  je  to  na  str.  23  –  by  se  služba  vrátila  lehce  do  Kartouzské. 
Připomněla jsem to záměrně, protože zde na této téma byla diskuse. Je to záležitost, která je 
stará asi 3,5 roku. To se nesplnilo. V materiálu jsou zase příspěvky do Kartouzské. Je dávno 
pronajata,  má  hospodařit  z výnosů,  které  zde  organizace  vydělá,  ale  náš  úřad  stále  do 
Kartouzské investuje. Postavila se tam opět lékárna.  
 
Kartouzská  je  nám  dlužna  dům  seniorů,  protože  za  těchto  okolností  Kartouzskou 
pronajímali. Dále se tam investuje. 
 
Jako poslední příklad uvádím, že ve výhledu pro r. 2018 je napsáno, že zdravotnické 
zařízení Kartouzská bude saturováno pro vybudování chybějícího bezbariérového vstupu  do 
budovy  D.  To  také  nepokládám  za  nic  dobrého,  protože  pokud  jsme  pronajali  toto  zařízení, 

 

nikdy jsme se nedostali k tomu, abychom zjistili, zda se tam hospodaří plusovým způsobem. 
Hospodaří  se  tam,  byla  bych  nařčena,  že  jim  závidím  nebo  zazlívám,  že  zde  mají  jakési 
úkony,  které  vydělávají.  Nezazlívám,  nezávidím, kožní  operace  se  zde  dobře  daří,  ale  to,  co 
nám slibovali, nesplnili, ale my jim plníme neustále své závazky. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  chtěl  jsem  k tomuto  rozpočtu  říci  několik  velmi 
podstatných drobností. Slyšeli jsme od předřečníků mnoho poukazování na konkrétní věci, ale 
podívejme  se  na  tento  rozpočet  jako  na  celek.  Je  nám  předkládán  rozpočet,  který  znamená 
jediné – že se naše městská část pro příští období zadluží takovým způsobem, že z příjmů, o 
kterých vím, že končí, protože končí privatizace, městská část tyto závazky nebude schopna 
plnit. Městská část v příštím období, když si odmyslíte příjmy z privatizace, bude mít co dělat, 
aby  byla  schopna  se  uživit.  Nemůžeme  tady  rozhodovat  o  tom,  že  městskou  část  na  dlouhé 
roky dopředu zadlužíme. 
 
Chápu,  že  některé  investice  jsou  potřebné.  Jsou  to  nezbytné  opravy  škol  a  našich 
zařízení, ale co nechápu, je zařazení investic, které jednak nejsou nezbytné a které nejsou ani 
připravené. Jsou předkládány investice v řádu desítek milionů korun, ale tyto investice nejsou 
připravené a je to jen tak, že bychom to mohli nechat udělat.  
 
Konkrétně  osada  Buďánka.  V tuto  chvíli  je  připravena  investice  do  její  revitalizace. 
Osada  Buďánka  je  dlouhodobý  problém,  který  na  městské  části  máme.  Všichni,  kteří  se  do 
toho v minulosti ponořili ví, kde problém byl a je v tuto chvíli. Proč ale problém budeme řešit 
teď  z tohoto  rozpočtu,  když  v tuto  chvíli  probíhají  jednání  s Magistrátem  hl.  m.  Prahy  o 
převzetí  osady  Buďánka  hl.  m.  Praha,  aby  hl.  m.  Praha,  které  má  výrazně  jiný  rozpočet  než 
my,  mohlo  osadu  Buďánka  revitalizovat.  My  na  to  v tomto  roce,  kdy  budou  volby  a 
zastupitelstvo tady nebude celý rok, dáváme do investic velmi podstatnou částku.  
 
Za mne a myslím, že i za celý klub TOP 09 tento rozpočet nemůžeme podpořit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Sedlák. 
 
P.  S e d l á k  
 
Děkuji  všem  předřečníkům,  řekli,  co  bych  řekl  já.  Podotkl  bych,  že  rozpočet  také 
nepodpoříme. Přestože jsme nejsilnější opoziční strana, nemáme oficiálně ani jediného člena 
ve finančním výboru. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky nevidím. Zkusím na jednotlivé otázky odpovědět. 
 
S technickou pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Nechci  se  dohadovat  s TO  09,  ale  nejsem  si  jist,  zda  zastupitelský  klub  TOP  09  je 
v tuto chvíli ten nesilnější opoziční. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  není  to  procedurální  návrh,  prosím,  nezneužívejte  technické. 
Děkuji. 

 

 
Otázka  vyrovnaný  rozpočet,  investice  –  shrnu  příspěvek  pana  kol.  Herolda  a  kol. 
Vejmelky. Je zde zákon, který mluví o rozpočtových pravidlech. Mimo jiné mluví o tom, že 
jestliže je zahajována jakákoli činnost, musí být finančně kryta. Oba jste bývalí členové rady, 
takže věřím, že tato skutečnost je vám velmi dobře známa. Znamená to, že jestliže zde někdo 
připravuje  investici,  která  je  třeba  v tříletém  horizontu,  tak  od  počátku  musí  být  finančně 
kryta. Je to odpověď i k tobě, Jirko, a moc dobře to víš, protože rozpočet obsahuje i investice, 
které jsou v daném roce zahájeny, ale s realizací se počítá třeba za dva roky. Znamená to, že 
nedochází k fyzickému čerpání finančních prostředků. To je první část. 
 
Druhá  část.  Bylo  zde  komentováno  čerpání  investičních  prostředků.  Prosím  pana 
Ottomanského,  který  evropské  prostředky  dělá  a  díky  činnosti  jeho  útvaru  se  po  letech 
konečně  úspěšně  daří  získávat  evropské  peníze,  ať  je  to  revitalizace  Barrandova,  e-
Government,  peníze  na  zateplování  škol  a  školek.  Když  tuto  částku  sečtete,  je  to  prostý 
populismus, co tady zaznělo o tom, že je to na dluh městské části. To ke kol. Klímovi. Není to 
na dluh městské části. Toto vedení se konečně chová zodpovědně ke svým občanům. Jestliže 
může  čerpat  evropské  finanční  prostředky  na  to,  aby  zvelebilo  svou  městskou  část,  tak  činí. 
Že to neuměly rady před námi – nečerpaly, a my máme být poškozováni na tom, že čerpáme 
prostředky  z evropských  zdrojů  na  to,  abychom  pomohli  rozvoji  Prahy  5?  Považuji  to  za 
neuvěřitelné. 
 
Co  se  týká  revitalizace  motolské  skládky,  všichni  víme,  že  v Motole  je  nějaká 
historická smlouva, která byla kdysi uzavřena a že v tomto okamžiku je potřeba řešit otázku, 
kdy  konečně  do  Motola  by  se  mohli  dostat  naši  občané  a  nejen  tatrovky  s hlínou.  Část 
pozemků  je  našich  a  nevidím  sebemenší  důvod  pro  to,  aby  město  se  nesnažilo  toto  místo 
zrevitalizovat. To, že jednou z relevantních úvah je, že by zde mohlo být cyklosportoviště, je 
pravda.  Myslím  si,  že  toto  je  věc,  kterou  zde  nemáme,  do  tohoto  prostoru  se  hodí  jak  kvůli 
podloží, tak z ohledu své lokality. 
 
Co  se  týká  akciové  společnosti  a  základního  jmění.  Dámy  a  pánové,  když  mi  někdo 
zde  říká,  že  základní  jmění  jsou  vyhozené  peníze,  tak  tyto  peníze  dáváme  do  toho,  že  ročně 
ušetříme  několik  milionů  korun  v tomto  rozpočtu,  že  budeme  schopni  přímo  ovlivňovat 
kvalitu  služeb  pro  naše  občany  a  vkládáme  to  do  našeho  majetku.  Co  je  zde  za  vyhozené 
peníze v okamžiku, kdy vkládám prostředky do vlastního majetku, což je akciová společnost? 
Nerozumím tomu. 
 
K náhradám  a  k sociálnímu  fondu.  Co  se  týká  sociálního  fondu,  přiznám  se,  že 
dlouhodobě  bych  byl  velmi  rád,  kdyby  se  podařilo  najít  řešení.  V tomto  směru  nechci 
operovat, protože si myslím, že kolega má v tom velký kus pravdy. 
 
Co  se  týká  náhrad,  toto  zastupitelstvo  si  nastavila  tato  pravidla,  zde  jste  si  je 
odhlasovali. Je to prostý matematický výpočet dopadu na rozpočet.  
 
Pan  kol.  Škaloud  se  ptal,  jaký  je  nerozpuštěný  zisk  z minulých  období.  Nevím,  jestli 
ho  zná  pan  kol.  Pechar  z hlavy.  Vím  jednu  věc.  Zazněla  tady  neuvěřitelná  desinformace  o 
zisku sto mil. korun. Kdybyste se jen trochu problematice věnovali, tak byste věděli, že daň je 
nám každý rok v srpnu vrácena a každý rok o ní hlasujete. 
 
Další věc – že odpisy opět jdou do prostředků městské části. 
 
Když  se  podíváte  na  minulé  období,  zjistíte,  že  právě  díky  tomu,  že  se  daří  čerpat 
z evropských prostředků, tak v minulých letech nikdy to, co v rámci privatizace městská část 
dostala,  nebylo  „prožráno“,  jak  zde  zaznělo.  Navíc  částka  100  mil.  je  zisk,  který  má  být 
v letošním  roce.  Zisk  se  zapojuje  do  dalšího  roku,  hospodaříme  se  ziskem  minulých  období, 
nikoli s tím, který přijde.  
 
Slyšel  jsem  od  pana  kol.  Herolda  o  vyluxovaných  účtech.  Jestli  se  dobře  pamatuji, 
před  naším  zvolením  tuto  městskou  část  jsme  zdědili  s tím,  že  na  rezervním  fondu  bylo  asi 
200  mil.  Kč.  Když  se  pan  kolega  podívá  na  tehdejší  rozpočet,  zjistí,  že  byl  hodně  přes  900 
mil. Kč. Slova o tom, že za 10 let takový nepamatuje, jsou pouhou frází. Stačí se podívat do 

 

rozpočtu  v r.  2010.  Jestli  vyluxovanými  účty  znamená,  že  toto  vedení  radnice  odevzdává 
městskou část s tím, že se jí podařilo navýšit rezervní fond o 300 mil. Kč, tak si myslím, že 
jsme hezky vyluxovali radnici, když se nám podařilo o tuto částku navýšit rezervní fond. 
 
Na kol. Velka jsem odpověděl. 
 
Pokud  se  týká  paní  Peterkové,  jsem  nešťastný  z toho,  že  se  nám  již  v loňském  roce 
nepodařilo  otevřít  službu  první  pomoci.  Bohužel  tam  kolega  narazil  na  mnoho  především 
zdravotnických  legislativních  problémů.  Doufám,  že  se  mu  tento  krok  letos  podaří  tak, 
abychom konečně v Kartouzské měli službu první pomoci.  
 
Co se týká investic do Kartouzské, máte paní kolegyně pravdu, že jsou velice zvláštně 
propleteny.  Některý  majetek  je  tam  náš  a  jsme  zavázáni  do  něho  investovat  a  udržovat.  Byl 
bych nerad, aby na někoho, kdo přichází do Kartouzské na ošetření, spadla římsa.  
 
K panu  kol.  Klímovi  –  celkové  zadlužení.  Pan  kolega  asi  zapomíná,  že  rozpočet  se 
stavěl,  i  když  on  byl  starostou.  Rozpočet  má  permanentně  stejná  východiska,  stejné  cíle. 
Jediné, co se v něm zásadně změnilo, je to, že se této radě daří čerpat evropské prostředky . 
Díky tomu rozpočet na investiční část významné vzrostl. To je pravda. Zadlužujeme městskou 
část v tom, že získáváme evropské peníze.  
 
Investice  osada  Buďánka.  Zazněla  zde  věta,  které  jsem  vůbec  neporozuměl  –  spíše 
porozuměl, ale děsím se jí. Zaznělo zde, že o majetku, který je nám svěřen statutem, což jsou 
Buďánka, někdo jedná o tom, že si ho vezme Magistrát. Jsem starostou městské části a nic o 
tom nevím. Jestli kolegové z TOP 09 vymýšlí, jak si tento majetek převést na Magistrát, aby 
si tam pan někdo postavil developerský projekt, tak proti tomu zásadně jsem a myslím si, že i 
toto  zastupitelstvo.  Velmi  vážně  pochybuji  o  tom,  že  by  vyslovilo  souhlas  s tím,  aby  se 
zbavilo tohoto svěřeného majetku. 
 
Vidím  přihlášeného  kol.  Herolda  a  velmi  ho  upozorňuji,  že  technická  je  pouze 
procesní. Jestliže se jedná o cokoli jiného, tak vás, pane kolego, vypnu. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Chtěl  jsem  faktickou.  Vážený  pane  starosto,  rozpočet  v r.  2010  byl  schválen  ve  výši 
764046 tis., takže si vymýšlíte.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím,  nechť  se  každý  podívá,  jak  vypadal  upravený  rozpočet  tohoto  roku  po 
rozpočtových opatřeních, které toto zastupitelstvo přijalo.  
 
Prosím, technická poznámka se týká pouze procedurálních návrhů. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Nezapomněl jste na pana Pechara? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dám mu hned slovo. Ví kol. Pechar z hlavy, jaký je aktuální zůstatek nerozpuštěného 
zisku?  
 
P.  P e c h a r : 
 
Účetní  závěrka  není  ještě  hotova,  nejsou  proúčtovány  všechny  položky.  Průběžný 
výsledek je 285 mil.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní  kol.  Kolovratová.  Připomínám,  že  u  technické  se  jedná  pouze  o  procedurální 
návrhy. 
 

 

P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Chtěla  bych  upozornit,  pokud  budete  zastavovat  kol.  Škalouda,  že  má  statut  senátora 
Parlamentu ČR, takže podle jednacího řádu může vstupovat do diskuse.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážená  paní  kolegyně,  děkuji  za  vaše  upozornění,  ale  pan  kol.  Škaloud  se  může 
kdykoli přihlásit do řádné diskuse, nikoli s technickou. 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím.  
 
Ještě se hlásí kol. Škaloud.  
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Ptal jsem se, jaký je výhled zůstatků, zda je to možné nějak odhadnout. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana Pechara o reakci. 
 
P.  P e c h a r : 
 
To bych se, pane senátore, neodvážil. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Diskuse byla ukončena, prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/2.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 24, proti 14, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato.  
 
Dalším  bodem  dnešního  zasedání  je  uzavření  dodatků  č.  1  ke  smlouvě.  Prosím  pana 
kol. Nedvěda o úvodní slovo. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Dámy  a  pánové,  předkládám  zastupitelstvu  uzavření  dodatků    ke  smlouvě  o  smlouvě 
budoucí kupní pro 4 etapy se společností RS Development. 
 
ZMČ  v letech  2006  a  2007  přijalo  návrh  urbanistické  studie  Nové  Košíře  předložené 
společnosti RS Development. Její předmětem je revitalizace zanedbaného území vymezeného 
ulicemi Plzeňská, Jinonická a Vrchlického, a to v jednotlivých etapách. 
 
Jako  přílohu  máte  mapku,  na  které  jsou  vyznačeny  jednotlivé  etapy  a  pozemky, 
kterých  se  to  týká.    MČ  se  následně  se  společností  RS  Development  dohodla  na  uzavření 
smluv o budoucí kupní smlouvě pro všechny čtyři etapy. Smluvní strany se dále dohodly na 
uzavření  dodatku  ke  každé  smlouvě  o  smlouvě  budoucí.  Dodatky  mění  znění  předmětných 
smluv  o  smlouvě  budoucí  kupní,  a  to  zejména  změnou  okamžiku  uzavření  kupních  smluv, 
kdy  se  uzavření  kupních  smluv  neváže  na  kolaudační  rozhodnutí.  V původních  smlouvách 
bylo,  že  k zaplacení  pozemku  dojde  až  po  skončení  developerského  projektu,  nově  by  mělo 
dojít k zaplacení pozemku před zahájením  jednotlivých etap. 
 
Dodatky  dále  obsahují  nová  ujednání  o  adekvátním  zajištění  splnění  povinností 
obchodní  společnosti  RS  Development  realizovat  zamýšlenou  výstavbu  na  převáděných 
pozemcích  v intencích  předloženého  projektu.  Společnost  se  zavazuje  provést  zamýšlenou 
realizaci výstavby dle urbanistické studie, a to včetně stanovených limitů. Splnění povinnosti 
je vedle smluvní pokuty dále zajištěno ručitelskými prohlášeními.  
10 
 

 
Materiál  je  ještě  doplněn  v bodu  2  –  schvaluje.  Jsou  tam  doplněna  dvě  ustanovení. 
Jedno se týká etapy 3A, která přiléhá ke škole. Ve smlouvě bude zakotveno právo vjezdu do 
budovy,  aby  byl  zajištěn  vjezd  vozidel  i  nákladních  do  školského  objektu,  který  přiléhá 
k plánovanému projektu, a dále zdroj tepla, to znamená kotelna.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Od  materiálu  bych  očekával,  že  když  se  jedná  o  etapě  3A,  3B,  4A,  4B,  bude  stručně 
řečeno, co je etapa 1 a 2 a jestli jsou nějaké další etapy, hlavně co se bude stavět, a ne odkaz 
na urbanistickou studii z r. 2006. Když jsem tehdy dělal vedoucího odboru, viděl jsem ji, ale 
po  osmi  letech  se  těžko  vzpomíná,  co  tam  má  být.  Tady  není  o  tom  ani  slovo.  Je  tam 
naprojektované, co tam má stát? Bylo zahájeno územní řízení? Je nějaké územní rozhodnutí? 
Tyto informace postrádám, a proto tento materiál nemohu podpořit. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, podívejte se na vlastní stůl, vidíte tam mapu, kde jsou označeny 
jednotlivé etapy. Zároveň je tam kopie té etapy, o které zde dnes budeme mluvit. 
 
Pan kol. Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Mám malou připomínku. Když se dívám na dodatky, v 5. odstavci je napsáno, že daň 
hradí prodávající v souladu s ustanovením zákonného opatření Senátu atd. Chci upozornit, že 
zákonné  opatření  Senátu  způsobilo,  že  daň  nemusí  platit  prodávající,  to  byl  původní  vládní 
návrh  bez  jakýchkoli  jiných  možností.  Zákonné  opatření  způsobilo,  že  daň  po  dohodě  může 
platit kdokoli. Pokud v tom najdete možnost, jak na tom může městská část vydělat, bylo by 
dobré to vzít v úvahu. 
 
Souhlasím  s tím,  že  by  stálo  za  to  trochu  oprášit  urbanistickou  studii.  Co  máme  na 
stole, je bývalá Košířská brána? Ta by mě zajímala, jestli by nebyl detailnější obrázek. Bylo 
to  započato  dřív  a  je  rozumné,  že  to  městská  část  revitalizuje.  Jde  o  detaily,  aby  obyvatelé 
nedemonstrovali, že nemají kde parkovat pod.. Stálo by za to se podívat,  co u Starokošířské 
v tom cípu bude postaveno. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Přiznám se, že studie je 5 – 6 cm. Jestli máte chuť si ji znovu projít, bude vám 
poskytnuta, stejně jako každému, kdo o to projeví zájem. 
 
Paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Očekávala  jsem  totéž,  že  předkládající  bude  schopen  zde  ve  stručnosti  říci,  co  tam 
bude. Občané se na toto ptají.  
 
Bod 22 a 23 byly předřazeny. Mne se občané ptali, kdy podle mého odhadu tyto body 
přijdou k projednávání. Řekla jsem nejdříve po 15. hodině, ale tyto dva body jsou předřazeny. 
Občané  se  nestačili  dostavit  na  toto  jednání.  Předesílám,  že  se  o  toto  jednání  zajímají. 
Postrádám termín, kdy se začne atd. To přece není problém, aby předkladatel řekl horizont let. 
To zde postrádám.  
 
 
 
11 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Krátce  odpovím.  Předřazeno  to  bylo  proto,  že  jsem  o  to  požádal  z důvodu  účasti 
právního zástupce i protistrany, aby bylo možné některé věci odpovědět.  
 
Pokud  se  týká  termínu  vlastní  realizace,  uvědomme  si,  že  je  to  pouze  narovnání 
podmínek  původní  smlouvy  tak,  aby  reflektovala  současný  občanský  řád  a  také  bezpečnost 
městské části v tomto obchodním vztahu. 
 
Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Pane  starosto,  jestli  si  myslíte,  že  je  v pořádku,  že  dostaneme  na  stůl  těsně  před 
jednáním  další  podklady,  tak  s vámi  nesouhlasím.  Jednací  řád  říká,  kdy  mají  být  materiály 
předány tak, aby je zastupitelé mohli projednat. Obrázky jsou sice barevné, hezké, ale stejně 
tam  není  odpověď,  v jakém  stádiu  je  příprava  stavby.  Předpokládám,  že    developer,  který 
pozemky  koupí,  bude  chtít  stavět.  I  když  je  to  vylepšení  podkladů,  které  jsme  dostali 
s materiálem na stůl, postrádám úplnost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  předpokládám,  že  jako  každý  svéprávný  člověk  umíte  pracovat 
s katastrem nemovitostí. Předmět, o kterém jednáme, je přesně popsán katastrálním územím a 
parcelními čísly.  
 
Pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou balík dodatků k původním smlouvám. 
Když se do toho hlouběji ponoříme, původní projekt se dost významně mění. Nejsem si jist, 
zda to, co bylo zde popsáno, je celá změna. Protože změna je hodně podstatná, dokonce hodně 
výrazná,  myslím  si,  že  by  stálo  za  to,  aby  bylo  jasno,  jakým  způsobem  to  zde  bylo 
projednáno. O tomto materiálu předpokládám – i když to není uvedeno, že to projednala rada, 
ale  projednal  to  ještě  nějaký  jiný  orgán,  komise  nebo  něco  takového?  Ve  své  podstatě  se 
z mého pohledu jedná téměř o nový projekt.  
 
Nechám potom slovo panu předkladateli. 
 
Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
U tohoto záměru, který je šitý ještě z r. 2006 a pravděpodobně myšlenky vznikly ještě 
dříve, že je potřeba zahušťovat veřejná prostranství stavbami na území Prahy 5, považuji to za 
nepřehodnotitelné, dokonce bych řekl, že bychom to měli po věcné stránce podrobit analýze. 
Matně  připomenu,  že  stejným  způsobem  se  argumentovalo  o  startovních  bytech  Na  Pláni  a 
občané  museli  vyvinout  značný  tlak,  aby  projekt  byl  přehodnocen,  ačkoli  byl  namalován  a 
občas jsme dostali nějaké věci v mašlích a byli jsme vázáni smlouvou, od které jsme museli 
odstoupit.  
 
Tím  chci  říci,  že  tady  nestojíme  jako  bezmocní  k tomu,  že  tato  smlouva  a  dodatky 
musí být naplněny. Druhá věc je, že to otevírá možnost o té věci diskutovat, jaké potřeby má 
městská  část.  Znovu  připomínám  dům  pro  seniory,  azylová  centra,  nízkonákladové 
malometrážní byty pro sociálně slabší. To vyžaduje nějaký čas.  
 
I  když  tento  záměr  procházel  radou  a  mohli  jsme  se  s ním  rámcově  seznámit  a 
indikace, že je nevhodné pokračovat v tomto projektu už byly, tak si myslím, že nic nebrání 
tomu,  že  podle  slibu  pana  starosty,  když  někdo  chce  vidět  studii,  tak  aby  ji  viděl,  ať za  ním 
přijde,  může  si  to  prohlédnout  –  je  to  tlustý  materiál.  Myslím  si,  že  radnice  by  neměla  být 
12 
 

uzavřena  a  uvažovat  o  tom,  že  si to  prohlédne  jen  několik  zastupitelů  někde  v kanceláři,  ale 
měla by projekt zveřejnit a vést kolem něj diskusi. To je zásadní věc. 
 
K bodu 22 a 23 dáme návrh usnesení, aby tyto body byly odloženy do doby zveřejnění 
studie pro veřejnou diskusi o smyslu této výstavby a zástavby. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  tato  diskuse  zde  evidentně  proběhla  v r.  2006,  kdy  záměr  byl 
vyvěšen  a  kdy  se  uzavíraly  první  nájemní  smlouvy.  Toto  je  prosté  narovnání  smluvních 
vztahů s partnerem tak, aby byly výhodně pro městskou část. 
 
Paní kol. Kratochvílová. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Chtěla jsem říci, že se jedná o narovnání smluvních vztahů, je to průřez všemi odbory. 
Prošlo to orgány městské části. Tato věc se tady dlouho a složitě řešila. 
 
Pokud tady zaznělo od pana Ing. Velka, že není jasné, zda došlo k odchýlení projektu 
atd.,  tak  bych  chtěla  říci,  že  v následujícím  materiálu,  který  budu  předkládat,  je  v kupní 
smlouvě  zakotven  článek,  který  hovoří  o  smluvní  pokutě,  kde  je  stanovena  sankční  pokuta 
myslím ve výši 70 % kupní ceny, pokud dojde k odchýlení od tohoto projektu ve výši 10 %. 
Je  to  také  uvedeno  v důvodové  zprávě,  kterou  předkládá  kolega  místostarosta  Nedvěd.  Vše 
toto je uvedeno v materiálech, které kolega předkládá. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Jen  krátká  informace.  Na  mých  webových  stránkách  už  od  r.  2007  celý  původní 
projekt  visí.  Ve  stávající  smlouvě  je  stanoven  závazek  odkoupit  od  společností  pozemky  a 
zaplatit za ně cenu až po realizaci projektu a kolaudaci. Současně se mění dodatky na to, že se 
zakládá závazek pozemky odkoupit, že jim připravujeme pozemky teď a dává se potenciální 
pokuta,  když  nesplní  stavbu  v tom  rozsahu,  jak  byla  zadána.  Je  to  změna  v podmínkách 
zajištění  realizace  projektu.  Říkáte,  že  je  to  lepší,  posoudit  to  nemohu,  ale  spíše  by  mě 
zajímalo, kdo bude určovat, zda došlo k překročení o 10 %, nebo ne. Bude to předem určený 
arbitr, nebo se budeme muset soudit? Tam jde o velké peníze a o drobné změny.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Uvedu  rychlou  reakci.  Máme  nový  občanský  zákoník.  V tomto  okamžiku  bychom  se 
dostali do situace, že o kupní smlouvě by se jednalo až v okamžiku, kdyby existovala stavba 
na  cizím  pozemku.  Tady  předcházíme  tomu,  že  nejdříve  prodáváme,  potom  oni  realizují 
stavbu v souladu s platným územním plánem a v souladu se studií. Studie je objemová. Pokud 
je záměr v souladu, je to v pořádku. Pokud se odchýlí, rozhodnutí je na straně rady, která by 
je měla vyzvat, kdyby tam byl nějaký problém. Může tam vzniknout případná pře, ale musíme 
si  uvědomit,  že  toto  území  je  stabilizované  území  v rámci  územního  plánu.  Znamená  to,  že 
tam významné odchylky nejsou možné. 
 
Pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Divím  se,  že  obhajujete  projekt  z r.  2007  nebo  i  starší,  který  vznikl  za  vlády  kol. 
Jančíka, a vy nenecháte nit suchou na předchozí koalici. Teď ji obhajujete a říkáte, že se nedá 
nic změnit. Myslím, že byla šance se na studii podívat a věci znovu posoudit. Myslím, že jsme 
někde jinde než v r. 2007. 
13 
 

 
Zaznělo  tady,  že  to  bylo  projednáno  v orgánech  městské  části.  Nevím  ani  o  jednom 
zastupitelském útvaru, např. na finančním výboru nic takového projednáváno nebylo, nebylo 
asi ani v komisi, i když jde o významné dodatky týkající se financí.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  nehájím  Jančíkovské  projekty,  k tomu  jsem  velmi  dalek,  pouze 
hájím to, že pokud se podaří po ¾ roku jednání dospět k tomu, že se podaří smlouvu postavit 
tak, aby byla aspoň městská část v rovnoprávném postavení a ne zcela nevýhodném – proto to 
hájím. 
 
Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Překvapuje  mě,  pane  starosto,  možná  nepřekvapuje,  že  rád  překrucujete  věci.  Bylo 
tady několik dotazů na téma, jak projekt v tuto chvíli vypadá. To, že na poslední chvíli, což u 
vás bývá zvykem, doplňujete materiály, je jedna věc, ale toto je naprosto legitimní požadavek, 
protože mnozí zastupitelé v r. 2006 zastupiteli nebyli. To za prvé. 
 
Za druhé. Není pravda, že projekt je stále stejný, dochází tady k nějakým úpravám, ke 
geometrickému oddělování pozemků atd.  
 
(P. Zelený: Prosím o klid.) 
 
Toto je rozhodně špatně. Projekt vznikl v r. 2006, teď je r. 2014. Jde nejen o uzavírání 
dodatků, které mimo jiné určují ceny, ale i to, jakým způsobem projekt za 7 let postoupil, jak 
se  vyvíjí,  jaké  jsou  předpokládané  termíny  –  to  všechno  jsou  legitimní  otázky,  které  tady 
zazněly.  Nerozumím  tomu,  proč  toto  překrucujete  a  snažíte  ze  zastupitelů  udělat  hlupáky, 
kteří si neumí prohlížet mapičku v katastru nemovitostí. To nepovažuji za fér.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kol. Ulrichová-Hakenová. 
 
P.  U l r i c h o v á : 
 
Také  mi  chyběly  nějaké  materiály,  tabulky  –  vizuální  stránka.  Jsem  inspirovaná  tím, 
co má pan dr. Škaloud na svých stránkách, hledala jsem dál a materiály jsem dostala. Myslím 
si, že jsme to všichni mohli vidět dřív. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Nedomnívám  se,  že  by  radnice  měla  spoléhat  na    osobní  stránky  zastupitelů,  na 
kterých by veřejnost měla dohledávat projekty z r. 2007. Kolegovi za to děkuji, je to užitečná 
informace z doby, kdy jsme třeba ještě nebyli v tomto zastupitelstvu.  
 
Mohu  říci,  že  je  věc  veřejného  zájmu  to  pozměnit  k lepšímu,  jak  tvrdí  předkladatel, 
abychom  měli  právně  čistý  stůl.  To  není  nic  proti  ničemu,  ale  podstatná  je  věcná  diskuse  o 
veřejném zájmu zastavovat park při Plzeňské. Nevím, jak je tam kvalitní zeleň, ale v současné 
době  je  možné  ji  převést  na  odpočinkové  území.  Když  tam  bude  stát  barák  s nevím  jakou 
funkcí  –  jestli  to  bude  administrativa,  nebo  potřebné  nízkonákladové  malometrážní 
ekologické byty, to je jiná diskuse. Diskusi je potřeba vést.  
 
Dal jsem návrhovému výboru dva body. Jeden je, že zastupitelstvo odkládá tento bod. 
Termín tam není. Měl by být otevřen v momentu, kdy budeme mít všichni všechny informace 
a nebudeme je hledat po webech našich kolegů. 
14 
 

 
Druhý  bod  je,  že  zastupitelstvo  ukládá  radě  zpřístupnit  na  portálu  Prahy  5  tyto 
aktualizované  studie.  Něco  se  mohlo  i  v hlavách  RS  Developmentu  změnit.  Když  jsem  se 
díval  na  RS  Development  jako  na  firmu, tak  cítím,  že to  byl  tehdejší  nákupčí  pozemků  a že 
investor k tomuto objemu výstavby by musel být spíše Penta nebo někdo, kdo přežil krizi ve 
stavebnictví  a  je  schopen  revitalizovat  nějaké  území.  Území  si  určitou  revitalizaci  zaslouží, 
ale myslím si, že by to neměl být základ, jak to bylo promýšleno v r. 2006.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám  se,  že  do  toho  vstoupím.  Pane  kolego,  poslouchal  jsem  vás.  Váš 
populismus, kterým jste schopen pojmenovat parkoviště a nálet, který je ve svahu parkem, mě 
dojímá. To se nedá komentovat. Prosím paní Hradílkovou. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Přešla jsem vaši reakci, pane starosto, na to, co tady říkal pan Vejmelka s tím, jak by si 
měli  zastupitelé  vyhledávat  potřebné  podklady  k tak  důležitým  rozhodnutím,  která  na 
zastupitelstvu  čekají,  přestože  se  mě  to  velmi  dotklo.  Když  mě  Marie  Hakenová  připomněla 
znovu  způsob,  kterému  jsme  vystavováni,  jak  pátrat  po  tom,  co  bychom  potřebovali 
k rozhodování, nemohu k tomu mlčet. 
 
Pane starosto, je velký rozdíl v tom, že vy k tomu máte aparát, který vám to všechno 
může připravit. Nepochybuji, že vám je to velmi jasné, ale musíš uznat, Marie, že tady nějaký 
rozdíl je. Jsi uvolněná zastupitelka, můžeš být tady, může použít aparát úřadu, aby ti k tomu 
dal  podklady,  nebo  si  můžeš  podklady  vyhledávat  ve  své  pracovní  době.  My,  ostatní 
zastupitelé, za to placeni nejsme a tuto práci děláme nad svou denní práci. To mi připadá jako 
ponižující, aby mi tady pan starosta říkal, jakým způsobem si mám shánět podklady, u kterých 
by měl být zodpovědný za to, abych je měla připravené. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan  kol.  Velek  s technickou.  Upozorňuji,  že  musí  být  procedurální,  jinak  vás,  pane 
kolego, vypnu.  
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji,  pane  předsedající,  za  upozornění.  Chtěl  jsem  vás  jako  předsedajícího  
upozornit, že  bývá  zvykem,  aby  předkladatel  vyslechl  všechny  příspěvky  a  nekomentoval  je 
v mezičase  a  dokonce  způsobem,  že  se  některý  kolega  dopouští  populismu.  Mohl  bych 
jmenovat desítky případů, kdy současná koalice provádí populistická gesta. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, máte procedurální návrh? 
 
Nevidím  žádnou  formulaci  procedurálního  návrhu,  kterou  byste  předal  návrhovému 
výboru. Prosím paní kol. Peterkovou. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Byla jsem tady v r. 2006 a pouze se pamatuji, že se hovořilo o fakultě a o příslušenství 
pro fakultu. Víc si nemohu z hlavy vymačkat. 
 
V době, kdy občané volají a píši – vyžeňte developery z Prahy, tak my je sem lákáme 
a ještě kolem toho diskutujeme. Občany, který se to dotýká, možná ani tady nemáme.  
 
Nabízí se mi otázka: to si tam developeři mohou postavit, co budou chtít? Tato otázka 
se mi podbízí. Neumím si vysvětlit, proč ten, kdo je zodpovědný za tento materiál, nevysype 
z rukávu, co tam bude. Je to otázka několika vteřin. Byla jsem v pracovním procesu zvyklá na 
to, že jsem musela vědět, kolik je pacientů, kolik budoucích volných lůžek, kolik obsazených 
15 
 

atd. Musela jsem to řediteli sypat z rukávu denně. Jak to, že tady není nikdo schopen vysypat 
z rukávu, co se tam bude dít?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Vejmelka s třetím příspěvkem. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Omlouvám se, neuvědomil jsem si, že už jsem dvakrát mluvil, řeknu jednu větu.  
 
Chtěl jsem upozornit, že mezní termín kupních smluv se posouvá do r. 2022. Vypadá 
to, že projekty moc připraveny nejsou. 
 
Příště si dám pozor na počet příspěvků. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Chtěl  bych  zdůraznit  fakt,  že  těmito  dodatky  ke  smlouvám  se  mění  smlouvy  v tom 
smyslu,  že  nejsou  již  vázány  na  kolaudační  rozhodnutí,  což  rada  komentuje  jako  zlepšení  a 
výhodu  těchto  smluv.  Výhodu  postrádám.  Tím,  že  změníme  ustanovení  o  prodeji  teprve 
v momentu, kdy dojde ke kolaudačnímu rozhodnutí realizovaných staveb, městská část ztrácí 
kontrolu nad tím, jakým způsobem budou tyto pozemky urbanizovány. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Není  asi  hezké,  pane  starosto,  když  tady  mluvíte  o  populismu  a  říkáte,  že  je  tam 
parkoviště,  když  je  pravda,  že  na  těchto  pozemcích  je  zeleň,  žádné  parkoviště  tam  není. 
Nestačí dělat, že je to jinak, je tam na některých pozemcích zeleň. Nezlehčujte tuto věc. 
 
Mám  informaci,  že  v ulici  Hlaváčova  se  už  nabízejí  některé  pozemky,  o  kterých 
jednáme. Jste si jist, že firma RS Development chce stavět a bude stavět, nebo jestli to chce 
přeprodat a potom měnit developerský záměr? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Odpověď je jednoduchá. K prvnímu. Ať se tam jde každý podívat, uvidí to. 
 
K druhé věci. Ve smlouvě je zajištěno, aby k tomu nedocházelo. 
 
Pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Dámy  a  pánové,  v souvislosti  s novou  úpravou  –  pro  upřesnění.  Původní  smlouva 
mluvila  o  tom,  že  je  povinnost  prodat  pozemky  po  kolaudaci.  Problém  nastal  v souvislosti 
s přijetím  nové  civilní  úpravy  od  1.  1.  ,  že  v momentu,  kdy  se  staví  na  pozemku  někoho 
jiného,  v tomto  případě  městské  části,  stavba  je  od  počátku  vlastníka  pozemku,  protože 
nemovitostí  je  pozemek  a  s ním  spojená  stavba.  V důsledku  toho  by  musela  následně  tato 
radnice,  co  tam  investor  postaví,  prodávat  investorovi  a  proti  sobě  složitě  započítávat  jeho 
investici. Musela by mu prodávat nemovitost včetně vybudované stavby. 
 
Druhá  varianta  by  byla  překopat  smlouvy,  městská  část  by  musela  zřídit  RS 
Developmentu  tzv.  právo  stavby,  stavbu  by  si  postavil,  byla  by  jeho  na  omezenou  dobu, 
protože  zákon  říká,  že  je  to  na  dobu  určitou,  maximálně  99  let,  a  pak  by  se  muselo  složitě 
vypořádávat, jak řešit pozemek. 
16 
 

 
Myslím  si,  že  toto  řešení  je  právně  logické  a  mnohem  jednodušší.  Možná  by  nám 
přítomní právníci k tomu řekli víc.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky nevidím, prosím předkladatele o závěrečné slovo. 
 
