Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert'.


JIHOČESKÝ KRAJ 
*KUCBX00KYUNCBAX0C0ZYNA*CZ 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 
  370 76  České Budějovice 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
      
 
Ze dne: 
2. 2. 2021 
 
Naše č. j.: 
KUJCK 21852/2021 
 
Sp. zn.: 
KHEJ 15508/2021/kakr SO 
Vážený pan 
 
 
Tomáš Popela 
Vyřizuje: 
Bc. Kamila Křížová 
Doručováno na email: 
Telefon: 
386 720 225 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
E-mail: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Datum: 
17. 2. 2021 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane Popelo, 
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 2. 2. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  které  požadujete 
poskytnutí následujících informací: 
„Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat 
nebo vymohl zpět, a to v rozsahu: název příjemce dotace, výše dotace, datum,  kdy povinný subjekt zahájil 
proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu. 
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný 
subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 
00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na: 
https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610. 
Na základě naší výzvy k upřesnění žádosti čj. 18277/2021 ze dne 8. 2. 2021 jste svou žádost o informace upřesnil 
(doručeno  10.  2.  2021)  a  to  v rozsahu  stanovení  konkrétního  seznamu  firem  ve  formátu  „Název 
subjektu/společnosti a IČO“ a stanovení časového období, za které výše uvedené informace požadujete, a to od 
1. 1. 2018 do 1. 1. 2021. 
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  
kontrolou  účetnictví  bylo  zjištěno,  že  ve  sledovaném  období  nebyla  Jihočeským  krajem  žádnému 
z vyjmenovaných subjektů poskytnuta žádná dotace, a tedy nebyla ani žádná vymáhána zpět. 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
 
 
identifikátor DS:   kdib3rr 
tel:   386 720 111 
IČ:  
70890650 
e-podatelna:        xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
fax:   386 359 069 
DIČ:  CZ70890650