Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Možnost se nechat naočkovat jsem OZP'.
 
Vážená paní 
I.S. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 27. února 2021 
Praha 12. března 2021 
Č. j.: MZDR  8678/2021-2/MIN/KAN 
*MZDRX01EZNCR* 
MZDRX01EZNCR 
 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
27. února 2021, evidovanou pod č.j. MZDR  8678/2021-1/MIN/KAN, kterou jste požádala  
o informaci, zda byste se nemohla nechat naočkovat proti Covid 19 s tím, že jste uvedla 
/cituji/:  „Jsem  invalidní  II  .stupně,    vlastním  průkaz  Nemocného  Ohroženého  Infekční 
ENDOKARDITIDOU s nízkým rizikem, pro podezření na prodělání plicní embolie. Jelikož 
pracuji  jako  hospodyně  v  domácnostech,  a  denně  cestuji  hromadnou  dopravou,  mám 
velké obavy abych se nenakazila, i přes všechna opatření která dodržuji se bojím, a proto 
se chci zeptat zda bych se nemohla nechat naočkovat.“
; Vám sděluji následující: 
 
V případě  chronicky  nemocných  osob,  u  kterých  je  riziko  vážného  průběhu  covid-19 
obdobné riziku u osob starších 70 let, je doporučeno přednostní očkování. 
Doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho praktického lékaře, který vyhodnotí míru ohrožení 
nemocí  covid-19  a  případně  Vás  zařadí  do  pořadníku  na  očkování.  Můžete  být  také 
registrována  prostřednictvím  centra  specializované  péče,  ve  kterém  jste  hlášena.  Více 
informací zde https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108 
Obecné  informace  o  očkování,  pravidelně  aktualizovaná  naleznete  pak  zde: 
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/  
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 15.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00