 
P.  N e d v ě d : 
 
K materiálu.  Dodatky  by  měly  udělat  kroky,  že  dojde  k zaplacení  pozemků  před 
zahájením  stavby.  Obrázek,  který  máte,  je  zhruba  to,  co  by  tam  mohlo  vzniknout.  Nevím, 
jestli  tam  vznikne  přesně  taková  budova,  bude  k tomu  stavební  řízení,  vyjadřovat  se  k tomu 
odbor  životního  prostředí  apod.  To  bychom  předbíhali.  Dodatky  upravují  původní  smlouvu, 
která  byla  uzavřena  v r.  2006  a  2007.  Jsou  sepsány  tak,  aby  byly  výhodnější  pro  městskou 
část. 
 
Protože to připravovalo dlouhou dobu právní oddělení, prosil bych o shrnutí výhod pro 
městskou část.  
 
P.  H a v e l : 
 
Mám pocit, že vše bylo řečeno. Velice pěkně to shrnul pan dr. Homola, nemá potřeba 
se k tomu dál vyjadřovat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Technická – pan dr. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Připomenu,  že  zde  padlo  několik  dotazů,  které  nebyly  odpovězeny.  Dotaz  paní 
Peterkové – co tam bude postaveno? Mé dotazy – kde všude toto bylo projednáno? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zeptám se pana předkladatele, zda na to chce reagovat.  
 
P.  N e d v ě d : 
 
Přesně netuším, museli bychom se zeptat developera, jak bude postupovat se stavbou. 
(Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Velek s technickou.  
 
P.  V e l e k : 
 
Upozorňuji na to, že jsem dal dva pozměňovací návrhy, první - aby se vytvořil prostor 
pro promýšlení záměrů. Druhý je, aby byly záměry transparentní. Za vlády pana Jančíka bylo 
zvykem,  že  pokud  se  mluvilo  o  pozemcích,  měli  jsme  tady  vizuálně  ukázáno,  kde  pozemky 
jsou a dnes na googl maps je samozřejmě možné ukázat, jestli tam je zeleň nebo ne. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane  kolego,  upozorňuji,  že  technická  je  k něčemu  jinému,  beru  to  jako  podnět,  že 
upozorňujete kolegy na to, že jsou zde pozměňovací návrhy.  
 
Pan kol. Macek. 
 
 
17 
 

P.  M a c e k : 
 
Jsem  kantor,  tak  jsem  zvyklý  se  ptát  opakovaně,  ale  připomínám,  že  stále  nebyla 
zodpovězena otázka, kde, v jakých orgánech městské části kromě rady to bylo projednáno.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Myslím si, že pan kolega již odpověděl. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Návrh kol. Velka ze Strany zelených. Tento protinávrh má dva body, budeme hlasovat 
o každém zvlášť. 
 
První  návrh:  ZMČ  Praha  5  odkládá  bod  22  –  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o 
smlouvě budoucí kupní pro etapu 3A, 3B, 4A a  4B mezi MČ Praha  a obchodní společností 
RS Development s. r. o. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Prosím o opravu u pana kol. Vithy, je proti. Pro 18, proti 5, 
zdrželo se 12, nehlasovalo 8. Usnesení nebylo přijato.  
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Bod číslo 2 návrhu kol. Velka zní takto: 
 
ZMČ  Praha  5  ukládá  radě  MČ  Praha  5  zveřejnit  aktuální  studii  „Nové  Košíře“  na 
portálu Praha 5, www.cz, s termínem 15. 2. 2014. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  21,  proti  3,  zdrželo  se  10,  nehlasovalo  9.  Usnesení 
nebylo přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/22. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  5,  zdrželo se  10,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším  materiálem  je  uzavření  kupní  smlouvy.  Prosím  paní  předkladatelku  o  úvodní 
slovo.  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Navazuji na předcházející materiál, kdy předkládám uzavření kupní smlouvy pro etapu 
IV A mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS Development s tím, že ZMČ Praha 5 bere 
na vědomí, že v návaznosti a v mezích usnesení rady MČ, která jsou zde vyjmenována, byla 
uzavřena  smlouva  o  smlouvě  budoucí  kupní  pro  etapu  IV  A  mezi  MČ  Praha  5  a  obchodní 
společností  RS  Development,  jejímž  předmětem  je  závazek  smluvních  stran  uzavřít  kupní 
smlouvu  pro  etapu  IV  A,  jejímž  předmětem  je  úplatný  převod  nemovitostí,  jejichž  parcelní 
čísla jsou zde uvedena.  
 
Pod  bodem  II.  zastupitelstvo  schvaluje  prodej  pozemků  parc.  č.  1992/25,  parc.  č. 
1992/26,  parc.  č.  1992/27  a  parc.  č.  1992/28,  vše  k.  ú.  Košíře,  za  cenu  dle  znaleckého 
posudku, což je 9606 tis. Kč společnosti RS Development. 
18 
 

 
Kupní  smlouvu  máte  v příloze.  Domnívám  se, že  v předcházející  diskusi bylo  řečeno 
vše podstatné. Jen bych shrnula, že je to dokončení těchto etap a ukončení složitých právních 
vztahů,  které  byly  v minulosti  uzavřeny  a  MČ  hledala  spolu  s RS  Development  východisko, 
aby došlo k vyřešení těchto vztahů.  
 
Jsem  předkladatel  z titulu  gesce  prodeje,  ale  předcházela  řada  dlouhých  jednání 
s jinými odbory, kterým to přísluší. Mám na mysli mého kolegu pana místostarostu Nedvěda. 
Předkládám dokument po právní stránce, tedy kupní smlouvu a dokončení realizace. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Otevírám diskusi. Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Dovolím si poznámku, kterou jsme již trochu zmínil. Veřejný zájem na prodeji a koupi 
chápu.  Podmínky,  které  si  MČ  může  klást  a  měla  by  si  klást  jsou  o  tom,  že  nové  budovy 
budou mít určité funkce vybavenosti. Připomínám situaci Na Pláni, která byla slibována pod 
záminkou  startovních  a  malometrážních  bytů.  To  je  něco,  co  v této  fázi  vyjednávání  je 
důležitější než uvést to do právně čistého stavu.  
 
 
Pokud  tuto  diskusi  rada  nevedla  a  s lehkou  majoritou  věci  prohlasovává,  ztrácí  se 
možnost  ovlivnit  to,  co  je  běžné  ve  Vídni  i  v jiných  zemích,  že  je  samozřejmé,  když  někdo 
něco  postaví  za  své  peníze,  ale  městská  část  má  k tomu  určité  vztahy,  má  tam  třeba 
bezbariérové bytové jednotky, které může pronajímat. Tím chci říci, že model, který tady je - 
prodej a zapomeň – je nešťastný a bylo by možná dobré to přehodnotit. Bylo ale vidět, že to 
nemělo zatím velkou politickou podporu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Toto je něco podobného, řekla bych ale daleko horšího, neboť toto území je malé. Je 
to taková část území, kde již dávno chtěli různí stavět. Petic bylo značné množství. Myslím, 
že  bych  se  trefila,  kdybych  řekla,  že  tato  akce  trvá  minimálně  22  let.  To  je  ohrožená  oblast, 
která je tolik zastavěná, že když byla akce zbavení se Cihlářky jako zdravotnického zařízení, 
kde jsme chtěli, aby byl dům s pečovatelskou službou, bylo nám kdysi nabídnuto, že by mohl 
stát  dům  s pečovatelskou  službou  zde.  To  tam  nad  tím  nestály  domy,  které  tam  byly  poté 
postaveny. Hygienici, občané i znalci řekli, že je to ohrožená oblast, že je to oblast, kde zbývá 
velmi  málo  zeleného  porostu  a  že  když  toto  necháme  zastavět,  bude  z této  kotliny  kotel 
nečistoty. Zamyslete se nad tím. Jsme tady ¾ roku a končíme, málokdo z nás tady zůstane. Ti 
po nás budou říkat: co nám to zase vyvedli? Nezbude tam kousek zeleného prostranství, aby 
občané mohli dýchat. Myslím si, že je to velice závažné. Když jsem zde řekla kotel nečistoty, 
tak na tom trván. Můžete se zeptat těch, kteří zde byli před vámi, že hygienici nedoporučili, 
aby se tam zástavba realizovala. Zvažujte nahlas. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  příspěvek.  Mám  hlášeno,  že  máme  problém  s technikou.  Z  toho  důvodu 
v tomto  okamžiku  přeruším  jednání  zastupitelstva  na  10  minut.  Sejdeme  se  v 15  hodin, 
abychom bod dokončili.  
(Přestávka) 
 
Pokračujeme v bodu 23 – uzavření kupních smluv. Je otevřena rozprava. Přihlášky do 
diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím paní předkladatelku o závěrečné slovo. 
 
19 
 

P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Pokusím  se  o  shrnutí  a  o  odpověď  na  dotazy.  V r.  2006  byla  schválena  urbanistická 
studie, která je stále platná. V r. 2006 byl v komisích schválen multifunkční objekt v souladu 
s územním  plánem,  který  by  tam  měl  vyrůst.  Multifunkční  objekt  je  občanská  vybavenost  a 
byty. 
 
Co  se  týká  dotazů  na  zajištěnost,  odpověděla  jsem,  že  je  tam  sankční  pokuta,  pokud 
dojde k odchylce více než 10 %. To ohlídá stavební úřad, jestli je to odchýlení od urbanistické 
studie, která byla schválena v souladu s územním plánem.  
 
Zaznělo tady, že někdo zaznamenal, že RS Development nabízí pozemky k prodeji.  
 
Ve  smlouvě  je  zajištění  dispozičního  práva,  které  je  omezeno.  Není  možné,  aby 
pozemky  koupila  třetí  osoba  bez  souhlasu  městské  části.  Je  tam  opět  další  sankce.  Je  to 
sankcionováno až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Domnívám se, že dispoziční právo je 
zcela  omezeno  a  není  možno  s tím  nějak  nakládat,  jak  zde  bylo  řečeno. 
 
K odchylce o 10 % bych chtěla říci, že kromě smluvní pokuty – sankce – je přílohou 
kupní smlouvy ručitelský závazek členů společnosti, a to přímo na fyzické osoby. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/23. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  č,  zdrželo  se  8,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Protože  uplynula  15.  hodina,  následujícím  bodem  bude  vystoupení  občanů  na  30. 
zasedání ZMČ Praha 5. Prvním přihlášeným je … k tématu Prokopské údolí. 
 
P.  …. : 
 
Vážení  zastupitelé,  za  občanské  sdružení  Prokopovo,  člena  platformy  Za  Pět  a  za 
dalších 1800 občanů, kteří podepsali dnes odevzdanou petici, vás chceme znovu upozornit na 
plánovanou  výstavbu  obytných  komplexů  v Prokopském  údolí,  které  chce  zrealizovat  firma 
JRD, a to s aktivní pomocí pana starosty, většiny radních, předsedy komise územního rozvoje 
dr. Homoly a architektky Prahy 5 Ing. Lacinové.  
 
Jedná se o tři projekty. Jeden v ochranném pásmu přírodní rezervace Prokopské údolí 
a  dva  na  její  hranici.  Všechny  tři  leží  v přírodním  parku  Prokopského  a  Dalajského  údolí. 
Dlouhodobě  naléhavě  a  marně  upozorňujeme  starostu,  radu,  předsedu  komise  územního 
rozvoje i dotčené úředníky na řadu pochybení, které zde z časových důvodů nemohu rozvádět, 
ale  v kostce  se  jedná  o  ignoraci  stavební  uzávěry  přírodního  parku,  ignoraci  platného  plánu 
péče o přírodní rezervaci, ignoraci ochranného pásma rezervace a nadlimitní zvýšení dopravní 
zátěže.  Jedná  se  ale  i  o  střet  zájmů  Ing.  Lacinové,  donedávna  vedoucí  architekty  Prahy  5, 
která byla a je přes své nejbližší příbuzné přímo napojena na developera JRD. Její děti jednu 
část  projektují  a  firma  jejího  manžela  dokonce  koupila  v Prokopském  údolí  pozemky,  na 
kterých  se  nyní  developer  chystá  stavět.  Záměrně  nám  protiprávně  upírala  nahlédnutí  do 
důležitých dokumentů, což potvrdil odvolací orgán Magistrátu.  
 
Dr.  Homola  odmítl  občanům  zúčastnit  se  zasedání  komise  územního  rozvoje  a 
opakovaně jim předával zavádějící informace. 
 
Celé  dílo  dovršil  sám  starosta,  který  osobně  v květnu  minulého  roku  předložil  radě 
návrh na udělení výjimky pro Trilobit, největší ze tří projektů, čtyři bytové domy celkem o 30 
20 
 

bytech,  které  rada  schválila  na  základě  zavádějící  a  dokonce  chybné  důvodové  zprávy,  což 
ovšem není překvapivé, neboť zprávu dodala opět kancelář Ing. Lacinové.  
 
Vyzýváme  proto  vás,  zastupitele,  abyste  všemi  zákonnými  prostředky  zabránili 
probíhající  devastaci  Prokopského  údolí  pseudoekologickou  firmou  JRD,  abyste  prověřili 
nadstandardní  vztahy  mezi  developerem  a  kanceláři  architekta  Prahy  5,  abyste  zabránili 
udělení  dalších  výjimek  jako  např.  prolomení  limitů  dopravní  zátěže  obytné  zóny,  což  má 
nyní  v plánu  vedoucí  odboru  dopravy  pan  Růžička,  ale  především  abyste  přezkoumali 
usnesení rady související s výše zmíněným projektem Trilobitem a dohlédli na to, aby udělení 
výjimky pro tak monstrózní projekt bylo revokováno.  
 
Pevně  věříme,  že  s ohledem  na  jedinečnost  této  přírodní  památky  a  velký  zájem 
veřejnosti,  který  dokládá  petice  s 1800  podpisy  –  jen  pro  srovnání  si  připomeňme  závratný 
volební úspěch starosty a většiny radních 228 hlasů .......  
 
(P. Zelený: Upozorňuji na časový limit.) 
 
Pevně věříme, že si aspoň někteří z vás udělají čas na prostudování celé kauzy a podaří 
se  vyvinout  dostatečný  tlak  na  revokaci  výjimky,  která  rozhodně  nebyla  udělena  z důvodu 
veřejného zájmu. Děkuji. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vidím technickou pana kol. Velka a pana kol. Herolda. 
 
P.  V e l e k : 
 
Zápas  s mikrofonem  trval  půl  minuty,  takže  zvukové  znamení  mohlo  být  ponecháno 
bez vaší poznámky.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, velmi vás prosím, abyste si přečetl jednací řád. 
 
Technickou  poznámkou  se  rozumí  procedurální  návrh  týkající  se  způsobu  projednání 
některého bodu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. 
 
Předpokládám,  že  ani  jedno  z tohoto  jste  zde  nepronesl.  Prosím,  nezneužívejte 
technickou poznámku. 
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Pane starosto, upozorňuji vás, že jste porušil jednací řád tím, že jste nedal tříminutový 
prostor pro vystoupení občanů. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  není  rozprava  a  časomíra  jasně  deklarovala  čas.  Pana  kolegu 
jsem nechal dokončit jeho proslov. 
 
Další je pan … na stejné téma. Předpokládám, že odpovím oběma pánům najednou. 
 
P.  … : 
 
Budu pokračovat v jízdě, kterou dnes zažívám. 
 
Vážení  zastupitelé,  vystupuji  za  občanské  sdružení  Prokopovo,  člena  platformy  Za 
Pět.  
 
Dne  28.  5.  2013  schválila  rada  usnesení  předložené  panem  starostou,  které  udělilo 
developerovi  JRD  souhlas  s výjimečně  přípustnou  stavbou  pro  rezidenci  Trilobit,  která 
překračuje  limity  územního  plánu.  Součástí  usnesení  bylo  vzetí  na  vědomí  dvou  finančních 
darů  developera  pro  městskou  část  v celkové  hodnotě  4,5  mil.  Kč  a  směny  pozemků 
developera  s městskou  částí.  Šlo  o  směnu  parcel,  kde  JRD  původně  chtělo  postavit  další 
21 
 

projekt  nazvaný  Byty  Semerink.  Výnos  byl  schválen  i  přesto,  že  jsme  opakovaně 
upozorňovali,  že  všechny  parcely  leží  v přírodním  parku,  kde  platí  stavební  uzávěra  a  Byty 
Semerink  dokonce  v ochranném  pásmu  rezervace,  kde  funguje  dětské  hřiště  a  jakákoli 
stavební činnost je zakázána. 
 
Také  jsme  opakovaně  varovali,  že  JRD  stavbou  Trilobit  překračuje  územní  limity 
zcela drastickým způsobem, nemluvě o vazbách  rodiny  Lacinové na developera, jak už tady 
zaznělo. 
 
Výnos  z udělené  výjimky  byl  i  nadále  developerem,  předsedou  komise  územního 
rozvoje  panem  Homolou  i  dalšími  představiteli  radnice  zdůvodňován  tím,  že  JRD  chce  za 
výjimku  pro  Trilobit  městu  darovat  finance  na  sdruženou  investici  pro  opravu  ulice 
Hlubočepská, která vede náhodou ke stavbám developera, a na volnočasové aktivity v údolí. 
Za  výjimku  prý  také  dojde  k důležité  směně  pozemků  a  tím  k odstoupení  od  stavby  Bytů 
Semerink a tam též ke stavbě infocentra. Jaká je situace dnes? 
 
JRD  má  výjimku  na  rezidenci  Trilobit,  na  kterou  probíhá  územní  řízení  bez  jediné 
námitky  městské  části,  ale  JRD  v prosinci  také  začalo  stavební  řízení  na  Byty  Semerink. 
Protože  udělení  výjimky  nebylo  ve  výnosu  rady  podmíněno  zmíněnými  dary  a  směnou, 
nedošlo ani k finančním darům, ani k výměně pozemků. Cíle developera jsou splněny na sto 
procent, rada nemusí dělat nic a občané s chráněnou přírodou ztratili naprosto všechno.  
 
Proto se pana starosty a rady ptáme:  
 
Za  prvé.  Kdy  a  za  co  dojde  ke  směně  parcel  projektu  Byty  Semerink?  Pan  radní 
Kukrle  měl  po  opakovaném  odložení  předložit  směnu  do  30.  10.  2013,  ale  dosud  se  nic 
neděje. 
 
Za  druhé.  Proč  má  být  oprava  Hlubočepské  ulice  sdruženou  investicí  JRD  a  městské 
části,  když  developer  podle  územního  rozhodnutí  ulici  vedoucí  ke  svým  stavbám  opravit  a 
rozšířit stejně musí sám a za své peníze? 
 
Za třetí. Proč na místě projektu Byty Semerink, který leží v ochranném pásmu a kde je 
dnes  dětské  hřiště,  má  stavět  radnice  infocentrum,  když  kousek  dál  již  infocentrum 
pronajímané městem funguje?  
 
Za  čtvrté.  Co  se  míní  volnočasovými  a  dalšími  aktivitami,  do  kterých  chce  JRD 
v Prokopském údolí investovat 1,5 mil. Kč? 
 
Stačí 1800 podpisů proti stavbám JRD, aby se radnice konečně začala vážně zajímat o 
kriticky  ohrožený  přírodní  park,  rezervaci  a  názorů  občanů  Prahy  5  na  to,  jak  mají  být 
využívány a chráněny?  
 
Odevzdávám příspěvek v písemné formě, abych dostal odpověď. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V tomto okamžiku prosím kol. Homolu, aby odpověděl za mne, protože to považuji za 
rozumnější. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Domnívám  se,  že  vznesené  otázky  zasluhují  písemnou  odpověď.  Myslím  si,  že 
odpověď by měla být dána jako informace všem zastupitelům. 
 
Řeknu  krátce,  co  je  podstatné.  Co  je  uvedeno  v petici  a  co  je  zde  prezentováno,  je 
naprosto  jednostranné  a  nepravdivé  tvrzení  z řady  ohledů.  Pokud  jde  o  napadání  mé  osoby 
chtěl  bych  říci,  že s  občany  sdružujícími  se  v občanském  sdružení  Prokopova  -  jsou  mými 
sousedy z Hlubočep – jsem se poprvé potkal v prosinci 2012 a 4 hodiny jsme věc diskutovali 
v místním  hostinci.  Nabídl  jsem  tam,  že  budou-li  mít  kdykoli  jakékoli  přání  a  budou 
požadovat jakékoli dokumenty, mohou se na mne vždy obrátit a dostanou vše. Pokud budou 
chtít  účastnit  se  jednání  komise,  bude  jim  to  kdykoli  umožněno,  pokud  budeme  o  těchto 
problémech jednat. 
22 
 

 
Nikdy jsem nebyl osloven, neexistuje ani ústní, ani písemná žádost o účast na jednání 
komise územního rozvoje. 
 
Komise  územního  rozvoje  v r.  2013  o  tomto  projektu  nejednala,  pouze  vzala  na 
vědomí  to,  co  se  stalo,  že  28.  května  rada  pod  tlakem  společnosti  JRD  doporučila  souhlasit 
s výjimečně  přípustnou  stavbou,  ale  souhlas  nezakládá  žádné  překročení  žádných  limitů 
územního  plánu.  Je  to  naprosto  standardní  postup,  který  jsem  si  nechal  vyjet  za  celé  toto 
období.  Ve  14  případech  rada  dávala  tzv.  souhlas  s výjimečně  přípustnou  stavbou,  což  je 
přesně  v souladu  s územním  plánem  a  se  stavebními  předpisy.  Pokud  developer  v tomto 
případě deklaroval, že objem bytové plochy přesahuje 60 % z celkového  objemu stavby, tak 
v takovém případě je to tzv. výjimečně přípustná stavba. Navíc stanovisko městské části není 
obligatorní,  výjimku  uděluje  stavební  úřad.  Ten  se  může  na  městskou  část  úplně  vykašlat, 
vůbec nepotřebuje naše stanovisko.  
 
Toto byl jen pokus, jak pomoci této oblasti tím, že pan starosta přesvědčil developera, 
aby  přispěl  na  obnovu  komunikací.  Vůbec  není  pravda,  že  společnost  JRD  je  povinna 
vybudovat komunikace.  Pokud mám informace z jednání z odboru dopravy, musí vybudovat 
komunikace pouze před svým pozemkem, ale nikoli v celém rozsahu asi kilometr dlouhé ulice 
Hlubočepská. Pan starosta se snažil pro občany Hlubočep dosáhnout zlepšení kvality toho, co 
tam dnes chybí. Dnes je to tankodrom. 
 
Jediný problém, kterému rozumím je, že pan … i pan …. bydlí v této ulici, auta dnes 
jezdí kolem jejich domů, kolem jejich oken. Chápu je, ale situace se tam nezlepší, dokud se 
neudělají  dopravní  opatření  v plném  rozsahu,  to  znamená  včetně  rekonstrukce  komunikace. 
Nevím,  co  je  na  tom  špatného.  Pokud  rada  konstatovala,  že  udělení  souhlasu  –  i  kdyby 
souhlas  neudělila,  nic  se  neděje  –  je  v souladu  s veřejným  zájmem,  protože  finanční 
prostředky,  které  od  developera  dostala,  šly  pro  veřejné  blaho,  to  znamená  pro  vybudování 
komunikací.  Nikdo  na  této  městské  části,  odhlédnu-li  od  pracovníků  stavebního  úřadu, 
nemůže zabránit ve výstavbě na pozemcích, které jsou podle územního plánu k zastavění. O 
žádné  stavební  uzávěře  na  těchto  pozemcích  nevím.  Kdyby  tam  byla,  byl  bych  také  proti 
tomu,  aby  se  tam  stavělo.  Bohužel,  nemáme  jakoukoli  páku  na  to,  abychom  zabránili 
komukoli ve výstavbě na pozemku, který podle územního plánu zastavět může. Bohužel. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Upozorňuji, že není rozprava. Pana Homolu jsem požádal, aby mluvil mým jménem, 
protože mohu odpovědět na podněty občanů.  
 
Pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chtěl bych se ujistit. Smyslem jednacího řádu je, aby občané mohli 30 minut mluvit. 
Když  mluvíte  vy  nebo  vámi  pověřený  zastupitel,  doba  se  zkracuje.  Doufám,  že  je  měřená  a 
občané dostanou k dobru tu část, po kterou mluvíte vy.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  věřím  v jednu  věc  –  že  náš  jednací  řád  toto  plně  respektuje. 
Věřím  v to,  že  občané  si  zaslouží  odpověď.  Jestli  tvá  představa  je  vyslechnout  si  tady  půl 
hodiny  zastupitele,  usmát  se  na  ně  a  nedat  občanům  odpověď,  tak  si  to  takto  nepředstavuji. 
Myslím  si,  že  si  zaslouží  odpověď  v reálném  čase.  Náš  jednací  řád  na  to  myslí  taxativně. 
Mluví  o  tom,  že  30  minut  je  vystoupení  občanů.  Těchto  30  minut  respektuje  i  reakci.  Tento 
bod  pokračuje  po  vyčerpání  všech  řádných  bodů  zastupitelstva.  Na  koho  se  nedostane, 
dostane se na něj na konci jednání zastupitelstva v plném rozsahu.  
 
Dalším přihlášeným je pan …. – téma areál Žvahov. 
 
23 
 

P.  … :  
 
Předám  fotografie,  aby  bylo  jasné,  o  jakém  Žvahovu  se  bavíme  a  v jakém  je  v tuto 
chvíli stavu.  
 
O  Žvahovu  se  již  jedná  devět  let.  Taneční  centrum  Praha  bylo  před  devíti  lety 
vyzváno,  aby  areál  uvedlo  do  provozu,  částečně  zrekonstruovalo  a  připravilo  projekty  pro 
jeho  revitalizaci.  Jsme  konzervatoří  a  zároveň  gymnáziem,  má  mezinárodní  působnost  a 
všechny  akce  směřují  nejen  k české  kultuře,  ale  i  do  zahraničí,  90  představení  ročně,  asi  20 
odborných  a  vzdělávacích  akcí,  které  by  částečně  měly  probíhat  v jeho  sídle.  Z toho  také 
vyplývá obrovská odpovědnost, kterou máme a velká snaha, aby sídlo, které užíváme a které 
slouží  k reprezentaci  české  kultury  a  školství,  bylo  patřičné.  Proto  nás  skoro  9  mil.  už  stála 
snaha o udržení v provozu a zajistit tam tyto věci, dalších spoustu hodin a různých přímluv a 
záštit  od  UNESCO  až  po  Národní  divadlo,  AMU,  Ministerstva  kultury  a  Ministerstva 
školství. To všechno asi víte. 
 
V minulých  dnech  jste  od  nás  dostali  dva  dokumenty,  které  shrnují  nájemní  vztahy  a 
rekonstrukce Žvahova. Máte tam i odkaz na webové stránky, kde jsou podrobné informace o 
celé kauze. S tím nebudu zdržovat. 
 
Netrvám na ústní odpovědi, situace je příliš závažná, než abychom si tady povídali jen 
tak  nezávazně  o  Žvahovu.  Pokud  je  to  možné,  uvítám  písemné  i  stručné  vyjádření  od 
zastupitelů. 
 
Čelili  jsme  již  exekuci,  asi  12  soudním  jednáním,  vyhráli  jsme  až  loni  u  Ústavního 
soudu.  Asi  jste  si  toho  všimli,  protože  jste  museli  stáhnout  žalobu,  kterou  podal  ještě  pan 
Jančík  a  tato  rada  ji  realizovala.  Dospěli  jsme  k jasnému  závěru,  že  není  možné  tímto 
způsobem spolupracovat dál s radnicí. Mám tady konkrétní návrh řešení.  
 
Vyhodnotili  jsme  dosavadní  úkony  a  reakce  radnice  a  různá  falešná  obvinění  a 
nemravnosti, které se tam odehrávaly a musíme ZMČ Praha 5 – přečtu to, aby to bylo přesně 
– oficiálně požádat, aby odvolalo z rady starostu Ing. Miroslava Zeleného a radního Michala 
Šestáka  jako  hlavní  viníky  celé  situace  v současnosti,  dále  aby  prosadilo  odvolání  z funkce 
vedoucího  odboru  obchodních  aktivit  Ing.  Haluzu,  který  není  schopen  za  odbor  obchodních 
aktivit  ani  opravit  nájemní  smlouvu,  ani  vyúčtovat  s námi  řádně  nájem  a  energie,  což 
nabízíme již tři roky. 
 
Dál k tomu nemusím nic říkat, prosím zastupitele, aby vzali rozum do hrsti, aby se ti 
slušní  vzpamatovali  a  zkusili  nám  pomoci  se  z této  situace  dostat.  Děkuji  za  pozornost. 
(Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Velice přemýšlím, jak reagovat. Jestliže někdo chce řešit situaci v areálu a dokument 
od  dokumentu  více  vyhrožuje  a  zastrašuje,  a  teď  to  tady  bylo  ukázkové,  tak  nevím,  jak  se 
takový  člověk  chce  dohodnout.  Byl  bych  velice  rád,  kdyby  se  nám  tento  areál  podařilo 
zachránit v reálném čase, aby tam fungovalo školství.  
 
Dalším přihlášeným je pan … – participace občanů při územním plánu.  
 
P.  … : 
 
Jsem  z občanského  sdružení  Ekologické  a  humanitární  služby  občanů  Na  Farkáně. 
Chtěl bych začít citací z programového prohlášení rady z oblasti územního rozvoje: 
 
Územní  rozvoj  budeme  plánovat  vždy  s úctou  k životnímu  prostředí  a  s ohledem  na 
demografický  vývoj  a  potřeby  našich  obyvatel.  Budeme  hájit  to,  aby  architektura  byla 
adekvátní svému okolí a hlavní architektonické prvky ctily historii a ducha lokality. 
 
Jaká  je  realita?  Nové  megalomanské  stavby  silně  narušují  tradiční  místní komunity  a 
sousedské vztahy a devastují původní charakter zástavby v jednotlivých lokalitách. Nesoulad 
nových  staveb  s charakterem  původní  zástavby  musí  nakonec  prokazovat  sami  obyvatelé 
24 
 

těchto  lokalit  v průběhu  správních  řízení.  Jsou  to  nakonec  oni,  kteří  se  snaží  často  proti  své 
radnici prosazovat obecné kulturní a životní hodnoty Prahy 5.  
 
Navíc  pro  občany  je  obtížné  až  nemožné  být  srozumitelně  a  včas  informováni,  aby 
mohli  reagovat.  Zásadní  rozhodnutí  jako  např.  velké  prodeje  majetku  a  pozemků,  návrhy 
změn  územního  plánu,  velké  stavební  projekty  by  měla  radnice  aktivně  předem  projednávat 
s občany  v místě  a  ne  je  projednávat  na  poslední  chvíli  a  ještě  je  ukrýt  pod  změť  odkazů  a 
jednacích čísel a doufat, že se nikdo neozve.  
 
Do  očí  bijícím  příkladem  z nedávné  doby  je  prodej  6  ha  pozemků  nad  Hliníkem. 
 
Konkrétní  případ  dotýkající  se  obyvatel  naší  lokality  Farkáň  je  záměr  se  souhlasem 
městské  části  vystavět  dva  naprosto  předimenzované  bytové  domy  přímo  uprostřed  lokality 
tvořené prvorepublikovými rodinnými dvojdomky. 
 
Dalším alarmujícím příkladem nemilosrdných hmotově a výškově předimenzovaných 
odstupově  nedostatečných  a  charakteru  neodpovídajících  staveb  jsou  sousední  viladomy  Na 
Farkáně. 
 
Zastavování ploch veřejné zeleně pod tlakem developerů hrozí např. i našemu náměstí 
Na Farkáně, kde část plochy městská část již prodala a další část je ve stádiu projednávání.  
 
Co  bychom  chtěli?  Chtěli  bychom,  aby  dříve  než  radnice  nebo  městská  část  začne 
uvažovat  o  nějakém  prodeji  nebo  zástavbě  dalších  ploch,  se  obrátila  na  obyvatele  lokality  a 
zjistila, co oni chtějí.  
 
Nakonec musím říci v případě našeho sdružení, že pan starosta s paní místostarostkou 
Kratochvílovou  a  panem  Homolou  slíbili  nás  navštívit.  Doufáme,  že  tato  návštěva  bude  mít 
příznivý ohlas do budoucna. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Doufám, že se nám příští týden podaří najít nějaké společné řešení.  
 
Další pan … na téma Vidoule. 
 
P.  … : 
 
Chtěl  bych  navázat  na  své  vystoupení  na  minulém  zastupitelstvu  týkající  se  Vidoule. 
Postupně se nám dostává víc a víc informací o tom, co by se v západní části Vidoule mělo dít. 
Dostala  se  k nám  představa  vlastníků  pozemků,  která  spočívá  v tom,  že  by  se  polovina 
západní  části  zastavěla  rodinnými  domy  a  druhá  polovina  nějakým  stadionem,  který  by  měl 
sloužit pro sport.  
 
Chci tady říci nejen na platformu Za Pět, za sdružení Za krajinu kolem nás, jehož jsem 
předsedou,  ale  i  za  další  sdružení  a  lidi,  kteří  se  zúčastnili  akce  Běh  za  Vidoule,  že  toto  je 
představa, která se nám nelíbí. Byli bychom rádi, aby Vidoule zůstala zachovaná v přírodním 
stavu. Chápu, že je to otázka vlastnictví pozemků a pokud se tato otázka nevyřeší, situace se 
dále neposune, leda že by městská část začala aktivně podporovat zástavbu.  
 
K vlastnictví.  Vlastníci  pozemků  říkají,  že  to  od  nich  nikdo  nechce,  o  území  nikdo 
nestojí a rádi by to prodali. To byla informace, kterou poskytují do novin a kterou poskytují 
dále. Chtěl bych tady říci, že se jedná o 200 tis. m2 pozemků, které mají funkční využití podle 
územního plánu SO 1-3. Na prosincovém zastupitelstvu jste tady prodávali pozemky v areálu 
Na Hliníku, které jsou v části funkčním využitím S04 a které jsou podle mne z hlediska ceny 
srovnatelné. Oba jsou v přírodním parku, oba jsou v pěkné poloze, přičemž cena, za kterou se 
prodávalo, je 240 Kč/m2. Pokud by se tato cena aplikovala na Vidouli, bude vás těch 200 tis. 
metrů  stát  48  mil.  Kč.  Myslím  si,  že  je  to  částka,  kterou  by  městská  část  byla  schopna 
absorbovat. Na začátku zastupitelstva jsem slyšel, že se tady hovoří o obnově Buďánek za 40 
mil., což podporuji, a o projektech tohoto rozsahu. Jsem přesvědčen, že by městská část tuto 
situaci mohla řešit. 
25 
 

 
Alternativně  si  můžeme  myslet,  že  prodej  nad  Hliníkem  byl  velmi  nepěkný. 
Předpokládám, že jste si cenu zjistili a pak bych předpokládal, že by se Vidoule řešit dala.  
 
Chtěl  bych  vás  vyzvat  k tomu,  abyste  toto  území  začali  řešit,  abyste  třeba  i  ve 
spolupráci s hl. městem o odkupu tohoto území začali jednat, protože se domnívám, že za tuto 
cenu to řešitelné je. Děkuji vám. (Potlesk.) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Jen  krátkou  reakci.  Neviděl  jsem  nové  myšlenkové  procesy  vlastníků,  na  městskou 
část zatím nepřišly. Správně jste řekl, že pozemky jsou určeny pro sport a rekreaci. Pro mne 
dlouhodobým cílem je, aby pozemky byly funkční pro sport a rekreaci. Dnes je tam oraniště, 
jsou tam bezdomovci a je tam nepořádek. Myslím si, že je potřeba, aby se na Vidouli mohl jít 
člověk  v klidu  projít,  sednout  si  na  lavičku  a  v zeleni  si  odpočinou.  Pokud  se  najde  řešení, 
které povede k tomu, aby tam opravdu naplnění tohoto území existovalo, budu takové řešení 
prosazovat.  Říkám  to  stále,  do  úst  jsou  mi  vkládány  jiné  věci.  Respektuji  to,  že  to  někdo 
vlastní,  také  vím,  že  je  dnes  obrovský  problém  s odkupem  pozemků.  Jestli  se  nemýlím,  na 
Magistrátu již delší dobu leží odkup jiného pozemku, a nic se s tím neděje. Řeknu na rovinu – 
městská  část  není  primárně  nabyvatelem  pozemků,  máme  ze  statutu  majetky  svěřeny. 
Vlastnictví  je  založeno  hl.  m.  Praze  a  je  svěřeno  do  statutu  městské  části.  Zatím  nevidím 
úplně cestu, jak do toho vstoupit. 
 
Druhá věc je k částce, která tady zazněla: obávám se, že by to vlastníci za toto nechtěli 
prodat.  Pokud  se  dlouhodobě  snaží  o  změnu  územního  plánu,  tak  je  to  z toho  důvodu,  aby 
cena pozemků raketově vystartovala nahoru. 
 
Pro  mne  je  hlavní  premisa,  že  jsem  ochoten  podporovat  pouze  takové  řešení,  které 
povede fakticky k tomu, že tam skutečně bude naplněna role sport a rekreace. 
 
Další je pan … – Na Pláni. 
 
P.  … : 
 
Chtěl bych promluvit k této lokalitě. Především bych chtěl informovat zastupitele, že 
proběhlo  jednání  členů  občanského  sdružení  Přátelé  Malvazinek  s panem  starostou,  které 
směřuje  k tomu,  aby  se  zformuloval  proces,  kterým  se  nakonec  dojde  ke  stanovení  priorit  a 
k dalšímu řešení, co se s touto lokalitou bude dít dá. Občané mají zájem na tom, aby tam byl 
park a zelené plochy. Je potřeba, aby další proces nějakým transparentním způsobem dospěl 
k řešení, které nakonec bude vyhovovat oběma stranám. To jen na okraj. 
 
