Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert'.


JIHOČESKÝ KRAJ 
*KUCBX00YKUKCBIX050HYK*I5H 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 
  370 76  České Budějovice 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
      
 
Ze dne: 
2. 2. 2021 
 
Naše č. j.: 
KUJCK 18277/2021 
Vážený pan 
Sp. zn.: 
KHEJ 15508/2021/kakr SO 
Tomáš Popela 
 
 
Doručováno na email: 
Vyřizuje: 
Bc. Kamila Křížová 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Telefon: 
386 720 225 
 
E-mail: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Datum: 
8. 2. 2021 
 
Výzva k upřesnění žádosti podle § 14, odst. 5, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane Popelo, 
Krajský úřad Jihočeského kraje (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 2. 2. 2021 Vaši žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 
V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 
„Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat 
nebo vymohl zpět, a to v rozsahu: název příjemce dotace, výše dotace, datum,  kdy povinný subjekt zahájil 
proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu. 
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný 
subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 
00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na: 
https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610. 
Povinný subjekt Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že žádost je formulována příliš obecně, a tudíž ji 
není možné vyřídit. 
Na  základě  výše  uvedeného  Vás  tímto  ve  smyslu  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona  o  svobodném 
přístupu k informacím vyzýváme k upřesnění Vaší žádosti, a to: 
1.  specifikování  konkrétních  subjektů  (v návaznosti  na  §  74  zákona  č.  90/2012  Sb.,  zákon 

o obchodních  korporacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů),  u  kterých  požadujete  poskytnutí 
informací uvedených ve Vaší žádosti, a to v rozsahu IČO a název subjektu/společnosti; 

2.  k upřesnění časového období, za které tyto informace požadujete. 
Upřesnění  žádosti  je  možné  provést  stejnou  formou  jakou  byla  podána  žádost  o  poskytnutí  informací.  Při 
komunikaci s námi Vás žádáme o používání výše uvedené spisové značky. 
Nebude-li Vaše žádost o informace upřesněna ve lhůtě 30 dnů dne jejího doručení, bude ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodnuto o jejím odmítnutí. 
Za Vaši spolupráci Vám děkujeme. 
S pozdravem 
 
Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
identifikátor DS:   kdib3rr 
tel:   386 720 111 
IČ:  
70890650 
e-podatelna:        xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
fax:   386 359 069 
DIČ:  CZ70890650