Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'dotace Agrofert'.

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
Vážený pan
150 00 Praha 5 - Smíchov
 Matouš Cúth
          foi+request-8710-ca0587c3infoprovsechny.cz
          
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE/ LINKA
DATUM
1. 2. 2021
PVL - 9765/2021/915
l. 916                            15. 2. 2021
Vážený pane Cúthe,
Povodí    Vltavy,  státní    podnik  (dále  také  „státní  podnik“),    obdržel  Vaši    žádost    o    poskytnutí   
informací  podle  zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací:
„ Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky 
holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej 
Babiš  stal  premiérem  menšinové  vlády.  Pokud  ano,  žádám  o  poskytnutí  seznamu  takových 
veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu    
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, 
- výše plnění veřejné zakázky, 
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 
Kopii  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného  dokumentu,       
o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.“
K výše uvedené žádosti sdělujeme následující skutečnosti. 
V rámci veřejných zakázek zadávaných v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nebylo  v uvedeném  období  holdingu  Agrofert 
(nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) vyplaceno žádné plnění.
V rámci  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  bylo  v uvedeném  období  holdingu  Agrofert  (nebo 
kterékoliv  z jeho  dceřiných  společností)  proplaceno  plnění  týkající  se  oprav,  servisních  oprav, 
montáží techniky a inzerce v celoplošném tisku, které je přílohou tohoto dopisu.  
S pozdravem
Gabriela Pelikánová
  kontrolní oddělení
Příloha: dle textu
Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
TEL.:  221 401 111
BANKOVNÍ SPOJENÍ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 70889953
FAX:
257 322 739
č.ú.: 1487015064/2700
DIČ: CZ70889953