Chtěl bych položit několik otázek k současnému stavu lokality. Tam došlo k tomu, že 
Praha  5  se  k našemu  uspokojení  rozhodla  odstoupit  od  smluv  s developerem  Geosan.  Chtěl 
bych  se  zeptat,  zda  všechny  právní  kroky,  které  bylo  třeba  učinit  k tomu,  aby  se  oblast  od 
společnosti Geosan oprostila, byly podniknuty, zda byly podniknuty  v termínech a jaká byla 
reakce firmy Geosan v tomto směru?  
 
Na lokalitě občané pozorovali činnost nějakých osob, které se tam pohybovaly s plány 
a s měřidly.  Znervózněli. Chci se zeptat, zda tato aktivita souvisí se zjišťováním současného 
stavu v lokalitě a zda to bylo z podnětu Prahy 5, nebo jak se u nás začínají šířit informace, zda 
náhodou  nejde  o  aktivity  nějakého  budoucího  developera,  s kterým  by  Praha  5  už  zahájila 
nějaké jednání o využití této lokality. 
 
Poslední  dotaz.  Území  je  oploceno  plechovým  plotem,  který  občany  irituje.  Chci  se 
zeptat  na  výhled,  kdy  si  myslíte,  že  toto  třímetrové  opocení  z této  lokality  může  zmizet? 
Děkuji. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Chci se zeptat, zda zde vystupujete za sdružení, nebo za sebe? 
26 
 

 
P.  …. : 
 
Jsem  členem  sdružení  a  schůzky  s vámi  jsem  se  nezúčastnil.  Informace  ze  schůzky 
mám  pouze  přenesené.  Vím,  že  se  tam  o  budoucnosti  lokality  jednalo,  ale  nejednalo  se  o 
současném stavu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vystupujete za sebe. 
 
Pokud se týká první a poslední otázky, poprosím paní kolegyni jako právníka, aby na 
to reagovala. 
 
Pokud se týká druhé otázky, nevím o tom, že by jakákoli aktivita kohokoli na městské 
části  směřovala  k jakémukoli  zaměření  či  k podobným  věcem  a  k jakékoli  komunikaci 
s developery. Jediní, s kým komunikuji, jsou oficiální zástupci vašeho sdružení. 
 
Prosím paní kolegyni, aby mě doplnila v právních věcech. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Domnívám  se,  že  rada  koná  tak,  aby  byly  učiněny  veškeré  právní  kroky,  které  jsou 
potřeba  k tomu,  aby  bylo  naplněno  usnesení  zastupitelstva,  které  schválilo  ukončení 
smluvních  vztahů.  Byla  na  to  najata  externí  právní  kancelář,  která  toto  řeší.  Podle  mého 
názoru  učinila  příslušné  kroky.  Nechci  tady  uvádět  jaké,  protože  si  myslím,  že  tím  bych 
mohla otevřít prostor pro společnost Geosan. 
 
Co  se  týká  oplocení,  je  to  majetek  společnosti  Geosan  a  je  součástí  jednání,  jakým 
způsobem dojde k odstranění oplocení. Chápu, že vás to znepokojuje, ale jako městská část to 
nemůžeme odstranit. 
 
Také  nevím  o  jiném  developerovi.  Pokud  je  mi  známo,  právní  kancelář  tam  byla 
zakonzervovat  současný  právní  stav  a  skutečnost  s notářem  nebo  exekutorem,  aby  bylo 
zřejmé, v jakém stavu ke kterému dni se pozemek nachází. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Uplynul čas určený pro vystoupení občanů. Pan … a paní … dostanou slovo na konci 
programu v souladu s jednacím řádem. 
 
Dalším bodem je zpráva finančního výboru. Prosím paní předsedkyni. 
 
P.  V á c h o v á : 
 
Dámy a pánové, v předloženém materiálu jste dostali informaci o činnosti finančního 
výboru  za  2.  pololetí  loňského  roku,  to  znamená  za  období  od  l1.  srpna  do  31.  prosince. 
Zprávu jsem předložila na příslušném jednání finančního výboru, kde byla odsouhlasena bez 
připomínek. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Mám drobnou přípomínku k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že činnost výboru byla 
v souladu  s ustanovením  paragrafu  atd.  o  obcích  v platném  znění.  Chtěl  bych  upozornit,  že 
činnost našeho výboru se řídí zákonem o hl. m. Praze.  
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
27 
 

 
P.  N a j m o n : 
 
Návrhový  výbor  neregistruje  žádné  protinávrhy,  proto  budeme  hlasovat  o  návrhu 
v původním znění.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  30,  proti  0,  zdrželi se  2,  nehlasovalo  11.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je dodatek č. 5 ke zřizovací listině. Prosím pana dr. Lachnita o úvodní slovo. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Vážené dámy a pánové, chci vás požádat o souhlas s doplněním zřizovací listiny, resp. 
o  schválení  dodatku  č.  5.  Najdete  ho  v počítači,  je  přehozen  tak,  aby  byl  za  důvodovou 
zprávou ke zřizovací listině CSOP. 
 
Celá změna spočívá pouze v tom, že fakultativní služby pedikúra, manikúra už se nedá 
takto  poskytovat,  musí  mít  CSOP  na  tuto  službu  živnostenský  list.  V souvislosti  s tím,  že 
doplňujeme tuto službu, opravujeme letitý přepis, jakousi písařskou chybu v textu. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Paní kolegyně Vávrová. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Chtěla  jsem  se  zeptat,  jestli  k fakultativním  službám  patří  masáže,  které  byly 
prováděny v domě s pečovatelskou službou Zubatého 10? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana předkladatele o reakci. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Jestli  se  dobře  pamatuji,  je  to  dva  roky,  kdy  jsme  řešili  tento  problém.  Ve  zřizovací 
listině  jsme  masáže  rovněž  doplňovali.  Musel  bych  se  do  dodatku  podívat,  protože  už  také 
nejsou tuším dva roky považovány za fakultativní služby. Můžeme se pak spolu podívat, ale 
myslím, že to bylo doplněno před dvěma roky. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme protinávrhy, budeme hlasovat o původním návrhu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 33, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 9. Usnesení bylo přijato.  
 
Dalším  bodem  je  záměr  založit  komunální  akciovou  společnost.  Prosím  pana  kolegu 
Kukrleho o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Vážené  dámy  a  pánové,  dovolím  si  předložit  materiál  záměr  založení  komunální 
akciové  společnosti.  Dovolte,  abych  vám  připomenul  to,  že  tento  záměr  vychází  mimo  jiné 
z podepsaných koaličních smluv, které byly podepsány všemi členy účastněných stran, které 
koalici tvořily a tvoří. Dále bych chtě říci, že je to i reakce na stížnosti obyvatel Prahy 5, kteří 
28 
 

si dlouhodobě a v hojné míře stěžují na společnost Centra, na to, jak tato společnost provádí 
úklid,  na  to,  jakým  způsobem  se  stará  o  náš  majetek,  jak  se  stará  o  údržbu,  o  čištění 
komunikací a chodníků, jak se stará o naši zeleň, jak zajišťuje odvoz z odpadkových košů a o 
ostatní činnosti, které má vykonávat.  
 
Dle průzkumu, který je přílohou tohoto materiálu vychází, že zhruba 2/3 obyvatel jsou 
nespokojeni  se  službou,  kterou  poskytuje  společnost  Centra  a  myslí  si,  že  daleko  lepším 
hospodářem by byla městská část a její akciová společnost. Proto si dovolím představit tento 
materiál,  kde  bychom  schválili  založení  této  akciové  společnosti,  která  by  se  jmenovala 
Komunální služby MČ Praha 5 a. s. a která by zajišťovala správu majetku MČ Praha 5, úklid, 
údržbu a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, zajišťovala by údržbu zeleně, 
svozu odpadků z odpadkových košů a ostatní související činnosti.  
 
Také  si  dovolím  požádat  o  schválení  stanov  této  akciové  společnosti,  které  jsou 
přílohou, kdy bychom také schválili výši základního kapitálu této akciové společnosti ve výši 
40  mil.  Kč.  Financování  této  částky  by  bylo  z výsledku  hospodaření  minulých  účetních 
období. 
 
Dále si dovolím požádat o úpravu rozpočtu MČ na r. 2014 – viz bod 6. 
 
Dále si dovolím požádat o převod částky specifikované v předchozích dvou odstavcích 
na bankovní účet zřízený pro složení základního kapitálu této akciové společnosti. 
 
V bodu 8 bych si vás dovolil požádat o zpracování implementačního plánu založení a 
zahájení činnosti této komunální společnosti – vit body a), b), c), d), e). 
 
Dovolil  bych  si  také  požádat  o  schválení  postupu,  že  podle  výsledku  tohoto 
implementačního  plánu  v bodu  8  bude  provedeno  rozhodnutí  zastupitelstva  městské  části  o 
dofinancování základního kapitálu. 
 
Dovolím  si  také  v bodu  10  požádat  o  ustanovení  starosty  MČ  Prahy  5  pana  Ing. 
Miroslava Zeleného jako správce vkladu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5.
 
Dámy  a  pánové,  také  bych  si  dovolil  požádat  o  to,  abychom  umožnili  zástupcům 
advokátní  kanceláře  Brodec,  jmenovitě  panu  Tonerovi,  aby  se  mohl  zúčastnit  této  diskuse, 
zástupci společnosti Nexie, která pro nás zpracovávala studii proveditelnosti pana Linka, aby 
se mohli účastnit diskuse a odpovědět na vaše dotazy. 
 
Dále  bych  si  dovolil  požádat  o  to,  abychom  jména,  která  jsou  navržena  do  dozorčí 
rady, hlasovali en bloc a aklamací. Děkuji vám mnohokrát. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Kroky,  které  by  měly  být  činěny,  potřebují  notářské  ověření.  Zeptám  se  vedoucího 
odboru, je-li přítomen notář.  
 
Vedoucí odboru: 
 
Notář není přítomen, po diskusi s právníky není na tomto jednání potřeba. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Notářský zápis není potřeba.  
 
Nyní  bych  poprosil  návrhový  výbor.  Když  jsem  poslouchal  pana  předkladatele,  byla 
tam  tři  procedurální  hlasování.  Jedno  se  týkalo  způsobu  volby  –  to  bude  až  u  vlastního 
hlasování, ale byla tam dvě, která by měla být hlasována na začátku, a to možnost vystoupit 
zástupci advokátní kanceláře Brodec a společnosti Nexia. Návrh byl, aby se hlasovalo o obou 
najednou.  Prosím  návrhový  výbor,  aby  dal  procesní  hlasování  o  tom,  aby  pánové  mohli 
vystoupit. 
 
P.  N a j m o n : 
29 
 

 
Budeme  hlasovat  o  tom,  aby  k tomuto  bodu  mohli  vystoupit  zástupci  společnosti 
Nexia a advokátní kanceláře AK Brodec.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovalo  13.  Usnesení  bylo 
přijato, pánové budou moci vystoupit.  
 
Otevírám diskusi. Prvním přihlášeným je pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Mám řadu závažných výhrad k tomuto materiálu. 
 
V nadpisu  materiálu  je  napsáno,  že  jde  o  záměr  založit  komunální  akciovou 
společnost,  ale  hned  v 1.  bodu  usnesení  je,  že  se  schvaluje  založení  akciové  společnosti. 
Vidím v tom rozpor.  
 
V dalším  bodu  je,  že  by  se  mělo  jednat  o  společnost,  která  má  název  Komunální 
služby  MČ  Praha  5  a.  s.,  kdežto  v ukládací  části  IV.,  bod  1.3  je  úkol  starostovi  zajistit 
zveřejnění  rozhodnutí  o  zřízení  akciové  společnosti  Správa  majetku  MČ  Praha  5  a.  s.  Chtěl 
bych se zeptat, jak se navržená firma má jmenovat?  
 
V bodu  4  návrhu  usnesení  čtu  výši  základního  kapitálu  jako  40  tisíc,  ale 
předpokládám, že tam chybí nula a že správně je bod číslo 5, že se jedná o 40 milionů. 
 
Nejvíc  mi  vadí  bod  č.  9,  kde  na  zastupitelstvu  chcete,  abychom  schválili,  že  podle 
nějakého implementačního plánu v budoucnosti již teď schvalujeme, že schvalujeme zvýšení 
základního kapitálu. 
 
Dále v materiálu je, že základní kapitál by měl mít 70 – 90 mil. My se máme zavázat, 
že  teď  souhlasíme  s vložením  40  mil.  a  bez  jakýchkoli  dalších  údajů  dopředu  se  zavázat,  že 
dodáme např. dalších 50? 
 
V rozsáhlých  materiálech  je,  že  jestliže  MČ  Praha  5  je  jediný  akcionář,  může  být 
založena  akciová  společnost  schválením  stanov.  V návrhu  usnesení  se  již  stanovy  schvalují, 
ale  v jiné  části  materiálu  je  napsáno,  že  stanovy  v tomto  případě  musí  obsahovat  jména 
statutárních orgánů. To jsem tady neviděl. Na stůl nám přišly návrhy na složení dozorčí rady, 
ale statutárního orgánu nikoli. 
 
V materiálu  je  při  postupu  doporučováno,  že  zastupitelstvu  se  má  nejdříve  předložit 
záměr, kdežto vy předkládáte rovnou založení. 
 
Někteří zastupitelé ví, že asi před dvěma roky tady byla studie společnosti Frenk-Nait, 
která měla posoudit, jaké jsou ceny Centry, zda jsou ve smlouvách, které máme, obvyklé nebo 
ne,  a  že  advokátní  kancelář  Sokol  zpracuje  návrh,  jak  by  se  mohlo  postupovat  vůči  Centře. 
Rada nikdy neprojednala výsledek toho, i když to mohlo stát velké peníze. 
 
Ptám se: jednal někdo  s Centrou – předpokládám, že ceny jsou vysoké – o tom, že by 
se ceny upravily? Jestli ne, tak je nekorektní materiál Nexie, který porovnával úsporu nákladů 
a  vztahuje  to  na  současné  ceny.  Jestliže  by  šla  Centra  s cenami  dolů,  toto  srovnání  vůbec 
neodpovídá realitě a záměru.  
 
Na tomto materiálu se mi např. nelíbí, že bylo osloveno málo lidí, kteří bydlí v bytech 
MČ Praha 5. Táži se: proč se nepoužil výsledek práce Securitys, kde jsme zaplatili více než 5 
mil. za audity bytů, kde byly dávány dotazníky nájemníkům, jestli jsou spokojeni s Centrou. 
Výsledek si nepamatuji, ale vím, že daleko větší  počet občanů se toho zúčastnilo, a vy s tím 
vůbec nepracujete.  
 
Jsem  přesvědčen,  že  je  naprosto  nesprávné,  abychom  poslední  rok  svého  období 
založili  akciovou  společnost,  která  bude  působit  až  od  1.  1.  2015,  čili  v době,  kdy  už  toto 
zastupitelstvo  tady  nebude.  Předjímáme  vlastním  rozhodnutím  to,  co  se  má  stát  v příštím 
volebním období. Jestliže to projde a bude do základního kapitálu vloženo až 90 mil., obávám 
se,  že  tyto  prostředky  jsou  vysoce  ohrožené.  Nevěřím,  že  od  1.  1.  2015  by  jakákoli  akciová 
30 
 

společnost  mohla  převzít  takový  rozsah  činností.  Údržbu  zeleně  a  úklid  jsme  tendrovali  dva 
roky,  a  teď  to  všechno  přerušíme,  a  nějaká  akciovka,  kde  ani  není  jasné,  jestli  si  koupí 
nějakou sekačku, má zabezpečovat takový rozsah činností. Považuji to za absolutní hazard.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený do diskuse je pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Vážený  pane  starosto,  vážení  zastupitelé,  překvapuje  mě,  že  vůbec  nevíte,  co  činíte. 
Dne 7. 2. 2013 jste předložili aktualizaci programového prohlášení rady MČ. Jak sami píšete 
v důvodové zprávě, dokument prošel pouze revizí:  
 
Aktualizace proběhla s ohledem na dosavadní zkušenosti, které jsme od voleb získali a 
časové možnosti, které nám  poskytuje blížící se konec volebního období.  
 
Zřejmě i z toho důvodu jste ze svého programového prohlášení, které bylo schváleno 
zastupitelstvem  7.  2.,  vyškrtli  úvahu,  která  byla  v původním  programovém  prohlášení,  že 
bude zvážena možnost vytvoření akciové společnosti. To v programovém není a nyní to tam 
předkládáte.  To,  že  v programovém  prohlášení  nikdy  nebyla  ani  zmínka  o  tom,  že  by  se  to 
mělo týkat nejen správy majetku, ale i úklidu a zeleně.  
 
Stejně  tak  materiál,  který  předkládáte,  má  poměrně  velmi  zvláštní  úvahy  na  téma 
správy majetku, ale o zeleni a úklidu tam není ani slovo. Přesto nemáte žádný problém s tím, 
abyste  tento  materiál  zastupitelstvu  předložili.  Je  naprosto  nevídané,  že  takovýto  materiál 
nepředložíte nejdříve jako záměr zastupitelstvu a po schválení případné založení, ale uděláte 
to  najednou  takovým  způsobem,  že  se  většina  členů  rady  k materiálům  dostane  půl  hodiny 
před mimořádným zasedáním rady městské části, která proběhla minulou středu. Do té doby 
bylo vše, co k tomu bylo, nejen pro zastupitele, ale i jednotlivé členy rady tajné. 
 
Jsem  hluboce  přesvědčen  o  tom,  že  celá  konstrukce  vytvoření  akciové  společnosti  je 
snahou o obejití ZMČ a o privatizaci některých činností městské části, aby do nich zastupitelé 
nejen  nemohli  mluvit,  ale  aby  je  ani  neviděli,  protože  veškeré  činnosti  spojené  s akciovou 
společností dáváte do kompetence rady. 
 
Odhad  nákladů  na  vznik  této  společnosti  je  naprosto  nedostatečně  popsán  a  je 
dramaticky  v řádech  úplně  jinde,  vyšší  než  oněch  5  mil.,  o  kterých  ještě  z velmi  podivných 
čísel hovoří Nexia.  
 
Stejně tak je zajímavé, že se tak dopodrobna zabýváte tím, jakým způsobem se dá  či 
nedá  v akciové  společnosti  stoprocentně  vlastněné  městskou  částí  soutěžit  podle  zákona  o 
veřejných  zakázkách.  Přeloženo  do  češtiny  –  hledáte  možnosti,  jak  nesoutěžit.  Toto  je 
významná součást materiálu, nechápu proč tam je. Předpokládal bych, že akciová společnost 
bude  soutěžit  výrazně  nad  rámec  zákona  o  veřejných  zakázkách,  pokud  je  to  akciová 
společnost vlastněná městskou částí.  
 
Vycházím  z toho,  že  vaše  koalice-nekoalice,  protože  pro  vznik  akciové  společnosti 
hlasovali ze 7 členů rady pouze 4, to znamená nejtěsnější počet, je pouze snahou o co největší 
utracení  finančních  prostředků  do  konce  volebního  období.  Jinak  mi  to  nedává  smysl.  Byl 
bych  velmi  tolerantní  a  rád  bych  se  díval  na  to,  jakým  způsobem  by  fungovala  akciová 
společnost,  pokud  byste  vy  s tím  přišli  v r.  2011.  Asi  bych  tady  tak  plamenně  nevystupoval, 
počkal  bych  si,  jaké  výsledky  společnost  má.  Jestli  jste  v únoru  minulého  roku  o  akciovce 
neuvažovali a začali jste o ní uvažovat v prosinci minulého roku, pouze mi potvrzuje, že je to 
účelová záležitost na konci volebního období.  
 
Nechci tady připomínat pana senátora Kuberu, který nedávno řekl, že obec by neměla 
podnikat a neměla by překážet, ale to, abyste ke schváleným 950 mil. Kč v rozpočtu přihodili 
ještě dalších 100 mil. na experiment, který má pouze za úkol utratit co nejvíce peněz do konce 
funkčního  období,  zajistit  dozorčí  rady  našim  zastupitelům  za  úplatu,  vytvořit  dceřinné 
31 
 

společnosti  s.  r.  o.  s dalšími  dozorčími  radami,  považuji  za  zvěrstvo.  Je  mi  velmi  líto,  že 
takovýto materiál je tady předložen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně Kolovratová. 
 
P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, poměrně dost námitek proti založení akciové společnosti 
již zaznělo v příspěvcích mých předřečníků. Vzala bych to z druhé strany, nejdříve z pohledu 
strany TOP 09. 
 
Ano,  měli  jsme  v programu  založení  akciové  společnosti,  ale  toto  založení  musí  mít 
nějakou  štábní  kulturu.  To  můj  předřečník  říkal.  Něco  jiného  je  r.  2011,  něco  jiného  je  r. 
2014.  Všichni  víte, že  nejsem  příznivec  společnosti  Centra,  ale  ve  svém  nadšení  v boji  proti 
této  společnosti  neudělejme  kardinální  chybu.  Osobně  si  nemyslím,  že  v tuto  chvíli  všichni, 
co  tu  sedíme  bez  ohledu  na  parlamentní  výsledek  v parlamentních  volbách  minulého  roku, 
nemáme  mandát  dělat  takové  kroky,  které  se  současná  koalice  chystá  udělat.  Nechme 
takovéto diskuse o tomto kroku po volbách, až voliči znovu rozdají karty, potom se můžeme 
začít bavit, zda to opravdu má nebo nemá smysl. I potom by měly o takovémto kroku jednat 
jak  zástupci  koalice,  tak  opozice  a  ne  tak,  že  zástupci  v koaliční  radě  hlasují  s nejtěsnějším 
výsledkem. To je v tuto chvíli to nejdůležitější. 
 
 
Celkově  si  také  nemyslím,  že  jednostranné  založení  akciové  společnosti  je  zcela  jiný 
krok.  Jsem  vyznavačem  toho,  že  outsorsing  dokáže  do  určité  míry  uspořit  náklady.  V tom 
bych  souhlasila  i  se  senátorem  z jiné  strany,  protože  zkušenosti  s komunálními  akciovými 
společnostmi až na některé výjimky na hl. městě nejsou z mého pohledu nejlepší. Názor na to 
může mít ale každý jiný.  
 
Jako hlavní problém vidím to, že v tuto chvíli nemáme právo a mandát rozhodnout tak 
velkou  věc  na  tolik  let  dopředu  na  konci  volebního  období.  Nechme  v tuto  chvíli  voliče 
rozhodnout. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Macek. 
 
P.  M a c e k :  
 
Vážené kolegyně a kolegové, k privatizaci našich činností už tady došlo dávno. Když 
to  vezmu  historicky,  tak  došlo  k tomu,  že  tyto  činnosti  nám  zabezpečuje  monopol.  Centra 
postupem času získala monopol na většinu činností, které požadujeme. Že je to drahé, na tom 
se shodneme všichni. Jak je to kvalitní? Během roků jsem byl mnohokrát na Centře s tím, že 
na  základě  stížností  občanů  Centra  nedokáže  spočítat  popelnice,  nedokáže  rozpočítat  teplo, 
protože  se  topí  někomu,  o  kom  se  ani  neví,  že  tam  nějaké  topení  má.  Ukázalo  se,  že  je  to 
pravda,  že  to  Centra  nedokáže.  Jde  o  spoustu  dalších  věcí.  Občané  za  mnou  chodili  a 
v naprosté většině případů se ukázalo, že mají pravdu. V řadě případů nebýt toho, že se někdo 
z občanů  za  to  bral,  psal  s Centrou,  obíhal  zastupitele  atd.,  tato  situace  by  se  spravedlivě 
nevyřešila. 
 
V poslední  době  se  setkáváme  s tím,  že  řešíme  pohledávky,  které  v minulých  letech 
vznikly  za  nájemníky.  Řešíme,  kdo  to  zavinil,  jak  dlouho  trvalo,  než  to  Centra  postoupila 
městské části atd. Celá řada těchto věcí je na straně Centry, protože postupovala liknavě. 
 
Myslím  si,  že  tato  diskuse  by  měla  začínat  diskusí  o  tom,  jakým  způsobem  jsme 
spokojeni či nespokojeni s činností této firmy. Tuto diskusi jsme, bohužel, tady neabsolvovali 
a děláme druhý krok. Chceme tyto činnosti převzít a zabezpečovat je „sami“. Návrh je jeden – 
na  akciovou  společnost.  Kdyby  to  byla  příspěvková  organizace,  která  má  průhledné 
32 
 

účetnictví, které je součástí našeho účetnictví, byl bych všemi deseti pro. Zabezpečujme si to 
sami,  kontrolujme  to  sami,  a  pokud  tam  budou  chyby,  rychle  je  odstraňme  a  neřešme  je 
dalším  subjektem,  jehož  zájem  je  ekonomický  zisk,  nikoli  záležitosti,  které  se  týkají  nás, 
případně občanů. Nenechme tam tento subjekt vstoupit.  
 
My  tady  dostáváme  přímo  návrh  na  založení  akciové  společnosti.  Ve  své  podstatě  to 
znamená,  že  zájem  akcionáře  by  zastupovala  rada,  která  nebyla  schopna  ani  zařídit,  aby 
nadační fond, který jsme si založili, fungoval. 
 
Z tohoto  pohledu  je  to  jako  hodit  si  desetníkem:  buď  nechat  dál  fungovat  Centru,  se 
kterou já osobně spokojen nejsem, nebo zde založit něco, o čem mohu být těžko přesvědčen, 
že to bude dobře fungovat. V to mohu pouze doufat.  
 
Proto  bych  byl  rád,  kdyby  si  pan  předkladatel  osvojil  některý  z návrhů:  že  bychom 
dnes schválili pouze záměr, nebo pokud bude trvat na tom, že budeme hlasovat o celku, aby 
se v části schvaluje hlasovalo po bodech. S některými body budu se zaťatými zuby souhlasit, 
ale s celou řadou souhlasit nebudu. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
O  další  příspěvek  jsem  se  přihlásil  já.  Bydlím  v městském  bytě  13  let.  Celou  dobu 
zažívám, že se nepodaří spočítat spotřeba vody, každý rok to opravují, v domě se má uklízet, 
ale potkávám uklízečku, který dole sedí na schodech a v klidu si tam kouří. Zažívám, že tato 
městská část má téměř 200 volných bytů, které potřebuje sociální komise pro to, aby pomohla 
těm, kteří jsou v tíživé situaci, a za jeden a čtvrt roku nedokážeme opravit bytovou jednotku. 
Zažívám,  že  tento  týden  v  pondělí  Centru  překvapil  sníh.  Nebylo  to  náhodou  v počasí,  že 
bude chumelit, náhodou jsme před polednem sháněli, kdo uklidí centrum Anděla.  
 
To jsou věci, které si dle mého názoru nemáme nechat líbit. Zastupujeme tady občany, 
kterým  poskytujeme  službu.  Jestliže  město  poskytuje  službu,  mělo  by  ji  poskytovat  v té 
kvalitě, za kterou platí.  
 
Jsme  zde  též  v roli  správců  cizího  majetku.  Vykonáváme  zde  vlastnická  práva 
k majetku,  který  má  obec  svěřen.  Nevím,  jestli  se  nám  všem  líbí,  jak  je  majetek  spravován, 
mně  osobně  ne.  Myslím  si,  že trpělivost  nás   byla  poměrně  dost  vysoká,  dlouho  byla  snaha, 
aby  se  služby  zlepšily,  nastavil  se  systém  kontrol,  byla  snaha  upozorňovat  na  věci,  které  je 
třeba  zlepšit,  ale  chvílemi  mám  pocit,  že  zde  bojujeme  s větrným  mlýnem.  Byl  bych  velice 
rád, aby peníze, které městská část vynakládá za služby pro své občany a které vynakládá do 
svého majetku, byly vynakládány za kvalitní službu. Mám velmi vážnou obavu, že tomu tak 
dlouho není. 
 
Dalším přihlášeným do diskuse je pan kolega Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Řada připomínek tady padla, nebudu je opakovat. Oceňuji snahu o zlepšení správy a o 
snížení nákladů. Asi to není jednoduchá věc vybrat ze tří variant. Externí společnost, akciová 
společnost  a  nějaká  příspěvková  organizace  –  tzv.  in  house  –  u  těchto  variant  je  nepřímá 
úměrnost  mezi  možností  motivovat  zaměstnance  a  mezi  prosazováním  vůle  městské  části. 
Akciovka je někde uprostřed. Každá tato možnost je podle mne reálná. Otázka je v detailech.  
 
Zda  ke  snížení  nákladů  proti  Centře  dojde,  závisí  na  několika  faktorech,  které  byly 
třeba  zmíněny  v analýze  od  firmy  Nexia,  ale  domnívám  se,  že  některé  z nich  bylo  možné 
vyhodnotit i kvantitativně. Např. náklady na ukončení současných smluvních vztahů. Otázka 
zní: vyhodnotili jste si náklady na ukončení stávajících smluv? 
 
Dále snížení rozsahu spravovaného majetku na úroveň, která nepokryje fixní náklady. 
To je jistá hrozba. Druhá otázka: jaký je výhled pokud jde o rozsah majetku MČ a zda výnos 
z něj třeba v dalších letech 2015, 2016 a 2017 pokryje fixní náklady této firmy? To by se dalo 
odhadnout, protože máte variantní možnosti odhadnout, jak se bude nebo nebude privatizovat.  
33 
 

 
Mám zkušenosti se správními externími firmami i negativní. Největší problémy byly v 
komunikaci  s nájemníky,  laxnost  při  provádění  oprav  nebo  při  předávání  bytů,  při 
dokladování čehokoli nájemníkům, neschopnost monitorovat stav objektů – je tam okap a za 
rok si všimnou, že tam teče voda a že ničí fasádu, nízká efektivita při vymáhání pohledávek 
vzhledem k jejich službám a poměrně vysoké správcovské odměně. 
 
Oceňuji,  že  pro  to  chce  někdo  něco  dělat,  ale  je  otázka,  zda  teď,  půl  roku  před 
volbami,  to  nebude  záměr,  který  bychom  mohli  dlouho  diskutovat  a  posoudit,  kde  je  nějaká 
část smlouvy, která zajistí to, co správní firmy nedělaly dobře. Domnívám se, že u akciovky 
to může být podobné. Představte si, že budeme v domě nespokojeni, jak funguje společnost, a 
co  můžeme  udělat?  Maximálně  naši  zástupci  ve  správní  radě  nebo  v dozorčí  radě  požádají 
správní  radu,  aby  se  změnila,  když  to  neudělají,  tak  ji  vymění,  pokud  bude  správní  rada 
poslušná, vymění ředitele – to je na dlouhé lokte.  
 
Připouštím, že je to možné, vzdálenost od vůle prosazování městské části je poměrně 
velká a zřejmě to bude záležet na řadě dalších detailů, které bychom měli tady prodiskutovat 
s nějakou časovou rezervou pro nás.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Než předám slovo kol. Vávrové, prosím, aby za mně řídil schůze kol. Lachnit. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
 
Kolegyně Vávrová. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Prosím odpovědět na otázku, jak velké byly náklady na průzkum společnosti Sanep, na 
právní rozbor, na uplatnění jednacího řádu, na další právní rozbor, na zastupování v orgánech 
akciové  společnosti,  náklady  na  advokátní  kancelář  Prodec  a  part.,  která  zpracovávala 
podklady  pro  založení  akciové  společnosti  a  náklady  na  studie  proveditelnosti  firmou  Nexia 
AP. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Další v pořadí je kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Říkám,  že  je  to  omyl,  abych  byla  navrhovaná  v dozorčí  radě.  To  vůbec  nepřichází 
v úvahu,  s něčím  takovým  bych  se  neztotožnila.  Žádám,  abych  z  tohoto  materiálu  byla 
vyškrtnuta. 
 
To,  že  Centra  nefunguje,  víme  dávno.  Na  toto  téma  si  koresponduji  na  slušné  úrovni 
s kontrolním výborem, kdy kontrolní výbor podal čísla, kdy bylo nakonec vyhověno, ale stále 
jsme se nedostali tam, kam potřebujeme, třeba k otázce sociálně slabých občanů. Pan starosta 
to už tady říkal 
 
To mi chce někdo říci, že když utvoříme akciovou společnost, že bude fungovat, že se 
vyřeší  problémy,  které  tady  řešíme  třeba  pět  let?  Centra  nefunguje,  dělá  si  z nás  legraci, 
přijdou sem lidé a neřeknou nám adekvátní informace – dostala jsem je přes kontrolní výbor. 
Bytový odbor má ohromnou snahu, spolupracujeme se sociální komisí, ale bohužel nikdy se 
nedopracujeme k tomu, abychom získali informace, natož aby byty byly opraveny a dány do 
provozu. 
 
Přejdu k tomu, co mě zarazilo. V předloženém materiálu je dům Jindřicha Plachty, kde 
sídlí část Centry. Dům je prázdný, není obydlený. Proč tam lidé nemohou bydlet? Je to ostuda 
společnosti,  že  máme  lidi  bez  domova.  Máme  možná  30  volných  bytů  v objektu,  kde  sídlí 
Centra.  To  jsem  nevěděla.  Od  občanů  jsem  dostala  materiál,  ve  kterém  v rychlosti  spočítali, 
34 
 

že  máme  210  volných  bytů,  že  byly  prodány  domy,  které  nejsou  upraveny,  které  hyzdí  naši 
městskou  část  –  Vrchlického,  Duškova  atd.,  ale  my  máme  lidi  na  ulici  bez  domova. 
Neuvěřitelné.  
 
Kdo chce dokázat, že nová firma bude fungovat? Vezmu si příspěvek ještě za chvíli.  
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Následuje paní kolegyně Kratochvílová. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Chtěla  bych  navázat  na  pana  dr.  Macka,  který  tady  hovořil  o  pohledávkách  a  o 
spolupráci  s firmou  Centra.  Když  jsem  tuto  oblast  převzala,  dalo  mi  velké  úsilí  rozhýbat 
systém  Centry,  aby  nám  předávala  podklady,  aby  bylo  možné  dlužné  částky  žalovat.  To  se 
podařilo,  pohledávky  žalujeme.  O  tom  svědčí  i  nárůst  volných  bytů,  kdy  je  úspěšná  práce 
s dlužníky. Dobu jsme zkrátili, Centra nepodává vyúčtování jednou za půl roku, ale každých 
14 dnů. Pracujeme s tím aktivně. Přesto je tam řada trhlin. Už jen to, jak vedou pohledávky, 
není  možné,  abychom  se  na  to  podívali  přes  počítačový  program,  nemáme  každodenní 
kontrolu, jak to vypadá,  kdo zaplatil a kam zaplatil, leckdy se nedá rozklíčovat, která platba 
patří k čemu. Je to složité a přináší to řadu problémů. 
 
Poté, co jsem převzala bytovou agendu, musím souhlasit s panem dr. Mackem a s paní 
Peterkovou,  že  každý  týden  s odborem  a  s právníky  přijímáme  desítky  občanů,  s kterými 
řešíme problematiku, o které mluvil pan dr. Macek, a to je účtování tepla, vody, popelnic atd. 
Je velice těžké odkazovat lidi, že musí jít na správní firmu Centra, aby jim dala přehled a aby 
s nimi  komunikovala.  Stěžují  si  na  to,  že  se  k dokladům  nemohou  dostat,  nedostávají 
informace a spolu s odborem supluji tuto práci. 
 
Další věc je, že Centra nám dosud nedala seznam administrativně rozdělených bytů, ač 
jsme  o  to  žádali.  Nemáme  seznam  administrativně  rozdělených  bytů,  což  v leckterých 
případech  brání  další  privatizaci.  Zase  se  dostávám  do  problémů,  že  chodí  občané,  kteří  se 
ptají, proč jejich dům nebyl privatizován, když vedlejší byl privatizován.  
 
Práce je potom velmi těžká, nepůsobí to dobře na občany. Odbor se společně se mnou 
pokoušel  o  několik  náprav  se  společností  Centra,  účtovali  jsme  i  sankce.  Musím  ale  říci,  že 
spolupráce není dobrá. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Následuje vystoupení kolegy Herolda. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Téměř mě dojímají příběhy, zejména pana starosty, jak uklízečka kouří. Stejně tak mě 
dojímají příběhy paní kol. Kratochvílové, jak bojuje s pohledávkami. 
 
Problém  je  jeden  –  nenechte  si  vnutit  názor  pana  starosty  a  těch,  kteří  podporují 
akciovou  společnost.  Není  to  o  Centře,  existuje  mnoho  jiných  možností,  jak  spravovat 
majetek, jak uklízet, jak se starat o zeleň, než vytvořit akciovou společnost. To, že se jednalo 
s Centrou  ohledně  správy  a  zřejmě  se  to  přerušilo,  aby  mohla  být  založena  akciová 
společnost, je jedna varianta, druhá varianta je vypovědět Centře smlouvy a vypsat standardní 
výběrové řízení, které by cenu zjevně snížilo, protože ceny v některých věcech jsou dražší než 
by měly být. 
 
Třetí možnost je, že si to budeme dělat sami. 
 
O čtvrté možnosti hovořil pan kol. Macek – že to nebude akciová společnost. Ne, tady 
se  nám  bude  vyprávět  příběh  o  rozzlobené  babičce,  která  si  stěžuje,  protože  její  karma 
nefunguje  tak,  jak  má,  a  jediné  řešení  je  poslat  desítky  nebo  stovky  milionů  někam,  kde 
nevíme, co to je, jak to je, nevíme, kdo bude zaměstnancem, kdo bude ředitelem, kdo bude ve 
35 
 

společnosti fungovat. Podle zdejších materiálů se dovíme, že údržba zeleně na městské části 
se  bude  činit  za  speciální  techniku  v hodnotě  2,5  mil.  Kč.  Zřejmě  se  nakoupí  trochu  dražší 
kosy a pak se vyrazí. Že speciální technika na úklid komunikací bude za 33, to je sice vysoké 
číslo,  ale  pokud  víte,  že  jedna  multikára  stojí  kolem  4  mil.,  tak  to  budeme  mít  hodně  věcí. 
Pouštíme se do neznáma, nevíme o tom nic, nikdo nedělal analýzu týkající se zeleně, jak je to 
s úklidem, s psími exkrementy atd., ale víme, že v pondělí padal sníh. Považuji to za něco tak 
neuvěřitelného,  že  by  si  to  nedovolil  ani  bývalý  starosta  Jančík,  co  vy  tady  předvádíte 
s takovou lehkostí. Připadá vám to v pohodě? To nejsou vaše peníze, to jsou peníze radnice, 
které  jsou  z prodeje  bytů  –  tak  to  vyzkoušíme.  Pošleme  tam  40, zavážeme  zastupitelstvo, že  
tam  pošle  příští  zastupitelstvo  zase  40,  a  pak  uvidíme.  Kdyby  to  náhodou  nefungovalo,  tak 
tady nebudeme. Hlavně si všichni vzpomeňme na babičku, která není spokojena s Centrou. 
 
