Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému'.


 
 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor kultury a projektů 
Jan Charvát 
e-mail: foi+request-8758-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn.:             
Naše značka:   P10-057266/2021 
Vyřizuje linka:   216 
V Praze dne: 
 16. 2. 2021 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kultury  a  projektů,  obdržel  dne 
4. 2. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
„Vážená paní, vážený pane, 
dovoluji  si  požádat  o  informace  k  průběhu  a  realizaci  soutěže  na  dílo  Soutěž  na  dílo  pocta  Jiřině 
Haukové a Jindřichu Chalupeckému.  
 
1) jakými způsoby byla soutěž vyhlášena? I jinými než na portálu Tender Arena? 
 2) Kdy a kde se tak stalo? 
3)  Na  základě  jakého  dotačního  programu/titulu  získala  Praha  10  dotaci  pokrývající  náklady  na 
soutěž, odměny účastníků i realizaci díla od MHMP? 
4)  Prosím  o  poskytnutí  příslušné  smlouvy/materiálu  obsahující  podmínky  této  dotace  ze  strany 
MHMP. 
5) Jakým způsobem bude zajištěno financování údržby vítězného díla v dalších letech po realizaci? 
6) Má MČ / MHMP rozpočet/odhad na údržbu díla v následujících letech po realizaci? 
7) Jakými způsoby došlo k informování účastníků o výsledcích soutěže? 
8) Kdy a kde se tak stalo? 
9) Odpovídá způsob a čas vyhlášení výsledků propozicím soutěže? 
10) Do kdy měly být výsledky soutěže zveřejněny? 
11)  Od  kdy  do  kdy  běžela  lhůta  na  odvolání  a  kolik  účastníků  podalo  odvolání,  námitku  či  jinou 
stížnost na průběh či vyhodnocení soutěže? 
12) Kdy byla podepsána smlouva s administrátorem soutěže? 
13) Do kdy měla být smlouva zveřejněna v registru smluv? 
14) Kdy byla smlouva v registru smluv skutečně zveřejněna? 
15) Kdo byl ze smlouvy vázán povinností smlouvu ve registru uveřejnit? 
16) Je smlouva platná a účinná? 
17) Kolik bylo doposud vyplaceno na odměnách soutěžícím? 
18) Kolik vyplatila/hodlá vyplatit MČ  administrátorovi soutěže? 
 19) Odpovídá hodnocení soutěže porotou předem stanoveným kritériím? 
 20) Je kriteriální hodnocení soutěže dohledatelné v protokolu hodnotitelů? 

 

 
 
 21)  Proč  byli  vyloučeni  účastníci,  kteří  nedodali  video,  které  bylo  jen  doporučeno  jako  součást 
návrhu? (čl.6.1.2. a 6.4. Soutěžních podmínek) 
 22) Proč nebyl vyloučen 2. v pořadí, který by své dílo realizoval mimo stanovený prostor a zjevně i bez 
předchozího povolení jiného vlastníka než MČ? 
 
Děkuji,“. 
 
V souladu  s ustanovením  §  14  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme  v následující 
formě: elektronicky do Vámi určené e-mailové adresy formou textu tohoto přípisu a jeho příloh. 
 
„1) Jakými způsoby byla soutěž vyhlášena? I jinými než na portálu Tender arena?” 
Soutěž byla vyhlášena na profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele na 
elektronickém portálu pro zadávání veřejných zakázek Tender arena a dále na webových stránkách 
České  komory  architektů a  na  stránkách  administrátora  soutěže  o  návrh,  společnosti  MOBA  office 
s.r.o. 
 
„2) Kdy a kde se tak stalo?“ 
K vyhlášení došlo dne 16. 11. 2020 tamtéž, viz odpověď na otázku č. 1. 
 
„3) Na základě jakého dotačního programu/titulu získala Praha 10 dotaci pokrývající náklady na 
soutěž, odměny účastníků i realizaci díla od MHMP?“ 
Městská část Praha 10 získala dotaci na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1483 ze dne 
12. 6. 2018, kterým byl schválen Program „2 % na umění“ - pořizování uměleckých děl do veřejného 
prostoru hl. m. Prahy. 
 
„4)  Prosím  o  poskytnutí  příslušné  smlouvy/materiálu  obsahující  podmínky  této  dotace  ze  strany 
MHMP.“ 
Dokumenty,  tj.  Příkazní  smlouva  pro  organizaci  soutěže  o  návrh,  č.  2020/OKP/0763,  ze  dne 
4. 6. 2020 a Soutěžní podmínky „Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému“, Vám v příloze 
poskytujeme. 
 
Vzhledem k tomu, že se v požadovaných dokumentech, konkrétně v Příkazní smlouvě pro organizaci 
soutěže  o  návrh,  vyskytují  chráněné  osobní  údaje  fyzických  osob,  bylo  ohledně  těchto  údajů 
rozhodnuto o odmítnutí jejich poskytnutí (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a odst. 1 InfZ), přičemž 
předmětné  rozhodnutí  Vám  zasíláme  na  adresu  Vašeho  trvalého  pobytu.  Informace  jsou  Vám  tak 
zasílány v podobě bez těchto osobních údajů. 
 
„5)  Jakým  způsobem  bude  zajištěno  financování  údržby  vítězného  díla  v  dalších  letech  po 
realizaci?“ 
K této části otázky bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu faktické neexistence 
požadovaných informací (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na 
adresu Vašeho trvalého pobytu. 
 
„6) Má MČ / MHMP rozpočet/odhad na údržbu díla v následujících letech po realizaci?“ 
K této části otázky bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu faktické neexistence 
požadovaných informací (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na 
adresu Vašeho trvalého pobytu. 
 
