Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět.'.Praha dne 12. února 2021
Č. j.: MZP/2021/130/139
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/39
R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako povinný subjekt podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci žádosti pana Jiřího Horáka
or

áka nar. 
nar 9. ledna 
1966, 
19
bytem 
byte
Kouni
Koun cká 
cká 23, 
23, 100  00 
0
Praha 
Pra
10 
10 (dál
dá e 
e jen 
e
„žadatel
žadate “),  ze  dne 
dne 30. l
30.  edna 
e
2021 
20
o poskytnutí  seznamu  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřiných  společností),  které 
povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, rozhodlo takto:
Poskytnutí informací k žádosti žadatele ze dne 30. ledna 2021 se podle ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá pro neexistenci požadovaných informací.
O d ů v o d n ě n í
Dne  30.  ledna  2021  obdrželo  ministerstvo  prostřednictvím  emailu  foi+request-8716-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  žádost  žadatele  podanou  podle  zákona  č.  106/1999  Sb. 
o poskytnutí  seznamu  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřiných  společností),  které 
povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

K  poskytnutí  seznamu  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřiných  společností),  které 
ministerstvo  začalo  vymáhat  nebo  již  vymohlo  zpět  v požadovaném  rozsahu,  ministerstvo 
sděluje, že v souvislosti se zákonem č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, neeviduje žádný podaný 
projekt holdingem Agrofert, u kterého by na základě auditní činnosti Evropské komise, či jiných 
externích  kontrol  a  auditů,  dále  při  výkonu  kontrolní  činnosti  dle  zákona  č.  320/2001  Sb., 
o finanční  kontrole,  bylo  zjištěno  pochybení.  Z tohoto  důvodu  nebylo  ministerstvem  zahájeno 
u žádného projektu vymáhání finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo neeviduje žádný takový případ projektu, tedy žádný projekt 
holdingu Agrofert, u kterého by bylo zjištěno pochybení a přistoupeno ke zpětnému vymáhání 
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Elektronický podpis 
Mgr. Dominika Pospíšilová
(+420) 26712-1111 
Ministerstvo životního prostředí
12.02.2021 14:56
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/2

Č. j.: MZP/2021/130/139
dotací,  fakticky  neexistuje,  nezbývá  než  konstatovat,  že  neexistuje  ani  seznam  dotací,  které 
ministerstvo začalo vymáhat nebo již vymohlo zpět.
Neexistence informace je faktickým důvodem pro odmítnutí žádosti. Ministerstvo proto rozhodlo 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í 
Proti  tomuto  rozhodnutí  je  možno  podle  ustanovení  §  16  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb. 
ve spojení s ustanovením § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat rozklad k ministru životního prostředí, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí  podáním  učiněným  prostřednictvím  Ministerstva  životního  prostředí,  Vršovická  65, 
100 10 Praha 10. 
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
Vážený pan
Jiří Horák
Kouni
Koun cká 23
cká
100 00
10
 Pra
0 00
ha 
 Pra
10 
ha 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
2/2