To,  co  se  tady  snažíte  vysvětlovat,  považuji  za  naprosto  falešné.  Když  diskutujete  o 
akciové  společnosti,  tak  prosím,  abyste  neblábolili  to,  co  říkal  pan  starosta,  ale  debatovali  o 
tom, jak je výhodná akciová společnost, ale ne proto, že tam bude rada moci prostřednictvím 
svých  zástupců  dělat  výběrová  řízení  bez  výběrových  řízení,  ale  proč  je  to  výhodnější  než 
všechny ostatní modely,  proč to má hlasovat toto zastupitelstvo půl roku před volbami. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Předávám slovo panu kol. Martincovi. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Přebírám zpátky řízení. Pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Kolega  předřečník  řekl  vše  moc  hezky,  také  mě  dojal  sníh  a  uklízečka  sedící  na 
schodech. To je opravdu důvod pro to, jak utratit 90 mil. Připadá mi to opravdu zvláštní. Paní 
radní také řekla, že je to s Centrou těžké, a tak musíme vzít 90 mil. a nějak je utratit.  
 
Připadá  mi  to  až  děsivé,  že  taková  akce  nebyla  projednávána  v žádném  výboru  a 
v žádné komisi, nikde. Dostali jsme materiály, které zastupitelé neviděli. Bylo to projednáno 
v nějakých  odborech,  a  teď  to  projednáváme  tady.  Což  je  možné,  aby  90  mil.  bylo  vzato  a 
předloženo zastupitelstvu ke schválení, bez projednání detailů atd.? Za tím si stojíte a připadá 
vám běžné takové řízení radnice půl roku před volbami?  
 
Chtěl bych, aby pan starosta zde řekl, zda to bylo projednáváno. Z materiálů vyplývá, 
že to nikde projednáváno nebylo. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Hlásí se pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  jsem  členem  koalice  a  je  mi  líto,  že  musím  mnoha 
řečníkům  z  řad  opozice  dát  za  pravdu.  Tento  materiál  rozhodně  není  dopracovaný,  je  také 
pravda, že k tomu neproběhla žádná širší diskuse v orgánech městské části. 
 
Na  druhou  stranu  je  pravda,  že  společnost  Centra  nefunguje  dobře,  že  nespokojenost 
s ní  je,  to  si  nemusíme  zastírat.  Tuto  situaci  řešit  několik  měsíců  před  volbami  tímto 
způsobem také nepovažuji za šťastné, především proto, že toto rozhodnutí výrazně přesahuje 
mandát tohoto zastupitelstva.  
 
Připomíná  mi  to  situaci,  kdy  v polovině  r.  2010  jsme  dostali  na  stůl  smlouvu,  která 
prodlužovala  smlouvu  na  zajištění  IT  služeb  od  společnosti  PRE  na  dalších  pět  let.  Tehdy 
jsem  pro  to  nehlasoval,  ne  proto,  že  by  mi  služby  připadaly  zásadně  špatné,  ale  proto,  že  to 
přesahovalo mandát nejen stávající rady, ale i celého volebního období.  
36 
 

 
Ze  stejných  důvodů  nebudu  hlasovat  pro  tento  materiál,  nehlasoval  jsem  pro  něj  i  na 
radě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kol. Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Mám  daleko  horší  případy.  Upozornili  mě  lidé,  že  chtějí  skočit  z okna,  protože  jim 
majitel  neustále  zdražuje  nájemné,  že  jim  odpojil  teplo,  zavřel  vodu.  Vůbec  to  nezavinila 
Centra, ale majitel, kterému byl vrácen dům.  
 
Proč  tady  nevystoupí  představitelé  akciové  společnosti  před  ukončením  diskuse? 
Nemůžeme pak na nic reagovat.  
 
Stěžujeme  si  na  to,  že  Centra  neplní  své  povinnosti,  ale  my  nemáme  žádnou  páku? 
Máme  ale  23  mil.  Kč  v  rozpočtu  naší  městské  části  na  poradenské  a  právnické  služby.  Proč 
nezasednou tito lidé a neudělají materiál, který předloží starostovi a radě,  co se tam stalo za 
chyby?  To  přece  není  vůbec  složité.  Lidé,  kteří  pobírají  za  rok  mzdu  23  mil.,  museli  by  se 
otáčet.  
 
Chceme, aby někdo uklízel chodníky. TKS uklízí chodník, ale tady skončí, protože to 
není její, ale obce Prahy 5. Musím telefonovat TSK, aby to ještě uklidili, protože ti, co to měli 
uklízet  již  odjeli,  takže  to  neuklidil  nikdo.  Ve  Weberově  ulici  je  každý  rok  několikrát 
neuklizený  chodník.  Nechci  říkat  detaily,  řeší  se  na  místě,  ale  neumíme  vyřešit  jednoduché 
věci, a chceme řešit složité. Proč exekutoři umí vystěhovat občana na ulici, jak rychle a kolik 
nešťastných  lidí  vzniklo,  kolik  je  bez  domova  jen  proto,  že  exekutoři  si  tzv.  plní  své 
povinnosti? A my se hrdlíme o 12 neopravených bytů již druhým rokem. Druhým rokem nás 
Centra  vodí  za  nos,  že  neopraví  12  bytů.  Vynaložil  tam  energii  kontrolní  výbor,  starosta, 
místostarosta,  a  byty  stále  nejsou  v chodu.  Nyní  by  snad  čtyři  byty  byly  k předání,  ale  opět 
tam  nepasují  kuchyně.  Je  to  neuvěřitelné  v dnešní  době,  kdy  na  každém  rohu  se  prodávají 
kuchyně. Takto bych mohla pokračovat. 
 
V materiálu není obsažena informační technologie. Když něco plánujeme, tak také do 
toho zařadit informační technologii. Skončil mi příspěvek, na shledanou. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Dávám  procedurální  návrh,  aby  o  takto  závažné  věci  mohli  jednotliví  zastupitelé 
vystupovat  vícekrát,  dokud  všechny  příspěvky  nebudou  projednány.  Považuji  to  za  velmi 
závažný  materiál  na  to,  aby  se  jednotliví  zastupitelé  mohli  k této  věci  vyjádřit  maximálně 
dvakrát. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Obrátím  se  na  pana  dr.  Havla,  zda  je  možné,  aby  si  zastupitelstvo  odhlasovalo  více 
příspěvků než dva. 
 
P.  H a v e l : 
 
Přiznám  se,  že  to  nevidím  příliš  rád,  protože  je  to  suspendování  obecného  pravidla. 
Jestliže  se  zastupitelé  usnesou,  předpokládám,  že  pro  tuto  chvíli  suspendují  příslušné 
ustanovení  jednacího  řádu  pro  konkrétní  bod  programu,  takže  obecně  to  není  v rozporu 
s nějakými předpisy. Je to možné, i když to není úplně standardní. 
 
37 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o předložení písemného návrhu návrhovému výboru. 
 
Než dám slovo návrhovému výboru, prosím kol. Nedvěda. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Za náš klub prosím o desetiminutovou přestávku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Před  přestávkou  prosím  zopakovat  návrh,  jak  by  měl  být  hlasován,  abychom  všichni 
věděli, jak zazněl. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Návrh  kolegy  Herolda  zní  takto:  Pro  projednávaný  bod  30/25  umožnit  diskusní 
příspěvky zastupitelům nad limit stanovený jednacím řádem našeho zastupitelstva, a to až do 
vyčerpání diskusních příspěvků k tomuto bodu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za rekapitulaci. Technická – kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Dávám ke zvážení, kdyby tento demokratický návrh neprošel, budu dávat druhý návrh 
– zdvojnásobit počet příspěvků. Znovu o tom nechám hlasovat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nebyla  to  technická,  ale  děkuji  za  informaci.  Vyhlašuji  přestávku.  Sejdeme  se  tady 
v 17 hodin. 
(Přestávka) 
 
 
Před přerušením byl návrh na procesní hlasování. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Je to návrh pana kol. Herolda: v bodu 30/25 umožnit diskusní příspěvky zastupitelům 
nad  limit  stanoveným  jednacím  řádem  ZMČ,  a  to  do  vyčerpání  diskusních  příspěvků 
zastupitelů k tomuto bodu.    
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 20, proti 0, zdrželo se 21, nehlasovali 2. Usnesení nebylo 
přijato. Vracíme se zpátky do rozpravy. 
 
Další byl přihlášen kolega Havlíček. 
 
P. H a v l í č e k : 
 
Dámy  a  pánové,  slyšel  jsem  část  debaty,  které  byla  vedena  k danému  tématu  přede 
mnou.  S předchozími  příspěvky  lze  z  větší  části  souhlasit.  Určitě  není  pravda,  že  jediným 
správním  řešením  stávající  situace  je  založení  akciové  společnosti.  Máme  zde  ale  relevantní 
návrh, který je zpracován v té podobě, kterou máte před sebou. Žádný jiný návrh jsem v tuto 
chvíli nezaregistroval. V případě, že řešení existuje víc, nikdy nelze říci, že jedno je zásadně 
dobře a ostatní je zásadně špatně. Vždycky je důležité, jak se ta která činnost pojme, jestli je 
snaha o zlepšení a opravdu něco udělat, nebo se zase uchýlíme k tomu, že tady budeme o tom 
diskutovat,  že  si  řekneme,  že  existují  jiné  možnosti  řešení,  že  to  zase  odložíme,  bude  ubíhat 
čas a rok – pět let – se zase nic nestane.  
38 
 

 
Každý  si  musíme  zodpovědět,  jestli  je  zde  reálná  snaha  něco  udělat,  nebo  jestli 
stávající  stav  nám  z nějakých  důvodů  vyhovuje.  To  je  jedno  z merit  věci.  Nechci  nikomu 
sahat do svědomí, ale mám dojem, že u spousty lidí je spíše snaha řešení odložit a nezabývat 
se tím. 
 
Společným  jmenovatelem  veškeré  diskuse  je,  že  většina  diskutujících  připouští,  že 
jsou zde nějaké stížnosti občanů, že spokojenost se správou majetku zde není v té míře, jak by 
si zasloužila, ale jiné řešení zde neleží.  
 
Nevím, jestli to zde zaznělo nebo bylo dostatečně akcentováno, v rámci tohoto řešení 
správy  majetku  přes  orgány  akciové  společnosti  že  se  nemá  vkládat  majetek.  To  je  jedna 
z podstatných  věcí.  Obavy  o  to,  že  by  samotná  akciová  společnost  byla  nějakým  tunelem, 
kterým by se měl poztrácet majetek městské části, je také lichá.  
 
Protože zde máme zástupce společnosti Nexia, navrhuji, aby nám něco řekli k návrhu, 
který  před  námi  leží.  Zevrubně  se  zabývali  různými  možnostmi  správy  majetku  –  aby  nám 
řekli, v čem vidí hlavní klady správy majetku formou založení akciové společnosti.  
 
Zároveň  bych  dal  ke  zvážení  kompromisní  návrh,  aby  vzhledem  k tomu,  že  máme 
dnes hlasovat o orgánech dozorčí rady, všechny strany zvážily, zda přistoupí k tomu, že by do 
těchto orgánů nominovaly své zástupce. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. S další přihláškou pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  jsem  pamětník  a  dnes  došlo  k historickému  okamžiku. 
Poprvé zde hovoříme o tom, jak spravuje náš majetek Centra a poprvé tady nikdo neřekl, že 
by  s touto  správou  byl  spokojen.  Pamatujte  si  to,  protože  se  obávám,  že  se  k tomuto  tématu 
budeme ještě několikrát vracet. Měli bychom si vyhodnotit, jakým způsobem nám tato firma 
spravuje majetek a měli bychom myslet na každého občana, dokonce i na babičku, která může 
mít problémy a má právo na to, aby dostala včas řádné a správné vyúčtování a ne aby musela 
někde  běhat  a  domáhat  se  spravedlnosti  a  po  půl  roce  teprve  spravedlnost  dostat.  Je  to 
historický okamžik a mysleme na to.  
 
Jak  řekl  kol.  Havlíček,  samozřejmě  toto  není  jediná  cesta.  Chtěl  jsem  o  tom  také 
pohovořit,  protože  by  byla  cesta  i  zřídit  si  vlastní  příspěvkovou  organizaci,  která  by  toto 
dělala.  Protože  bych  byl  rád,  aby  cesta  k řešení  problému  nezůstala  uzavřená,  případně  byly 
otevřeny  další  možnosti,  přicházím  ještě  s jedním  pozměňovacím  návrhem.  Založme 
akciovou  společnost,  ale  s  výrazně  nižším  kapitálem.  Dejme  tam  pouze  5  mil.,  což  by  pro 
začátek mohlo být dost, aby se mohla tato akciová společnost založit, vybudovat a ukázat, zda 
je nebo není schopna výhledově toto spravovat a abychom si tím neuzavřeli další cesty. Těch 
5 milionů v porovnání s tím, jaké máme ztráty při současné správě majetku, z mého pohledu 
není tak velká částka. 
 
Dám to jako písemný návrh návrhové komisi.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Je to váš druhý pozměňovací návrh, na prvním trváte?  
 
P.  M a c e k : 
 
První pozměňovací návrh ještě zvážím. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Kolega chce na to reagovat, jako předkladateli mu dám slovo. 
 
39 
 

P.  K u k r l e : 
 
Pane doktore, jeví se mi to jako rozumný návrh a dokáži se s tím ztotožnit. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený do diskuse je pan kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  musím  se  přiznat,  že  po  poslední  reakci  pana 
předkladatele  se  nestačím  divit,  jak  je  možné,  že  jsme  dostali  na  stůl  materiál,  kde  se 
předpokládá základní kapitál 40 mil., a on od stolu během minuty odsouhlasí se snížením na 5 
mil. Nechápu, jak toto je možné? Jsem skoro zaskočen a nemám k tomu žádný komentář. 
 
K několika variantám, jak danou situaci řešit. Vychází se z analýzy společnosti Nexia, 
která  zevrubným  způsobem  zpracovala,  jaké  by  byly  náklady  komunální  společnosti  a  jaké 
jsou současné náklady, které máme se správou bytů. Nemluví se o tom, co by se stalo, kdyby 
se  jednalo  o  úpravu  zeleně,  čištění  ulic  atd.  –  záležitosti,  které  budou  součástí  vlastního 
návrhu, resp. akciová společnost za ně přebere odpovědnost.  
 
Kritérium,  podle  kterého  bylo  vybráno,  že  nejlepší  je  komunální  akciová  společnost, 
se odehraje na dvou slajdech, pomocí multikriteriálního hodnocení. Znamená to, že si někdo 
nastaví  hodnoty,  jaké  budou  mít  parametry  váhu,  a  přiřadí  jim  body.  Dotázal  bych  se  pana 
předkladatele,  případně  společnosti  Nexia,  s kým  diskutovali,  že  komunální  akciová 
společnost ze 6 kritérií má ve 4 plných 10 %? To za prvé. 
 
Za druhé. Zásadně mi tady chybí ekonomická analýza toho, co se stane, když se bude 
přecházet ze současného stavu na stav nový? Co to bude znamenat se stávajícími smlouvami 
s Centrou, se stávajícími vytendrovanými službami, které městská část nedávno vytendrovala, 
jaké budou náklady a jak budou společnosti reagovat? Toto mi tam zásadně chybí. 
 
S kým  bylo  diskutováno,  že  váhy  jsou  takové,  jaké  jsou?  To  podle  mne  zásadním 
způsobem ovlivní celkový výsledek. Tabulku si dokáži přemalovat o několik bodů a najednou 
komunální akciová společnost nebude ta nejlepší, ale vyjde něco jiného. 
 
Chápu  pana  starostu,  jeho  příspěvek  o  uklízečce  na  schodech  jako  přiblížení  se 
normálnímu  člověku.  Na  druhou  stranu  se  obávám,  jestliže  chce  řídit  městskou  část  podle 
toho, jak se mu daří v jeho domě nebo bytě, obávám se, že to není nejlepší způsob. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Činím  to,  co  jsem  avizoval  –  odevzdal  jsem  návrhovému  výboru  návrh,  aby  počet 
příspěvků  mohl  být  dvojnásobný.  Rozumím  tomu,  že  by  někdo  mohl  mít  pocit,  že 
zastupitelstvo by bylo nekonečné. Běžný zastupitel by mohl vystoupit čtyřikrát. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní Peterková s technickou.  
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Pro zápis - objevily se tam jiné údaje, ale už je to v pořádku. Děkuji.  
 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Byl jsem přihlášen do diskuse, když hovořil pan kolega. 
 
40 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Než  budeme  pokračovat  v diskusi,  byl  zde  procedurální  návrh.  Prosím  návrhový 
výbor, aby o něm dal hlasovat. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  návrhu  pana  kol.  Herolda,  který  zní  takto:  pro  bod  30/25  umožnit 
diskusní příspěvky zastupitelů na dvojnásobek než je ve stávajícím jednacím řádu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Považuji  to  za  neurčité,  jsou  tam  dvě  podmínky:  počet  příspěvků  a  část,  které  se  to 
týká.  
 
P.  H e r o l d : 
 
Týká se to počtu příspěvků.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Tedy zdvojnásobit počet diskusních příspěvků.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  23,  proti  0,  zdrželo  se  19,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. Je dvojnásobný počet příspěvků. Vracíme se do diskuse. 
 
Paní kol. Vávrová – technická. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Došlo k technický chybě. Když hovořil kol. Šorm, byl na tabuli označen jménem pana 
kol. Vojtěcha Zapletala, který byl přihlášen do diskuse v pořadí hned za ním. Nyní je na řadě 
pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím technicky tam vrátit pana kol. Zapletala. Má slovo. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  padl  tady  výrok  pana  senátora  Kubery.  Ze  svých 
zkušeností  z práce  v zastupitelstvu  bych  to  rád  doplnil  o  to,  že  v případě  veřejné  správy  je 
důležité  nepodnikat,  nepřekážet,  ale  také  nevlastnit.  Zkušenosti,  které  jsme  učinili za  dlouhé 
roky,  kdy  sedíme  v  zastupitelstvu,  jsou  z hlediska  způsobu  správy  veřejného  majetku 
negativní, ať už byly přímé nebo outsorsované. Dal bych příklad z hluboké minulosti, na který 
si  budou  kolegové  pamatovat,  kdy  byl  předsedou  skupiny  zastupitelů  pro  správu  Ženských 
domovů náš levicový kolega, a přesto byly výsledky správy ze strany radnice tak negativní, že 
byla  nakonec  městská  část  dotlačena  k tomu,  aby  Ženské  domovy  prodala  za  velmi 
nevýhodných podmínek. Chtěl jsem ale mluvit o něčem jiném. 
 
Probírám  materiál  Nexie,  ve  kterém  jsou  uvedeny  možnosti  ukončení  stávajících 
smluvních  vztahů  upravujících  správu  nemovitého  majetku  MČ  Praha  5.  Pod  jednotlivými 
body  jsou  uvedeny  možnosti  výpovědi  smluv.  Je  tam  mezi  nimi  uvedena  i  dvanáctiměsíční 
výpovědní doba v případě mandátní smlouvy na výkon správy provozních objektů Úřadu MČ. 
 
Obávám  se  toho,  že  i  v jiných  případech  výpovědní  doby,  která  je  také  šestiměsíční, 
nebude  možné  realizovat  časové  předpoklady,  které  nám  předkládá  rada  pro  uskutečnění 
záměru vytvoření akciové společnosti. 
 
Uvědomuje  si  rada,  ať  už  jsou  výpovědní  doby  podle  smluv  stanoveny  jakkoli,  že  se 
městská  část  vystavuje  nebezpečí,  že  budou  vedeny  žaloby  vůči  městské  části?  Vybavuji  si 
41 
 

velmi nepříjemný spor, který vedla v minulosti městská část s jinou správní firmou – s ACCT. 
Výsledkem sporu byl rozsudek, který určoval, že městská část je povinna strpět správu firmy 
ACCT.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další příspěvek paní kol. Kolovratová. 
 
P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Mám několik okruhů. První. Jsem překvapena, proč se současná koalice nebo její část 
tak  brání  diskusi  o  tomto  návrhu?  Když  zastupitelé  nebyli  přizváni  k diskusi  při  tvorbě 
návrhu, podali jsme ruku, že aspoň při diskusi si můžeme některé názory dát lépe dohromady. 
Pak  by  nedocházelo  k tomu,  že  všechno  bude  rozhodnuto  na  několik  let  dopředu  většinou 
jednoho až dvou hlasů. 
 
Byl  přijat  nový  občanský  zákoník  a  související  zákon  o  obchodních  korporacích. 
Nejsem  právník,  ale  vím,  že  při  jakékoli  akciové  společnosti  se  řeší  otázky  odpovědnosti. 
Neexistují ještě soudní rozhodnutí, a my v této situaci dáváme dohromady tak závažnou věc. 
Vyrazilo  mi  také  dech,  jak  rychle  dokážete  snížit  základní  kapitál.  Můžeme  tady  od  stolu 
změnit i formu společnosti, že to bude s. r. o. nebo veřejně prospěšná společnost. Mělo by to 
ale projít diskusí. 
 
Upozornila  bych  kolegy,  kteří  pro  tento  návrh  budou  hlasovat:  odpovědnost 
zastupitelů je. Brzy budou volby a někdo nás může k odpovědnosti volat. Toto si nechci vzít 
na triko. 
 
Co  se  týká  kvality  práce  Centry,  společnost  jsem  vždycky  kritizovala  poměrně 
významně. Proti této společnosti si myslím, že o kvalitě práce našeho zastupitelstva vypovídá  
např. i systém vedení zastupitelstva, kdy permanentně nefunguje počítání a příspěvky. Takto 
budeme  spravovat  veškerý  majetek?  To  se  máme  na  co  těšit.  Myslím  si,  že  outsorsovanou 
společnost můžeme k něčemu aspoň tlačit. Nevím, je to můj názor. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Milé kolegyně a kolegové, přidala bych se k tomu, o čem tady mluvil pan starosta, a to 
o  občanech.  Jsem  také  občan,  pane  starosto,  a  jako  takový  nemusím  rozumět  tomu,  jak 
akciové společnosti fungují a jak je lze nebo nelze kontrolovat. Ani neznám lidi, kterým byste 
s koalicí  rád  tento  úkol  svěřil.  Když  jste  tady  mluvil  o  občanech,  co  je  pro  ně  dobré,  chtěla 
bych  vidět,  jak  chcete  získat  jejich  důvěru,  že  akciová  společnost  bude  prosazovat 
zodpovědně  jejich  zájmy,  když  v dozorčí  radě  jsou  třeba  paní  Peterková,  která  tam  být 
nechce. Má první otázka je, zda všichni navrhovaní členové dozorčí rady tam chtějí být, nebo 
ne? Není mi to úplně jasné. 
 
Další  věc,  která  bude  určitě  zajímat  občany  je,  proč  z dalších  sedmi  nominovaných 
členů  dozorčí  rady  je  jich  5  z UNP  a  jen  jeden  z ČSSD.  Lidi  bude  zajímat,  proč  je  tam 
převaha lidí z politického seskupení, které občané vůbec nevolili? 
 
Jestliže  si  chcete  získat  důvěru  občanů  a  konsensus  zastupitelů,  proč  jste  do  dozorčí 
rady nenavrhovali z každé politické strany někoho, nebo dokonce nestraníky?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený je pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
42 
 

 
Trochu  z osobních  zkušeností.  Řídil  jsem  1,5  roku  státní  příspěvkovou  organizaci 
Ministerstva vnitra, která měla na starosti správu majetku ČR, který  byl svěřen Ministerstvu 
vnitra,  byl  to  de  facto  facility  management  pro  celý  resort  Ministerstva  vnitra.  Když  jsem 
přišel, měl jsem tam 1200 zaměstnanců, když jsem po 1,5 roce odcházel,  bylo jich  900, což 
bylo zásadní snížení. Náklady na provoz podniku se nám podařilo snížit o 23 % při zachování 
rozsahu činností. Rozsah činnosti byl obdobný tomu, co by mělo být předmětem činnosti naší 
akciové společnosti, ale daleko menší, protože rozpočet podniku, který jsem řídil, byl ¾ mld. 
 
Co  se  ukázalo  jako  jednoznačné  z této  mé  zkušenosti?  Pokud  se  činnost  správy 
majetku  vykonává  efektivně,  je  levnější  ji  vykonávat  ve  vlastní  režii.  Vyplatí  se  určitě 
vlastníkovi nemovitosti, aby si spravoval sám, pokud je na to personálně vybaven. Na druhou 
stranu  činnost  musí  být  kvalitní.  Myslím  si,  že  směr  je  to  nepochybně  správný.  Jsem  trochu 
rozpolcen  v tom,  zda  přineseme  vyšší  kvalitu.  Bude  potřeba  čas,  abychom  ji  přinesli. 
Vykonávat  to  ve  vlastní  režii  ať  prostřednictvím  příspěvkové  společnosti  nebo  stoprocentně 
vlastněné akciové společnosti je v zásadě jedno. Nejlevnější by bylo vykonávat to ve vlastní 
režii. Aby úředníci městské části vykonávali přímo správu majetku by určitě nebylo vhodné. 
Směr vykonávat to prostřednictvím společnosti, kterou budeme vlastnit, je určitě správný. 
 
Doufám,  že  náběh  činnosti  nebude  na  přítěž  a  bude  ve  prospěch.  Kdyby  měl  být  na 
přítěž, bylo by to velmi špatné.  
 
Pan  dr.  Macek  říká  dát  tomu  možný  základ  a  dopracovat  ekonomiku  –  to  bych  rád 
viděl. Rád bych viděl od Nexie analýzu směrů – to tam postrádám, nemám tam zpracovanou 
ekonomiku.  Není  mi  jasné,  kolik  nás  to  bude  stát  na  transakčních  nákladech,  které  s tím 
budou spojené. Mluví se tam o přibližných číslech. V případě, že by se potom měl navyšovat 
základní  kapitál,  aby  se  částky  daly  uhradit,  ekonomiku  bych  potřeboval  trochu  víc  vidět. 
Ekonomika ve zprávě není. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další příspěvek pan kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolím si dvě poznámky. Jednak chci poděkovat 
kol. Heroldovi za návrh, aby diskuse mohla pokračovat, už jen proto, že v minulém volebním 
období návrhy zpravidla byly pouze na ukončení diskuse. 
 
Pokud jde o Ženské domovy, jeden z důvodů, proč protesty opozice byly podány, byl 
ten, že byla tak špatně sepsaná nájemní smlouva, že s tím nešlo nic udělat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihláška pan kol. Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
K tomu,  kdo  materiál  vytvořil.  Když  se  podívám  na  podklad,  zpracoval  ho  odbor 
majetku,  byl  projednán  s vedoucím  ekonomického  odboru  22.  1.  –  ten  den  zasedala 
mimořádná  rada.  S právním  oddělením  odboru  servisních  služeb  je  podepsán  –  i  když  si 
vážím  jeho  znalostí  –  v zastoupení  dr.  Havel,  asistent  tajemníka.  Nevěděl  jsem,  že  právní 
oddělení zastupuje asistent tajemníka. Pak už je rada. 
 
Jak  je  možné,  že  tento  materiál  nebyl  projednán  s odborem  správy  veřejného 
prostranství, když ten zabezpečuje rozsáhlý úklid a údržbu zeleně? Zřejmě to vůbec neviděl. 
Rada to také neviděla. Když to podepsali, že to bylo projednáno 22. a ten den zasedala rada, 
jsem  přesvědčen,  že  to  nikdo  z rady  nečetl.  Proto  to  čtyři  členové  rady  odsouhlasili,  protože 
věřili, že to nebude takový paskvil, jako nám byl předložen. 
43 
 

 
Právní poradce tady  píše, že by  měla být uzavřena příkazní smlouva.  Zráží mě, že je 
tady napsáno:  
 
Příkazník jedná pro příkazce, nebo-li na jeho účet. Předmětem příkazní smlouvy je jen 
obstarání nějakých věcí, nikoli výsledek tohoto obstarání (příkazník neodpovídá za to, že po 
provedení činnosti se výsledek nedostavil). 
 
To mě dost fascinuje. 
 
Velmi  mě  to  mrzí,  ale  musím  říci,  že  dr.  Kratochvílová  nemluvila  zcela  pravdu. 
Pohledávky  vymáhala  advokátka  Lazurová  a  Tuvorovová.  My  jako  městská  část  jsme  s ní 
zrušili smlouvy a ¾ roku nikdo na městské části pohledávky nevymáhal.  
 
Prodej  volných  bytů.  Rok  jsem  se  snažil  volné  byty  prodat.  Není  to  vina  Centry,  ale 
nás, že se to nedokázalo. Házet všechno na Centru je opravdu neslušné. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další je přihlášen pan kol. Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Obávám se, že nebudete schopni reagovat na všechny příspěvky. Zazněla tady spousta 
zajímavých příspěvků, které stojí za to, aby byly nadále posuzovány a diskuse nebyla utnuta 
tím, že se o tom začne hlasovat.  
 
Přiznám  se,  že  jsem  byl  také  v šoku.  Pane  kol.  Kukrle,  rada  zakládá  akciovou 
společnost s nějakým cílem, máte tam spočítané nějaké ekonomické údaje, na základě kterých 
nám to předkládáte, a najednou je v pořádku, že se ze 40 mil. přejde na 5 mil..Kdyby pan dr. 
Macek řekl, že to bude za milion, bude to možná také v pořádku, i kdyby to bylo bez peněz. 
To mě velmi překvapuje a myslím, že tím jste odhalil celou pravdu, že smyslem toho není, co 
nám předkládáte, ale možná zcela něco jiného.  
 
Je škoda, že se nemůže nikdo z Centry vyjádřit, co na její adresu zaznělo. Přečetl jsem 
si  prezentaci  firmy  Nexia,  zdůvodnění  a  závěry.  Tady  se  píše,  že  většině  nájemníků 
nevyhovuje. Co jste nechali připravit, je tendenční. Pokud se tady píše závěrem, že si většina 
přeje, že by měl být bytový fond pod správou radnice, tak si myslím, že se o to budou starat 
úředníci. Tady není nic o tom, že to bude akciová společnost vlastněná městskou částí. 
 
Takových analýz uděláme moc, je škoda, že jste za to zaplatili.  
 
Jak  je  to  celé  připravené,  odpovídá  tomu,  že  důvodovou  zprávu  píše  Nexia,  která  je 
zpracovatelem.  Nikoli  Úřad  MČ,  ale  Ing.  Valdemar  Linek.  Nejste  schopni  předložit  vlastní 
důvodovou zprávu, což také o něčem vypovídá a možná by se tím také někdo mohl zabývat.  
 
Důležité  je,  kdo  bude  předsedou  představenstva.  Ze  zákona  o  korporacích  vyplývá 
několik věcí. Nevím, kdo z vás tolik touží sedět v dozorčí radě. Uvědomte si, že ručíte celým 
svým  majetkem.  Navíc  je  to  všem  zastoupeným  stranám  –  připadá  mi  to  jako  hozená 
rukavice, stejně si to uděláme po svém.  
 
V dozorčí radě má být pět členů. Dozorčí rada bude pravděpodobně z vás, kteří sedíte 
nad námi a vzhlížíte dolů s tím, že akciovku stejně prohlasujete, protože už jste si to tak řekli. 
Zvolíte  tři  členy  představenstva  a  ti  zvolí  předsedu.  Chtěl  bych  se  zeptat,  kdo  bude  tím 
odpovědným?  Je  možné  říci  jeho  jméno?  Pokud  ho  nemáte,  je  to  další  důvod  pro  to 
nehlasovat. Nevíme, kdo to bude řídit a jak to bude řídit.  
 
Se  zřizováním  jakýchkoli  společností  –  když  se  podíváme  na  zkušenosti  jiných 
městských částí nebo i mimo Prahu – jsou zkušenosti spíše negativní než pozitivní. Několikrát 
tady zaznělo, aby nás přišel někdo přesvědčit o tom, že analýza a zdůvodnění je položeno na 
reálných  základech,  že  to  odpovídá  skutečnému  stavu.  Jak  tady  čtu,  poslední  roky  je  tady 
velký  bordel,  nikdo  tady  nic  neuklízí,  nic  se  neděje  a  bytový  fond  chátrá.  Naopak  znám  ale 
lidi, kteří jsou s Centrou spokojeni. Děkuji. 
 
44 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášenou je kol. Kratochvílová. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Chtěla  jsem  reagovat  na  pana  Ing.  Vejmelku,  na  to,  že  pohledávky  byly  vymáhány 
dvěma dámami z advokátních kanceláří. 
 
Smlouvy  byly  vypovězeny  a  běžela  výpovědní  lhůta.  Není  pravda,  že  jsme 
nevymáhali.  Museli  jsme  si  připravit  podklady,  aby  se  vůbec  dalo  vymáhat.  Proč  dnes 
odepisujeme  pohledávky  z tohoto  období?  Protože  tyto  dámy  nežalovaly,  neřešilo  se  to.  
Pohledávky  se  promlčely,  nebyly  dožalovávány  zbytky  příslušenství  pohledávek,  úroky 
z prodlení  atd.  Zažalovalo  se  k nějakému  datu,  a  tam  to  skončilo.  Že  dluh  dále  pokračoval, 
nikdo neřešil. V tom nemáte pravdu. 
 
Co  se  týká  podepisování  pana  dr.  Havla,  má  to  v náplni  práce,  vyplývá  to  z jeho 
náplně práce - spolupráce s právním oddělením. Podepsal to z tohoto titulu. 
 
Když  poslouchám  diskusi,  pořád  se  tady  slučují  podle  mého  názoru  dvě  věci:  záměr 
založit  akciovou  společnost  a  na  druhé  straně  buď  vypovězení  smluvních  vztahů  s Centrou, 
nebo odstoupení od smluv, nebo nějaká nová smlouva atd. Dnes se toto neprojednává, řešíme 
založení  akciové  společnosti  a směřujeme  jiným  směrem.  Pokud  budeme  řešit  nějakým 
způsobem  smluvní  vztahy  s Centrou,  bude  to  muset  být  řešeno  jiným  samostatným 
materiálem. 
 
Všichni víme, že ceny, které nám Centra dává za správu majetku, jsou vysoké. V tom 
jsme se všichni shodli. Pan Ing. Vejmelka mluvil o posudku. Posudek jsem rozesílala, všichni 
se  s ním  seznámili.  Za  kolik  se  pohybuje  jiná  běžná  správa,  víme.  Centra  v privatizovaných 
domech,  kde  poskytuje  správu,  cenu  dává  obvyklou,  to  znamená  150  Kč.  Dávám  v úvahu, 
jestli  si  myslíte,  že  by  nám  jako  zastupitelům  z tohoto  titulu  v budoucnu  vznikla  nějaká 
povinnost náhrady škody, pokud budeme nadále tyto ceny akceptovat? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Budu muset reagovat na paní dr. Kratochvílovou, protože se zdá, že nečte materiál, ač 
ho  obhajuje.  Když  říkáte,  že  se  to  bude  nějak  řešit,  tak  se  v bodu  2  píše:  ukončování 
jednotlivých  dodavatelských  smluv  tak,  aby  nejpozději  k 1.  1.  2015  byla  prostřednictvím 
společnosti  Komunální  služby  MČ  Praha  5,  a.  s.,  zajišťována  veškerá  převáděná  činnost  dle 
tohoto odstavce zabezpečovaná doposud externími dodavateli.  
 
Znamená to, že jste nečetla usnesení, o kterém budeme hlasovat. 
 
Za druhé. V samotné důvodové zprávě Nexie se píše o nákupech tu 33 mil., tu 2,5 mil. 
za  kde  co.  V tuto  chvíli  víme,  že  potřebujeme  i  auta  za  750  tisíc,  potřebujeme  mít  vozový 
park, aby neviditelné představenstvo mělo čím jezdit.  
 
Považuji za naprosto neuvěřitelné, že tento materiál je podpořen sice pochybnými, ale 
aspoň  argumenty  týkajícími  se  správy  majetku.  Nikdo  ani  vteřinu  neargumentoval  –  kromě 
pana starosty, který hovořil o tom, že v pondělí sněžilo – o tom, že se má zároveň řešit čištění 
chodníků, komunikací atd. Možná k tomu ještě řekne další příklady, jako říkal na radě, když 
měl  svůj  mítink,  že  se  mu  cosi  nelíbilo.  To  snad  není  žádná  analýza.  Rozuměl  bych  tomu, 
kdyby rada předložila záměr, že by mohla být  akciová společnost a všechny tyto věci, co se 
do  toho  strčí  a  nestrčí  si  prověřila.  Ptám  se,  pane  starosto,  na  základě  jaké  analýzy  jste  se 
rozhodl,  že  pro  MČ  Praha  5  bude  nejlepší,  že  bude  sama  dělat  úklid,  údržbu,  čištění 
chodníků? Kdo udělal ekonomickou analýzu? Tady se handluje se zastupiteli s KSČM to, že 
se  sníží  základní  kapitál  na  5  mil.,  protože  jde  o  to,  aby  to  prošlo  23  hlasy.  Takto  se  to 
45 
 

odsouhlasí, protože se bude doufat, že do příštího zastupitelstva se najde většina, která si tam 
zbývající desítky milionů prosadí. Chudák pan dr. Macek, že tomu věří, ale nedá se nic dělat. 
Jak  můžete  předkládat  akciovou  společnost  bez  jakékoli  ekonomiky,  bez  jakékoli  úvahy  a 
projednání  v jakémkoli  orgánu,  kromě  rady?  Byl  jsem  přítomen  jednání  rady  a  ještě  teď  se 
z toho  vzpamatovávám,  jakým  způsobem  jste  předložili  do  rady  záměr  založit  komunální 
akciovou  společnost.  Rada  měla  být  myslím  od  jedné,  čekalo  se  do  dvou  než  se  vytisknou 
materiály, pět mnut hovořil pán z Nexie, někdo byl pozván, někdo nebyl, podle toho, jak se to 
stihlo s SMS, a pak se o tom hlasovalo. Bez jakékoli úvahy jste hlasovali o založení akciové 
společnosti.  
 
