Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'dotace pro Agrofert'. 
 
 
Ing. Jiří Felčárek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 
  
  
  
V Praze dne 12. února 2021 
Čj. 6872/2021-MZE-10041 
  
  
 
Vážený pane Klinkovský, 
 
podáním  ze  dne  1.  února  2021  jste  se  obrátil  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  na  Ministerstvo 
zemědělství  se  žádostí  o  poskytnutí  seznamu  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho 
dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět. 
Seznam požadovaných společností Vám zasílám v příloze. 
Ministerstvo zemědělství postupuje mimo jiné v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.  
Důvodem pro vymáhání podpor je, že uvedené společnosti nebyly oprávněnými příjemci 
podpory. Podpora byla dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro 
příslušný kalendářní rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  pravidel  dotačního  programu  1.I.  Podpora  vybudování  kapkové 
závlahy  a 1.R.  Podpora restrukturalizace  ovocných sadů,  určená  pouze pro malé a střední 
podniky.  Vzhledem ke  skutečnosti,  že  společnosti  patřící  do  holdingu  Agrofert  jsou  velké 
podniky, nejsou oprávněnými příjemci podpory, a proto je podpora vyplacená těmto subjektům 
vymáhána zpět. 
  
  
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Felčárek
 
 
Digitální podpis:
12.02.2021 15:34

 
 
Přílohy
 1. Přehled vymáhaných podpor Agrofert.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Josef Klinkovský 
P. I. Stuchlého 26 
763 16 Fryšták 
6872/2021-MZE-10041