Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zdanění příjmů z P2P platforem (Zonky, Mintos, Bondora)'. 
 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
Odbor daní z příjmů I 
Oddělení daně z příjmů fyzických osob
 
 
 
Č. j.: 19 442/21/7100-10111-013994 
  Vyřizuje: Ing. Miloš Longin, oddělení daně z příjmů fyzických osob 
Tel.: 29685 4365 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
Paní 
Ing. Kristina Krčmářová 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Investice do P2P půjček 
 
Dne  23.  února  2021  se prostřednictvím  portálu  Info  pro  všechny  ptáte, jakým  způsobem 
probíhá zdanění příjmů plynoucích z P2P platforem. Generální finanční ředitelství obdrželo 
toto Vaše podání k vyřízení.  
Obecně  lze  konstatovat,  že  P2P  je  půjčování  peněz  lidem  přímo  od  lidí  za  pomoci 
zprostředkovatele a platí, že úroky z poskytnutých zápůjček jsou zdaňovány podle ust. § 8 
odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZDP). 
Existují  ale  zprostředkovatelé,  jejichž  klient  pouze  participuje  na  poskytnuté  půjčce 
a s klientem uzavírá smlouvu o participaci. Proto se v tomto případě jedná o ostatní příjem 
podle  §  10  ZDP.  Z právního  hlediska  totiž  klient  neposkytuje  peníze  lidem  přímo, 
neposkytuje tedy úvěr, ten poskytuje společnost.  
Při posuzování způsobu zdanění příjmu je proto vždy potřeba vycházet z konkrétní smlouvy 
mezi zprostředkovatelem a investorem (např. Smlouva o půjčce, Smlouva o participaci nebo 
Smlouva o postoupení pohledávky). 
Dovolujeme si Vás, jakožto daňovou poradkyni upozornit, že toto podání svým rozsahem 
neodpovídá  běžné  formě  dotazu  od  laické  daňové  veřejnosti.  Otázky  Komory  daňových 
poradců,  resp.  jejích  členů,  jsou  projednávány  primárně  prostřednictvím  Koordinačního 
výboru (KV KDP), který vznikl z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které 
mají  být  projednávány  spolu  s Ministerstvem  financí  a Generálním  finančním  ředitelstvím 
problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům a nejasnostem 
v platných právních předpisech. 
Tento způsob komunikace upřednostňujeme, respektujte laskavě tento dohodnutý postup. 
 
 
 
   
Ing. Kateřina Illetško 
 
vedoucí oddělení a zástupkyně ředitelky odboru 
 
Elektronicky podepsáno
22.03.2021
Ing. Petr Bystřický
vrchní rada a zástupce vedoucí
oddělení