Nedával  bych  jiné  návrhy,  protože  je  napsáno,  že  výše  základního  kapitálu  akciové 
společnosti Komunální služby byla stanovena částkou 40 tis. Kč. To je vaše odpovědná práce 
s materiály.  Vy  nás  přesvědčujete  o  tom,  jak  všechno  bude  ozářeno  sluncem,  že  ti,  kteří 
nejsou pro akciovou společnost, jsou vazaly Centry nebo nevidí jejich problémy. Vidím jejich 
problémy,  ale  mnohem  větší  problémy  vidím  v tom,  jak  se  bude  hospodařit  s penězi  MČ 
v této akciové společnosti. Nemám jediný důvod, abych měl pocit, že se s nimi bude zacházet 
hospodárně,  zejména  poté,  co  nám  pan  Brodec  vysvětluje,  že  se  v některých  případech  ani 
nemusí soutěžit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nedá mi to zareagovat. Slyšel jsem zde velmi upravených pravd, některé i bez toho, že 
bych tam našel slovo pravda. Vážený pane kolego, prosím, nelžete. 
 
Paní kolegyně Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Ráda  bych  reagovala  na  pana  Homolu  a  na  paní  Kratochvílovou.  Pane  Homolo, 
dovedu si představit, že jste řídil organizaci, která vám byla svěřena, výborně, ale myslím si, 
že to nic nevypovídá o tom, jak bude řízena organizace, která je nám předkládaná. 
 
K paní Kratochvílové. Z počátku jsem souhlasila s tím, co jste říkala, že se slučují dvě 
věci,  myslím  si,  že  je  to  ten  problém,  o  kterém  mnozí  mluví,  a  to  je  založení  akciovky  a 
kritika  Centry,  ale  potom  jste  mluvila  jen  o  kritice  Centry.  Tomu  také  zcela  nerozumím.  To 
celé mi připadá jako situace, že se podíváme do lednice, a máme tam plesnivý salám. Tak si 
říkáme, že si koupíme jiný a napíšeme: pošlete nám salám, je jedno, jaký je, hlavně aby nebyl 
plesnivý.  
 
Proto  dávám  pozměňovací  návrh  k bodu  26(?),  abychom  hlasovali  o  členech  správní 
rady a členech dozorčí rady jednotlivě.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený je kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Jsem rád, že mi kol. Frélich objasnil, proč je důvodová zpráva jiná než obvykle. Říkal 
jsem  si,  že  toto  šil  kolega  předkladatel  nově  po  Novém  roce,  ale  nepsal  to  on,  takže  je  to 
všechno jasné.  
 
Malá poznámka k tomu, že občas paní radní Kratochvílová řekne, že jde o záměr, ale 
víme, že nejde o záměr, ale rovnou to udělat. Měli bychom být přesní, když chceme lépe řídit 
městskou část a zakládat společnost. Proč ji chceme zakládat? Kolega Havlíček to odůvodňuje 
tím, že je strach, abychom se neuchýlili k tomu, že budeme diskutovat. Žádná diskuse nebyla, 
a on už má strach, abychom náhodou nediskutovali.  
 
Dr.  Homola,  předpokládám,  že  přišel,  aby  tady  potíral  dinosaury,  bude  asi  hlasovat 
pro, ale zároveň nám sděluje, že tam není ekonomika, ale nějak to překoná. 
46 
 

 
Kolega  Šorm  nám  pěkně  ukázal,  že  analýza  je  zpochybnitelná  a  tím,  že  nebyla 
diskuse, nevíme, na základě čeho a o čem máme hlasovat, jen to prohlasovat.  
 
Kolega  Macek  přišel  s podivuhodným  řešením,  že  snížíme  částku  na  5  mil.,  čímž 
zbytek důvodové zprávy pozbývá smyslu, protože tam jsou výpočty, kolik toho potřebujeme, 
a  najednou  nám  stačí  5  mil.,  ale  to  nevadí.  Stejně  to  založíme,  a  pak  budeme  něco  dělat, 
nevíme  přesně  co,  potom  budeme  diskutovat.  Proč  ji  máme  mít,  když  můžeme  diskutovat 
předtím?  
 
Všiml  jsem  si,  že  Nexia  měla  odevzdat  dílčí  výsledky  už  30.  12.  2013.  Nevím,  proč 
rada tutlala výsledky a neseznámila nás dříve se záměrem? Všichni jsme mohli zjistit, že je to 
skvělý nápad.  
 
Taková  vážná  věc  nebyla  prodiskutována  v žádném  výboru  a  v žádné  komisi.  To  je 
špatně.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený je kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Když  se  dívám  na  materiál,  nestačím  se  divit.  Mám  k tomu  poznámku.  Pokud 
rozhodujeme  o  takto  závažné  věci,  očekával  bych,  že  tam  bude  zhodnocení  předcházejícího 
stavu, který bude v poněkud jiné formě než podklad, který je nám předkládán, kdy na základě 
odpovědí  202  lidí  se  rozhodujeme,  že  bychom  měli  mezi  40  –  100  mil.  odklonit  z našeho 
rozpočtu.  Když  se  podíváte  na  průzkum,  na  konci  odpovídá  na  to,  že  se  jim  nelíbí  a  chtějí 
přejít  pod  správu  městské  části,  202  lidí.  Celkový  vzorek  má  1827.  Pro  10  %  občanů 
odkláníme takovýto velký objem. Nemyslím si, že je to správné pouze na základě dotazníku a 
průzkumu rozhodovat o takto velkých částkách. Požadoval bych seriozní analýzu toho, co se 
dělo  s Centrou,  požadoval  bych  přehled,  jaké  kroky  byly  zvoleny,  aby  zastupitelstvo  bylo 
informováno,  který  radní  kdy  jednal,  jaké  byly  návrhy  Centry,  jaké  byly  problémy  atd.  Po 
diskusi nad tím se začít bavit o tom, jak danou situaci řešit. 
 
Místo  toho  se  tady  najednou  dovídáme,  že  Centra  je  špatná,  že  všechno  je  špatně, 
přestože  jsme  na  konci  volebního  období,  a  jako  jediné  možné  řešení  je  zřízení  akciové 
společnosti, která bude řízena námi. 
 
Položím  filozofickou  otázku.  Myslím  si,  že  městská  část  tady  není  od  toho,  aby 
vydělávala peníze, je od toho, aby poskytovala služby svým občanům. Pokud předpokládáte, 
že  touto  společností  začnete  vydělávat  peníze,  obávám  se,  že  peníze  budeme  naopak  velmi 
ztrácet a bude to pěkná díra v našem rozpočtu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Dovolím  si  připomenout  panu  kol.  Heroldovi,  že  koalice  nediskutuje  se  zastupiteli 
KSČM,  ale  se  mnou.  Diskutuje  tak,  že  nedokáže  pochopit,  že  když  oni  tady  byli  vládnoucí, 
nikdy s opozicí nediskutovali. Je to jistá novinka a jsem rád, že diskutuje nejen s námi, ale i 
s ODS. Když to srovnávám, tak tento můj návrh otevírá dveře k tomu, abychom mohli po této 
cestě  jít,  ale  také  si  mohli  zvolit  jinou  cestu,  která  třeba  bude  účinnější.  Pro  příspěvkovou 
organizaci bych se přimlouval. Myslím si, že tento můj návrh není tak populistický, jako bylo 
těch sto milionů do rezervního fondu, co si prosadila ODS na to, aby podpořila koalici.   
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Vejmelka. 
47 
 

 
P.  V e j m e l k a : 
 
Poslední příspěvek, mějte se mnou trpělivost. Je tady řada právníků. Chtěl bych se jich 
zeptat, jestli mám pravdu.  
 
V návrhu  usnesení  v bodu  9  zastupitelstvo  schvaluje  postup,  že  podle  výsledků 
implementačního plánu bude provedeno rozhodnutí ZMČ Praha 5 o zvýšení (dofinancování) 
základního kapitálu Komunální služby MČ Praha 5, a. s.  
 
Myslím  si,  že  je  to  nehlasovatelné.  Může  se  zastupitelstvo  zavázat,  že  nezná  částku, 
ale  určitě  to  zvýší?  Tak  to  chápu,  jsem  laik,  prosím  právníky  o  názor.  Připadá  mi  to 
nehlasovatelné. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Mám  k tomu  asi  tři  poznámky.  Jedna  věc  je  modifikace  smluv  s Centrou.  Také 
postrádám  analýzu  nedostatků.  Vím,  že  byly  problémy  s komunikací,  s informačním 
systémem,  aby  hlásil  včas  dluhy  na  nájemném  apod.  Tato  věc  je  řešitelná,  zejména  tím,  že 
připravujeme nový program e-Government, který by měl zlepšit informační systémy radnice. 
Znamená  to  modifikaci  smluv  s Centrou.  Centra  určitě  sleduje  náš  přenos    a  ví,  že  se  o  ní 
jedná  kriticky.  Pokud  bude  vstřícná,  jsme  ochotni  modifikovat  smlouvy.  Nové  smlouvy 
mohou být v řadě parametrů lepší. Slyšel jsem o tom, že se zastropovaly odměny Centry, aby 
to  nekřičelo  a  že  to  Centra  zkousla.  Znamená  to,  že  je  zde  jakási  vůle.  Chápu  podmínky  na 
trhu, že nemohou žít nad poměry, protože dříve nebo později by nastal plán B – že se smlouvy 
vypovědí. Tady bylo řečeno, že se vypoví do 12 měsíců. Pokud se s Centrou nedohodneme, je 
to  rozumná  doba  s tím,  že  příští  zastupitelstvo  bude  mít  v únoru  nebo  v březnu  ukončenou 
smlouvu  a  bude  moci  vypsat  výběrového  řízení,  do  kterého  se  může  Centra  přihlásit.  Bude 
mít výhodu, že terén zná, má zapracované lidi a celou infrastrukturu 
 
Myslím  si,  že  hlavní  smysl  je  zlepšit  práci  naší  správcovské  firmy,  že  modifikace 
smlouvy je možná. 
 
Druhá  věc  je  pro  připomenutí.  Praha  má  velmi  špatné  zkušenosti  s akciovými 
společnosti. Zmíním Dopravní podnik. Zastupitelé hl. m. Prahy, nejmocnějšího orgánu města, 
žádali  o  informace,  jak  si  stojí  hospodaření  Dopravního  podniku.  Bylo  jim  to  odmítáno 
s různými  mafiánskými  argumenty,  že  do  toho  nemá  nikdo  strkat  nos,  že  je  to  akciovka. 
Dokonce ani zákon 106 o svobodném přístupu k informacím jako akciovka nerespektuje. 
 
Uvedu příklad, který asi všichni znáte z médií – předražené jízdenky. Teprve když se 
ukázalo,  že  je  to  problém  vyvádění  peněz,  tehdy  předražené  jízdenky  najednou  stály  místo 
ředitele  akciové  společnosti.  Nevím,  je-li  vůlí  Magistrátu  měnit  tuto  formu,  která  je  svým 
způsobem nebezpečná jako outsorsing.  
 
Třetí  bod,  který  chci  zmínit  je,  že  tady  nebyla  diskuse  o  tom,  co  by  bylo  optimální 
z hlediska  kontroly  a  transparence  jako  forma  společnosti.  Zmíním  slovo  transparence 
v důvodové  zprávě.  Tady  slovo  transparentnost  je  v bodu  4  jedině  v souvislosti  s tím,  že 
historicky zadání služeb správy nemovitého majetku proběhlo netransparentním způsobem. Je 
to o tom, že někdy někdo kdysi dávno s Centrou uzavřel způsobem, který byl v té době běžný, 
smlouvu,  která  byla  nevýhodná.  To  jde  za  někým  jako  odpovědnost,  ale  neřeší  to  další 
transparentnost Centry, nebo jak vypadá pohyb dat a informací ve smlouvách. Zajímalo by mě 
to a doufám, že budu mít čas se k tomu dostat. 
 
Znovu se vracím k bodu 3, kdy nezisková nebo  příspěvková forma je velmi důležitá. 
Máme  tady  o.  p.  s.,  která  mají  daleko  přísnější  pravidla,  protože  jsou  daleko  více  nezisková 
než akciové společnosti, které z povahy věci umožňují zisk, který je někomu „odváděn“. 
48 
 

 
Čtvrtý bod je, že považuji za nešikovné nesynchronizaci volebního období se správní 
radou, s dozorčí radou a s ředitelem nové formy. Je to problém, že naší následovníci někoho 
zdědí  a  budou  říkat,  že to  nejsou  jejich  lidé  a  že na  ně  nemají  žádné  páky.  Tady  bychom  se 
dostali  do  stejné  situace.  Kolegyně  zmínila  nevyváženost  lidí  v dozorčí  radě.  V momentu, 
když  se  to  ustaví,  odtrhne  se  to  od  břehu  a  pluje  to  vlastním  životem  a  zastupitelstvu  to 
nemusí skládat výroční zprávy a různé jiné informace, které jsou nezbytné pro řízení obecní 
firmy. 
 
Proto  bych  také  doporučoval,  aby  to  bylo  synchronizované  s překryvem  několika 
měsíců  s tím,  že  nadále  bude  mít  zastupitelstvo  určitou  kontrolní  a  i  decisní  roli.  Děkuji  za 
pozornost.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Chtěl bych se vám omluvit, mystifikoval jsem vás. Mrzí mě to, protože pracuji s čísly 
a  nepoužil  jsem  zcela  korektní  čísla.  Z mého  vystoupení  mohlo  vyznít,  že  202  lidí  bylo  pro 
změnu.  Omlouvám  se,  pouze  48  %  lidí  z těchto  202  bylo  nespokojeno  s Centrou.  Když  to 
převedu  do  čísel,  zhruba  86  lidí  z celého  vzorku  bylo  s Centrou  nespokojeno.  Děkuji.  Ještě 
jednou se vám velmi omlouvám za možné zmatení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Je  jistě  správné  pracovat  s čísly,  zvláště  při  tak  významném  materiálu  jako  je 
schvalování akciové společnosti. Pamatuji se, jak v r. 2010 byly velké problémy  a napadána 
rada,  kterou  tehdy  vedl  Jančík  a  byla  v ní  ODS  s dalšími  koaličními  partnery,  co  všechno 
dělali  špatně.  Po  letech  se  ukázalo,  že  nic  z toho,  z čeho  jsme  byli  obviňováni,  nikdo 
neprokázal.  Současné  vedení  radnice  předkládá  něco,  co  by  si  tehdejší  starosta  Jančík 
nedovolil.  Dnes  jsem  ho  tady  viděl.  Nedovedu  si  představit,  že  by  si  toto  někdo  v tehdejší 
době dovolil. 
 
Prosím pana Kukrleho, aby laskavě vstal, stoupl si k mikrofonu, podíval se nám do očí 
a  řekl,  za  co  chtěl  utratit  těch  40  mil.,  a  najednou  mu  stačí  pět.  To  by  mě  zajímalo.  Pane 
Kukrle, vy jste předkladatel, sdělte občanům a všem, co to poslouchají, za co jste chtěl utratit 
40  mil.  jako  základní  vklad,  jestliže  vám  během  několika  vteřin  stačí  pět?  Proč  jste  těch 
čtyřicet potřeboval? Čím si to ospravedlníte?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Myslím,  že  jsme  tady  všichni  slyšeli  spoustu  krásných  proslovů,  dokonce  by  nám 
ukápla  i  slza,  ale  máme  tady  před  sebou  jeden  zásadní  problém.  Dobře  víte,  že  jsem  byl 
vždycky zastáncem toho, abychom si majetek spravovali sami, byl jsem dokonce iniciátorem 
toho, abychom v naší koaliční smlouvě měli založení akciové společnosti. Myslím si, že je to 
správně,  že  to  je  ten  směr,  kterým  bychom  se  měli  ubírat.  Pokud  se  ale  podívám  na  tento 
materiál,  musím  souhlasit  s předřečníky.  Tento  materiál  je  špatně  připraven,  je  tam  špatné 
názvosloví.  Těžko  tady  můžeme  schválit  materiál,  kde  jsou  různé  názvy  společností,  kde  se 
jednou mluví o záměru, jednou o založení, protože to je zcela něco jiného.  
49 
 

 
Pokud by si pan dr. Macek chtěl rozmyslet svůj protinávrh, podal bych ten, že bychom 
hlasovali  tak,  jak  zní  tento  bod,  ale  jen  o  záměru  založení  akciové  společnosti.  Vlastní 
založení  bychom  nechali  po  diskusi,  která  by  měla  proběhnout  jak  v komisích,  tak  ve 
výborech této městské části. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Byla tady řada příspěvků, které hovořily o takových věcech, které bych lépe nedovedl, 
např.  kol.  Šorm  nebo  kol.  Herold.  Doufám,  že  jste  nezapomněl  na  otázky,  které  zde  padly. 
Připomínám, že jsem se ptal na to, jaké budou náklady na ukončení stávajících smluv, jestli se 
to někdo pokoušel kvantifikovat.  
 
Myslím  si,  že  hlavní  problém  je,  že  to  nebylo  projednáno  na  výborech  a  že  nebyla 
provedena  relevantní  finanční  analýza.  Divil  bych  se,  kdyby  panu  Homolovi  dal  někdo  úkol 
z ministerstva, aby založil novou divizi, a stačily by mu takovéto materiály. Myslím, že ne. 
 
Provést  analýzu  jednotlivých  variant  a  přechod  na  jiné  varianty.  Podle  mne  je  u 
jednotlivých variant důležité detailnější fungování. Každá může dopadnout katastrofálně. 
 
Kolega  Velek  mluvil  o  pražské  akciové  společnosti,  že  nebyly  předávány  podklady. 
Vzpomínám si na OPBH, k tomu může směřovat nějaká příspěvková organizace in home, a u 
soukromé firmy je zase problém nastavení podmínek. Důležité jsou detailnější podmínky. Na 
základě toho, co je předloženo, těžko bych mohl rozhodnout. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Ve  svém  prvním  příspěvku  jsem  zapomněl  na  jednu  věc.  Byl  bych  velmi  nerad,  aby 
zapadl  návrh,  aby  nám  společnost  Nexia  vysvětlila  svůj  postup.  Poté,  co  nám  společnost 
Nexia vysvětlí, jak k návrhu došla, bychom mohli pokračovat v diskusi. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Frélich s technickou. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Souhlasím  s tím,  aby  mohli  vystoupit,  ale  rád  bych  slyšel  také  názor  společnosti 
Centra, která je tady několikrát zmiňována jako nejhorší ze všech možných. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  bylo  hlasováno  o  tom,  že  zástupce  Nexie  může  vystupovat 
v rámci diskuse. Protože byli osloveni, prosím zástupce Nexie, aby se vyjádřil. 
 
S technickou pan kol. Frélich.  
 
 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Děkuji,  pane  starosto,  máte  pravdu.  Nechal  bych  také  hlasovat,  aby  mohl  vystoupit 
zástupce firmy Centra.  
 
P.  Z e l e n ý : 
50 
 

 
Jde o procedurální návrh, aby mohl vystoupit zástupce firmy Centra. Prosím návrhový 
výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu pana kol. Frélicha, aby k bodu 30/25, který je 
projednáván, mohl vystoupit zástupce společnosti Centra. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 23, proti 0, zdrželo se 13, nehlasovalo 7. Usnesení bylo 
přijato. 
 
Vracíme se zpátky do rozpravy. Pan kolega Linek z Nexie. 
 
P.  L i n e k : 
 
Pokusím se stručně reagovat na dotazy a vysvětlit věci, které tady byly nadneseny. 
 
První  věc,  kterou  bych  chtěl  v rámci  příspěvku  říci,  je,  že  naše  pozice  byla  velmi 
jednoduchá.  V prosinci  jsme  dostali  zadání  zpracovat  studii  proveditelnosti  převodu  správy 
majetku  do  interní  působnosti  MČ  Praha  5  buď  in-house,  čili  do  úřadu,  nebo  do  vlastní 
organizace.  Materiál  jste  dostali  k dispozici,  měli  jste  ho  více  než  týden  a  myslím  si,  že  je 
jednoznačný. Proti stávajícímu stavu, který vychází ze smluvních vztahů a ekonomiky, která 
je  doložitelná  v účetnictví  MČ  Praha  5,  je  pokračování  stávajících  smluv  se  společností 
Centra velmi nevýhodné a každý měsíc přináší proti alternativě založení akciové společnosti 
jako  nejdražší  alternativy  založení  vlastní  organizace  zhruba  půlmilionovou  ztrátu,  pokud  to 
promítneme do ekonomiky r. 2015.  
 
Situace vychází z dat a diskuse nad tím není žádná. Nejefektivnější varianta při tomto 
velmi  jednoduchém  pojetí  by  bylo  zahrnout  to  do  úřadu,  protože  tam  realizační  náklady  by 
byly nejnižší. V průběhu naší studie jsme dostali informaci, že se tady pracuje s alternativou 
založení  velké  komunální  společnosti,  která  by  převzala  ještě  další  aktivity,  o  kterých 
diskutujete,  což  je  správa  zeleně,  komunikací  a  dalších  věcí.  V tomto  okamžiku  jsme  přišli 
s tím, že pokud by se podřadila i správa majetku  pod tuto jednu velkou organizaci, tak  fixní 
náklady na tuto organizaci by byly nejmenší a byl by to nejvýhodnější model.  
 
Pokud  by  platilo,  že  se  nedohodnete  na  tom,  že  zřídíte  model  komunální  organizace, 
ať  akciovky,  s.  r.  o.  nebo  příspěvkové  organizace,  tak  proti  stávajícímu  stavu  smluvních 
vztahů  s Centrou  by  bylo  převzetí  do  režimu  in-house  podle  našeho  názoru  velmi  rychlé, 
neboť  výpovědní  lhůty  jsou  v rozmezí  3  –  12  měsíců.  Pouze  jedna  smlouva  má  výpovědní 
lhůtu  12  měsíců.  Tři  klíčové  smlouvy,  které  se  vztahují  na  bytový  fond,  umožní  redukovat 
objem spravovaných jednotek. Byli byste velmi rychle schopni převzít do vlastního režimu po 
relativně malých investicích zhruba 3,5 mil. Kč veškerou správu majetku z hlediska bytových 
a nebytových prostor pro vlastní potřeby. 
 
Nehodnotím  kvalitu  služeb.  Hodnocení  vychází  výhradně  z ekonomiky  způsobu 
zajišťování. Nechápu připomínky, které tady byly, že někdo považuje službu za špatnou nebo 
lepší. Na to nehledíme, model je postaven pouze na ekonomice vlastní správy majetku. To je 
podstatné a jednoduché.  
 
Pokud se týká dalších úvah, které tady máte, je  to čistě vaše politická odpovědnostní 
záležitost. Pokud se rozhodnete zřídit komunální firmu, je to vaše rozhodnutí. Naše zkušenost 
je,  že  neexistuje  lepší  model  pro  správu  komunálního  majetku  a  komunálních  služeb,  než 
když si to municipalita dělá sama jakoukoli formou – in-house, příspěvkovka nebo obchodní 
společnost. 
 
Model  in-house  je  výhodnější  tam,  kde  nepotřebujete  investice.  Když  nakoupíte 
investice do úřadu, neodpočítáte DPH, proto je  model této organizace lepší. Kdybyste chtěli 
s velkou technikou dělat údržbu zeleně a komunikací, bylo by to třeba postavit vedle. Jestli to 
51 
 

bude  fungovat  efektivně?  Bude,  pokud  to  budou  dělat  dobří  lidé,  profesionálové  a  pokud 
budete mít nastaveny kontrolní mechanismy. Není jakýkoli důvod si myslet, že když si na to 
zřídíte pod stoprocentní kontrolou jakoukoli organizaci, že nebude fungovat, bude, pokud se 
to  bude  dělat  dobře,  s dobrými  lidmi.  Naopak,  naše  více  než  patnáctileté  zkušenosti 
s outsorsinkem  ve  veřejné  správě  jsou  velmi  negativní.  Většinou  to  končí  tak,  že  se  majetek 
převezme. Podívejte se na Vodovody a kanalizace, převzaly majetek, snížily náklady, pak to 
vracely zpátky, a kde skončila udržovací část? Na nule. Municipality čekají velké investice.  
 
Je  potřeba  se  na  to  velmi  zodpovědně  podívat,  kde  jsou  efekty  a  co  to  přinese. 
Souhlasím s tím, že když se tady bavíte o tom, že máte nějaký návrh, který někdo zpracoval 
z vedení úřadu apod., že by mohl mít větší ekonomickou bázi. Jestliže mi někdo zadá, abych 
zpracoval  ekonomiku  velké  komunální  firmy,  udělám  to,  ale  pak  je  třeba  posoudit,  jestli 
ekonomika v provozně investiční části a v procesech skutečně přinese očekávanou  efektivitu 
v podobě  snížení  nákladů  a  třeba  i  lepší  vlastní  dohled  nad  kvalitou.  Jestliže  si  myslíte,  že 
externího  dodavatele  dotlačíte  ke  kvalitě  služeb,  je  to  velká  naivita.  Nejhorší  šance  pro 
zadavatele služeb jak zvýšit kvalitu, je externí dodavatel. Vždycky máte větší možnost, pokud 
budete  tlačit  svou  vlastní  organizaci,  kde  můžete  relativně  rychle  změnit  management  i 
orgány. Tak to platí. Principiálně vždycky je to všude o lidech. 
 
Pokud jsou další dotazy ke studii, zodpovím je. 
 
Pokud se týká kritérií, je to náš materiál, my jsme definovali hodnocení. Hodnocení je 
velmi logické a správné. Hlavní gró hodnocení je ekonomika jednoho roku, a pak potenciály, 
které  jsou  jednoznačné.  Pokud  převezmete  veškerý  nákup  pod  vlastní  režii  a  pokud  ho 
centralizujete,  dosáhnete  úspory.  Pokud  máte  ještě  další  alternativu,  že  chcete  zvýšit  rozsah 
činností  a  tím  docílit  dalšího  efektu,  implementační  kritérium  je  také  jednoduché.  Nejhorší 
varianta  je  pokračovat  v dnešní  situaci,  nemůžete  dělat  nic.  Pokud  půjdete  do  nového 
výběrového řízení velkého rozsahu, počítejte s tím, že bude trvat 6 – 18 měsíců. Každý měsíc 
pokračování současné situace je ztráta minimálně půl milionu korun. Čísla jsou jednoduchá.  
 
Pokud  se  týká  další  informace,  která  tady  byla  –  jestli  je  možnost  změnit  smluvní 
vztahy  s Centrou.  Samozřejmě  tato  možnost  je,  pokud  se  dohodnete.  Ale  pak  se  ptám,  proč 
tak dlouho trvalo, že situace byla tak dlouho taková, jaká je. Už se to mělo stát dávno.  
 
Pokud  pan  Herold  říká,  že  jsme  na  radě  prezentovali  pět  minut,  není  to  pravda, 
prezentace byla téměř hodinu. Nakonec jsme se shodli na tom, že už dávno mělo dojít k tomu, 
že správa majetku a správa komunálních činností by byla v jakékoli organizaci MČ Prahy 5. 
To  je  ta  pointa  diskuse,  projekt  měl  už  dávno  existovat  a  měl  by  být  velmi  profesionálně  a 
detailně zpracovaný.  
 
Je to dobrá myšlenka a je potřeba ji kvalitně zpracovat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kolega Sedlák s technickou. 
 
P.  S e d l á k : 
 
Prosím o pětiminutovou přestávku na svolání klubu. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Protože jsme dosud neměli žádnou pauzu, vyhlašuji 10minutovou přestávku.  
(Přestávka) 
 
Budeme  pokračovat  v jednání  zastupitelstva.  Další  přihlášky  v tomto  okamžiku 
nevidím, diskusi končím.  
 
Technická – kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
52 
 

 
Předpokládal  bych,  že  se  nejen  vyjádří  pan  kolega  z Nexie,  ale  i  právní  zástupce, 
Centra a pak by měla pokračovat diskuse. Mají ještě vystupovat podstatní lidé. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Je procesní návrh, aby vystoupil zástupce advokátní kanceláře. Prosím o slovo. 
 
Zástupce advokátní kanceláře: 
 
Chtěl  bych  se  vyjádřit  zejména  k otázce  zadávání  veřejných  zakázek  mezi  městskou 
částí a zakládanou akciovou společností. Nemohu se ztotožnit s názorem pana Herolda, když 
říká,  že  zadávání  funguje  mimo  režim  zákona  o  veřejných  zakázkách.  Ve  stanovisku  i 
v závěrech  je  jasně  napsáno,  že  se  to  naopak  těmito  pravidly  řídí,  a  pouze  v  rámci 
„obchodování“ mezi městskou částí a akciovou společností lze použít výjimek. Není to ale o 
tom,  že  by  městská  část  mohla  zadávat  něco  mimo  zákon.  I  servisní  akciová  společnost  se 
také  musí  řídit  zákonem  o  veřejných  zakázkách,  stejně  jako  městská  část.  Není  tam  žádný 
exces, funguje to tam v rámci zákona o veřejných zakázkách.  
 
Máte-li další otázky k právním věcem, mohu je zodpovědět. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dalším, kdo byl osloven panem kolegou, byla zástupkyně Centry. Dávám jí slovo. 
 
P.  Š v a r c o v á : 
 
Jmenuji  se  Dagmar  Švarcová,  jsem  ředitelkou  divize  správy  nemovitostí  společnosti 
Centra,  která  je  určena  pro  správu  komunálního  majetku.  Mimo  jiné  máme  na  starosti  také 
správu majetku městské části Praha 5. 
 
Děkuji,  že  jsme  dostali  možnost  pro  ústní  vyjádření,  bude  poměrně  stručné. 
K příspěvkům,  které  byly  negativní,  se  vyjádříme  podrobně  písemně  k rukám  členům 
zastupitelstva.  
 
Chtěla  bych  předeslat,  že  naše  společnost  je  několik  let  připravena  vést  jednání  o 
změnách  smluvních  vztahů  mezi  MČ  Praha  5  a  Centrou.  Od  listopadu  2011  běží  cenové 
dohody, protože mandátní odměna se účtuje v cenové úrovni r. 2011. Od té doby čekáme na 
zahájení jednání o mandátní odměně, o její výši, o struktuře i o změně smluvních vztahů tak, 
aby odpovídala potřebám městské části při správě majetku. Případná výše mandátní odměny 
je výsledkem jednání. 
 
Aspoň jednu poznámku k tomu, co zaznělo z úst paní dr. Kratochvílové. Ano, bytové 
jednotky v soukromých domech, které již proběhly privatizací, spravujeme za 150 Kč, ale to 
je  pouze  správa  jednotek.  Vedle  toho  ještě  existuje  správa  celého  objektu,  kterou  jednotliví 
vlastníci jednotek platí. To je zase o dalších mandátních odměnách. 
 
Představitel  společnosti  Nexia  se  určitě  zabýval  záležitostí  velmi  podrobně,  měl  k 
tomu  dostatek  času  a  rozbory  určitě  dělali  velmi  pečlivě.  Naše  zkušenost  i  z ostatních 
městských částí je jiná. Shodou okolností v současné době na jedné z městských částí řešíme 
navázání spolupráce s jejich akciovou společností určenou pro správu komunálního majetku, 
stejná  záležitost,  o  které  dnes  diskutujete.  Výsledky  nejsou  vůbec  dobré.  Poté,  co  jsme  tam 
před lety ukončili správu, dnes máme zadání nastavit jim procesy, metodiku, protože správa 
nefunguje,  nedaří  se  jim  narovnat  procesy,  postupy  a  metodické  řízení  tak,  aby  to  bylo 
efektivní, nedaří se jim personálně ani organizačně obsadit tak, aby to mělo ten přínos, který 
od toho čekali. Tato zkušenost se objevuje velmi často. Je to záležitost podrobného rozboru, 
naše zkušenost ale hovoří jinak.  
 
Samozřejmě  správa,  kterou  vykonáváme,  přináší  mnohé  nedostatky.  Jsme  si  toho 
vědomi.  Dostali  jste  od  nás  informaci,  že  se  snažíme  situaci  řešit.  Koncem  loňského  roku 
proběhla  na  naší  straně  určitá  reorganizace  v tom  smyslu,  že  jsme  založili  nové  středisko, 
53 
 

proběhla značná personální i organizační obměna. Správu se snažíme zefektivnit a vykonávat 
ji  mnohem  lépe.  Někdy  je  to  pro  nás  velmi  složité,  je  složitá  komunikace  s městskou  částí, 
protože na straně úřadu je mnoho partnerů, kteří s námi komunikují na úrovni různých odborů 
a  oddělení.  Metodické  řízení  ze  strany  úřadu  nebývá  jednoznačné,  pokyny  k výkonu  správy 
nebývají  jednoznačně  a  je  velmi  složité  se  v tom  orientovat.  Přitom  disponujeme  řadou 
odborníků,  kteří  svou  práci  vykonávají  se  znalostí  věci,  se  zkušenostmi  v oboru  a  rozhodně 
jsme  připraveni  zajistit  správu  majetku  městské  části  i  nadále  a  jednat  o  podmínkách,  za 
kterých tato spolupráce může pokračovat.  
 
Ještě  poznámku  ke  spokojenosti  s naší  činností.  Společnost  má  divizi  pro  správu 
majetku  soukromých  subjektů.  Pro  tuto  divizi  usilujeme  o  získání  již  privatizovaných  domů 
na  Praze  5.  Jsme  připraveni  doložit,  že  naše  úspěšnost  v získávání  těchto  zakázek  je  94  %. 
Myslím si, že to o spokojenosti dnešních vlastníků, bývalých nájemců, vypovídá své. 
 
Děkuji  vám  za  pozornost,  vyjádření  k jednotlivým  skutečnostem,  které  zde  byly 
uvedeny, vám připravíme písemně. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Frélich je přihlášen do diskuse. 
 
P.  F r é l i c h :  
 
Pan Ing. Linek předvedl profesionální práci. Firma Nexia dostane zaplaceno za zadání, 
které  kvalitně  odpracovala.  Odprezentoval  to  velmi  profesionálně.  Na  druhou  stranu  nevím, 
jak  by  se  tvářila  valná  hromada  firmy  Nexia  a.  s.,  kdyby  přišel  na  valnou  hromadu  jako 
předseda  představenstva  s tím,  že  by  chtěl  navýšit  třeba  základní  jmění  o  40  mil.,  a  to  jako 
klíčovou investici, bez které by přišla insolvence, a najednou by tam přišlo snížení na 5, a také 
by  to  stačilo.  To  jen  v souvislosti  s tím,  s čím  se  spokojí  městská  část  a  jak  tady  budeme 
pracovat s čísly.  
 
Co se týká zákona o veřejných zakázkách, nevyhne se to ani akciové společnosti, jsou 
to  veřejné  peníze.  Tady  se  bude  muset  pracovat  podle  zákona.  Je  to  jediné  možné  řešení. 
Někdo kompetentní – dívám se na členy rady – by zde měl říci, co se stane, když se vypoví 
smlouva s Centrou, a nebude stále vysoutěženo? Kdo bude tyto služby na Praze 5 vykonávat?  
 
Trvám na tom, aby se pan Kukrle zvedl a řekl, za co chtěl utratit 40 mil. Kč. Chci to 
slyšet. 
 
Podle materiálu valná hromada jste vy, dozorčí rada jste také vy, a dozorčí rada vybírá 
představenstvo. Prosím o tři jména do představenstva. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chtěl bych se zeptat zástupce advokátní kanceláře. Co říkáte tomu, že sami navrhujete, 
aby se nejdříve zastupitelstvu předložil záměr, a zde je předloženo přímo založení? Co říkáte 
tomu, že uvádíte, že ve stanovách mají být uvedeny statutární orgány, a ony tam nejsou? Jaký 
je váš názor? Děkuji. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
54 
 

 
Vyjádřil  bych  se  k vystoupení  před  námi,  kdy  mluvil  zástupce  firmy  Nexia.  Dostali 
zaplaceno  za  tento  návrh  asi  240  tisíc  Kč.  Slyšel  jsem  také  vyjádření  Centry.  Pokud  bych 
důvěřoval  oběma  stranám  stejně,  že  tady  máme  jednoho  ďábla,  který  se  nechce  dohodnout, 
musíme ho vyhnat a potom nastolíme ráj – a to bude naše akciovka. Takto to určitě nevypadá. 
Je  na  čase  domluvit  se  s Centrou  a  optimalizovat  proces  tak,  aby  na  tom  městská  část 
vydělala.  Myslím  si,  že  založení  akciové  společnosti  jednoznačně  nevypadá  jako  nejlepší 
řešení, tím spíš v tuto chvíli, kdy je řada věcí nejasná.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím zástupce advokátní kanceláře, nemá možnost se přihlásit. 
 
Zástupce advokátní kanceláře: 
 
Chtěl bych se vyjádřit k označení osob do dozorčí rady. Je to požadavek zákona, osoba 
tam  musí  být  a  musí  se  vybrat  osoby,  které  tam  budou,  aby  to  bylo  do  zakladatelského 
právního jednání. Není to nic navíc, je to v zákoně jako podstatná náležitost.  
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Mohu  reagovat?  Ptal  jsem  se  na  něco  jiného.  Ptal  jsem  se  na  statutární  orgán. 
V podkladu uvádíte, že tam mají být jména statutárního orgánu, a to je přece představenstvo. 
Vycházím z vašeho materiálu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o reakci. 
 
Zástupce advokátní kanceláře: 
 
Funguje  to  tak,  že  se  jmenují  členové  dozorčí  rady,  následně  zasedne  dozorčí  rada  a 
zvolí představenstvo po založení společnosti.   
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Paní kolegyně Kolovratová. 
 
