Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dálniční známka u vozidel využívajících k pohonu LPG'.


 
 
 
 
*MDCRX01022NV* 
Vlastimil Hanke 
Otínská 1048/45 
153 00 Praha 5 
email: foi+request-8824-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
  
Odpověď k žádosti ze 
Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
Vyřizuje/Útvar 
Datum 
dne: 
MD-4993/2021-072/2 
Bc. Lukáš Gažda 
Praha 
18. 02. 2021 
MD/4993/2021/072 
Odbor komunikace 
24.02.2021 
 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 
 
Vážený pane Hanke, 
dne  18.  02.  2021  obdrželo  Ministerstvo  dopravy  Vaší  emailovou  zprávu,  označenou  jako  žádost  
o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“).  Vaše  žádost  obsahovala  následující  sdělení,  cit.:  „Jsem 
držitelem vozidla využívajícího k pohonu LPG. Jsem chemik a jako takového mě zarazilo, že CNG 
u  plateb  za  dálniční  známku  zvýhodněno  je  a  LPG  ne.  Je  prokazatelné,  že    z  hlediska  vlivu  na 
ekologi   je  LPG    ekologičtější.  Při  separaci  zemního    plynu  nebo  ropy  se  oddělí  metan  =  CNG,  
a dále propan buutan = LPG. A biometan? Nikdy nemůže uvažovanou spotřebu pokrýt.  LPG má 
síť  více  než  800  stanic.  CNG  178  stanic.  Kde  je  ekologie?  Co  to  je  na  vašem  ministerstvu  za 
lobisty?  Jakou  politiku  to  hrajete?  Bez  ohledu  na  vaším  ministerstvem  pokřivené  zrcadlo  reality 
uhradím, stejně jako u CNG, pouze poloviční cenu.“
 
Podstatou  Vašeho  podání  je  komentář  k problematice  CNG  vs.  LPG.  Takové  podání  však  není 
žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona. Informací se podle § 3 odst. 3 InfZ rozumí takový 
obsah, který je zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu  uloženého    v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo 
audiovizuálního.
  InfZ  je  tedy  určen  ke  sdílení  dokumentů  státní  správy  s  veřejností.  Na 
vysvětlování  právních  otázek,  vytváření  stanovisek  k politickým  rozhodnutím  a  vedení  odborné 
polemiky, se tento zákon nevztahuje. 
Nicméně naše ministerstvo se na Vaše podání rozhodlo reagovat, avšak mimo režim InfZ, v rámci 
zásad dobré správy. 
Problematika se řeší na úrovni státní správy a politiky již dlouhou dobu.  Úleva z placení dálniční 
známky pro vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a nikoliv zkapalněný ropný plyn (LPG) je již od 
roku 2015 stanovena v Národním akčním plánu čisté mobility. Poplatky za dálniční známky se tak 
opírají o tento strategický dokument, nejde o samovolné rozhodnutí bez kontextu. Obě cesty, CNG 
a  LPG,  jsou  vnímány  jako  ekologičtější  vůči  klasickému  pohonu,  nicméně  jedním  z hybných 
momentů pro CNG  byla podpora méně rozšířené technologie, které  však má některé ekologické 
atributy, které stát chce výslovně podporovat. 
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
 


MD-4993/2021-072/2 
Ministerstvo  dopravy  vnímá,  že  oba  tyto  typy  alternativních  paliv  jsou  fosilními  palivy  se 
srovnatelnými emisemi CO2, nicméně v případě CNG existuje velmi reálná náhrada za obnovitelný 
biometan (tzv. bioCNG). Na trhu v západní Evropě se pomalu objevuje i bioLPG (zejména Finsko), 
nicméně  v  českých  podmínkách  jsou  jen  velmi  omezené  možnosti  (zdroje),  jak  toto  obnovitelné 
palivo  u  nás  zavádět.  Podpora  vozidel  na  CNG  tak  dlouhodobě  znamená  podporu  výrazně 
ekologičtějšího  typu  mobility.  Biometan  má  totiž  výrazně  nižší  emise  CO2  než  fosilní  CNG/LPG. 
Mezi další dílčí faktory patří také tichý chod či bezpečný provoz. 
Podpora  CNG  je  však  dočasná.  Národní  akční  plán  čisté  mobility  počítá  s  tím,  že  nejpozději  
v okamžiku, kdy bude počet vozidel na CNG na úrovni 250 tisíc by veškeré úlevy pro tato vozidla 
měly skončit. 
 
S pozdravem 
Elektronický podpis - 24.2.2021
 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Jakub Stadler
 
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00
Mgr. Jakub Stadler 
ředitel 
Odbor komunikace 
 
  
 
 
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111