Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Očkování proti Covid-19'.

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
11.3.2021 09:54:56
Vaše zpráva ze dne: 11.3.2021 09:53:25
v souboru: Re: Odpověď
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: MZDRX01EXW4U
Datum zaevidování: 11.3.2021 09:53:31
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.
Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.
V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.
S pozdravem
elektronická podatelna ministerstva
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!
The Ministry of Health of the Czech Republic
11.3.2021 09:54:56
Your message
dated 11.3.2021 09:53:25
in the file with the message contents [subject]:
Re: Odpověď
has been accepted and registered with the following basic data:
Document identifier: MZDRX01EXW4U
Date of registration: 11.3.2021 09:53:31
Your submission has been accepted without an electronic signature.
Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.
Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity
the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.
In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.
Best regards
electronic registry [mail room] of the Ministry
Elektronický podpis - 11.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Olga Čmejlová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 9.11.2021 12:51:24-000 +01:00