P.  K o l o v r a t o v á : 
 
Bylo  velmi  zajímavé  vyslechnout  si  příspěvek  zástupce  společnosti  Nexia.  Určitě  to 
bylo  zpracováno  velmi  profesionálně,  ale  neodpověděl  nám  na  nic.  Slyšeli  jsme  nějaká 
axiomatická  prohlášení,  že  in-house  řešení  je  lepší  řešení  než  outsorsing.  Ze  své  zkušenosti 
vím,  že  něco  je  opravdu  lepší  řešit  příspěvkovou  organizací,  ale  některé  věci  nebudou  lepší 
řešit  in-house.  Nebylo  to  ničím  podloženo,  žádné  konkrétní  případy,  naopak  tady  zazněl 
příklad  s Dopravními  podniky  hl.  m.  Prahy,  kdy  ne  vždycky  je  komunikace  optimální,  a 
přitom zřizovatelem je hl. m. Praha. Z tohoto ohledu mi to na nic neodpovědělo. 
 
Kol. Frélich požaduje jména představenstva. K tomu bych vypíchla to, že dosud není 
jasné, jakým způsobem se mohou slučovat funkce předsedy představenstva a ředitele. To také 
ještě  není  vyřešeno.  Není  to  vyřešeno  ani  na  celostátní  úrovni,  protože  nový  občanský 
zákoník,  případně  zákon  o  obchodních  korporacích  to  úplně  neřeší.  Pořád  z toho  kouká 
nedodělání. 
 
Opět zdůrazňuji, že proti této vizi nejsem jednoznačně, ale udělejme to po volbách. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Mrštík. 
 
P.  M r š t í k : 
55 
 

 
Chtěl  bych  se  zeptat  zástupců  společnosti  Centra,  když  jsou  tak  úspěšní  v uzavírání 
smluv s SVJ, jestli je to za stejných podmínek, jako s MČ Praha 5? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku kol. Šestáka, pak dám slovo zástupkyni Centry.  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Mám  technickou  prosbu.  Pokud  jsem  to  pochopil,  předkladatel  se  ztotožnil  se 
snížením  částky  základního  jmění.  Obávám  se,  že  to  těžko  můžeme  udělat  tak  jednoduše, 
protože ve stanovách společnosti je hovořeno i o hodnotě jednotlivých akcií. Obávám se, než 
přistoupíme k hlasování, že bude třeba materiál přepracovat,  aby bylo jasné, jaká je hodnota 
akcií, kolik jich je atd.  
 
Doporučil  bych,  aby  někdo  navrhl  přestávku,  aby  mohl  být  materiál  v tomto  smyslu 
dopracován. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za podnět. Prosím paní zástupkyni Centry.  
 
P.  Š v a r c o v á : 
 
K položenému  dotazu.  Samozřejmě,  že  jednotky  v privatizovaných  domech 
spravujeme  za  jinou  cenu.  Je  dána  jednak  trhem,  jednak  obsahem  správy.  Jedná  se  o  správu 
jednotek ve vlastnictví, což znamená, že končí u vstupních dveří do bytu. Neřešíme vybavení 
bytu,  opravy,  zařizovací  předměty,  pohledávky  s tím  spojené  atd.  Pokud  jde  o  pohledávky 
vůči městské části, je to spousta práce, která je spojena se stavem z minulosti. Jsme připraveni 
o ceně jednat již od r. 2011.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím. Pan kol. Herold s technickou. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Chci  se  zeptat  pana  dr.  Havla,  jestli  takovéto  úkony  vzniku  akciové  společnosti 
můžeme učinit bez toho, aniž by tady byl notář. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana dr. Havla. 
 
P.  H a v e l : 
 
Jsem přesvědčen o tom, že spíše by tady notář měl být, ale byl jsem ubezpečen gesční 
advokátní  kanceláří  Brodec  a  partneři,  že  to  není  nezbytné.  Dotaz  bych  přehrál  na  pana 
kolegu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím zástupce advokátní kanceláře. 
 
 
 
Zástupce advokátní kanceláře: 
 
Tuto  otázku  jsme  vyhodnocovali,  k tomuto  jednání  není  třeba  přítomnost  notáře. 
Samotné založení bude nutné učinit u notáře, ale o tomto jednání není třeba pořídit notářský 
zápis.  
56 
 

 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kolega Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Děkuji panu doktorovi z advokátní kanceláře, že odpověděl na to, na co jsem se chtěl 
zeptat. Máme tady bod, který se jmenuje záměr založení akciové společnosti, k tomu opravdu 
notář  není  potřeba.  Pokud  bychom  měli  postupovat  podle  bodu  2  –  založení  akciové 
společnosti, podle mého názoru notář potřeba je. 
 
Pokud pan dr. Macek nestáhl svůj návrh, ztotožňuji se s tím, pokud ho stáhl, budu ho 
podávat – na rozdělení bodu, a to 1. schválení záměru založení akciové společnosti, a pokud 
by se mělo hlasovat o dalších bodech, rozdělit je jednotlivě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o písemné předložení. Kol. Najmon s technickou. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Pan  kol.  Macek  svůj  protinávrh  stáhl,  následně  navrhl  snížení  na  5  mil..  S tím  se 
ztotožnil pan kol. Kukrle. Původní návrh pana kol. Macka hlasování po bodech je v tuto chvíli 
stažen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně Atlasová s technickou. 
 
P.  A t l a s o v á : 
 
Zaznamenala jsem u dr. Macka, že ve svém příspěvku zmiňoval založení příspěvkové 
organizace. Zní jeho návrh na založení akciové společnosti, či příspěvkové organizace?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana dr. Macka o reakci. 
 
P.  M a c e k : 
 
Pokusím  se  na  to  odpovědět.  Svůj  původní  návrh  hlasovat  po  bodech  jsem  stáhl  za 
cenu toho, že všude, kde je uvedeno 40 mil., se objeví číslice 5 mil. Hovořil jsem zde o tom, 
že  tímto  způsobem  získáváme  čas  na  to,  abychom  založili  akciovou  společnost  s tímto 
relativně malým základním jměním a mohli zvážit další cesty, jestli třeba na dalším zasedání 
neusoudíme  –  což  bych  doporučoval  –  udělat  příspěvkovou  organizaci.  Příspěvkové 
organizace  znám,  i  když  vím, že  je  tam  trochu  problém  s DPH,  není  to  tam  tak  jednoduché. 
Bylo  by  potřeba  vyhodnotit,  co  bude  předmětem  hlavní  činnosti  a  co  bude  předmětem 
doplňkové činnosti. Nejsou to věci, které bych střílel od boku. Vzhledem k tomu, že DPH je 
21  %,  budou  to  řádově  desítky  milionů  –  nevím.  Byl  bych  rád,  abych  k tomu  měl  podrobný 
rozklad,  ale  v žádném  případě  bych  nechtěl,  abychom  to  odložili.  Centra  jako  problém  se 
z mých zkušeností odkládá již roky. Roky s tím nikdo nechtěl nic dělat a jsem rád, že jsme se 
k tomu konečně dostali.  
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Kroha s technickou. 
 
P.  K r o h a : 
57 
 

 
Když se hlasovalo o personálních otázkách, hlasovalo se tajně. Dávám ke zvážení, zda 
by to nemělo být stejně? Volíme jednotlivé členy dozorčí rady. Jestli je nějaký důvod, který 
neznám, tak prosím, zda byste ho mohli uvést.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Mám  technickou.  K tomuto  návrhu  nemusíme  hlasovat.  Hlasuje  se  tajně,  pokud  si 
neodhlasujeme hlasovaní aklamací. 
 
Chtěl bych odpověď na otázku a akciemi.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V tomto okamžiku končím diskusi. Prosím pana předkladatele o závěrečné slovo. 
 
Dovolím si zrekapitulovat, že tady jsou procesní návrhy od pana kolegy na hlasování. 
Měli bychom nejdříve hlasovat o způsobu personální volby, pak hlasovat personálie. Protože 
se  předkladatel  ztotožnil,  měl  by  být  aktualizován  materiál.  Měla  by  být  přestávka,  kdy  se 
zapracují  personálie  a  hodnota  základního  jmění.  Po  přestávce  budou  jednotlivé  protinávrhy 
hlasovány  tak,  jak  byly  předloženy.  Chci  se  ujistit,  abych  neudělal  někde  v rámci  procedur 
chybu.  
 
Prosím předsedu návrhového výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Drobnou technickou. Materiál neobsahuje hlasovací část o dozorčí radě. Jestliže máme 
hlasovat  aklamací  o  tom,  že  je  navržena  nějaká  dozorčí  rada,  nemáme  v usnesení  tohoto 
materiálu hlasování, usnesení o tom, že tam hlasování je.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Kroha.  
 
P.  K r o h a : 
 
Pokud jednací řád předpokládá automaticky hlasování o personálních otázkách, pak je 
to bezpředmětné. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S tím se musí vypořádat pan předkladatel, ať s různým názvem, tak s tím, že nejdříve 
proběhne  personální  volba,  pak  hlasování  o  jednotlivých  pozměňovacích  návrzích  a  o 
vlastním materiálu.  
 
Dívám  se  na  hodinky  a  prosím,  aby  se  dalo  hlasovat  procedurálně  o  tom,  že 
zastupitelstvo může dále jednat a hlasovat po 20. hodině. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu pana starosty pokračovat v jednání zastupitelstva po 20. hodině.  
 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  23,  proti  8,  zdrželo  se  5,  nehlasovalo  7.  Usnesení  bylo 
přijato. 
58 
 

 
Prosím  pana  předkladatele  o  závěrečné  slovo  a  o  vypořádání  všech  podnětů  a 
připomínek a o jejich zapracování do usnesení.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovolím  si  požádat  vedoucího  majetkového  odboru  Ing.  Ludvíka,  aby  zodpověděl 
některé dotazy technického rázu. Finální závěrečné slovo si dovolím říci já. 
 
P.  L u d v í k : 
 
Děkuji za slovo. Udělal jsem si několik poznámek, o čem jste hovořili.  
 
Předem  se  omlouvám  za  technické  věci,  jestli  se  v  materiálu  objevují  dva  názvy 
společnosti,  jestli  je  tam  jednou  40  tisíc  a  jednou  40  milionů.  I  pan  předseda  vlády  poslal 
špatný dopis panu prezidentovi. Omlouvám se za to, jde to na mou hlavu.  
 
Chtěl bych říci dvě důležité věci, které jste možná nevnímali a nespojovali. Měli jste 
materiál společnosti Kneit-Freit(?), která posuzovala smluvní vztah s Centrou co se týká výše 
ceny, za kterou platí MČ Praha 5 a co se týká majetku, který spravují. Tento materiál vznikl 
téměř  před  ¾  rokem.  Celá  městská  část  byla  upozorněna,  že  služby  Centry  jsou  předražené 
v tom smyslu, že trh se chová jiným způsobem. 
 
Druhá  závažnější  věc  v materiálu  je,  že  Centra  spravuje  budovy,  které  nemá  s námi 
smluvně zajištěné. Je to velmi důležité v této fázi říci. Jsou tam určité objekty, které spravuje 
Centra, aniž by existoval smluvní vztah mezi MČ Praha 5 a Centrou.  
 
Měli jste právní posudek od pana Sokola, který upozorňoval na určitě nesrovnalosti a 
problémy,  které  smluvní  vztah  mezi  námi  a  Centrou  nese.  Je  to  17  smluv  s počtem  dodatků 
v řádu desítek od r. 1993 až do současné doby. Každá smlouva má 10 – 15 dodatků. Ani MČ 
Praha  5  neví,  jestli  má  kompletní  dokumentaci,  nebo  nemá.  Byly  tam  rozebírány  jednotlivé 
smlouvy,  jak  je  lze  nebo  nelze  ukončit.  Dokonce  posudek  řeší  to,  jestli  smlouvy,  případně 
dodatky, jsou platné. 
 
Hovoříte, že je potřeba se s Centrou domluvit. Jako právnická osoba fungující na trhu 
bych  se  s ní  domluvil  rád  také,  protože  to  je  nejjednodušší  věc,  ale  my  jsme  městská  část, 
která  se  musí  chovat  v souladu  se  zákonem  o  veřejných  zakázkách.  Tady  je  dvojí  problém: 
dohoda ano, ale musí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  
 
Hovoříte  o  vypsání  nového  tendru.  Když  si  uvědomíte,  že  je  to  v řádech  deseti 
milionů, jak dlouho může tendr trvat, jaké mohou být obstrukční potíže co se týká ÚHOS, tak 
jsme v řádu 6 měsíců až roku. 
 
Pan Línek popsal všechny možnosti, co se týká správy nemovitostí není tam popsána 
jen  akciová  společnost,  ale  i  in-house  a  původní  fakt,  kdy  vzal  ceny,  kdy  srovnával  s Kneit-
Freitem.  Jestliže  to  budeme  dělat  úřadem,  je  to  navýšení  počtu  úředníků.  Je  to  správná 
myšlenka, ale bude to nějak trvat. 
 
Akciovou společnost je možné založit hned, a pak se následně zachovat ke smlouvám, 
které jsou tady s Centrou. To někdo bude rozhodovat potom. Je to zamýšleno tak, že Centra 
tady  s námi  zůstane  jako  partner,  až  budou  nabíhat  výpovědi  nebo  odstoupení  od  smluv. 
Nechci říci, jak se bude zakončovat smluvní vztah s Centrou, ale počítá se s tím, že se založí 
akciová společnost, začne spravovat aspoň ten majetek, který je dnes zajišťován bez smlouvy. 
Nechci  říci,  že  jim  za  to  městská  část  něco  platila,  ale  může  se  tam  něco  stát,  vykonávat 
opravy a nikde není zasmluvněno, jak to tam mají dělat, proč to dělat a za jaké peníze. Kdyby 
se vypovídaly smlouvy, tak by to přecházelo. To byla základní myšlenka.  
 
Co  se  týká  správy  nemovitostí,  čísla  jsou  tam  pregnantní,  ať  to  jsou  transakční 
náklady,  odhadované  provozní  náklady.  V průběhu  doby  tam  naběhly  další  činnosti,  které 
byly zamýšlené, že by se mohly vykonávat – údržba zeleně, údržba chodníků, úklid. To byla 
myšlenka,  která  se  rozvíjela  až  postupem  doby,  ale  původní  zadání  bylo  jen  na  správu 
nemovitostí. To Nexia pojala velmi správně a je to tam pregnantně popsáno.  
59 
 

 
Pokud se týká zákona o veřejných zakázkách, slyšel jsem jednu nesrovnalost, která je 
možná  také  nepochopena.  Zákon  o  veřejných  zakázkách  se  řešil  z dvojího  pohledu,  a  to 
z pohledu akciové společnosti, když bude ona něco nakupovat – to znamená, že se vždy musí 
chovat  jako  veřejný  zadavatel,  vždycky  to  musí  být  podle  zákona  o  veřejných  zakázkách,  a 
naopak když si to nasmlouvává městská část, vy jako zastupitelé byste se mohli zeptat, jak to, 
že  to  tady  nejde  v souladu  se  zákonem  o  veřejných  zakázkách?  Takto  se  to  nechá  udělat 
formou příkazní smlouvy.  
 
To je asi všechno, co bych k tomu řekl.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím předkladatele, aby formuloval usnesení o personální část.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovolím si do usnesení pod bod IV. zakomponovat bod, že zastupitelstvo volí dozorčí 
radu ve složení, které jsem předložil návrhovému výboru, kde dochází k jedné změně – místo 
kolegyně Peterkové je uvedena Diana Bubníková.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Znamená to, že usnesení bylo doplněno o bod IV, který jmenuje dozorčí radu.  
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Chápu  to  tak,  že  za  bodem  III.  pověřuje  bude  bod  IV.-volí  dozorčí  radu  a  ze 
stávajícího bodu IV.-ukládá se stává bod V.  
 
P. Z e l e n ý : 
 
Protože se jedná o personální volbu a byl tady procedurální návrh na volbu aklamací, 
požádám předsedu volebního výboru, aby se ujal funkce. 
 
Pan kolega Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Omlouvám se – byly vzneseny dotazy, a nebylo na ně odpovězeno. Myslel jsem, že se 
toho  pan  Kukrle  ujme,  a  vy  už  spouštíte  volbu.  Žádám  pana  předkladatele  Kukrleho,  aby 
odpověděl,  za  co  chtěl  utratit  40  mil.,  když  mu  teď  stačí  5?  Kdo  bude  v představenstvu? 
Nemůžete to přejít, prosím o odpovědi.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan Pavel. 
 
P.  P a v e l : 
 
Chtěl bych říci k volbě – o způsobu volby nerozhoduji já.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně Vávrová. 
 
 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Chtěla  bych  podpořit  kol.  Frélicha.  Mně  se  také  nedostalo  odpovědi  na  otázky.  Kol. 
Martinec  mi  jen  odpověděl,  co  dostala  Nexia  za  studii  proveditelnosti  –  240  tisíc.  Jsou  tady 
60 
 

ještě  částky  za  průzkum,  právní  rozbory  a  advokátní  kancelář  –  chtěla  bych  si  udělat 
představu, co to už stálo. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážená paní kolegyně, není rozprava. Technická  je definovaná jinak. Pokud jste toto 
neuplatnila v rozpravě, teď již nemůžete.    
 
Pan kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Chtěl  bych  také  odpovědi  na  otázky,  které  jsem  vznesl.  Ptal  jsem  se,  zda  to  bylo 
projednáno ve výborech a v komisích, případně proč ne?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Vejmelka s technickou. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Měl jsem dotazy, zda se jedná o záměr nebo o založení? Jestli je hlasovatelný bod 9? 
připadá mi, že je nehlasovatelný. Ukládáme panu starostovi, aby zajistil zveřejnění rozhodnutí 
o zřízení akciové společnosti Správa majetku – to ještě nikdo neopravil.  
 
Prosím, aby mi bylo odpovězeno. Upraví někdo tento materiál? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím pana předkladatele, jestli na to chce reagovat. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Neměl  jsem  ještě  možnost  reagovat.  Chtěl  bych  reagovat  na  spoustu  vašich  dotazů  a 
připomínek.  
 
Jiří,  máš  pravdu,  došlo  tam  k chybě,  má  tam  být  40  milionů.  Také  správný  název  je 
Komunální služby MČ Praha 5, a. s. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  o  úpravu  usnesení,  aby  byl  ve  všech  bodech  užíván  název  Komunální  služby 
MČ Praha 5, a. s.  
 
Pan kol. Kroha a Herold se hlásí s technickými. Upozorňuji na význam technické. 
 
P.  K r o h a : 
 
Pořád  nerozumím  tomu,  jak  se  budou  volit  personální  otázky,  jestli  tajně  nebo 
aklamací. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, toto je procedurální volba a proběhne po závěrečném slovu. 
 
Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Děkuji radnici, že připravila materiál velmi profesionálně. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan předkladatel může pokračovat v závěrečném slovu. 
 
61 
 

P.  K u k r l e : 
 
Musím  zareagovat  na  dva  předřečníky  –  na  pana  Vejmelku  a  na  pana  Herolda.  Oba 
měli v gesci byty, privatizaci a tím i Centru. Teď nás nařkli z toho, že konáme, že se konečně 
začínáme  hýbat  z místa  a  začínáme  něco  dělat  pro  naše  občany.  Toto  mě  velmi  překvapilo. 
Musím si položit otázku, co je na tomto materiálu tak špatného, že se snažíme městské části 
ušetřit prostředky a že se snažíme dostat Centru do pozice, kdy si nebude sama diktovat, co je 
pro nás výhodně a co není, ale bude dělat to, co chceme my. 
 
Zareagoval  bych  rád  na  dotaz  paní  kol.  Vávrové.  Ptala  se  na  náklady,  které  na  toto 
byly vynaložené.  
 
Advokátní kancelář Brodec byla do 100 tis. Kč, Nexia bylo do 200 tisíc Kč a Sunet byl 
asi 80 tisíc.  
 
Kolega  Šorm  nechápe  snížení  na  5  mil.  Kč.  Chtěl  bych  ho  upozornit,  že  k založení 
akciové společností – pokud vím – stačí jen 2 mil. Kč. Stejně o finančních prostředích daných 
do této společnosti rozhodneme my jako zastupitelstvo.  
 
Kolegyně Kolovratová říkala, že zastupitelé mají odpovědnost za finance. Ano, mají, a 
to  je  důvod,  proč  do  toho  někteří  zastupitelé  nechtějí  jít.  Nechtějí  mít  odpovědnost  vůči 
prostředkům městské části, nechtějí mít odpovědnost za to, že městská část vynakládala dosud 
prostředky,  které  nejsou  adekvátní,  které  jsou  zbytečné  vysoké.  Proč  neušetřit  v začátcích 
minimálně půl milionu Kč měsíčně, jak říkali kolegové z Nexie?  
 
Paní  Peterková  říkala,  že  TSK  špatně  uklízí.  Souhlasím  s vámi.  Říkala  jste,  že  TSK 
uklidí  až  sem,  vy  pak  voláte  na  TSK,  aby  uklidili  dále.  Zmiňovala  jste  prostor  Jindřicha 
Plachty  17.  Je  to  rohový  dům,  kde  dosud  Centra  sídlila.  Pokud  vím,  prostory  opustila 
v prosinci  minulého  roku.  Prostory  jsou  připravené,  za  rozumné  peníze  je  možné  je 
vymalovat, předělat a začít fungovat akciovou společnost v těchto prostorách.  
 
Pan kol. Frélich mě dvakrát vyzval, abych řekl, za co jsem chtěl utratit 40 mil. městské 
části.  Pane  kolego,  víte,  že  já  sám  je  utratit  nemohu.  Peníze  by  byly  transparentně 
kontrolovány  zastupitelstvem.  Není  to  o  tom,  že  bych  já  utrácel  40  mil.,  a  vy  to  dobře  víte, 
pane  kolego.  Rozehrávali  jste  tady  velmi  populistický  krok,  dovedu  to  pochopit,  ale  myslím 
si, že je velmi nefér říkat, že Kukrle chtěl utratit 40 mil. z rozpočtu městské části. To jsem vás 
měl za většího machra, pane kolego.  
 
Kolegyně  Hradílková  –  dozorčí  rada.  Místo  paní  Peterkové  je  navrhována  paní 
kolegyně Bubníková. 
 
Ještě  bych  se  vyjádřil  k tomu,  že  paní  Švarcová  z  Centry  říkala,  že  mají  94procentní 
úspěšnost  u  SVJ.  Věřím,  že  v prvním  roce  působení  SVJ  to  tak  je.  Mám  zkušenost  s SVJ 
v našem  domě,  kdy  jsme  využili  toho,  že  Centra  dům  zná,  spravovala  ho.  Vím,  že  spousta 
SVJ, kdy se na trhu rozkoukala a zjistila ceny, Centru mění. Možná by bylo zajímavé vědět, 
jaká je úspěšnost v druhém a v třetím roce. Na tato čísla bych se velmi těšil. Vím, že v prvním 
roce úspěšnost máte, ale rapidně klesá s přibývajícími roky SVJ. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Změnila  se  nominální  hodnota  akcií,  prosím,  aby  bylo  usnesení  doplněno  o  bod  V. 
před  ukládací  bod  VI.  V bodu  V.  schvalujeme  novou  hodnotu  akcií  a  jmenovitou  hodnotu 
akcie. Prosím, zda bys byl schopen to definovat. 
 
S technickou  se  hlásí  kol.  Herold  a  Frélich.  Opět  připomínám,  k čemu  je  technická 
určena. 
 
 
P.  H e r o l d : 
 
Upozorňuji pana kolegu, že jsem nikdy na starosti byty neměl, ať nelže.  
62 
 

 
Nebylo  mi  odpovězeno  na  žádnou  z mých  otázek,  to  znamená  na  základě  jakých 
ekonomických studií jste dospěli k tomu, že všechny činnosti, které navrhujete, mají být pod 
akciovou společností.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan kol. Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Chtěl bych slyšet, na co měly být využity finanční prostředky ve výši 40 mil. Kč, které 
byly navrhovány? Co za ně mělo být nakoupeno? K čemu měly být využity? Odpovězte mi, 
na co konkrétně bylo toto plánováno.  
 
Druhá  technická.  Jedná  se  o  nepochopení,  protože  zastupitelstvo  rozhodně  nebude 
rozhodovat o vkladu, o tom ze zákona rozhoduje valná hromada. Je to nepochopení toho, co 
tady předkládáte.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně Hradílková s technickou. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Také  mi  nebylo  odpovězeno  na  otázku,  která  se  týkala  toho,  zda  všichni,  kdo  jsou 
nominováni do dozorčí rady, s tím souhlasí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Vejmelka s technickou. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Chtěl  jsem  upozornit,  že  stále  nebylo  odpovězeno,  zda  bod  9  v návrhu  usnesení  je 
v pořádku. Jsem přesvědčen, že ne.  
 
Vztah  k Centře  měl  kol.  Kukrle  větší  než  já,  protože  opravu  a  údržbu  v bytovém 
fondu, což zařizovala Centra, měl na starosti odbor majetku a on v kompetenci jako radní. Ať 
mě nenapadá. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Viděl  jsem  přihlášku  pana  dr.  Havla.  Předpokládám,  že  to  odpoví.  Pak  s technickou 
kol. Šesták a kol. Peterková. 
 
P.  H a v e l : 
 
Mám také technickou. Chtěl bych podpořit to, co říkal pan radní Šesták. Vystavujeme 
se tady určitému riziku, že pokud se usnesení bude měnit v tom smyslu, že základní kapitál se 
změní ze 40 na 5 mil. Kč, je potřeba udělat buď přímo korekce ve stanovách, nebo usnesení 
relevantním  způsobem  doplnit,  že  někomu  bude  uloženo  korekce  provést.  Ve  stanovách  se 
také  pracuje  s částkou  40  mil.  Kč.  Doporučil  bych  na  to  drobnou  přestávku,  abychom  to  ve 
spolupráci s advokátní kanceláří mohli upravit. Děkuji za pochopení.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Jestli  to  dobře  vnímám,  nestačí  pouze  schválit  změnit  hodnoty,  ale  musí  to  být 
zapracováno. Po technických a závěrečném slovu dám pětiminutovou pauzu. 
 
Pan kol. Šesták s technickou. 
 
P.  Š e s t á k : 
63 
 

 
Chtěl jsem říci to, co řekl pan dr. Havel. Je tam celková hodnota, 
 
(P. Zelený: Prosím o klid.) 
 ale v textu se několikrát operuje s hodnotou jednotlivých akcií. Pokud to chcete prohlasovat a 
někam  předložit,  bylo  by  dobré  přestávku  udělat  delší,  aby  to  tam  nezůstalo  vícekrát  a  toto 
diskusní martýrium abychom nemuseli absolvovat ještě jednou. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Technická – paní kol. Peterková.  
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Nestěžovala  jsem  si  na  TSK,  chtěla  jsem  sjednotit  rozdělené  úkony  a  činnosti.  Když 
takový materiál děláme, tak abychom do něj zakomponovali i toto.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Vznesl jsem dotaz, kdy to bylo projednáno, a pokud ne, tak proč? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan dr. Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Mám zásadní technickou. Dal jsem protinávrh v tom smyslu, abychom zde hlasovali o 
záměru založit akciovou společnost. Potom celá tato diskuse by byly zcela zbytečná. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V okamžiku,  kdy  dojde  k hlasování,  váš  protinávrh  bude  hlasován  v příslušném 
pořadí. 
 
Pan  kolega  Velek  –  technická.  Prosím,  nezneužívejte  technickou,  jinak  vás  budu 
vypínat. 
 
P.  V e l e k : 
 
Samozřejmě  právo  předkladatele  je  neodpovídat,  ale  kol.  Frélich  se  ptal,  jaká  je 
množina  lidí,  z kterých  bude  vybíráno  představenstvo.  Bylo  by  žádoucí,  aby  zde  zazněla 
indikace osob.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  pana  předkladatele,  aby  dokončil  své  úvodní  slovo,  potom  jsem  připraven  na 
jeho žádost jednání přerušit, aby mohl aktualizovat usnesení tak, aby bylo zcela v pořádku.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Jak jste si přečetli, představenstvo je voleno dozorčí radou. Dozorčí radu v tuto chvíli 
nemáme  ani  zvolenou.  Dozorčí  rada  bude  vybírat  představenstvo  společnosti.  V  tuto  chvíli 
mohu těžko říkat, kdo bude předsedou představenstva. 
 
Prosím o patnáctiminutovou přestávku. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
64 
 

 
Děkuji.  Ukončil  jste  své  závěrečné  slovo.  Vyhlašuji  15minutovou  pauzu.  Sejdeme  se 
zde ve 20 hodin a budeme rovnou hlasovat. 
(Přestávka) 
 
Prosím pana kol. Kukrleho, aby přesně definoval usnesení, o kterém budeme hlasovat 
a jak bude probíhat následující hlasování v průběhu tohoto bodu.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy a pánové, po diskusi s právníky a s právním odborem městské části si dovolím 
navrhnout toto usnesení: 
 
ZMČ schvaluje 
 
bod I. zůstává nezměněn 
                      1. zůstává nezměněn 
                      2. zůstává nezměněn 
 
V bodě  I.3.  si  dovolím  navrhnout:  ZMČ  schvaluje  znění  stanov  akciové  společnosti 
Komunální  služby  MČ  Praha  5  a.  s.  za  předpokladu  úprav  ve  smyslu  snížení  základního 
kapitálu na 5 mil. Kč dle bodu 4 tohoto usnesení. 
 
Bod číslo 4: zde se změní částka ze 40 mil. Kč na 5 mil. Kč. 
 
Totéž se stane v bodě I.5. 
 
V bodě I.6 se tato částka změní dvakrát, neboť je tam uvedena ve dvou případech.  
 
Bod  IV.  ZMČ  volí  dozorčí  radu.  Dovolil  bych  si  vyjmenovat  všech  7  navržených 
kandidátů na členství v dozorčí radě a hlasovat o nich jako o celku aklamací a en bloc. Jestli 
někdo z kandidátů nesouhlasí s členstvím v dozorčí radě, nechť to řekne. Mlčení považuji za 
souhlas.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou pan kol. Homola. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Nechci  unavovat,  ale  je  to  má  profesionální  deformace.  První  usnesení  zní  –  snížit 
základní kapitál ze 40 na 5, ale když společnost nevznikla, nemůžeme snižovat, musí to znít 
jinak:  založit  společnost,  jejíž  základní  kapitál  bude  5.  Nelze  snižovat,  když  společnost 
neexistuje. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Marku, prosím, přečti znovu usnesení, jak je definováno. 
 
P.  K u k r l e : 
 
ZMČ Praha 5 v bodu  
 
I.3. schvaluje znění stanov akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5 a. s. za 
předpokladu  úprav  ve  smyslu  snížení  základního  kapitálu  na  5  mil.  Kč  dle  bodu  4  tohoto 
usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
První věc, kvůli které jsem se hlásil – snižovat se nedá, když ještě nic nevzniklo.  
 
Druhá věc je, že by mě zajímalo, jakým způsobem se budou upravovat stanovy, kde se 
hovoří, že mají být akcie v hodnotě 2 milionů. Znamená to, že třetí se bude stříhat, nebo se to 
bude upravovat libovolně, jestli akcií bude 10, 15 nebo 20? To by mělo být přesně řečeno.  
65 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Frélich. 
 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Stále mi nebylo odpovězeno a podám protinávrh k hlasování návrhové komisi. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený kolego, diskuse byla ukončena, nevím, je-li možné podávat protinávrhy. Proto 
se ptám našeho právního oddělení.  
 
P.  H a v e l: 
 
Obávám se, že na protinávrh je trochu pozdě. Poradím se ale rychle s jednacím řádem.  
 
P.  F r é l i c h : 
 
Není to do diskuse, jen upozorňuji, že návrhová komise má k hlasování můj návrh.  
 
P.  H a v e l : 
 
V tom případě je to v pořádku, diskuse je bezpředmětná. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Měl jsem stejnou připomínku, s kterou vystoupil kol. Herold. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předpokládal  jsem,  že  za  15  minut  někdo  předělá  dvoumilionové  hodnoty,  které  tam 
jsou asi šestkrát, na nové číslo. Pokud se v usnesení upraví ze 40 na 5, stále není řečeno, jakou 
nominální hodnotu má jedna akcie. Je to tam v pěti nebo v šesti bodech. Prosím, aby to někdo 
upravil  a  předložil  nám finální  znění  stanov.  Nevím,  jak  máme  hlasovat o  stanovách,  kde  je 
napsáno, že nominální hodnota jedné akcie je 2 mil., a celková hodnota základního kapitálu je 
5 mil,, a akcií je dvacet. To nedává smysl.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Mám problém s tím, že pořadí bodů podle mne neběží správné. Byly tady protinávrhy, 
abychom  nejprve  schválili  záměr,  který  by  odblokoval  všechny  tyto  technikálie.  Mohli 
bychom poměrně rychle skončit, protože by se řada věcí dokončovala... 
 
(P. Zelený: Pane kolego, toto není technická.) 
 
Je  to  technická  v tom  smyslu,  že  je  to  k pořadí.  Nejprve  se  hlasuje  o  protinávrzích. 
Samozřejmě, že je možné doladit usnesení, ale je v něm řada chyb a je obtížné o tom hlasovat.  
 
P.  Z e l e n ý : 
66 
 

 
Vážený pane kolego, jste v závěrečném slovu pana předkládajícího, kdy on upřesňuje, 
o  čem  je  hlasováno.  Po dokončení  slova  předkládajícího  dostane  slovo  návrhový  výbor,  aby 
nám sdělil, kdy se o čem bude hlasovat. Je to jasně upraveno.  
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Za  klub  ODS  žádám  o  15minutovou  přestávku  na  to,  aby  si  koalice  mohla  opravdu 
připravit to, o čem chce hlasovat. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, za klub ODS může žádat o přestávku pouze předseda klubu. 
 
Prosím pana dr. Havla. 
 
P.  H a v e l : 
 
Pokud  to  není  předseda  klubu,  rozhodne  se  bez  rozpravy  hlasováním,  zda  přestávka 
bude poskytnuta, pokud to udělá předseda klubu, přestávka se poskytne.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou se hlásí kolegyně Vávrová. 
 
P.  V á v r o v á : 
 
Činím tak jako předsedkyně klubu a žádám o 20minutovou přestávku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Sejdeme se zde ve 20.45 hod.  
(Přestávka) 
 
Pokračujeme  v jednání  zastupitelstva.  Prosím  pana  předkladatele,  aby  dokončil  své 
závěrečné slovo a seznámil nás s tím, jaký je finální návrh k hlasování.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovolím si požádat zastupitelstvo, aby schválilo 
 
I.1. založení akciové společnosti – tento paragraf zůstává nezměněn, 
 
bod I.2. zůstává nezměněn, 
 
bod  I.3.  –  aby  zastupitelstvo  schválilo  znění  stanov  akciové  společnosti  Komunální 
služby MČ Praha 5 a. s., kdy došlo ke změně ve stanovách. Dovolím si to přečíst. 
 
V čl. 4, bod 1 se praví: základní kapitál společnosti činí 5 mil. Kč – slovy pět milionů 
korun českých, 
 
v čl. 5 – akcie společnosti: základní kapitál společnosti je rozvržen na 5 – slovy pět – 
kusů jmenovitých akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 mil. Kč, 
 
v čl.  5,  v bodu  2,  je  napsáno:  s každou  akcií  na  jméno  o  jmenovité  hodnotě  milion 
korun je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie společnosti činí 
společně 5 – slovy pět – hlasů.  
 
V čl. 6 – upisování akcií se říká, že jediným zakladatelem společnosti je Městská část 
Praha 5, se sídlem atd., PSČ, IČO, který upisuje 5 – slovy pět – kmenových akcií znějících na 
jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 mil. Kč – slovy jeden milion korun českých.  
 
V čl. 17, v bodu 1, se říká: k jedné akcii o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč – slovy jeden 
milion korun českých – se vztahuje jeden hlas. 
 
Toto  jsou  změny  stanov.  V ostatních  bodech  se  mění  pouze  v bodu  1.4,  kdy  výše 
základního kapitálu je změněna ze 40 mil. na 5 mil. Kč, totéž v bodu 1.5 a v bodu 1.6 se tato 
částka mění dvakrát.  
67 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zároveň je doplněna personální volba do bodu 4 a současný bod 4 se stává bodem 5.  
 
Předpokládám, že skončilo závěrečné slovo hlasovatelným návrhem. 
 
Po  závěrečném  slovu  mám  zde  přihlášku  občana  k tomuto  bodu.  Prosím  pana  Mgr. 
Lukáše Budína o příspěvek. Vidím, že již není přítomen. 
 
S technickou se hlásí kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Aby to bylo zcela precizní, mělo by to být: mění znění stanov dle přílohy č. 2. Jinak to 
jsou stanovy, které jsou v luftě.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Ztotožňuje  se  předkladatel?  Ano.  Děkuji  za  doplnění.  V tomto  okamžiku  máme  za 
sebou kompletní rozpravu. Prosím návrhový výbor. 
 
Byl  jsem  informován,  že  nejprve  se  bude  hlasovat  o  všech  pozměňovacích  návrzích, 
pak o vzniku akciové společnosti a teprve následně o jmenování členů dozorčí rady.  
 
Prosím návrhový výbor, aby přistoupil k hlasování. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, hlasujeme o způsobu volby, 
který byl původně navržen panem kol. Kukrlem na začátku – že budeme hlasovat aklamací o 
těchto  návrzích.  Následně  hlasujeme  o  protinávrzích  atd.  V tuto  chvíli  hlasujeme  o  způsobu 
hlasování volby – je to personálie – aklamací.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Hlasujeme o návrhu pana předkladatele, aby se volilo aklamací. Dávám hlasovat. Pro 
20, proti 9, zdrželo se 6, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že se bude jednat o 
standardní tajnou volbu. Prosím odbor servisních služeb, aby připravil tajnou volbu.  
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto  chvíli  hlasujeme  o  protinávrzích,  které  eviduje  návrhový  výbor.  Hlasujeme  o 
návrhu pana kol. Frélicha, který zní takto:  
 
Na  začátek  bodu  3  dát  toto:  jmenování  a  odvolání  členů  představenstva  přísluší  dle 
stanov valné hromadě, nikoli dozorčí radě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane kol. Frélichu, je to tak?  
 
