Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotace Agrofertu a jejich vymáhání'.


Elektronický podpis - 15.2.2021
Certifikát autora podpisu :
 
*KUMSX02E1UMQ*
Jméno : JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 10.8.2023 07:57:20-000 +02:00
KRAJSKÝ ÚŘAD 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
 
Vážená paní 
Ze dne: 
9. 2. 2021 
Petra Čechová 
Čj.: 
MSK  21082/2021 
(na e-mail) 
Sp. zn.: 
POR/3649/2021/Těž 
 
084.1 S3   N 
Vyřizuje: 
Mgr. Václav Těžký 
Odbor: 
Odbor právní a organizační 
Telefon: 
595 622 357 
Fax: 
595 622 126 
E-mail: 
xxxxx@xxx.xx 
Datum: 
2021-02-15 
Sdělení k žádosti o informace ze dne 9. 2. 2021 
Vážená paní Čechová, 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 9. 2. 2021 Vaši žádost o informace, ve které žádáte seznam 
dotací pro holding Agrofert, které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět (ve stanoveném rozsahu) 
a kopii  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného  dokumentu,  o něž  se 
povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 
K prvnímu bodu Vaší žádosti sdělujeme, že Vámi vymezené pohledávky neevidujeme. Ve vztahu ke druhému 
bodu  Vaší  žádosti  uvádíme,  že  nejsme  oprávněni  vykládat  zákon  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  když  závazný  výklad  může  poskytnout  v individuálním  případě  pouze  soud.  Z tohoto 
důvodu nemůžeme opírat svůj výklad o žádný dokument, který zmiňujete ve své žádosti. Můžeme však doplnit, 
že při své  činnosti  vycházíme  zejména  z metodiky  Ministerstva  spravedlnosti  (https://justice.cz/web/msp/casto-
kladene-otazky,
  lze  se  dostat  zadáním  www.justice.cz,  zde  kliknout  na „Centrální  registr  oznámení“  a  zde 
na „Často kladené otázky“) a z praktického komentáře ke střetu zájmů [JANTOŠ, M., TĚŽKÝ, V., POSPÍŠIL, P. 
Zákon o střetu zájmů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2019, 236 s.]. 
Přijměte, prosím, tyto informace. 
S pozdravem 
 
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 
vedoucí odboru právního a organizačního 
 
Tel.: 595 622 222  IČ: 70890692 
Zavedli jsme systémy řízení   
Fax: 595 622 126  DIČ: CZ70890692 
kvality, environmentu 
 
ID DS: 8x6bxsd 
Č. účtu: 1650676349/0800 
a bezpečnosti informací 
 
 
 
  www.msk.cz