Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět.'.Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 12. února 2021
Vážený pan
Č. j.: MZP/2021/130/83
Jiří Horák
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/39
foi+request-8716-
Vaše č. j.: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Vážený pane Horáku,
Ministerstvo  životního  prostředí  (dále  jen  „ministerstvo“)  obdrželo  dne  30.  ledna  2021  Vaši 
žádost  o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  prostřednictvím  emailu  foi+request-8716-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 
Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt 
začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ministerstvo  v této  věci  vydalo  dne  12.  února  2021,  pod  č.  j.  MZP/2021/130/139,  rozhodnutí 
o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence, které Vám bude doručeno jednak 
na výše uvedený email, jednak na Vámi v žádosti uvedenou adresu.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Dominika Pospíšilová
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
12.02.2021 16:17
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/1