P.  F r é l i c h : 
 
Je to tak. Podle zákona to přísluší valné hromadě, nikoli že to rozhoduje dozorčí rada. 
Přenést kompetenci z dozorčí rady na valnou hromadu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat o protinávrhu. Pro 18, proti 6, zdrželo se 10, nehlasovalo 9. Usnesení 
nebylo přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o protinávrhu pana kol. Klímy, který má dva body. Zní takto: 
68 
 

 
Doplnit  do  bodu  1.1.  před  slovo  „schvaluje  založení“  schvaluje  záměr  založení 
akciové společnosti.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  tomto  protinávrhu.  Pro  9,  proti  5,  zdrželo  se  11,  nehlasovalo  18. 
Návrh nebyl přijat. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Další bod protinávrhu pana kol. Klímy zní: 
 
Hlasovat po bodech ve schvalovací části bodu I, což znamená bod I.1, I.2, I.3 až bod 
I.10 před částí II.-zmocňuje. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  o  tomto  protinávrhu  hlasovat.  Pro  15,  proti  2,  zdrželo  se  14, 
nehlasovalo 12. Usnesení nebylo přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Dále  máme  protinávrh  paní  kol.  Hradílkové,  který  zní  takto:  hlasovat  o  členech 
dozorčí rady jednotlivě. 
 
Dovoluji  si  říci,  že  jestliže  budeme  hlasovat  tajně,  je  tento  návrh  paní  kolegyně  již 
nehlasovatelný. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zeptám se právního oddělení, je-li tomu tak. 
 
(P. Havel: Je to nehlasovatelné.) 
 
Prosím návrhový výbor, aby přistoupil k dalšímu návrhu. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Další  byl  návrh  pana  kol.  Macka,  který  byl  ale  stažen,  protože  se  s ním  předkladatel 
ztotožnil. 
 
V tuto  chvíli  hlasujeme  o  návrhu,  který  přednesl  kol.  Kukrle,  kromě  bodu  IV,  což  je 
volba dozorčí rady. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám v tomto okamžiku hlasovat o návrhu pana předkladatele vyjma bodu IV, což je 
jmenování  členů  dozorčí  rady.  Pro  23,  proti  14,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Předávám slovo předsedovi volební komise, aby nás provedl volbou dozorčí rady. 
 
P.  P a v e l : 
 
Přečetl  bych  navrhované  členy  dozorčí  rady:  Miroslav  Mrštík,  Marek  Kukrle,  Vlasta 
Váchová, Diana Bubníková, Naděžda Kratochvílová, Jaroslav Nedvěd, Richard Kopáček. 
 
Bylo řečeno, že navrhovaní členové dozorčí rady s nominací souhlasí. Požádal bych o 
15minutovou  pauzu  pro  přípravu  volby.  Zvolený  bude  ten,  kdo  získá  nadpoloviční  většinu 
hlasů.  
 
P.  Z e l e n ý : 
69 
 

 
Dámy a pánové, na základě návrhu přerušuji v tomto okamžiku jednání zastupitelstva 
do 21.20 hod.  
 
P.  H a v e l : 
 
Omlouvám  se,  mám  ještě  jednu  technickou.  Abychom  naplnili  literu  volebního  řádu, 
chci se zeptat, zda jsou nějací protikandidáti? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Ruším  v tomto  okamžiku  přerušení  a  vracím  slovo  předsedovi  volebního  výboru. 
Prosím pana předsedu volebního výboru, aby zopakoval svůj podnět. 
 
P.  H a v e l : 
 
Existují další nominanti za člena dozorčí rady?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nevidím žádný návrh na člena dozorčí rady. Prosím, pane předsedo. 
 
P.  H a v e l : 
 
Tím vás požádám o 15minutovou přestávku pro přípravu voleb. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dámy a pánové, sejdeme se zde ve 21.20 hod. 
(Přestávka) 
 
Budeme pokračovat v hlasování k bodu 30/25. Prosím předsedu volebního výboru. 
 
P.  P a v e l : 
 
Dovolte,  abych  vás  provedl  volbou  členů  dozorčí  rady,  konkrétně  o  bodu  IV.1,  kdy 
ZMČ volí dozorčí radu a. s. Komunální služby MČ Praha 5 a. s. provedu vás tajnou volbou, 
která  je  standardní.  Kol.  Váchová  vám  dá  proti  podpisu  hlasovací  lístek.  Je  pouze  jeden  ke 
všem navrhovaným členům dozorčí rady. U každého jména je uvedeno ano – ne. Správné je 
kroužkování.  Svou  volbu  vyjádříte  pokud  souhlasíte  zakroužkováním  „ano“,  pokud 
nesouhlasíte zakroužkováním „ne“. Jakkoli jinak upravený volební lístek se stává neplatným. 
 
Hlasovací lístek budete vhazovat do volební urny, která je v šatně.  
 
Máte dotazy k dnešní volbě? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Vejmelka. 
 
P.  V e j m e l k a : 
 
Domnívám se, že jestliže Ing. Váchová kandiduje, neměla by se podílet na volbě.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o právní stanovisko. 
 
 
P.  H a v e l : 
 
Racionálně by byla paní Ing. Váchová z volebního procesu vyloučena. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Může volební výbor fungovat ve stávajícím složení?  
70 
 

 
P.  P a v e l : 
 
Dostáváme  se  trochu  do  úzkých,  protože  kolega  Roman  Sedlák,  který  je  členem 
volebního  výboru,  prý  odešel.  Pokud  kol.  Váchová  nemůže,  jsme  tady  dva.  Volební  lístky 
vydám já, kolega vás odškrtne v šatně. Je to bez problémů. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Táži se právníků, zda není problém s takto sestaveným volebním výborem? 
 
P.  H a v e l : 
 
Není problém.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji, zaznělo to jasně. Předávám slovo předsedovi volebního výboru.  
 
P.  P a v e l : 
 
Dámy a pánové, u stolku vám vydám volební lístky. Tím zahajuji volbu.  
 
Protože volební tým  čítá pouze dva členy, prosím o 20 minut pauzy. Setkáme se zde 
ve 22.05 hod. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Na návrh předsedy volebního výboru přerušuji jednání zastupitelstva do 22.05 hod. 
(Volby) 
 
Budeme pokračovat bodem 25. Prosím předsedu volebního výboru, aby se ujal slova. 
 
P.  P a v e l : 
 
Omlouvám  se,  že  to  tak  dlouho  trvalo,  byli  jsme  jen  dva,  jeden  z koalice  a  jeden 
z opozice, takže by nemělo dojít k žádným pochybnostem. 
 
K bodu 25, IV.1. Při volbě členů dozorčí rady akciové společnosti Komunální služby 
MČ  Praha  5  a.  s.  bylo  vydáno  33  volebních  lístků,m  odevzdáno  bylo  33  volebních  lístků, 
z toho paní dr. Naděžda  Kratochvílová: pro 23, proti 7, nehlasovali 3.  Byla zvolena členkou 
dozorčí rady akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5. 
 
Ing. Vlasta Váchová: pro 20, proti 10, nehlasovali 3. Nebyla zvolena. 
 
Mgr. Diana Bubníková: pro 19, proti 10, nehlasovali 4. Nebyla zvolena.  
 
Bc. Miroslav Mrštík: pro 19, proti 10, nehlasovali 4. Nebyl zvolen. 
 
Marek Kukrle: pro 21, proti 9, nehlasovali 3. Nebyl zvolen.  
 
Jaroslav Nedvěd: pro 19, proti 9, nehlasovalo 5. Nebyl zvolen. 
 
Ing. Richard Kopáček: pro 21, proti 8, nehlasovali 4. Nebyl zvolen.  
 
Jediným zvoleným členem do dozorčí rady akciové společnosti Komunální služby MČ 
Praha 5 a. s. byla dr. Naděžda Kratochvílová. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  panu  předsedovi  volebního  výboru.  .  Táží  se  pana  dr.  Havla,  zda  můžeme 
navrhnout nové kandidáty a pokračovat ve volbě dozorčí rady? 
 
P.  H a v e l : 
 
Jednací řád to neupravuje, předpokládám nějaký procedurální návrh, zda pokračovat či 
nikoli, aby se samo zastupitelstvo rozhodlo.  
 
P.  Z e l e n ý : 
71 
 

 
Děkuji za tuto informaci. S technickou se hlásí pan kol. Nedvěd. 
 
P.  N e d v ě d : 
 
Prosím o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S přihlédnutím k vážnosti situace si dovolím přestávku stanovit na 10 minut. Sejdeme 
se zde ve 22.10 hod. 
 
Prosím členy koalice, zda bychom se mohli na chviličku setkat. 
(Přestávka) 
 
 
Před  přerušením  byl  projednáván  bod  30/25  a  byl  vyhlášen  výsledek  předsedou 
volebního  výboru.  Bylo  konstatováno,  že  paní  Naděžda  Kratochvílová  byla  jmenována 
členkou rady, u ostatních nebyla potřebná většina. 
 
Procedurální návrh k tomu nevidím. V tomto okamžiku je usnesení jasné, v bodu 4. je 
pouze paní doktorka, která byla zvolena zastupitelstvem. 
 
Dalším bodem je projekt revitalizace památkové zóny osada Buďánka.  
 
Vážení  kolegové,  dovoluji  si  předložit  návrh,  jak  jsem  slíbil  na  minulém 
zastupitelstva,  o  dalším  osudu  lokality  Buďánka.  Byla  ustavena  pracovní  skupina,  která 
připravila  vizi,  jak  by  měla  Buďánka  v budoucnosti  být,  aby  se  stala  klidovou  zónou,  která 
bude  vhodná  pro  kulturní  vyžití  občanů  v této  lokalitě.  Zároveň  byly  zpracovány  základní 
architektonické  úvahy,  jak  by  to  tam  mohlo  vypadat  a  rozpracovány  některé  prvotní  teze. 
Protože předsedou této pracovní skupiny byl pan kol. Homola, dovolím si ho požádat, aby se 
ujal  velké  části  úvodního  slova  za  mne,  protože  náš  systém  neumožňuje  mít  dva 
předkladatele. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Děkuji za slovo. Máte před sebou projekt Buďánka pro Prahu. Tento projekt vznikl v 
posledních  6  týdnech  –  od  začátku  prosince  do  dnešního  dne.  Projekt  byl  zpracován  za 
značného úsilí zejména zástupců partnerského občanského sdružení, které vzniklo historicky 
již v r. 2006, v době, kdy se uzavíraly smlouvy se společností Geosan Alfa. Toto sdružení se 
celou dobu snažilo o záchranu této kulturní památky, resp. památkové osady Buďánka. 
 
To,  co  je  před  vámi,  je  záměr.  Nemáme  před  sebou  rozhodování,  že  dnes  tady  něco 
zakládáme,  vytváříme,  je  to  projekt,  na  základě  tam  uvedených  etap  budou  postupně 
zastupitelstvu předkládány další návrhy, jak v této věci dál postupovat.  
 
Pan starosta řekl, že byly zpracovány primárně první studie. Částečný výsledek studie 
vidíte  před  sebou  na  stole.  Je  to  model  širšího  území,  v jehož  středu  je  památkově  chráněná 
zóna  Buďánka.  Padla  spousta  dotazů,  co  je  dnes  předmětem  ochrany.  Předmětem  ochrany 
památkové zóny je zejména urbanistická stopa, cesty, schodiště, opěrné zdi, torza zhruba čtyř 
domů,  které  jsou  zachranitelné.  To  jsou  domky  vyznačené  na  modelu  žlutě.  Jsou  to  domky, 
které jsou dnes ve vlastnictví soukromých majitelů – to jsou tři domy zobrazené bíle. Dále to 
jsou  původní  objemy  nedochovaných  budov  a  zeleň,  která  tam  je.  Celé  území  požívá 
památkové ochrany. 
 
Velkou část dnešního zastupitelstva byla přítomna zástupkyně odboru památkové péče 
Magistrátu.  Vzhledem  k tomu,  že  jsme  se  k tomuto  bodu  dostali  až  po  takové  době,  nebyla 
zde schopna setrvat. Byla připravena k věci vystoupit. 
 
Pracovní skupina byla posléze rozšířena o některé odborníky. Domnívám se, že v tuto 
chvíli by skupina měla dopracovat studii tak, aby se zreálnila do konkrétní podoby a posléze 
aby  došlo  k tomu,  že  bude  ustavena  instituce,  jak  je  navrhováno  v projektu,  která  by  se  o 
celou lokalitu starala.  
72 
 

 
Otázky  zodpovíme,  případně  …,  který  spolupracoval  na  tvorbě  studie  projektu, 
spolupracoval  s architekty  z architektonické  kanceláře,  která  zpracovává  podkladové 
materiály.  
 
Další  fáze  by  měla  být  taková,  že  předpokládáme,  že  někdy  v polovině  února 
uspořádáme veřejnou prezentaci projektu zastupitelům, ale zejména občanům. Tuto prezentaci 
bychom  chtěli  udělat  zde  v tomto  sále,  i  s odborníky,  kteří  se  na  tom  podílejí.  Z diskuse 
nepochybně  vyplynou  náměty  pro  budoucnost  Buďánek  jako  možného  budoucího  kulturně 
společenského  centra  městské  části  s tím,  že  by  měla  následovat  příprava  případně  nadační 
společnosti tak, aby se o projekt společnost nadále starala. Mám osobní zkušenosti s Muzeem 
Kampa, kde jsem působil v orgánech téměř od jeho vzniku. Je to dobrá představa o tom, jak 
může  dobře  s municipalitou  a  s dalšími  partnery  fungovat  obdobná  instituce.  Myslím  si,  že 
tento model se dá použít pro budoucnost této lokality. 
 
V projektu je popsán i návrh budoucího financování. Představa je taková, že městská 
část  by  se  podílela  na  základních  pracích,  zejména  v oblasti  vybudování  infrastruktury  tak, 
aby  se  dalo  stavět  a  následně  mohlo  dojít  k obnově  torz  domů.  Dnes  je  zrekonstruovatelný 
jeden, další tři by podléhaly zásadnější rekonstrukci. Pro případný rozvoj, ev. dostavbu zbytku  
je tam projekt popsán. Úvaha je o tom, že v rámci realizace projektu by partnerské organizace 
nebo  donátorské  instituce  spolufinancovaly  dostavbu  jednotlivých  domečků  tak,  aby  se 
dotvořila  památková  zóna  minimálně  do  historických  objemů.  Pamatuji  se,  když  jsme  tam 
hráli hru na schovávanou v 70. letech, tak to aspoň přiblížit těm letům, kdy tato oblast žila.  
 
Jsem  připraven  odpovědět  na  dotazy.  Je  tady  …  jako  zástupce  občanského  sdružení, 
které se na tom podílelo a je připraven odpovědět, pokud se nebude chtít zapojit do diskuse. 
Předpokládáme,  že  nepůjde  jen  o  jednu  diskusi  s občany,  bude  se  na  tom  spolupracovat 
s dalšími třemi občanskými sdruženími, která se zajímají o osadu Buďánek, ale i s obyvateli, 
kteří tam bydlí. Ti jsou primárně zváni na veřejnou prezentaci a na diskusi, aby se vymezil i 
předmět činnosti, co by se tam mělo dál provozovat. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  doplněné  mého  úvodního  slova.  Dovolil  bych  si  navrhnout  procedurální 
volbu,  aby  mohl  vystoupit  v rámci  rozpravy  pan  …  z občanského  sdružení  Odborníci  a 
občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli hlasujeme o to, aby mohl vystoupit občan pan …. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdržel se 0, nehlasovali 4. Usnesení bylo přijato, pan 
Martin Dvořák může vystoupit v rámci rozpravy. Protože se nemá kde přihlásit, prosím, aby 
zvedl ruku, když se bude hlásit do rozpravy. 
 
S technickou pan kol. Herold. 
 
 
P.  H e r o l d : 
 
Hlasoval jsem pro. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o opravu zápisu. 
 
Pan kol. Škaloud je prvním přihlášeným do rozpravy. 
 
P.  Š k a l o u d : 
73 
 

 
U kol. Homoly jsem si prověřil, že nejde o schválení nadace, i když by se o tom dalo 
usuzovat. Na jedné straně se schvaluje projekt Buďánka a že zřídíme nadaci. Zřízení nadace 
by  mělo  být  rovnou  v titulku.  Toto  není  zřízení  nadace,  jedná  se  o  záměr  to  nějak  vylepšit, 
informovat apod. 
 
V usnesení  je,  že  zastupitelstvo  schvaluje  projekt  Buďánka,  který  je  v příloze. 
V projektu je v úvodu napsáno, že nečinností tehdejšího vedení MČ Praha 5 a poté i cílenými 
akcemi ze strany radnice došlo k prudkému zhoršení stavu většiny domů. 
 
Mám  pocit,  že  touto  cílenou  akcí  mají  předkladatelé  na  mysli  stržení  některých 
objektů, které nazývají „pod ochranou bezpečnosti“. Ať už byla záminka nebo realita, bylo to 
vzhledem k bezpečnosti.  
 
K  nečinnosti  bych  se  rád  vyjádřil,  pak  se  vyjádřím  k tomuto  projektu.  Základním 
problémem,  proč  nebyla  osada  Buďánka  revitalizována,  byla  nereálná  vize  zastupitelů  v r. 
1991.  Spočívala v tom, že poté, co budou pozemky v této oblasti svěřeny městské části, bude 
možné  z našich  prostředků  tuto  oblast  revitalizovat.  Ke  svěření  došlo  až  v r.  1996,  poté,  co 
byly v 80. letech vyklizeny. Tato vize se ukázala mylnou z důvodu velké finanční náročnosti. 
Kolem r. 2000 se náklady pohybovaly v úrovni 300 mil. Kč.  
 
I  kdybychom  odhlédli  zcela  od  objektů,  o  nichž  je  občas  sdělováno,  že  jsme  o  ně 
nepečovali,  i  kdybychom  o  ně  pečovali  dál,  jen  obnova  infrastruktury  byla  v  té  době 
odhadována  na  50  mil.  Kč.  To  městská  část  odmítla  do  toho  vložit,  protože  to  byla  značná 
část jejího rozpočtu. Rozpočty nebyly tak velké jsou v současné době.  
 
Důvody finanční náročnosti spočívaly jak v požadavcích památkářů, tak vzhledem ke 
stavu  objektů.  Stanoviska  památkářů  byla  taková,  že  objekty  měly  být  zachovány  jak 
v objemech,  tak  v původních  materiálech.  Mezi  souvisejícími  investicemi  do  infrastruktury 
byla  také  potřeba  zatrubnění  motolského  potoka,  oprava  kanalizace,  rozvodů  elektřiny  atd. 
V tomto novém projektu už není zatrubnění, ale otevření potoka, zřejmě proto, že jsou nějaké 
programy, které dávají dotace na potoky.  
 
Městská  část  vždycky  měla  nějakou  vůli  finančně  přispět  na  rekonstrukci,  ale 
rekonstrukce  v režii  městské  části  se  ukázala,  že  je  nad  její  možnosti.  I  přes  opakované 
ujišťování  ze  strany  hl.  m.  Prahy  o  finanční  pomoci  a  několika  primátorů  –  pamatuji  se  na 
primátora  Kasla  –  k této  pomoci  nedošlo.  Zapojení  kapitálových  firem,  které  by  mohly  na 
území  uskutečnit  nějaké  paralelní  projekt,  kde  by  byla  nějaká  návratnost,  se  také  neukázalo 
jako reálné, i přes výběrová řízení – poslední Geosan.  
 
Městská část nebyla nečinná, rozhodně ne v době, kdy jsem byl v radě, ale opakovaně 
vyjednávala  neúspěšně  s památkáři  a  vypisovala  výběrová  řízení,  kde  se  hlásily  některé 
subjekty, ale poté odstupovaly. 
 
Pokud jde o tento záměr, domnívám se, že v současné době za jistých předpokladů je 
možný. Předpoklady jsou třeba, že cena za infrastrukturu bude uvedených 30 mil. Kč. Možná 
by v další fázi stálo za to tyto náklady upřesnit. Když to bude 50 mil., bude to složitější.  
 
Pokud  se  rekonstrukce  objektů  omezí  jen  na  menší  část  lokality  v první  fázi,  bude  to 
také  prospěšné,  pokud  památkáři  sníží  své  požadavky  nebo  pokud  by  městská  část  přispěla, 
mohl by se projekt oživit a objekty by tam mohly vzniknout.  
 
Pokud  to  není  schválení  nadace,  není  to  žádný  problém.  Domnívám  se,  že  odsvěření 
hl. m. Praze by bylo jedním z řešení. 
 
Mám  několik  dotazů.  Pokud  nebude  předkladatel  znát  odpovědi,  berte  to  jako  návrh, 
co by měl projekt ještě upřesnit. 
 
V projektu jsou napsány jednotlivé plánované činnosti. Kromě odtrubnění na druhém 
místě je zklidnění dopravní situace v okolí. Zajímalo by mě, co chcete zklidňovat? Je tam jen 
Plzeňská a ulice Nad Zámečnicí.  
 
V projektu je 43 mil. pro první fázi. Nechá se to zoponovat nějakou odbornou firmou?  
74 
 

 
Dále je 500 tisíc jako nadační jmění. Předpokládám, že to dá městská část. Mělo by to 
tam být také popsáno. 
 
Jaký je uvažován další příspěvek městské části pro první fázi? Bude to celých 43 mil., 
nebo snížený o příspěvek cca 5 mil. od nějaké firmy? 
 
 
V dalších  etapách  se  v projektu  hovoří  o  tom,  že  ve  spolupráci  s městskou  částí  se 
připraví  projekt  financování  a  revitalizace  celé  památkové  zóny.  Zajímalo  by  mě,  jaké 
odhadujete náklady na celou památkovou zónu? A opět posouzení nějakých oponentů.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Beru to tak, že jako senátor si bereš třetí příspěvek.  
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Děkuji, v podstatě jsem skončil.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Jsem  rád,  že  toto  téma  dnes  probíráme.  Mám  několik  výhrad  jak  k projektu,  tak 
k doprovodným  usnesením  ohledně  personálií  a  neviditelné  nadace.  Myslím  si,  že  je  to 
inklusivní,  jestliže  schvalujeme  projekt,  a  schvalujeme  záměr  nadace.  Je  otázka,  je-li  to 
nezbytná forma pro další vývoj revitalizace. 
 
Chci  se  zastavit  u  problému,  který  souvisí  s usneseními  rady,  o  kterých  jsme  byli 
informováni – zformulování pracovní skupiny, která obsahuje asi čtyři úředníky – pana Aleše 
Temla,  Helenu  Brůhovou,  pana  arch.  Mareše,  paní  arch.  Lacinovou,  paní  Olgu  Menclovou, 
pana  Jakuba  Železného,  paní  Veroniku  Palečkovou  a  pana  Martina  Dvořáka,  který  nás  dnes 
seznámí s věcmi, které nejsou z memoranda a z projektu čitelné.  
 
U projektu se nemluví o tom, že nám dala ČSOB 5 mil. Kč a že to jsou peníze, které 
jsou  vázány  ve  specializovaném  fondu  pro  využití.  Jsou  částky,  které  se  dají  použít  pro 
procedurální účely, jako je založení nadace apod.  
 
Chci upozornit na to, co mě velmi mrzelo. Dne 19. 12. minulého roku jsem se musel 
dožadovat,  abych  se  dozvěděl,  kdo  připravoval  některé  podklady,  které  jsme  dnes  nedostali. 
Byly  vypracovány  tři  studie.  Rada  alokovala  600  tisíc  na  to,  aby  se  vypracovaly  studie  pro 
revitalizaci.  Firma  Projekty  Architekti  vytvořila  základní  plán  obnovy  za  14  tisíc.  Sajská 
provedla vizualizaci Buďánek za 96 tisíc  a Petr  Štoncl provedl stavebně  historický průzkum 
Buďánek.  Byl  bych  šťastný,  kdyby  součástí  závěrů  z tohoto  bodu  bylo,  že  tyto  studie,  které 
jsem marně žádal, a pak jsem zjistil, kdo byl řešitelem, byly zveřejněny. Je to starý evergreen, 
který  se  opakuje.  Je  to  zásadní  věc.  Jestli  má  působit  projekt  Buďánka  důvěryhodně,  je 
potřeba  vidět,  jak  jsou  vynakládány  peníze.  V tomto  momentu  to  byly  peníze  rady. 
Předpokládám,  že  Projekty  Architekti  je  výborná  kancelář,  nebojím  se  toho,  že  by  to  byly 
neefektivně  vynaložené  peníze,  ale  chtěl  bych  vědět  výsledek.  V usnesení  by  mělo  být,  že 
zastupitelstvo  ukládá  radě  zveřejnit.  Když  kol.  Homola,  který  vede  skupinu,  chce  udělat 
kulatý  stůl,  bylo  by  to  dobré  v předstihu  před  kulatým  stolem.  Myslím,  že  jsme  navrhovali 
15.2. Dalo by se to zvládnout. 
 
Druhá  věc  je  rozšíření  pracovní  skupiny  o  arch.  Namyslova,  Mgr.  Vinařovou,  arch. 
Sommera, arch. Kasla, dr. Hakenovou a dr. Homolu, což má logiku. Jsou tam zastoupeni dva 
zastupitelé.  Navrhujeme,  aby  poradní  skupina  byla  vůlí  zastupitelstva  rozšířena  ještě  o  Mgr. 
Hradílkovou. Byl bych rád, kdybyste tento návrh podpořili. Myslím, že si Terezie zasloužila 
společně  s paní  Palečkovou  a  panem  Dvořákem  před  lety  o  záchranu  této  lokality.  Nechci 
75 
 

vyprávět  jako  kol.  Škaloud  dlouhý  příběh,  než  jsme  se  dostali  do  dnešního  bodu.  Chceme 
zachovat torzo, které bude připomínat kompozici památkové zóny.  
 
Toto  je  hlavní  doplnění  –  zveřejnění  studií,  které  jsou  již  hotové.  Bylo  by  dobré, 
kdybychom  ke  konci  února  viděli  její  složení  a  fungování.  Myslím,  že  je  tam  ještě  jedno 
jména  partnerky  z Konta  Bariéry,  alias  Charty  77,  odbornice  na  sociální  projekt  pro 
handicapované,  což  je  asi  téma  bezbariérových  přístupů  do  objektů.  Myslím  si,  že  do  této 
skupiny patří a nikde není zmíněna.  
 
Jsem  velmi  rád,  že  se  věc  dala  do  pohybu.  Kulatý  stůl  je  samozřejmě  velmi  dobrý 
nápad. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Než  předám  slovo  kolegyni  Hradílkové,  chtěl  bych  se  vážně  ujistit,  že  jeden 
z vašich návrhů je hlasovatelný z důvodu střetu zájmu. Domnívám se, že jedna z nemovitostí 
patří do rodiny kol. Hradílkové. Aby byla v pracovní skupině, která má nezávisle rozhodovat 
o  tom,  jak  se  to  tam  bude  vyvíjet,  osoba,  která  tam  má  vlastnické  vztahy  nebo  její  blízké 
osoby, považuji za velmi nešťastné.  
 
Paní kolegyně Hradílková. 
 
P.  H r a d í l k o v á : 
 
Čekala jsem to, pane starosto. Žádný střet zájmů v tom nevidím, vidím v tom naopak 
synergii zájmů. Jsem člověk, který se zasloužil o to, že Buďánka byly vyhlášeny památkovou 
zónou. To je jedna věc. 
 
Druhá  věc.  Je  tam  jediný  dům,  který  je  soukromý,  který  nespadal  pod  nešťastnou 
správu MČ Praha 5. Mám velký zájem o to, aby Buďánka ožila. Nevidím v tom žádný střet.  
 
Vaše  invektivy,  které  se  týkají  poukazování  na  střet  zájmů  –  nevím,  jaký  by  to  mohl 
být střet – jsou navíc nemístné tím, že v příbuzenském vztahu s majitelem nejsem. 
 
Zajímalo by mě, jestli celá pracovní skupina prošla takovou lustrací, jestli někdo není 
v příbuzenském vztahu s majitelem některého z pozemků, což si myslím, že ano.  
 
Čekala  jsem,  že  s tím  začnete.  Byla  jsem  ráda,  když  jste  svůj  úvod  k založení 
společnosti tím uvedl. Také máte soukromou bytovou situaci se svými zkušenostmi a také to 
nepovažuji za střet zájmů. Budu mluvit osobně, protože mám k této oblasti velký osobní vztah 
a nevidím na tom nic špatného. Zažila jsem tam všechno. Myslím, že tady není nikdo, kdo by 
věděl  o  Buďánkách  více  než  já,  se  vší  úctou  ke  všem,  kteří  tady  jsou.  Proto  vám  chci  říci 
několik  zneklidnění  k tomu,  jak  vznikla  pracovní  skupina,  zneklidnění  nad  tím,  že  konečně 
Geosan ztratil moc nad objektem a také z toho, že se s tím začne něco dělat.  
 
V tom  bych  s předřečníkem  panem  Škaloudem  nesouhlasila,  že  by  městská  část 
nekonala  a  nestarala  se.  I  v jeho  historických  exkursech  bylo  několik  zásadních  vad  a  chyb, 
ale  to  si  můžeme  nechat  na  kuloární  jednání.  Např.  v r.  1992,  kdy  jsem  tam  ještě  se  svými 
dětmi bydlela, byly všechny domy v dobrém stavu a nebyl by problém s tím něco udělat. V té 
době to ještě bylo pod správou Magistrátu.  
 
Ke poznámkám, které provázely to, co se chystá, co s Buďánkami bude a co se mi na 
tom  nelíbí.  Jeden  je  nedostatek  participace,  jak  vznikla  pracovní  skupina,  která  byla 
najmenovaná  panem  starostou  bez  možnosti  jak  zastupitelů,  tak  občanů  to  ovlivnit,  aby  tam 
byli lidé, kteří oblasti rozumí. To je zarážející. 
 
Druhá věc je, jak se pan starosta lekl toho, když pan Klíma mluvil o možnosti, že by 
přišla památková zóna Buďánka pod správu hl. m. Prahy – vypadal pobouřeně. Byli jsme zase 
pobuřováni  dlouho  tím,  že  radnice  Prahy  5  nechala  památku  chátrat  a  nestarala  se  o  to  jako 
řádný hospodář.  
 
Třetí  věc.  Pochybnosti  vzbuzuje  to,  že  se  chystá  velký  projekt,  ve  kterém  jsou  velké 
peníze,  a  jde  o  to,  aby  se  občané  dočkali  nějaké  správy  oblasti,  která  je  v příšerném  stavu. 
76 
 

Trochu  mě  na  tom  zaráží  to,  že  se  chystají  tak  obrovské  investice,  a  přitom  o  to,  aby  tam 
někdo  zabezpečil  přístup  k objektu,  který  je  soukromý  a  kde  objekty,  které  jsou  ve  správě 
města  Prahy,  ohrožují  zdraví  lidí,  kteří  tam  bydlí,  což  by  byla  investice  v řádu  75  tisíc,  o  to 
obyvatelé  Buďánek  včetně  pana  Dvořáka  a  paní  Palečkové  žádali  od  září  loňského  roku,  a 
dosud to není. 
 
Poslední věc se týká memoradna. Říkat, že je jediným partnerem v přípravě sdružení, 
se  kterým  bylo  sepsáno  memorandum,  které  jste  nám  předložili  v podobě,  kdy  tam  o 
občanském  sdružení  není  nic  uvedeno,  ani  kdo  je  jeho  členem  nebo  předsedou,  se  mi  také 
nelíbí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážená  paní  kolegyně,  nedá  mi  na  to  nezareagovat.  Začnu  od  konce.  Do  pracovní 
skupiny  jsem  pozval  všechny,  o  kterých  jsem  věděl,  že  poslední  dva  roky  se  snaží  aktivně 
řešit situaci, nikoli rozbíjet. To za prvé. 
 
Za  druhé.  Jestli  tímto  apelujete  na  to,  že  občanské  sdružení  vaší  dcery  by  mělo  být 
dalším účastníkem, nemyslím si to. Řekla jste, že nejste podjatá, ale bod před tím tady říkáte, 
že městská část by měla investovat do toho, aby byl zajištěn průchod k soukromé nemovitosti, 
která  má  zapsaného  jako  vlastníka  pana  Hradílka.  Nemyslím  si,  že  je  to  pouhá  shoda  jmen. 
Nevím,  jak  na  to  reagovat.  Beru  to  jako  vystoupení  člověka,  který  je  v tom  osobně  přímo 
zainteresován.  
 
Pan kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Musím také zareagovat, protože se mi zdá, že vaše pojetí participace a pozvání občanů 
na  rozhodování  je  podivná.  Rozhodujeme  o  určitém  území  a  vy  prohlásíte,  že  člověk,  který 
bydlí na tomto území, je podujatý. Pokud tak budete postupovat v jiných případech, je to dost 
zvláštní představa toho, jak budeme zvát občany, aby nám pomáhali s rozhodováním.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan  kolega  Homola  chce  vystoupit  s příspěvkem,  nebo  se  závěrečnou  řečí? 
S příspěvkem. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Měl jsem zato, že pracovní skupina je od toho, aby pracovala a ne aby řečnila. Proto 
vám  také  projekt  předkládáme.  Myslím,  že  diskuse  o  programu,  o  tom,  co  by  se  tam  mělo 
realizovat, to je to, co chceme diskutovat s občany. Myslím, že to by mělo být představeno na 
veřejné prezentaci zde na začátku druhé poloviny února. Pan Velek mi už určil nějaký termín, 
rád to dělá, nevím, jestli to bude 15, 16. nebo 18. února, dovolím si to dohodnout. Zadal jsem 
přípravu  tohoto  termínu  a  předpokládám,  že  příští  týden  to  bude  zveřejněno  na  stránkách 
městské  části,  v rámci  prezentace  budou  představeny  studie,  budou  tam  jednotliví 
zpracovatelé  podkladů.  Nic  se  netají,  právě  k tomu  se  chce  spustit  diskuse.  Nedovedu  si 
představit,  že  bychom  nesdělili  výsledky  práce.  Jsou  vítáni  občané,  všichni  zastupitelé, 
pracovníci úřadu i ti, kteří se o to zajímají z celé Prahy. Tolik k veřejné diskusi.  
 
K některým záležitostem by mohl vystoupit pan …. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou vidím pana kolegu Zapletala. Dám mu slovo. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
77 
 

 
Upozorňuji na to, že mi připadá usnesení, jak je formulováno, poněkud nešťastné nebo 
špatné. V bodu II.1.1. je povinnost starosty Ing. Zeleného informovat ZMČ o dalším průběhu 
projektu s termínem 30. 11. 2014.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dovolím  si  zareagovat.  Předpokládám,  že  buď  na  březnovém  nebo  na  červnovém 
zastupitelstvu budu dávat už dopracovaný materiál. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
V tom případě by to mělo být upraveno. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nemám problém s termínem 30. 6.  
 
Pan …. 
 
P.  … k : 
 
Děkuji za slovo, budu také stručný, protože je téměř 23.15 hodin. 
 
První je odpověď panu Škaloudovi, říkali jsme si to nad modelem. Řeknu to veřejně. 
V tuto  chvíli  památková  ochrana  se  netýká  jednotlivých  objektů,  ale  urbanistické  stopy  a 
celku,  který  tam  dnes  zůstal.  Jsou  to  čtyři  torza,  která  jsou  vyznačena  na  modelu.  Proto  je 
situace  v tomto  aspektu  pro  nás  jednodušší  a  snad  i  levnější.  Máme  možnost,  že  nemusíme 
postupovat  en  bloc  celou  zónou,  můžeme  postupovat  tak,  jak  budeme  schopni  získávat 
finanční prostředky a celý projekt podrobit etapizaci, což je dalším přínosem. 
 
Byly  vyhotoveny  tři  studie,  budou  k dispozici  buď  před  kulatým  stolem,  nebo  po 
konkrétní  dohodě  s žadatelem  o  to.  Byla  to  jednak  studie  Projekty  Architekti,  kteří  brali 
celkovou lokalitu v širších souvislostech. Ti budou prezentovat výsledky na kulatém stolu. 
 
Dále je to 3D model, který dělala firma Siske a třetí byl stavebně historický průzkum. 
To  je  věc,  která  je  nutná  pro  jakékoli  další  úkony,  které  v této  zóně  bude  chtít  podnikat 
kdokoli. Pořád je to legislativně památková zóna, tudíž musíme aktuálně vědět, v jakém stavu 
jednotlivé objekty jsou. Proto je udělán stavebně historický průzkum.  
 
Pokud se týká třetí interpelace Terezy Hradílkové, je tam jedna nepřesnost. V lokalitě 
jsou  tři  domy  soukromých  vlastníků.   Jsou  tam ještě  …,  kteří  jsou  součástí  zóny,  participují 
s námi,  vědí  o  všem,  co  a  jak  by  mělo  dál  pokračovat.  Třetí  dům  není  v současné  době 
obydlen, ale je v soukromém vlastnictví.  
 
Vítáme  jakoukoli  konstruktivní  oponenturu  našich  cílů,  které  jsme  formulovali.  Jak 
říkal dr. Homola, mělo by to být jedním z cílů kulatého stolu. Sednout si, říci si názor a usadit 
do reálných předpokladů.  
 
Padlo tady, že městská část je nečinná k zajištění stávajících torz. To je jedním z cílů 
první etapy. Pokud zastupitelstvo odhlasuje tento návrh, měla by se rozjet jedna z částí, což je 
stabilizace historických torz.  
 
Děkuji za slovo. Pokud budete mít další otázky, jsem k dispozici. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Škaloud 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Několik  drobných  připomínek.  Domnívám  se,  že  nejdůležitější  je  v současné  době 
upřesnění  nákladů  na  infrastrukturu.  Tu  zřejmě  nebude  možné  dělat  na  etapy.  Protože  jsem 
v projektu četl, že budete chtít v průběhu dalších let obnovovat další objekty, infrastruktura je 
78 
 

prvořadá. Je to daleko důležitější než kdo bude  v jaké komisi nebo kdy  se udělá kulatý stůl. 
Toto je klíčové a mělo by to být v podkladech. 
 
