Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Používání tachografu'. 
 
 
 
*MDCRX00ZXNQ6* 
Vážená paní 
Lenka Vítková 
 
foi+request-8798-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Odpověď k č. j. ze dne: 
Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
Vyřizuje/Telefon 
Datum 
 
MD-4360/2021-072/4 
Jana Klenotová 
Praha 
MD/4360/2021/072 
+420 2251 31317 
15.02.2021 
      
 
 
Věc: Žádost o informace ze dne  12. 2. 2021 - odpověď 
Vážená paní, 
dne  12.  2.  2021  byla  Ministerstvu  dopravy,  Odboru  komunikace,  doručena  Vaše  žádost 
o informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  která  byla  zaevidována  podatelnou    ministerstva  pod  čp. 
MDCRX00ZXDAC.  V  žádosti  požadujete  po  Ministerstvu  dopravy  poskytnutí  následujících 
informací -  cit.: 
 
„Jsem vlastníkem vozidla Renault MIDLUM 280,16 L., nákladní  automobil, BA skříňový, kategorie 
N3. Toto vozidlo se používá jen k přepravě závodních vozidel na závody a zpět, po celé Evropě. 
V TP  uvedeno  vozidlo  zvláštního  určení,  SG  pro  přepravu  závodních  vozidel,  kategorie  N3.  Ve 
vozidle je zabudovaný tachograf, musíme jej v tomto případě používat?“ 
  
Ministerstvo  dopravy  žádost  prověřilo  prostřednictvím  věcně  příslušného  odboru  a  sděluje  Vám 
následující. 
 
Nařízení  (ES)  č.  561/2006  (Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  561/2006  ze  dne 
15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, 
o  změně  nařízení  Rady  (EHS)  č.  3821/85  a  (ES)  č.  2135/98  a  o  zrušení  nařízení  Rady  (EHS) 
č. 3820/85)  upravující  tuto  problematiku  uvádí:  „Toto  nařízení  se  nevztahuje  na  silniční  dopravu 
vozidly  nebo  jejich  kombinacemi,  jejichž  maximální  přípustná  hmotnost  nepřesahuje  7,5  tuny 
a která  se  používají  k  neobchodní  přepravě  zboží;“.  S  přihlédnutím  k  Vašemu  dotazu  lze  proto 
dovodit, že tachograf musíte používat. 
Závěrem  si  Vás  dovolujeme  upozornit,  že  jsme  Vám  již  na  prakticky  totožný  dotaz  poskytli 
vysvětlení dané problematiky v prosinci 2020. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jakub Stadler 
ředitel 
Odbor komunikace 
 
  
Elektronický podpis - 15.2.2021
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler

Vydal : PostSignum Qualified C...
IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00