Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Očkování proti Covid-19'.
 
Vážená paní  
M.Z. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 16. února 2021 
 
 
 
V Praze dne 5. března 2021 
Č. j.: MZDR  6513/2021-5/MIN/KAN 
*MZDRX01ET96H* 
MZDRX01ET96H 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  informace  dle  zákona  č.106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne 16. února 2021, evidované pod č. j.: MZDR 6513/2021-1/MIN/KAN, kterou jste uvedla: 
Registrovala na očkování do centrálního registru 28.1.2021. Protože jsem marně čekala 
na  2  PIN  kód  k  rezervaci  tak  jsem  začala  pátrat  proč  mi  ho  neposlali.  Po  mnoha 
telefonátech na různá místa jsem se dozvěděla že systém "spadl" a že teď už očkování 
zdravotníků neprobíhá./AGEL nemocnice Prostějov/. Zařadili mě jako náhradníka, víc pro 
mě udělat nemohli. Jsem hodně rozzlobená nad organizací očkování, jak je možné že těm 
zaregistrovaným nikdo neoznámí že to nefunguje, a já jako zdravotník – důchodce, jsem 
měla být naočkovaná nejpozději v únoru
.“; Vám uvádíme následující:  
 
Všechny zainteresované subjekty se snaží o maximální funkčnost systému, který v zásadě 
plynule  funguje.  Pokud  byl  však  dočasně  nedostupný  a  očkovací  místo  neobdrželo  ze 
systému  některá  data,  je  nám  to  líto.  Je  pozitivní,  že  jste  byla  alespoň  zařazena  jako 
náhradník a budete naočkována v nejbližší době. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 8.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00