 
Pokud jde o to, co zvolit za veřejně prospěšnou společnost, zda nadaci, nadační fond 
nebo  ústav,  podle  nového  občanského  zákoníku  již  nelze  zakládat  obecně  prospěšnou 
společnost, i když starší mohou existovat. Předpokládám, že slovo „ústav“ by moc sponzorů 
nenalákalo. Možností tolik není, ale přesto by v analýze mohlo být, jestli nadační fond nebo 
nadace.  Nadace  je  málo  flexibilní,  možná  její  rušení  a  změna  stanov,  když  jsem  si  znovu 
prostudoval občanský zákoník, jeho interpretace může být obtížná. 
 
Pokud jde o radnici a špatného hospodáře, to si v kuloárech vyjasníme. Pro nás to není 
podstatné. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vidím  přihlášku  paní  kol.  Hradílkové.  Žádá  o  třetí  příspěvek,  což  náš  jednací  řád 
nezná.  
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, končím diskusi.  
 
Ještě paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Přihlásím  se  místo  paní Hradílkové.  Myslím  si,  že  by  nemělo  být  závadou,  aby  mezi 
těmito  členy  byla,  protože  to  tam  zná  skutečnost  dobře.  Já  to  znám  také  slušně,  ale 
nepředpokládám, že bych se do takové komise hodila. Hodila by se tam více kol. Hradílková. 
Proto jsem si slovo rychle za ni vzala. 
 
Myslím, že Zelení se o toto teritorium starali dost dobře, je to lokalita zelená. Je tam 
více zeleně než kdekoli jinde. 
 
Chtěla bych poděkovat tomu, kdo už konečně s něčím takovým přišel, že se konečně 
něco rozhýbalo. 24 let je dlouhá doba o takovémto projektu hovořit. Chtěla bych poděkovat a 
aby se tento projekt pohnul. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  poděkování.  Myslím  si,  že  hlavní  poděkování  patří  občanskému  sdružení, 
které je tady zastoupeno ….. Když mě před rokem oslovili, vysloveně mě nadchli díky tomu, 
že nebořili, ale přicházeli s jasnou vizí, jak to revitalizovat, zachránit, nekřičeli, že všechno je 
fuj, ale přicházeli s konstruktivnímu návrhy. Proto poděkování patří primárně jemu. 
 
Dovolím  si  upozornit  na  jednu  věc.  Pracovní  skupina  je  můj  pracovní  nástroj,  není 
upraven zásadami zastupitelstva, není to výbor, ani komise rady, je to pracovní skupina, která 
tvoří  můj  poradní  orgán,  který  připravuje  podklady.  Nevnímám  to,  že  by  zde  existovala 
jakákoli  politická  reprezentace.  Je  postaven  na  lidech,  kteří  k tomu  mohou  přinést  snahu 
pracovat, prokázali to ve své historii a mají k tomu co říct. 
 
Kolega Zapletal. 
 
 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Pane starosto, chtěl bych se zeptat ještě na pasáž v bodu 6 projektu, kde je udržitelnost 
finanční. Nebudu citovat celý odstavec, ale jen jednu větu. Chtěl bych vysvětlit význam této 
věty: 
 
Finanční udržitelnost projektu je určena modelem cash flow projektu, a to jak ve fázi 
investiční/realizační, tak ve fázi provozní.    
 
Jak  tomu  mám  rozumět?  Znamená  to,  že  stabilitu  finanční  udržitelnosti  bude 
zajišťovat městská část?  
79 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vidím přihlášku pana …, pak kol. Velka. 
 
P.  … : 
 
Projekt  je  koncipován  tak,  aby  v provozní  části  nekladl  žádné  specifické  finanční 
nároky na městskou část. Měl by být nízkonákladový a samofinancovatelný.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Dovedu  si  také  představit,  že  pokud  městská  část  pomocí  fondů  a  nadace  domy 
postaví,  budou  pravděpodobně  kvalitní  a  nájemníci,  což  jsou  galeristé  nebo  umělci,  na  část 
provozu jsou schopni vydělat. Bude to mít prvek samofinancování.  
 
Je otázka u sociálních prvků, jakým způsobem to bude provozováno. To jen odhaduji. 
Souhlasím s kol. Zapletalem, že by tyto věci měly být lépe rozklíčované. 
 
Chtěl  jsem  vystoupit  k jedné  věci,  která  mě  píchla  do  uší.  Protože  je  před  půlnocí, 
řeknu to krátce. 
 
Je  velmi  hrozné,  když  starosta  říká  veřejně,  že  si  postavil  nějakou  desetičlennou 
poradní skupinu, kde je pan Mencl, paní Menclová, pan Železný a spousta dalších lidí a že je 
to zvláštní okruh jeho přátel, s kterými bude konzultovat věci, že některé věci nebudou podle 
jednacího  řádu  a  bude  předkládat  zprávu.  Jsem  rád,  že  ji  zkorigoval  a  že  ji  budeme  mít 
nejpozději  do  června.  Tento  způsob,  kdy  se  pohybujeme  na  úrovni  toho,  že  je  založena 
poradní skupina starosty pro cyklistiku nějakým způsobem, a nikdo neví, podle čeho se bude 
chovat, kde budou zápisy, kde budou podkladové materiály jednání, mi připadá, že se vracíme 
do byzance.  
 
Věřím  panu  dr.  Homolovi,  že  se  bude  projevovat  jako  demokrat  a  povede  pracovní 
skupinu  způsobem,  aby  byla  transparentní  a  vytvářela  konstruktivní  dialog  mezi  různými 
budoucími  uživateli  území  a  lidmi,  kteří  se  o  území  zajímají.  Slyšel  jsem  to  tady,  jen  bych 
poprosil  pana  kol.  Homolu,  aby  specifikoval,  v kterém  týdnu  bude  kulatý  stůl.  Budu  rád, 
pokud budu moci pomoci, poradit nebo pozvat lidi, které to zajímá. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, řekl jsem, že je to pracovní skupina. Když se podíváte po úřadu 
na  jednotlivé  projekty,  které  přesahují  více  odborů,  jsou  vytvořeny  normální  pracovní 
skupiny. Zde je to stejný nástroj, jsou tam zastoupeni lidé z více odborů, jsou tam zastoupeni 
odborníci-architekti  a  lidé,  kteří  připravují  faktický  materiál.  Jestli  chcete  tahat  politiku  do 
přípravu  vlastních  materiálu,  tak  jsem  to  opravdu  nikde  nezažil.  Vlastní  materiál  přichází 
řádně na projednání jak s občany, tak se zastupiteli, aby byl otevřen, mohl se k němu každý 
vyjádřit. Jestli se chcete účastnit pracovních týmů v rámci tohoto úřadu, že budete připravovat 
privatizace  a  podobné  věci,  protože  do  toho  chcete  politicky  vstoupit,  považuji    to  za  velmi 
zvláštní. 
 
Dalším přihlášeným je pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Trochu  jste  mě,  pane  starosto,  vyprovokoval,  vystupovat  jsem  k tomu  nechtěl.  Bylo 
tady několik snah o revitalizaci tohoto území, zatím žádná neuspěla. Čas pokročil a je otázka, 
jestli se tento projekt podaří, jestli se najdou finance atd.  
80 
 

 
To, co si myslím, že by bylo špatné tomuto x-tém pokusu o záchranu Buďánek dát do 
vínku, že se tady budeme handrkovat a když někdo ze zastupitelů má zájem se na tom aktivně 
podílet, tak tam nesmí být. V tu chvíli začnou být pochybnosti o tom, jestli projekt je správně 
nebo není správně.  
 
Doporučoval  bych,  aby  se  ten,  kdo  má  o  to  zájem,  těchto  jednání  mohl  účastnit. 
Možná  si  potom  odpustíme  další  debaty  na  zastupitelstvech  či  jinde.  Nedávejme  hned  na 
začátku projektu nějaké další obezličky nebo problémy do vínku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, nechci tomuto projektu dávat žádné problémy do vínku, ale paní 
kolegyni  a  ani  pana  kolegu  ze  Strany  zelených  jsem  za  1  ¼  roku  neviděl,  že  by  přišli 
s jakýmkoli  návrhem  ve  věci  Buďánek,  na  rozdíl  od  ostatních  lidí,  kteří  jsou  v pracovní 
skupině.  
 
 
P.  H e r o l d : 
 
S jakým návrhem v této věci přišla paní Menclová? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený  pane  kolego,  právě  s uměleckým  využitím,  protože  se  o  tuto  lokalitu  zajímá 
dlouhodobě. 
 
Další  podněty  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím  kol.  Homolu,  aby  se  za  mne  ujal 
závěrečného slova. 
 
P.  H o m o l a : 
 
Pracovní skupina pracuje místo Nexie, zadarmo.  
 
Předmětem  veřejné  debaty  nebude  jen  veřejná  prezentace  studií  a  záměrů,  o  kterých 
jsem hovořil, předmětem diskuse bude odborný česko-švýcarský kulatý stůl pořádaný Nadací 
české  architektury,  který  se  bude  konat  25.  dubna  ve  Fragnerově  galerii.  Tam  jsou  zváni  ti, 
kteří se chtějí účastnit odborných diskusí. Bude to odborná diskuse než ta, která bude nejspíš 
v třetím únorovém týdnu. To k veřejným debatám a k prezentaci tohoto projektu. 
 
Pan  senátor  Škaloud  položil  několik  otázek.  Co  se  týká  zklidnění  dopravní  situace, 
váže  to  na  širší  dopravní  projekty  na  území  MČ  Praha  5,  zejména  v důsledku  vybudování 
radlické radiály. Je představa, že v lokalitě Plzeňské ulice, dnešní dopravní stoky, která zavádí 
takový  objem  dopravy  do  této  lokality,  doprava  zprovozněním  radlické  radiály  ubude  tak 
zásadně,  že  dojde  ke  komplexnímu  zklidnění  v této  lokalitě.  Oblast  je  rezidenční,  ale  ve 
vztahu k Buďánkám je dnes průjezdná. 
 
Co se týká investic ve výši 43 mil., které tam jsou zmíněny, to je odhad. Mluvil o tom 
pan  Dvořák  v návaznosti  na  to,  že  dnes  tam  zbyly  pouze  torza  čtyř  objektů  a  náklady  ne 
rekonstrukci se v čase mění. Původně to bylo odhadováno na 200 – 300 mil. Pokud památkáři 
stanovili podmínky pro rekonstrukci objektů, tak rekonstruovat starý objekt je finančně úplně 
něco  jiného  než  vybudovat  něco  nového.  Je  to  hrubý  odhad.  Konkrétní  odhad  finančních 
nákladů vyplyne z projektu, který se nepochybně zpracuje po zpuštění projektu. 
 
Pokud  se  týká  nadačního  jmění,  ČSOB  věnovala  městské  části  základní  finanční 
příspěvek 5 mil. Kč, které jsou deponovány. Je možné je použít na tento projekt, se souhlasem 
ČSOB mohou být použity dílem i na nadační jmění, pokud se zastupitelstvo rozhodne nadaci 
zřídit  nebo  spoluzřídit.  Představa  je  taková,  že  by  bylo  možná  více  zakladatelů,  to  je  to,  co 
bude  předloženo  zastupitelstvu  možná  příště,  možná  přespříště.  Uvidíme,  jak  se  to  podaří 
v tom  čase  připravit.  Samozřejmě  i  zbytek  peněz  půjde  minimálně  do  přípravných  prací, 
protože projekt bude třeba vypracovat tak, aby se věděly finanční náklady.  
81 
 

 
Co  se  týká  celkových  nákladů,  je  tam  představa,  že  na  nákladech  se  bude  zejména 
podílet provozovatel, bude-li to nadace, nadační fond nebo ústav. Nějaký náznak  projektu je. 
Konkrétní  návrh  bude  předložen  zastupitelstvu.  Pokud  bude  záměr  schválen,  začnou  se 
k tomu  připravovat  doklady  a  předloží  se  konkrétní  návrh.  Bude  také  prezentován  i  na 
veřejných diskusích, aby bylo zřejmé, jakou formou by se území mělo spravovat.  
 
Pan  Velek  zmínil  participaci  Charty  77,  Konta  Bariéry.  Je  to  známá  nadace,  jedna 
z nejbohatších  a  nejúspěšnějších  co  se  týká  činnosti  a  zkušenosti  jak  v oblasti  sociální  péče, 
tak i v navazujících činnostech. Příslib tam je, je potřeba to dopracovat. To je právě to, co by 
mělo být předmětem přípravy podkladů pro další jednání zastupitelstva.  
 
Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky, na něco odpověděl pan ….. 
 
K paní  Hradílkové.  Účast  vlastníků  nemovitostí  je  vítána  ve  veřejné  debatě.  Komise 
územního rozvoje měla možnost vidět část prezentace. Původně jsem měl záměr něco z toho 
tady  promítnout,  ale  prezentace  územního  rozvoje  zabrala  téměř  hodinu  s diskusí.  Tady  by 
prostor pro to nebyl. Proto bude veřejná projekce, kde na to bude čas.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. S technickou pan kol. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Zneužiji  technické.  Trochu  se  obávám,  že  mě  vypnete,  ale  musím  to  říct.  Pane 
starosto,  paní  kolegyně  Hradílková  za  vámi  byla  ohledně  Buďánek.  Když  veřejně  říkáte,  že 
dva roky nebyla, tak lžete. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Není to pravda, nebyla ve věci Buďánek, ale proto, že chce pracovat v rámci komisí a 
výborů. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli máme dva návrhy kol. Velka. První návrh zní takto: 
 
doplnění tohoto bodu 20 o bod I.2.: ZMČ Praha 5 schvaluje rozšíření pracovní skupiny 
programu revitalizace osady Buďánka o paní kolegyni Terezii Hradílkovou.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  tomto  protinávrhu.  Pro  11,  proti  3,  zdrželo  se  9,  nehlasovalo  17. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Další protinávrh pana kolegy Velka zní takto: 
 
bod  II.  1.1.2:  ZMČ  ukládá  radě  MČ  zveřejnit  aktuální  podklady  k návrhu,  studie  a 
dokumenty k projektu na portálu www.Praha5.cz. 
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  protinávrhu.  Pro  18,  proti  0,  zdrželo  se  11,  nehlasovalo  11. 
Usnesení nebylo přijato. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním návrhu k materiálu 30/20. 
 
82 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  původním  návrhu.  Pro  30,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovalo  5. 
Usnesení bylo přijato.  
 
Dalším bodem dnešního jednání je bod 30/5 – prodej bytových jednotek. 
 
Než předám slovo paní předkladatelce, prosím pana kol. Lachnita, aby se na chvíli ujal 
řízení schůze.  
 
P.  L a c h n i t : 
 
Prosím předkladatelku Kratochvílovou o předklad materiálu číslo 5. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  prodej  bytových  jednotek  v domě  č.  p.  249, 
Štefánikova 28, 30, na pozemcích parc. č. 78.Kupující jsou: …….  
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Nikdo se nehlásí do diskuse. Předávám slovo paní předkladatelce. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Nemám, co bych k tomu dodala. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Tím je diskuse ukončena. Předávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/5. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželo  se  6,  nehlasovalo  7.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Následuje materiál č. 6 – prodej bytové jednotky. Předkladatelka dr. Kratochvílová. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  ke  schválení  prodej  bytové  jednotky  včetně  podílu  na  společných 
prostorách domu . p. 637, Bozděchova 9. Kupující ….. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji.  Otevírám  diskusi.  Nikdo.  Paní  předkladatelka  nic  nemá,  předávám  slovo 
návrhovému výboru.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/6. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 10. Usnesení bylo 
přijato 
 
Následuje materiál číslo 7 – prodej bytové jednotky. Předkladatelka dr. Kratochvílová. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám zastupitelstvu ke schválení prodej bytové jednotky č. p. 434, Malátova 11. 
Kupující …….  
83 
 

 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo. Paní předkladatelka – závěrečné slovo – vzdává se. 
Návrhový výbor. 
 
P.  N e j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/7. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovalo  9.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Následuje materiál č. 8 – prodej bytových jednotek. Předkladatelka dr. Kratochvílová. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Přebírám zpátky řízení. Prosím paní doktorku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  prodej    bytových  jednotek  č.  p.  2213, 
Preslova5. Kupující: ….. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/8. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi  se  4,  nehlasovalo  9.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším je 30/9. Prosím předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám ke schválení zastupitelstvu změnu pravidel, kterými se určuje další postup 
prodeje  bytových  domů  ve  vlastnictví  hl.  m.  Prahy  –  městské  části  Praha  5,  jako  celek 
oprávněným  nájemcům  bytů  dle  přílohy  tohoto  materiálu.  Pravidla  máte  přílohou.  Pokud 
budou dotazy, zodpovíme.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kolega Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Mohli  byste  nám  pomoci  v orientaci,  kdybyste  nám  řekli,  v čem  se  tato  pravidla  liší 
proti předchozím?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím paní předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Požádám  paní  Paukrtovou,  aby  se  k tomu  vyjádřila,  zpracovával  to  odbor  a  zná 
detaily.  
84 
 

 
P.  P a u k r t o v á : 
 
Pravidla jsou upravena v souvislosti s platností nového občanského zákoníku. Princip 
prodeje se proti schváleným pravidlům nemění. Vztahují se na dva domy, u kterých byl záměr 
prodeje schválen již v r. 2007 a 2009 a prodej nebyl zrealizován z důvodu nedostavěnosti půd. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
 
Udělal  jsem  si  pro  sebe  rozdílovou  verzi.  Velká  kapitola  se  jmenuje  Prodej 
nemovitostí,  jejichž  součástí  jsou  bytové  domy  s byty  vybudovanými  vlastním  nákladem 
nájemce. Je to asi 20 řádek. Nevypadá to, že by to bylo jen v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím paní Paukrtovou.  
 
P.  P a u k r t o v á : 
 
V původních  pravidlech  tato  pasáž  nebyla,  ale  prodej  v souladu  s těmito  pravidly 
v těchto  domech  takto  probíhal.  Je  to  klasicky  tak,  jak  prodáváme  domy  jako  celek,  kde  je 
vestavěna  půda  a  musíme  vyrovnat  vložené  investice  neodbydlené  s nájemci.  Předtím  se 
schvaloval záměr jen u konkrétních domů, teď je to staženo. Protože v obou domech, na které 
se pravidla vztahují, půdy jsou, dali jsme to rovnou do pravidel.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/9. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším materiálem je materiál 30/10. Prosím paní předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  prodej  bytové  jednotky  č.  p.  151,  U  Malvazinky  26. 
Kupující …..  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/10 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je materiál 30/11. Prosím paní předkladatelku. 
85 
 

 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  realizaci  záměru  prodeje  domu  Janáčkovo 
nábřeží 27 se zastavěným pozemkem a související zahradou dle zásad pro prodej domů v MČ 
Praha  5  právnické  osobě  utvořené  z oprávněných  nájemců  bytů  v domě  za  cenu  dle 
znaleckého posudku, to je 40 mil. Kč. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Paní kolegyně Peterková. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Mám  připomínku,  že  jsme  kdysi  říkali,  že  se  Janáčkovo  nábřeží  ušetří  a  že  ho 
nebudeme v takovém rozsahu privatizovat. Má připomínka trvá, proto ji zde říkám. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Další  přihlášku  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím  paní 
předkladatelku o závěrečné slovo. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Chtěla  bych  uvést  paní  Peterkové,  že  tento  dům  byl  schválen  k privatizaci  již 
v předcházejícím období. Když jsem agendu převzala, pokračuji v procesu privatizace.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/11. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 25, proti 1, zdrželo se 8, nehlasovalo 6. Usnesení bylo přijato. 
 
Další  je  materiál  30/12.  Prosím  pana  předsedu  kontrolního  výboru,  aby  přednesl 
úvodní slovo. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Jedná  se  o  kontrolu  plnění  usnesení  zastupitelstva  za  období  od  1.  12.  do  31.  12. 
minulého roku. Tento materiál byl projednán a schválen v kontrolním výboru 13. 1. t. r.  
 
Asi jste si všimli, která usnesení byla odložena. Možná dvě poznámky. 
 
Odkládá  se  tady  informace  o  systému  parkování  na  území  MČ  Praha  5  z důvodu 
čekání na projednání systému v radě hl. m. Prahy. To je jedna zajímavá záležitost. 
 
Druhá  záležitost  je,  že  se  čeká  v rámci  toho,  zda  budou  proplaceny  nebo  nebudou 
proplaceny  naše  slavné  květníky.  Čeká  se  na  vyjádření  rozhodčího  orgánu  Ministerstva 
životního prostředí. 
 
To jsou dvě věci, které jsem považoval za vhodné připomenout. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, končím diskusi. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/12. 
 
86 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  37,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je žádost o směnu pozemku. Prosím Marka Kukrleho o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a  pánové,  dovolím  si  požádat  ZMČ,  aby  schválilo  směnnou  smlouvu  na 
pozemek parc. č. 789/10 ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5, a pozemku 
parc.  č.  789/5,  který  je  ve  společném  jmění  manželů  Jasana  a  Ireny  Zoubkových,  bytem  Na 
Konvářce.  
 
Tímto  materiálem  bychom  vyřešili  nápravu  vlastnických  vztahů  v ulici.  Když 
historicky  soukromý  vlastník  kupoval  tento  pozemek  od  Bytového  podniku  Praha  5,  s.  p. 
v likv.,  bylo  tam  špatně  uvedeno  číslo  pozemků  a  došlo  k špatnému  zápisu  v Katastru 
nemovitostí. Tím se to začalo celé táhnout. Další geodetická zaměření pozemků navázala na 
špatný zápis. Tím bychom vyřešili vlastnické vztahy.  
 
Chtěl bych upozornit, že tento materiál prošel výborem majetku a privatizace i radou 
MČ. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/13. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  37,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je materiál pana dr. Macka. Prosím pana doktora o úvodní slovo. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k pozdní noční hodině se pokusím být stručný. 
 
Zastupitelské  náhrady  jsou  jedním  z největších  tajemství  městské  části    a  také  proto 
jsou  hodně  sledovány  sdělovacími  prostředky.  Občas  se  do  sdělovacích  prostředků  něco 
dostane. Pokud jsou údaje, které se v nich objevují, pravdivé, svědčí o tom, že ne všechno je 
zcela v pořádku.  
 
Proto  navrhuji  pověřit  radu,  aby  prověřila,  zda  náhrady  jsou  vypláceny  v souladu 
s naším řádem, který jsme si schválili.  
 
Naše  zásady  říkají,  že  zastupitelé  vykazují  náhrady,  ale  zákon  říká,  že  je  mají 
prokazovat. Když se na to podíváme podrobně, naše zásady umožňují, aby náhrady dostával i 
ten,  kdo  nemá  žádné  příjmy  ze  svého  podnikání,  kde  tyto  náhrady  jsou  jediným  příjmem 
z jeho podnikání. To evidentně zákonodárce takto neměl na mysli. Proto se domnívám, že by 
bylo vhodné tyto zásady změnit, aby zastupitelé museli prokázat, že jim nějaký příjem ušel. 
 
Navrhl  jsem  jeden  model,  který  vychází  z toho,  že  zastupitel  prokáže,  že  v minulém 
roce  podnikal,  že  měl  některé  vlastní  příjmy.  Pokud  by  tímto  příjmem  byly  pouze  náhrady, 
v letošním roce by mu náhrada nepříslušela 
 
Je to jen jedna z možností, možností se dá vymyslet celá řada. Nechci ukládat žádnou 
konkrétní z těchto možností. Proto navrhuji uložit radě, aby připravila novelizaci zásad s tím, 
že zastupitelé skutečně budou prokazovat, že jim také nějaký příjem ušel.  
87 
 

 
Protože  si  rada  nechala  zpracovat  posudky,  stanoviska  atd.  k těmto  náhradám, 
doporučuji  uložit  radě,  aby  tyto  záležitosti  také  zveřejnila  včetně  toho,  kolik  za  to  městská 
část zaplatila. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/15. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat  o  materiálu  pana  dr.  Macka.  Pro  11,  proti  0,  zdrželo  se  8, 
nehlasovalo 21. Usnesení nebylo přijato.  
 
Dalším materiálem je poskytnutí předchozího souhlasu. Prosím pana kolegu Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Dámy a pánové, předkládám vám ke schválení přijetí účelově určeného věcného daru 
od  nadace  Komerční  banky  pro  Mateřskou  školu  se  speciálními  třídami  Duha.  Je  to  částka 
převyšující 50 tisíc, proto to musíme schválit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/16. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  bod  je  vyúčtování  nadačního  fondu  Pragae  quinta  regione.  Prosím  pana 
předkladatele. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předkládám  vám  na  vědomí  přehled  příjmů  a  výdajů  nadačního  fondu  Pragae  quinta 
regione od jeho vzniku do 31. 12. a zprávu předsedkyně tohoto nadačního fondu. Vyplývá to 
z předchozích usnesení zastupitelstva.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Otevírám  diskusi.  Přihlášky  do  diskuse  nevidím,  končím  diskusi.  Prosím 
návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/17. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 24, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovalo 6. Usnesení bylo 
přijato. 
 
Další je záměr prodeje pozemků. Prosím paní doktorku.  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
88 
 

 
Předkládám zastupitelstvu k revokaci usnesení ZMČ č. 27, a to tak: 
 
ZMČ  schvaluje  zveřejnění  záměru  prodeje  pozemků,  jejichž  parcelní  čísla  jsou  zde 
uvedena,  a  to  každý  samostatně  výběrovým  řízením,  a  to  za  nejvyšší  nabídku  s minimální 
vyvolávací  cenou  dle  znaleckého  posudku.  V případě  shody  u  dvou  nebo  více  nejvyšších 
nabídnutých cen rozhodne los.   
 
V důvodové zprávě je uveden vývoj celé této věci. Po usnesení zastupitelstva se na nás 
obrátili  obyvatelé  domů  jak  Na  Celné,  tak  Hořejší  nábřeží.  Vede  nás  k tomu  snaha  vyhovět 
těmto občanům, kteří mají obavu z toho, že kdyby došlo k prodeji pozemků jako celku, může 
tam vzniknout třeba parkoviště ve vnitrobloku domů.  
 
Revokace je vedena důvodem vyhovět občanům, kteří v těchto domech bydlí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/18. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi se  2,  nehlasovalo  11.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je návrh na zařazení nákladů na akce. Prosím kolegu Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předkládám  ke  schválení  návrh  na  zařazení  dvou  investičních  akcí  do  zásobníku 
schváleného rozpočtu na r. 2014. V rozpočtu, který jsme schválili, máme zařazenu investiční 
akci Lanové centrum Tichnova v Jinonicích v částce 10 mil. Kč. Je velká pravděpodobnost, že 
tento pozemek, na kterém tato investiční akce měla být realizována, bude směněn  s městskou 
společností  Rozvojové  projekty  Praha  za  pozemky  jiné  a  na  tomto  pozemku  by  vybudovala 
hřiště  Skanska  a.  s.,  což  by  znamenalo,  že  bychom  do  tohoto  projektu  nemuseli  investovat 
naše prostředky.  
 
Z tohoto  důvodu  navrhujeme  zařadit  do  zásobníku  dvě  jiné  akce  ve  stejné  výši,  a  to 
hřiště v ulici Bochovská a revitalizaci sportovního areálu Fakultní základní školy V Remízku. 
Rozpočtově je to neutrální, v součtu by to mělo činit také 10 mil. Kč. 
 
Důvod,  proč  jsme  to  nemohli  dát  do  rozpočtu  byl  ten,  že  ve  chvíli,  kdy  Rozvojové 
projekty Praha předběžně potvrdily zájem o směnu tohoto pozemku, rozpočet byl již vyvěšen 
a nebylo by správné v něm něco měnit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Otevírám  diskusi.  Upozorňuji,  že  se  nejedná  o  žádné  rozpočtové  opatření,  o 
žádnou  změnu  rozpočtu,  pouze  o  doplnění  zásobníku  o  dvě  potenciální  akce,  o  kterých  by 
zastupitelstvo stejně ještě jednou hlasovalo v případě, že by došlo ke směně. 
 
Přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/19. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  32,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovalo  7.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je žádost o uzavření splátkové dohody. Prosím  paní předkladatelku. 
89 
 

 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  ke schválení uzavřen splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky 
uzavřeni  dohody  o  uznání  dluhu  s dohodou  o  závazku  ke  splnění  pohledávky  se  svolením 
k vykonatelnosti  notářského  zápisu  za  podmínky  uzavření  dohody  do  31.  3.  2014  s níže 
uvedenými nájemci: 
 
1. …, 
 
2. …. 
 
U  pana  ..  k tomu  vedou  důvody,  že  je  ve  špatné  životní  situaci,  je  dlouhodobě 
nemocný, je umístěn v léčebně. 
 
U … je tomu tak, že se dostavili a uvedli, že nevěděli, že peníze na nájemném nejsou 
placeny,  protože  je  pan  …  dával  manželce,  ona  neplatila  a  použila  je  pro  zcela  jiné  účely, 
takže to nevěděl. Mají malé děti. 
 
Všechno prošlo orgány městské části a bylo to doporučeno.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Jiné návrhy nejsou, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 30/21. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  informace  o  výsledku  valné  hromady.  Prosím  Michala,  aby  se 
ujal úvodního slova. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předkládám  na  vědomí  informace  o  výsledku  valné  hromady  SSK  Future  z ledna 
letošního  roku,  která  v návaznosti  na  schválený  záměr  tohoto  zastupitelstva  schválila  také 
záměr převzetí haly do majetku MČ Praha 5 a pověřila příslušné osoby dalším jednáním.  
 
Současně  vás  chci  tímto  informovat,  že  v období  od  posledního  zastupitelstva  se 
bohužel  nepodařilo  vyřešit  veškeré  administrativně  technické,  právní  a  ekonomické  otázky 
spojené  s tímto  záměrem.  Zejména  SSK  Future  nedokázal  vyřešit  závazek,  který  vůči 
Družstevní záložně vázne na této hale. Není možné v tuto chvíli, abych vám předložil takový 
materiál,  který  jsem  zde  avizoval,  abychom  mohli  s finální  platností  o  tomto  záměru 
rozhodnout. 
 
Proto prosím, abyste mi uložili posunutí termínu splnění tohoto úkolu do konce dubna. 
Děkuji.  
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi. Přihlášen je pan dr. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, je sice pozdní noční hodina, ale když tento materiál čtu, 
že  bereme  něco  na  vědomí,  přiznám  se,  že  moc netuším,  co  bereme  na  vědomí.  V  zápisu  je 
napsáno:  schválení  záměru  dostavby  a  převzetí  arény  do  majetku  městské  části.  Pod  tím  je: 
princip spolupráce s SSK Future a MČ Praha 5. 
 
Jaký je princip spolupráce, to se tam nedočtu a ani jsem to neslyšel. 
90 
 

 
Dále je tam b) – podmínka věcného břemene. V čem věcné břemeno spočívá, netuším.  
 
Dále je zde: schválen záměr vytvoření servisní organizace pro správu a údržbu. 
 
Proč? Čí to bude organizace a proč se má tato organizace vytvářet? 
 
Netuším,  co  beru  na  vědomí  a  byl  bych  rád,  kdyby  mi  někdo  sdělil,  co  bereme  na 
vědomí. Mohu vzít na vědomí, že tato valná hromada se uskutečnila, ale nic víc.  
 
V ukládací části: vyřešit všechny administrativně ekonomické a právní otázky atd. 
 
Nevím, co se tímto materiálem ukládá. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dalším přihlášeným je kolega Zapletal. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Souhlasím  s panem  dr.  Mackem.  Musím  říci,  že  mi  připadá  velmi  pěkné,  že  vedení 
SSK Future pověřilo zastupování zájmů při realizaci projektového záměru dostavby a převzetí 
X3M Arény do majetku městské části. 
 
V této  souvislosti  bych  se  chtěl  zeptat  předkladatele,  jestli  je  schopen  informovat 
zastupitelstvo  o  tom,  v jakém  technickém  stavu  se  současná  hala  s tak  vznešeným  názvem 
X3M  Aréna  nachází?  To,  co  je  mi  známo  znamená,  že  celá  hala  je  ve  velmi  špatném 
technickém  stavu  a  její  životnost  končí.  Zřejmě  jde  o  pokus  SSK  Future,  aby  převzala  halu 
městská část a zaplatila veškeré náklady na její rekonstrukci. To mi připadá, že není v zájmu 
městské části. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený kolega Škaloud. 
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Měl  jsem  stejné  pochybnosti  jako  kolega  Macek.  Zeptal  jsem  se  předkladatele  a 
pochopil jsem, že k dohodě nedošlo a že se bude jednat dále. 
 
Toto  usnesení  by  mohlo  být  přesnější.  Běží  o  to,  že  SSK  má  v úmyslu  požádat 
městskou  část  o  převzetí  haly.  Citujete  příliš  odvážné  tvrzení:  rozhodli  jsme  záměr,  že 
městská část převezme naši halu. To teď nepovažuji za prioritní. 
 
Pokud jde o změnu termínu, je to přiměřené. 
 
Co bych chtěl akcentovat? Pokud bude pan radní Šesták jednat s touto firmou, měl by 
možná explicitně říci, kolik peněz od ní žádá. Dočetl jsem se z jejich zprávy, že 17 mil. Kč. 
Další  zpráva  by  mohla  být  –  ano,  máme  tady  variantu  převzít  tuto  halu  s tím,  že  v r.  2014 
budeme  investovat  17  mil.  Kč.  Navíc  by  tam  měla  být  specifikace  doba  užívání  haly,  za 
jakých podmínek budou děleny provozní náklady apod. Samozřejmě městská část má pečovat 
o  sport,  ale  tyto  věci  by  měly  být  vyjasněné  a  měly  by  být  dány  minimálně  podmínky,  za 
kterých jsme ochotni akceptovat převzetí.  
 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Přihlásil jsem se také do diskuse. Přiznám se, že se mi to nestává často, ale musím se 
zcela  ztotožnit  se  slovy  pana  dr.  Macka.  Myslím,  že  tento  materiál  by  si  zasloužil  výrazné 
dopracování,  abychom  věděli,  o  čem  příběh  je  a  nebylo  to  pouze  o  tom,  že  existuje  nějaké 
rozhodnutí nějaké organizace. 
 
Prosím pana předkladatele, jestli chce reagovat závěrečným slovem. 
 
P.  Š e s t á k : 
91 
 

 
Souhlasím  s tím,  co  zde  zaznělo.  Předkládám  pouze  na  vědomí,  na  čem  se  usneslo 
SSK Future v návaznosti na to, na čem se minule usneslo toto zastupitelstvo. 
 
Pokud  se  SSK  Future  podaří  do  termínu  příštího  zastupitelstva  zpracovat  veškeré 
odpovědi  na  otázky,  které  máte  nejen  vy,  ale  i  já,  pokud  se  podaří  odstranit  plombu  na 
katastru  atd.,  předložil  bych  materiál,  který  by  tuto  problematiku  řešil  komplexně.  Pokud  se 
tak  nestane,  takový  materiál  nebudu  moci  předložit  a  celá  otázka  tohoto  problému  bude 
bezpředmětná. 
 
Pokud jde o ukládací formuli, je to v identickém znění jako úkol, který mi byl uložen 
na prosincovém zastupitelstvu. Proto jsem to překopíroval formou kontrol C a kontrol V a dal 
termín plnění k 30. 4.  
 
P.   Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Škaloud.  
 
P.  Š k a l o u d : 
 
Ještě  jedna  malá  věta.  Pokud  bude  kolega  Šesták  nějakým  způsobem  formulovat 
podmínky,  možná  by  tam  mohly  být  nějaké  záruky,  že  prostředky,  které  do  toho  věnujeme, 
nebudou ztraceny a že bude nějaký způsob kontroly ze strany městské části – kontrola účtů, 
kontrola stavebních prací atd. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Chce pan kolega Šesták reagovat? 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Zareaguji. Není to o tom, pokud by k tomu došlo, že bychom měli poslat na účet SSK 
Future  nebo  kohokoli  jiného  jedinou  korunu.  Jde  o  to,  že  kdyby  se  toto  zastupitelstvo  za 
určitých  podmínek  k tomu  rozhodlo,  převzalo  by  halu  do  majetku  včetně  rozestavěného 
klubového  zázemí,  a  pak  by  do  něj  investovalo  jako  do  majetku  vlastního.  Mělo  by  to  celé 
pod  svou  kontrolou  včetně  následného  provozu  haly,  na  což  by  měla  vzniknout  nějaká 
servisní  organizace,  nebo  by  to  mělo  být  zařazeno  pod  nějakou  organizaci  stávající.  To  je 
předmětem budoucnosti. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 30/24. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 18, proti 5, zdrželo se 8, nehlasovalo 7. Usnesení nebylo přijato.  
 
Dalším bodem je vystoupení občanů. Přihlášen je pan …. Není přítomen. 
 
Další jsou informace z výborů. Chce někdo z předsedů vystoupit? Nevidím nikoho. 
 
Další jsou informaci z radnice. Také se nikdo nehlásí. 
 
Posledním bodem jsou interpelace. Přihlášen je pan dr. Macek se 4 příspěvky. Nechce 
ani jeden číst. Bude odpovězeno v zákonné lhůtě.  
 
Další je pan dr. Martinec. 
 
P.  M a r t i n e c : 
92 
 

 
Řeknu,  o  co  jde.  Podle  §  zákona  106  o  svobodném  přístupu  k informacím,  když 
radnice  podá  nějakou  informaci,  měla  by  ji  také  zveřejnit  na  internetu.  To  nedělá,  čímž 
porušuje zákon. Děkuji. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Prosím pana tajemníka, aby toto prověřil.  
 
Další interpelace nevidím, bod interpelace je ukončen. 
 
Vážené  dámy  a  pánové,  tím  jsme  vyčerpali  program  dnešního  zastupitelstva.  Přeji 
všem hezký zbytek noci.  
 
 
 
 
 
 
O V Ě Ř O V A T E L É: 
 
Bc. M. M r š t í k 
 
 
…………………………………………………….. 
 
Mgr. A. H o l u b 
 
 
……………………………………………………. 
 
V. Z a p l e t a l 
 
 
……………………………………………………. 
 
PhDr. M. Ulrichová – Hakenová 
……………………………………………………. 
 
R. P e t e r k o v á 
 
 
……………………………………………………. 
 
Bc. R. S e d l á k  
 
 
……………………………………………………. 
 
Ing. O. V e l e k 
 
 
…………………………………………………….   
93