„7) Jakými způsoby došlo k informování účastníků o výsledcích soutěže?“ 
K informování účastníků soutěže došlo uveřejněním výsledku na profilu zadavatele na elektronickém 
portálu pro zadávání veřejných zakázek Tender arena a dále korespondenční cestou prostřednictvím 
kanceláře starostky MČ Praha 10. 

 

 
 
 
„8) Kdy a kde se tak stalo?“ 
Stalo se tak na webovém rozhraní Tender arena i korespondenční cestou bezprostředně po uzavření 
hodnocení komise dne 10. 12. 2020, a to prostřednictvím kanceláře starostky MČ Praha 10. 
 
„9) Odpovídá způsob a čas vyhlášení výsledků propozicím soutěže?“ 
Ano, způsob i čas vyhlášení odpovídá propozicím soutěže. 
 
„10) Do kdy měly být výsledky soutěže zveřejněny?“ 
V souladu  se  soutěžními  podmínkami,  konkrétně  s čl.  9)  bod  9.7.2.  „Oznámení  výsledku  soutěže“ 
oznámí  zadavatel  „výsledek  soutěže  a  výběr  návrhu  na  profilu  zadavatele  do  deseti  dnů  od  přijetí 
rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnějšího  návrhu  zadavatelem“.  Soutěžní  podmínky  i  výsledky  soutěže 
včetně protokolu o průběhu soutěže byly zveřejněny v souladu se soutěžnímu podmínkami na profilu 
zadavatele 

Tender 
arena, 
kde 
jsou 
dosud 
umístěny, 
viz 
odkaz 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000859/zakazka/367882 . 
 
„11) Od kdy do kdy běžela lhůta na odvolání a kolik účastníků podalo odvolání, námitku či jinou 
stížnost na průběh či vyhodnocení soutěže?“ 
Lhůta pro odvolání běžela od 30. 12. 2020 do 11. 1. 2021. Námitky byly podány od dvou účastníků 
soutěže. 
 
„12) Kdy byla podepsána smlouva s administrátorem soutěže?“ 
Smlouva byla podepsána dne 4. 6. 2020. 
 
„13) Do kdy měla být smlouva zveřejněna v registru smluv?“ 
Dle  ustanovení  §  5  odst.  2  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je stanovena povinnost 
zveřejnit  smlouvu  v registru  smluv  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  30  dnů  ode  dne 
uzavření smlouvy, tj. nejpozději do 7. 7. 2020. 
 
„14) Kdy byla smlouva v registru smluv skutečně zveřejněna?“ 
Smlouva byla zveřejněna dne 5. 6. 2020. 
 
„15) Kdo byl ze smlouvy vázán povinností smlouvu v registru uveřejnit?“ 
V souladu s čl. VII. bod 6 Příkazní smlouvy je odpovědná za zveřejní smlouvy v registru smluv městská 
část Praha 10. 
 
„16) Je smlouva platná a účinná?“ 
Ano, smlouva je platná a účinná. 
 
„17) Kolik bylo doposud vyplaceno na odměnách soutěžícím?“ 
Žádné odměny soutěžícím zatím vyplaceny nebyly, v současné době probíhá proces přípravy k jejich 
vyplacení. 
 
„18) Kolik vyplatila/hodlá vyplatit MČ administrátorovi soutěže?“ 
Dle  čl.  IV.  bod  1  Příkazní  smlouvy  je  stanovena  odměna  v celkové  výši  260 000  Kč.  Ke  dni  podání 
žádosti bylo vyplaceno 200 000 Kč. 
 
„19) Odpovídá hodnocení soutěže porotou předem stanoveným kritériím?“ 
Ano, hodnocení komise odpovídá předem stanoveným kritériím. 
 
 

 

 
 
„20) Je kriteriální hodnocení soutěže dohledatelné v protokolu hodnotitelů?“ 
Ano, kriteriální hodnocení soutěže je dohledatelné v protokolu hodnotitelů, zveřejněném na profilu 
zadavatele na webovém rozhraní Tender arena, odkaz viz odpověď na otázku č. 10. 
 
„21)  Proč  byli  vyloučeni  účastníci,  kteří  nedodali  video,  které  bylo  jen  doporučeno  jako  součást 
návrhu? (čl. 6.1.2. a 6.4. Soutěžních podmínek)“ 
Účastníci, kteří nedodali video, byli vyloučeni, neboť porušili závaznou část soutěžních podmínek, tj. 
dle čl. 6 bod 6.1.1. „Závazné požadavky“ písm. a) Soutěžních podmínek ve spojitosti s bodem 6.2.1. 
„Části  soutěžního  návrhu“  písm.  b)  Soutěžních  podmínek  byla  stanovena  povinnost  v rámci 
doplňkové prezentace dodat video. 
 
„22) Proč nebyl vyloučen 2. v pořadí, který by své dílo realizoval mimo stanovený prostor a zjevně i 
bez předchozího povolení jiného vlastníka než MČ?“ 
Návrh 2. v pořadí nebyl vyloučen, neboť instalace byla lokalizována na parcelu číslo 2487/7, v k. ú. 
Vršovice, která je v majetku hl. m. Prahy a ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 10. Nešlo tedy 
o lokalizaci mimo stanovený prostor. 
 
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 Mgr. 
Digitálně podepsal 
 
Mgr. Tomáš 
Tomáš 
Procházka 
 
Datum: 2021.02.16 
 Procházka 12:15:18 +01'00'
Mgr. Tomáš Procházka                                         
vedoucí odboru kultury a projektů                   „otisk razítka“ 
elektronicky podepsáno“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1) Příkazní smlouva pro organizaci soutěže o návrh č 2020/OKP/0763 ze dne 4. 6. 2021 
2) Soutěžní podmínky „Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému“